Obrázky na stránke
PDF

sis iterum conversus prolulisti quidem lestiinonium enim fecit Filius, quod non placuit Patri? Quid predivinarum Scriplurarum, non ad æqualitatem perti- cepil Paler, in quibus non oblemperavit Filias? nens, sed ad singularitatem omnipotentis Dei, quod Quando enim Spiritus sanctus contraria Christo atst unus sit oninium auctor. Ergo quia et å tate præcedis, Patri tradidit mandata ? Et constal 'secunduin Salvaloel auctoritate major es, proser, instrue prius testimo ris senlentiam, quod ail, Eyo el Pater unuin sumns miis, quod tres sint æquales, tres omnipotentes, tres (Joan. X, 30); esse illos in concordia ct in consensu bonati, tres invisibiles, tres incapabiles : et lunc de- unum. Sicut autem ipse professus es, Paler Pater est, muin necesse est lestimoniis ut acquiescamus. Si quo qui nunquam fuit Filius; Filius Filius est, qui sem minus reddere rationem de divinis Scripturis non va- per Filius manet ; et Spiritus sanclus Spiritus sanIneris, necesse me est, ut ad omnia qux in præcedenti clus est, quod est cl quod leginius, profitemur de disi : sive enim Patrem solun qui quod vivit a ne- Spirili sancio, in hunc Spiritum sanctum, qui lantas mine accipiens, sive Filium ', quod sum professus, ac talis est, ut ctiam Angeli ipsi concupiscant in quia quod vivit a Patre accepil, sive de Spiritu cum prospicere (1 Petr. 1, 12). Tanlus est iste Spisancto qua dixi: etiam quanla desidcras lcstimonia rilus sanctus, ut sufliciat ubique omniuni postulatio proseram.

sics suscipere, et advocatione fungi '. El in lioc le12. Aug. dixit: Ego quod quæsivi ut dicere digna- slem profero bealum Paulum, qui ait, Nam quid orereris, non dixisti, quo testimonio probares subjeclum mus, sicut oporlel, ncscimus ; sed ipse Spiritus postulas Christo Spiritum sanctum : respondeo tamen ad ca pro nobis gemitibus inenarrabilibus (Rom. vii, 20). que proposuisti. Sic non dicimus tres omnipolentes, Quod lego credo, quia gemitibus inenarrabilibus postuquomodo non dicimus tres deos. Si cnim dc singulis lui Spiritus sanclus. Et ideo isto crudilus magisterio interrogemur, utrum Deus sit Pater; respondemus, in lantum dico subjectum essc Spiritum sanctam , ut Deus : ulrum Deus sit Filius; respondemus, Deus : gemitibus postulel pro nobis. Unum autem profitcor utrum Deus sit Spiritus sanctus; respondemus, Deus. Deum , non ul tres unas sit ; sed unus Dcus cst, inCum autem de omnibus interrogati fuerimus, utrum comparabilis, immensus, infinitus, inn:lus, invisibi. , tres sint; referimus nos ad divinam Scripturam dicen- lis, quem et Filius ipse el oravil el oral , apud quem tem, Audi, Israel ; Dominus Deus luus, Dominus unus el Spiritus sanctus advocatione fungilur. Nam quia est. Et in : hac divina praescriptione condiscimus, orat Filius Patrem ; quamvis eniin soleatis omnia illa eamdem ipsam Trinitatem unum esse Deum. Sic et lestimonia quæ in sanclo legimus Evangelio, corpori de singulis si quæralur, utrum Paler omnipotens sir; applicare; altamen nostrum est perscrutalis divinis respondemus, Omnipotens : si Filius; hoc idem rc- Scripturis ostendere, quia el nunc sedens ad dexte. spondemus : si Spiritus sanctus; nec ipsum ncganius ram Patris interpellat pro nobis. Ea enim de causa omiripoteniem. Nec tamen dicimus tres omnipotentes, dixi, el oravit et oral; quia nunc utique interpellal quonjodo non dicimus tres deos: scd sicut simu! illi pro nobis , sicut ait Apostolus : Quis accusabil advertres unus Dcus, sic simul illi ires unus omnipotens sus electos Dei ? Deus qui justificat ? Quis est qui cuir est, et invisibilis unus Deus Pater et Filius et Spiritus deninel ? Christus qui morluus est, imo magis qui et resanctus est. Sinc causa ergo pulas nos numero coar- surrexit, qui el est in dexlera Dei, qui el interpellat pro ctari, cum divinitatis .potentia etiam rationem numeri nobis (Ibid., 33, 34)? Æque cum discipulis positus excedat. Si enim anima multorum hominum acceplo Christus, sic se rogaturum promisit, dicens : Si dili Spiritu sancto et quodammodo conflatæ igne chari- gitis me, mandala mea servute; et ego rogabo Patrem , latis unam animam fccerunt, de qua dicit oposlulus, el alium advocalum dubil vobis, ul vobiscum sit in alerErat enim eis anima el cor unum (Acl. iv, 32): lotnum, Spiritum veritatis, quem hic nundus accipere non corda, tot millia cordium, unum cor fecit charitas polesi, quoniam non videl eum, ncc novil eum : vos uu. Spiritus sancii; lol millia animarum , unam animam lem vidistis eum, el cognoscitis * eum , quia apud vos dixit Spirilis sanctus, quam ipse unam animam fecit : manel, el in vobis est (Joan. xiv, 15-17). Si sufficiunt quanto magis nos unum Deum dicimus, semper sibi hæc, bene est : si quominus , addam quanta jubes invicem ci inscparabiliter et inefabili charitale cohe- lestimonia.. . renles Patrem et Filium et Spiritum sanctum ?

