Obrázky na stránke
PDF
ePub

sus est, per consecrationem vere fieri corpus cens : Nos audiamus panem, quem fregit DoChristi sub speciebus, per quod etiam fit ut minus, deditque discipulis suis, esse corpus species sint signum corporis et sanguinis, quæ Domini, ipso dicente ad eos : Accipite et comesub se continent, et hoc vocavit Ambrosius, dite, hoc est corpus meum. Et infra: Non Moy. fieri in figuram, id est, in sacramentum cor- ses dedit nobis panem verum, sed Dominus poris et sanguinis ibi latentis, vere tamen ac Jesus, ipse convida et convivium, ipse comedens realiter existentis. Et hoc est obiter notan- et qui comeditur ; illius bibimus sanguinem, et dum ad explicanda, si interdum occurrerint, sine ipso potare non possumus, et quotidie in subobscura verba Patrum, quæ ex aliis eo- sacrificiis ejus de genimine vitis veræ rubentia rumdem locis perspicuis, et integram doc- musta calcamus. Quibus verbis (ait ibi Mariatrinam continentibus explicanda sunt, et non nus Victor) illustrius ac clarius de veritate e converso propter unum verbum obscurum corporis et sanguinis Christi dici nihil potuit. tota doctrina alibi satis explicata offuscanda. Magis autem id confirmat idem Hieronymus, Idemque sensus et tota veritas mysterii ab dicens aliis locis sacerdotes sacro ore Christi eodem Ambrosio explicatur in libro de Ini- corpus conficere, epist. 1 ad Heliodorum, tiandis, cap. 9. Ecclesia vero Catholica ad epist. 83 ad Evagrium, et fere idem Malavitandam calumniam non utitur in canone chiæ 1, ad Galat. 5, ibi : Alioqui sciebam et in Missæ illo modo loquendi, quod fit in figu- Christi sanguinem vinum consecrari. Et optiram, etc.; sed dicit, ut nobis corpus et sanguisme ad Titum 1, circa illa verba : Sed hospitafiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu lem, etc. : Tantum (inquit) interest, inter proChristi.