13. Aug. dixit : Ea quæ nos confitemur, nobis proMax. respondit : Ac per hoc pares alque aequales bare non debes. lloc enim faciendo, nihil aliud, sicdixisti, quod quidem lestimoniis docere non valuisti, ul superius dixi, quam nccessarium lempus absunis. el ob istam rem ad aliam causam divertisti. Nos enim Scimus Filium Dei Filium esse Dei ; scimus a se ipso non diffidimus, sed ccrla cognoscentes fide, quod erat non esse, sed genitum esse a Patre. Palrern vero cor el anima una omnium credentium. Ncc enim lioc ipsum ingenilum esse, a nullo esse, a nullo vilam acpræjudicat religioni nostræ, sed magis concordat. cepisse : Filium vero a Patre accepisse vitam , sal Sine dubio cnim si omnium credentium eral cor et non ita lanquam fuerit aliquando sine vila, ut acciauina una, quarc autem non Pater et Filius ct Spi- perel vilam. Dedit enim ei vilam, gignendo vilain : rilus sanclus in consensu, in convenientia, in charilale, in unanimitale, unum csse dicantur? Quid

In Mss., et advocationem fungere. Itemque infra, el Spå. ritus sanctus advocalionem fungii.

* Sola cdilio Lov., cognoscetis. . 1 in Mss., sive Filius.

: Am. Er. et Mss.: si sufficiunt ? si quo non ; omissis, hæc, sveteres libri, el ez.

bene est.

gignendo cum vitam, dedit ci vilam. Æqualitatem au. X, 19). Quamvis etiam elsi per totum diem quisque lem ostendit dicendo : Sicut habei Pater vilam in se- de divinis Scripluris proferal lestimonia, non in vermetipso, sic deuil et Fiiro vitam habere in semetipso (Joan. bosilale illi imputabilur revera ' : quod si aut littera. v. 26). Vilam in semelipso habet Paler; æqualem ria arte usus, aut expressione spiritus sui quisque vite Patris vitam in se habet Filius : sed tamen Fin concinnet verba quæ non continent sanctæ Scripturæ; lius a sc ipso vilam non accepit, quia non a se ipso et oliosa sunt et superflua. Sufficit mihi, qui ad istam nalus est, a Patre natus est. Gignendo dedit, non regulam le adduxi, ut profitearis quod Pater Pater quia jam erat Filius sine vita, et dedit ei vitam, quo. est, quia innalus est, quia a neminc accepit vitam; et modo nos peccatores facti sumus sine vita, et per in- quia Filius a Patre consecutus est vitam; et quia dulgentiam et gratiam accepimus vitam : illc vitam Spiritus sanctus Spiritus sanctus est. Dicendo autem accepit a Patre, quia vita nalus est a Patre. Ac per unum Deum, bene quidem faceres, si confitendo hoc lui non potuisti dicere subjectum esse Filio Spi- unum Deum, non Patrem et Filium et Spiritum sanritum sanctum. nisi quia gemitibus interpellat pro clum unum diceres Dcum, contra luam sententiam nobis. Videtur enim libi illa perfectio sanctitatis in reniens. A nobis unus colitur Deus, innalus, insegemilibus semper esse, nec respirare a gemendo. ( Clus, invisibilis, qui ad humana contagia et ad hualerna miseria! Intelligc locutionem, et blasphemiam manam carncm non descendit. Est autem et Fidevitabis. Sic cnim dictum est, Gemitibus interpellat; lius secundum Apostolum , non pusillus, scd magnus ut intelligeremus, Gemitibus interpellare nos facit. Dens : sicut ait bealus Paulus, Exspectantes bealan Adest enim nubis; et infundendo charitatem nobis, spem el adventum gloriæ magni Dei et Salvatoris nofacit nos interpellare gemitibus. Denique alio loco stri Jesu Christi (Til. 11, 13). Iste enim magnus Deus cum dicit Apostolus, Clananlem, Abba, Pater (Galat.

Cbrislus dicit, quod ascendo ad Palrem meum el Pawy. 6): alio loco dicit. In quo clamamus. Abba. Pa Irem vestrum, Deum meum el Deum vestrum (Joan. ler (Rom. viii, 15): exposuit quid sit, Clamantem,

XX, 17). De sua enim subjectione unum staluit Abba, Pater; dicendo, In qno clamamus. Ac per hoc

Deum. Isle est ergo unus Deus, ut jam recilariquid est, Clamaniem, nisi, clamare facientem ? Do

nius testimoniis, quem Christus et Spiritus sanctus exemplum locutionis hujus. Nonne Deus est omnium adorant, et omnis crealura veneratur el colit : hac prxscius futurorum ? Quis hoc negabit insanus ? T:

20uis hoc negabit insanus? T:1- ralione unum profilem'ır. Non tamen quod copumen ait Apostolus, Nunc autem cognoscentes Deum, latio vel permistio Filii cum Patre, aut vel cerle imo cognili a Deo (Galal. iv, 9). Si nunc eos cognovit Spiritus sancti cum Filio vel cum Patre, faciat Deus, non eos noverat , non elegerat, non prædesti- unum Deum. Sed quia ille solus unus perfectus est naveral anle mundi constitutionem. Sed sic dixit, Deus, qui, ut ipse proseculus es, vitam a nemine acNunc autem cognosccntes Deum, imo cognili a Deo; 1t cepit, qui Filio dedil suo exemplo habere vilam in intelligerent Deum fecisse in eis cognitionem suam. semetipso : copolatos quidem dicimus in charitate ci Cognoscentes Deum. Quid est, Cognoscentes Deum ? in concordia. Jam ut superius reddidimus rationem . Nolite vobis arrogare, nolite superbire : Cognili estis alterum esse Patrem, et non ipsum Filium, ipse nos a Deo. Quid est, cogniti estis a Deo ? Cognitores suos instruit Salvalor, dicendo : Si ego lestimonium dico de Deus vos fecit : Deus vobis dedit ut cognoscalis. 0110- me, lestimonium meum non esl verum ; alius est qui lemodo cst et illud Domini : Nunc cognovi, dicit Abrahae stificatur de me. Et ne præsuniplorio spiritu quidam Dominus, Nunc cognovi quoniam limeas Dominum pularent, quod aut de Joanne Baptista discrit aliuin, (Gen. XXI, 12). Quando allulit filium suum ad hilo. aut forte de Petro apostolo vel Paulo ; ipse prosccula caustum Abraham, dicit ei Deus, Nunc cognovi. Ipsa Lus est : Vos misistis ad Joannem, el lestimonium est lola Dei præscientia ? lunc cognovit, quando dixit, reddidil verilati. Ego autem lestimonium ab homine nou, Nunc cognovi ? Sed quid est. Nunc cognovi ? Id est. accipio : sed hæc dico, ul vos salvemini. Ille , inquit, Nunc cognoscere le feci. Si ergo has locutiones sicut lucerna fuil ardens el lucens; vos aulem voluistis ad Libris divinis eruditus agnosceres, de gemitibus illis horam exsullare in tumune ejus. Ego aulem habeo lestiquibus dictum est gemilibus interpellare Spiritum san

monium majus Joanne. Opera quæ dedit mihi Paler ul clum, non eum faceres miserum. Quid enim est aliud,

perficiam ea, ipsa opera quæ ego facio, lestificuntur de semper gemens, quam semper miser? Ideo nos ge

me, quia Paler me misil. El qui misit me Paler, ipse lemimus, quia miseri sumus. Et gratias Spiritui sancio,

stificalur de me (Id. v, 31 37). Quis lam stultus est, quia charitate æterni sxculi facit nos gemerc', pro

ut non intelligat quoniam alius de alio lestimoniuni pler quod dictus est gemens. Facit nos clamare pro

perhibuit, Pater de Filio, qui utique et dicebat : Hic pter quod dictus est clamans. Facit nos cognoscere

est Filius meus dilectus, in quo bene complacui ; ipsum Deum, propter quod dictum est , Imo cogniti a Deo. audile (Malih. XVII, 5) ? Dilectum lego, et credo quocl Facit Abraham Deus cognoscentem, propter quod ei Pater est qui diligil, el Filius qui diligitur. Unigenidixit, Nunc cognovi.

tum audio Chrislum, et non dubito quia unus als Max. respondit : In quibus nos reprehendis, in uno est genitus. Primogenitum Paulus clam ipsis ipse delegeris. Certum est enim , el divina nos

cens : Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus uni. monet Scriptura, quod ex multiloquio non effugies

''Nonnulli Nss,, res vera. peccatum ; parcens autem labiis, sapiens eris (Prov. Lov., expositione.

versæ creaturæ. Et profilcor secundum sententiam deril. Si forte nescis, contagia ubi dicuntur, aliquam divinarum Scripturarum, quod est Filius primo containinationem significant : voluisti ergo Christ:xın geniuis, et non ingenitus : el quia in illo creata intelligi venisse ad humana contagia : ergo humana sunt omnia quæ suni in coelis, el quæ sunt in terra, carne inquinalum professus es Christum. Ego auler visibilia et invisibilia, sive Throni, sive Dominationes, dico, imo catholica fides, quam cum Ecclesia Christi sive Principalus, sive Polestates ; omnia per ipsum teneo, Dominum nostrum Jesum Christum sic facluin facta sunt , et in ipso creala sunt; et ipse est ante esse Verbum carnem, ul nulla de humano genere et omnes, et omnia in ipso constant (Coloss. 1, 15-17): de humana carne contagia pateretur. Venit cnim et isle Filius Dei, Deus unigenitus, cum sit ante mundare, non coinquinari. Suscepit ergo animam omnes. Ipse enim dicit : Quod vidi apud Palrem humanam, et carnem humanam sine ulla peste conmeum, loquor (Joan. viii, 38). Iste Filius etiam, quod tagii : et utrumque, id est et animam humanam et vos carni ascribilis, in sancto ait Evangelio : Si di- carnem humanam, in se ipso salvare dignatus est. Sed ligeretis me, gauderelis utique, quoniam vado ad Pa. quia de ejus invisibilitate vcrilati, quantum vidco, Irem; quoniam Pater major me cst (Joun. xiv, 28). non vis acquiescere , rogo ut cogites secundum car. Ista enim legentcs credimus, ct profitemur secundum nem et secundum hominem fuisse visibilem Christum. A postolum, quod ci omnia subjecta sint ul magno Nam secundum id quod Verbuin est Deus apud Deo (I Cor. xv, 25). Iste cnim magnus Deus, quem Deum, et ipse invisibilis est. S:spientia Dei est Goritalem genuit Palcr , ut ipse prosecutus es, utiquc slus : humana sapientia invisibilis est ; et Dei sapienmajorem Patrem confessus est, lil slaluat illum unum ti visibilis erit ? Quantum ergo altinet ad illam naluDeum, in cujus el sinu describitur a Joanne evangc- ram in qua æqualis est Palri, pariter est Deus, parilista. Andi utique ' ipsum clamantem et dicentem de ter omnipotens, pariter invisibilis, pariter immortalis. invisibilitatc omnipotentis Dei , quod Deum nemo vi. Dixisti etiam, quantum adverti , sic accipiendum cssc dit unquam; unigenitus Filius qui est in sinu Patris quod ait Apostolus, Qui solus habet immortalitatem ipse narravit (Joan. 1, 18). llinc instructus Paulus (I Tim. vi, 16); ut in hac sciitentia solus Pater accipi clama!, et dicit : Bcalus el solus potens, Rex regum el debeat. Ergo Verbum Dei mortale vis esse? SapienDominus dominantium; qui solus habet immortalitatem, lia Dei non est immortalis secundum ic. Non intelliel lucem habitat inaccessibilem; quem vidit hominum gis quia non potnisset ullo modo mori Filius, nisi nemo, neque videre potest; cui honor el polésias in - carnem mortalem suscepisset a nobis ? Denique caro cula. Amen (I Tim. vi, 15, 10). De hoc iterum dicit : in illo mortua est, non ipse mortuus est quantum ad Soli sapienti Deo, per Jesum Christum, cui gloria in Deum pertinct, quantum ad divinitatem allince, qira sæcula. Amen (Rom. xvi, 27). El jdeo unus Deus a æqualis est Patri. Sic enim hominibus ait, Nolite nobis pronuntiatur, quia unus est super omnia Deus timere cos qui corpus occidunt , et postea non habent innalus , infeclus, ut prosecuti sumus. Filium autem quid faciant (Luc. XI, 4):quia anima mori non nalun si Paulo - non credis dicenti, primogenituin potest; Verbum Dei mori potest ? Sapicntia Dei mori universa creaturæ : vel ipsi Filio crede dicenti ad potest ? Unigenitus illc non assumpla carne mori po. Pilatum, cum ei diceret, Ergo iu rex es? Ail Chri- tuil? Assumpla aurem carne qua factus est homo , slus, Ego in hoc natus sum (Joan. XVIII, 37). Nalini sicut æqualem sé Rovit quando dicit, Ego rt Pater lego, profiteor quod lego : primogenitum lego, non unum sumus (Joan. X, 30); sic se novit minorem , discredo * : unigenitum lego, eliamsi ad equuleum quia Verbum caro Factum est, et habitavit in nobis (Id. suspendar, aliter non sum diclurus : quod docent nos 1, 14). Non rapinam arbitratus est esse æqualis Deo. sanctæ Scriplurr, profiteor. Tu cnim qui dicis quod Natura enim erat , non rapina : non enim usurpavit unus sil Pater et Filius, dic Patrem unigenitum, dic hoc, sed natus est hoc. Verumtamen semetipsum erinprimogenitum : dic quze sunt Patris in Filio, dic Fi- anivit, formam servi accipiens : agnovisti aquatem, jam lium unigenitum , dic innatum , dic quia nemo eam incipe agnoscere minorem : formam servi accipiens, in vidit unquam , neque videre polest. Proscquere de similitudinem hominum factus , ct habitu inventus rl Spiritu sancto talia qualia de Palre legimus, ut æqua- homo (Philipp, 11, 6, 7). Ecce ena forma major est lem ostendas Spiritum sanctum Patri. Dic, rogo, habe Paler: discerne dispensationem suscepti hominis a me discipulum. Prosequere de Filio, quod Filius sit manente immortaliter divinitate , et non crrus in innalus, quod sil sine origine. Si æqualis, utique la verbis, quze malum amas dicere, et ca non dignaris lis : si lalis, utique innalus : si innalus, utique nec sapere. Profiteor autem, sicut dicis Patrem innatum, vidit eum quisquam lominum. Da lestimonia, et in. Filium nalum. Sed non idco sunt diverse natura at: strue, el doce, ci habebis me discipulum. : que substantix, quia ille non natos cst, ille natus est.

14. Aug. dixit: A vobis vnum Deum coli dixisli, Etenim si natus est , Filius est : si Filius est , verus sicut le loquente advertere polúi : consequens est ut Filius est, quia unigenitus est. Nam et nos dicti sumus aut non colatis Christum, aut non unum Deum cola- filii : sed numquid unigeniti sumus tot filii? Aliter ille tis, sed duos. Dixisti etiam de Palre, quod ad liu- Filius unigenitus : ille natura Filius , nos gratia filii : mana contagia cl ad humanam carnein non dcscen- ille unigenitus de Patre natus , hoc est quod Pater "In Mss.: tudiri utique. .

secundum naturam, secundum substantiam. Qui an. • Sic Am. Er. et Mss. At Lov. habet, discrepo.

. tem dicit cum proplerea quia natus est, ideo alterics

asse noluer nogal verum filium. Habemus autem corpus est; qui autem adhæret Domino unus spirilus est Scripturam : Ut simus in vero Filio ejus Jesu Chrislo; (1 Cor. vi, 16, 17). Si ergo ista adhæsio diversarum ipse eel Deus verus el vila æterna (1 Joan. v, 20). Quare naturarum spiritus (quia aliud est hominis, aliud Dei) rerus Deus ? Quia verus Dei Filius. Si enim animalibus fecit unum spiritum; non vis ut tantum adhæreat dedilul non generent nisi quod sunt; homo hominem Patri Filius , ut sit unus Deus ? Moc accipc etiam de general, canis canem, et Deus Deum non generar? Spiritu sancto, qui Deus est. Calerum si Deus SpiriSi ergo ejusdem substantiæ est, quare dicis minorem? Tus sanelus non esset, templum utique nos ipsos non An forte , quia homo pater quando generat filium, haberel. Scriptum cst quippe in Apostolo, Nescitis esi homo hominenı general, lamen major minorem quia lemplum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis generat? Exspectemus ergo ut crescat Christus, quo- (1 Cor. m, 16)? Et iterum, Nescitis quia corpora restra modo crescunt homines quos generant homines. Si templum in vobis est Spiritus sancti, quem habetis a autem Christus ex quo nalus est, quod non est a lem- Deo (Id. vi, 19)? Nonne si templum alicui sancto pore, scd ab æternitate , quod est hoc est, et tamen angelo excellentissimo de lignis et lapidibus facereminor est; melior est humana conditio : quia homo mus, anathemaremur a veritate Christi et ab Ecclevel crescere potest, et aliquando venire habcl ad æla- sia Dei; quoniam creaturæ exhiberemus eam servilem patris sui, ad robur patris sui; ille, nunquam: lutem, quæ uni lantum debelur Deo ? Si ergo sacriquomodo verus filius (a)? Usque adeo aulem Filium legi essemus faciendo templum cuicumque creaturæ, agnoscimus Deum magnum, ut Patri dicamus æqua- quomodo non est Deus verus cui non templum facilem. Ilaque sine causa nobis, quod valde profitentur, mus, sed nos ipsi templum sumus? Quomodo autem testimoniis cl multiluquio probare voluisti. Dicit au- discrit Christus, Sicut habet Pater vilam in semetipso, lem, Deum meum et Deum vestrum (Joan. sx, 17); sic dedit Filio habere vilam in semetipso (Joan. v, 20). allendens formam hominis in qua erat. Cxterum superius respondi. Concordia autem et charitale, quia quantum attinet ad illud quod dixit Joannes, In prin- dicis : factum fuisse ut unum sint Paler et Filius; cipio erat Verbum, ct Verbum eral apud Deum, el Deus quando mihi protuleris dictum esse quod unum sint erat Verbum (Id. 1, 1); non est Paler Dei Deus, scd que sunt diversæ substantiæ, tunc cogitabo quid deDeus est Christi, quia Christus factus est homo. Uride beam respondere. Legimus enim, Qui plantat et qui el ipse dicit in Psalmis, cur illi sil Paler Deus : De rigat unum sunt (I Cor. in, 8): sed ambo homines venire malris mere Deus meus es tu (Psal. xxi. 11). erant, ejusdem substantiæ fuerant, non diversæ. Item Quando dicit de ventre malris sibi illum csse Deum, legimus ipso Christo dicente, Ui sint unum , sicut ostendil propter hoc esse Deum Patrem Filio, .quia el nos unum sumus (Joan. XVII , 11). Non dixit, Ut homo est Filius, secundum quod Pater major cst ipsi el nos unum : sed , Ut ipsi sint unum , in natura Filio. Vnde dicit, Deum meum et Deum vestrum. Inde sua et in substantia sua, concordi æqualitate quodam est et illa subjectio quam non debemus mirari sccun- modo uniti atque conflati; sicut Pater et Filius et Spidum hominem redditam Patri, quando, sicut scriptum ritus sanctus unum, propter individuam eamdemque est, etiam parentibus subditus eral (Luc. 11,51): el de naluram. Aliud est enim , unum sunt "; aliud , unus illo scriplum est, Minorasti cum paulo minus ab Angelis est. Quando dicitur, Unum sunt; elsi non dicatur quid (Psal. viii, 6). Vellem autem hoc etiam aliquibus unum , intelligitur una substantia. Quando dicitur, Scriplurarum testimoniis doceres nos, ubi legalur Unus est, de duabus diversisque substantiis , necesse adorari Patrem a Spiritu sancto. A Filio autem acci. cst ut quæratur quid unus. Verbi gratia, diversa suhpio, etiamsi non proferas testimonia , quoniam homo slantia est anima et corpus , tamen unus bomo : diadorat Deum ?: admillitur facile, sccundum hominem versa substantia est spiritus hominis et spiritus Dei , dicium, quamvis nec hoc legas. Tamen specialiter de lamen cum Domino adhæret , unus spiritus est (I Cor. le exigo, ut adoralum Patrem a Spiritu sancto legas vi, 17) : addidit, spirilus; non dixit , Unum sunt. Ubi nobis , aut comniemores testimonium divinum : for- autem dicilur, Unum sunt, una substantia significalassis enim sil, scd me fugiat : ut si inveneris, respon- tur, quod vos non vultis, et audetis dicere verum dcam quomodo id accipi debeat, sicut de gemilibus Christum Dei Filium vos confiteri. Non autem ideo Scriplurarum solcmni loculjone respondi. Quod au- major est Pater, quia testimonium dicit de Filio. Nam lem dicis, quod per illam copulationem ineffabilem et Prophetä perhibuerunt Filio testimonium. Alius non sit unus Deus Pater et Filius et Spiritus sanctus; cst quidem qui perhibel lestimonium , alius cui pervis nosse quantum valeat islą copulatio ? Non ex lo- hibetur : quia Pater Pater est , Filius Filius est. Non cutionibus nostris, sed ex divinis eloquiis certe ma- quia unum non sunt, aut unus Deus non sunt, quando nisestuin est, aliud esse spiritum hominis, aliud esse cohærentes atque conjuncti sunt, quod semper sunt. spiritum Dominum ; unde dicitur, Dominus spiritus Sic autem dicis hinc inter Patrem et Filium esse diest' (Il Cor. 111, 17), id est, quia corpus non est : cl versilalem, quia Pater diligit et Filius diligitur; quasi lamen ait Apostolus, Qui adhærel meretrici , unum negare possitis quod Filius diligat Patrem. Si ambo propter formam scrvi dictum est; hoc dico el de utique talis: id est, ut quia non est ingcnilus, non videainvisibilitale , quoniam visibilis Filius propter eam- lur talis. Posses diccre non esse hominem quem gcouit dem formam servi dictus est. Cælerum , quantum ab- Adam , quia ipse Adam non est genitus, sed factus a linel ad ipsam divinam substantiam , vel Patris, vel Deo, Si autem potuit Adam esse, et non esse geFilii , vel Spiritus sancti omnino est invisibilis. Nam nilus, et lamen hoc generare quod erat ipse, non vis quando se palribus divinitas ostendebal , per subje- ul poluerit Deus Deum æqualem sibi? Pulo me tibi clam crealuram se invisibilem demonstrabat. Nam ad omnia respondisse. Sed si non vis esse discipuper ipsam suam naturam usque adeo invisibilis est, lus, noli esse multiloquus. ut ipse Moyses ei cum quo facio ad faciem loqueba- . Max. dixit : Loqueris quasi auxilio principum tur, diceret : Si inveni gratiam ante le, oslende mihi munitus, nihil secundum limorem Dei. Long as horas lemetipsum manifesle (Exod. SSXII, 11, 13). Volebat sustinui, exposuisti ut tibi visum est. Respondemus enim eum videre , sicut videlur Deus oculis cordis. Deo auxiliante ad omnia. Nec enim nudo sermone, Beali enim mundo corde, quia ipsi Deum videbunt (Mauh. sed lestiinoniis divinarum Scripturarum muvili, Tanv, 8). Sic volebat videre Moyses cum cui dicebat, tum sicut - nos patientes suimus exponente lua ReOstende mihi temetipsum maniseste : sicut el invisibi- ligione , el ipse cum luis palientiam accommoda, ut lia Dei , per ea quæ facta sunt , conspiciuntur. Sic ad singulos lus sermones demus responsum , sicenim ait Apostolus : Invisibilia enim ejus, per ea quæ ut et ipse ad nostros respondisti quod tibi plafacta sunt , intellecla conspiciuntur, sempiterna quoque cuit, virlus ejus ac divinitas (Rom: 1, 20). Ecce intelligendo 2. Nos Christum colimus ut Deum omnis creaturr. conspiciuntur invisibilia Dei , et tamen invisibilia di. Nam qui adoratur el colitur, non tantum ab hominum cuntur. Et omnia per ipsuin facta sunt Christum natura, verum etiam et ab omnibus Virtutibus cæle(Joan. 1, 3), cl visibilia et invisibilia, cl ipse a nobis slibus , audi clamaniem bealum Pauluin : Hoc enim eredi visibilis polest? Hinc eliam dicis de Palre lan- sentile in vobis quod et in Christo Jesu : qui cum in lum intelligi debere quod ait Apostolus, Soli sapienti forma Dei esset , non rapinam arbitralus est esse se paDeo (Rom. XVI, 27). Ergo solus est Pater Deus sa- rem Deo; sed semetipsum exinanivil, formam servi piens, el non est sapiens ipsa Dei Sapientia , quod accipiens , in similitudinem hominum faclus , el kabilu cst Christus ; de quo ait Apostolus : Christum Dei inventus ut homo : humiliavil semetipsum, factus obe Virlulem el Dei Sapientiam (1 Cor. 1, 24)! Superest ut diens usque ad morlem , mortem autem crucis. Propler dicatis (quid enim non audetis?) insipientem esse Sapien- quod el Deus eum supereralluvil, el donavil ei women tiam Dei. Sic autem dicis Palrein insectum, quasi Filius quod est super omne nomen. Illud utique quod tu in factus sil, per quem facta sunt omnia. Scilo factum esse luis prosccutionibus, sciens quod professioni lue erat Filium, sed in forma servi, Nam in forma Dei usquc contrarium , subducendum pulasti, sciens quia Icclio adeo non est faclus , ut per illuin facta sint omnia. lc argueret. Nam quod omne genu Rectalur Christo, Si enim ipse factus est , non per illum sunt omnia wlique sic prosequitur ipse Paulus, cum dixisset , Dofacta , sed cælcra. Non ilaque dico Filium ingeni- navit illi nomen quod est super omne nomen : sequitur, lum; scd Patrem genitorem, Filium genitum. Hoc Ui in nomine Jesu omne genu Rectalur, cælestium, lertamen genuit Pater quod est : alioquin non est restrium, el infernorum; el omnis lingua confiteatur quia verus Filius , si quod est Paler, non est Filius; sicut Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris (Philipp. de partubus animalium supra diximus; quia veri filii 11, 5-11). Dicendo enim, Ul in nomine Jesu omne genu hoc sunt per substantiam quod parentes. Quid est Aleclatur, cæleslium , terrestrium, el infernorum; uniautem quod poscis, ul ostendam tibi æqualem Patri versa conclusit. Nibil est in cælo quod non genu lleSpiritum sanctum esse, quasi tu ostenderis Patrem clat Christo : nihil remansit in terra quod non genu majorem esse Spiritu sanclo; sicut potuisti ostendere fleclat Christo : nihil in inseris quod non genu Nectat de Filio, propter formam servi ? Scimus enim dictum Christo. Et hoc Paler ei donavit. Possunt enim proesse Patrem Filio majorem esse , quia in forma servi bare qui legunt, si ex mea auctoritate vel es mulcrat Filius ; et adhuc in forma est humana Filius, liloquio, ut accusas, banc proscutionem seci, aut quam levavit in cælum : propierea dictum est de illo certe de auctoritate divinarum Scripturarumo requod et nunc interpellat pro nobis (Rom. vii , 34). spondco. El sempiterna erit in regno hæc eadem forma im- 3. Dicis Spiritum sanclum quod aqualis sil Filio. mortalis : propter quod dictum est , Tunc et ipse Fine Da lestimonia , ubi adoratur Spiritus sanctus , ubi ci lius subjectus erit ei qui illi subjecit omnia (1 Cor. xv, cælestia el terrestria et inserna genu Nectant. Nos 98). Nam de Spirito sancto qui nullam suscepit crea- enim , quod adorandus sit Deus Pater, beato Paulo turam ad unitatem personic suæ, quamvis se per apostolo clamante didicimus : Propterea flecio genun subjeclam crealuram visibiliter et ipse , sivc per co mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo lumb.c speciem , sive per linguas igneas sit demon- omnis palernilus in cælis et in lerra nominalur (Ephes. strare dignalus (Mallh. I , 16, el Acl. 11, 3), nun- II, 14, 15). Auctoritate sanctarum Scriplurarum quam diclus est eo major Paler; nunquam dictus est adoramus Patreni : rque ab ipsis divinis Scripturis Spiritus sanctus adorassc Patrem, nunquam dictus instructi, colimus et adoramus Dcum Christum. Si est minor Patre. Sed dicis de Filio, Si æqualis essel, Abest, esse, ab Er. M.

se invicem diligunt; cur negalis eos unius esse na · * Sic Mss. At editi, quoniam hic adorat Deum. 2 Edili, Spiritum Dei : unde dicitur, Deus Spirilus est. At

furt ? Quod dixi do Patre unde dictus sit major, quia Mss. Spiritum Dominum ; ac subiude, unde dicitur (scilicet il Cor. cap. 3.) Dominus Spiritus est.

* Sola edilio Lov., qua dicit. (a) serm. 139, n. 3, iom. 5.

* Ilic Mss. addunt, el aliud unum sumus.

« PredošláPokračovať »