positionis panes et corpus Christi, quantum 5. Representare idem est quod rem præsen- inter umbram et corpora, inter imaginem et tem facere. - Tertius testis sit Hieronymus, veritatem, inter exemplaria futurorum, et ea exponens verba Christi, Matt. 26, ubi sic in- ipsa, qui per exemplaria figurabantur. quit: Postquam typicum pascha fuerat imple 6. Augustinus a sinistra interpretatione tum, et agni carnes cum Apostolis comederat, vindicatur, - Quartus testis sit D. Augustiassumit panem, qui confortat cor hominis, et nus, qui innumeris in locis hanc docet veriad verum Paschæ transgreditur sacramentum, tatem; perspicuus autem, et qui nullam terut quomodo in figuratione ejus Melchisedech, giversationem patiatur, mihi esse videtur in summi Dei sacerdos, panem et vinum offerens concione 1 ad Psal. 33, ubi post latissimum fecerat, ipse quoque veritatem sui corporis et sermonem de sacrificio corporis et sanguinis sanguinis repræsentaret. Ubi etiam fortasse Domini, quod fideles norunt, et qui Evangeprodibit hæreticus, qui verbum repræsentaret, lium legerunt, quodque nunc diffusum est toto in aliquam fictionem vel metaphoram inter- orbe terrarum, dicit, in illo mutassu Christum pretetur. Vis vero verbi, et mens Hieronymi vultum suum de humilitate sua, id est, quia perspicua est: idem enim est repræsentare, cerbum, quod est panis Angelorum, caro facquod rem præsentem facere, præsertim quæ tum, panis faclus est hominum, quia in corpore antea promissa erat, vel futura prædicta, aut et sanguine suo voluit esse salutem nostram ; desiderata. Quod possumus exponere ex ver- post hæc (inquam) quæ prosequitur multis bis Senecæ, epist. 95, in initio : Petis a me, verbis explicando veritatem hujus mysterii, ut id, quod in diem suum dixeram debere re- tandem ad hoc mysterium accommodat verba ferri, repræsentem et scribam tibi, etc., id est, 1 Reg. 21, sicut ipse illa legit, ferebatur in impleam scribendo, etc. Sunt etiam satis ad manibus suis, dicens: Quis portatur in manirem accommodata verba Ciceronis, Philip. 5: bus suis ? manibus aliorum potest portari homo, Ego corpus libenter obtulerim, si repræsentari manibus suis nemo portatur ; quomodo intellimorte mea libertas civitati posset, id est, re- gatur in ipso David secundum litteram, non cuperari, seu præsens fieri. Sic ergo dixit invenimus, in Christo autem invenimus. FereHieronymus, Christum repræsentando, id est, batur enim Christus in manibus suis, quando præsentem faciendo veritatem corporis et commendans ipsum corpus suum, ait: Horest sanguinis sui, illamque sic præsentem Patri corpus meum, ferebat enim illud corpus in maofferendo, implevisse quod in oblatione panis nibus suis, ipsa est humilitas Domini nostri et vini Melchisedech, et in immolatione agni Jesu Christi, ipsa multum commendatur hoPaschalis præfiguratum fuerat. Atque hunc minibus. Ubi maxime ponderandum est, quod verum sensum explicavit magis idem Hiero- ait, in hoc mysterio, et in solo Christo ad litnymus, ep. 150 ad Hedibiam, quaest. 2, di- cram impletum esse, se ipsum suis manibus portavisse; cum enim dicit ad litteram, figu- verba, sacrificium imaginis agni. Ob quam ram et tropum excludit. Nam suis manibus difficultatem vitandam posset fortasse aliquis se in figura vel imagine portare, nullum es- verba illa de sacrificio typici Agni paschalis set miraculum, nec grande opus, nec pro- intelligere, nam de nostro sunt expressa seprium Christi; nam David posset in imagine quentia verba, ipsum Agnum, quem quotidie sua se ipsum manibus portare. Neque etiam immolamus, comedimus. Sed expositio non per tale opus multum commendaretur humi- quadrat contextui. Dixerat enim Augustinus, litas Christi ; fuit autem maxima, quod Ver- hoc nunc agitur, comeditur enim Agnus per bum caro factum, panis etiam vitæ fieret, ut noctem hujus sæculi. Ubi tempus etiam legis vere et realiter manducaretur ab hominibus. gratiæ aperte complectitur, nam etiam addit, Et ita recte hunc locum urget Guitmundus, sæculum hoc durare usque ad mane illud, lib. 3 de Sacramento, in princ. Advertere quod vesperum non habebit, id est, usque ad anlem oportet Augustinum, in conc. 2 ejus- statum gloriæ, ubi inveniemus (ut subjungit) dum Psalmi', addidisse particulam , quodam Agnum sacerdotem perfectum, quem constat, modo, dicens : Accepit in manus suas, quod no- hic pro nostra salute occisum. Et in illo mane, runt fideles, et ipse se portabat quodam modo, ait jam non esse offerendum sacrificium imacum diceret : Hoc est corpus meum. Quam par- ginis Agni, quod utique durante hoc sæculo ticulam aliquis fortasse ex umbraticis homi- semper offertur. Ergo etiam sacrificium Eunibus malitiose arripiet, ut totam evertat charistiæ vocat sacrificium imaginis Agni. sententiam. Sed vix potest esse tanta cocitas, Per hoc autem non excludit veritatem præut existimetur Augustinus in tam brevi ser- sentiæ Agni, quem quotidie immolari et comone dixisse contraria, aut addidisse aliquid medi affirmat, sed quia hæc immolatio non quo totum mysterium, quod explicuerat, des- est cruenta, sed mystica, et quia ita est oblatrueret. Per illam ergo particulam, quodam tio Agni invisibilis sub specie visibili , ut sit modo (quæ judicio meo melius disjunctim, et etiam commemoratio ejusdem Agni visibililer in vi nominis, quam conjunctim, et tanquam immolati, ideo vocat hoc sacrificium mystiadverbium legitur), solum significare voluit cum sacrificium imaginis Agni, id est, sacriAugustinus, Christum non se portasse in ma. ficium repræsentativum Agni pro nobis occisi, nibus corporali modo, id est, visibili, et suis juxta verba ejusdem Agni : Hæc quotiescummanibus gravitatem corporis sentiendo et que feceritis, in mei memoriam facietis. sustinendo, sed mystico modo, vero tamen 8. Per figuratam significationem modum et reali, et ita singulari, ut in sola figura vel sacramentaliter comedendi Augustinus intelliimagine servari non possit. Et hoc est valde git. - Loca in quibus Augustinus verilatem observandum in doctrina Augustini , quia catholicam simpliciter docet. – Similique obsæpe conjungit illa duo, scilicet, veritatem servatione adhibita, est satis apertum ejuscorporis cum modo sacramentali et mystico, dem Augustini testimonium, lib. 2 contra adet ideo non est unum propter alterum exclu- versarium legis et Prophetarum, c. 9, ubi di dendum, aut male explicandum.

cit, mediatorem Dei et hominum , Christum 7. Atque ita est optimum ejusdem Augus- Jesum, carnem suam nobis manducandam , bitini testimonium in tract. de Cataclysmo, ubibendumque sanguinem dantem, fideli corde atprimum ait, sanguinem et aquam, quæe fluré- que ore suscipimus, quamuis horribilius rideaTunt de latere Christi esse matris Ecclesiæ ge- tur, humana n carnem manducare quam perimiag sacramenta, quæ exponens subdit : Hic mere, et humanun sanguinem potare, quam sanguis inebrial mentem, ut amorem obliviscar fundere. Quæ verba expressissima sunt. Addit mundi, etc. Et clarius infra* exponens illud : vero statim quamdam generalem regulam, Nec relinquatis ex eo quidquam usque mane, qua possunt Calvinistæ abuli, dicens : In inquit : Hoc nunc agitur , comeditur enim omnibus sanctis Scripturis secundum sanu fiAgaus per noctem hujus sæculi, ut cum mane dei regulam figurate dictum vel factum si illud renerit, quod tesporum non habebit, non quid exponitur, de quibuslibet rebus, et verbis, jan offeratur sacrificium imaginis Agni, sed quæ sacris paginis continentur, exposilio illa ipsum. Agnum, quem quotidie immolamus, co- ducatur, non aspernanter, sed sapienter aud'amedimus, et cujus sanguinem bibimus, irre- tur. Attendant vero et intelligant verba illa, niamus illic eun sacerdotem perfectum, quem secundum sanæ fidei regulam, quæ est Cathoconstat, hic pro nostra salute occisum. Qui lo- lica Ecclesia, unanimis Patrum consensus, et cus polest etiam cavillum pati propter illa cum aliis Scripturis, ct fidei mysteriis con

cordia, retenta proprietate verborum, ubi si- cap. 26, de pane benedicto, seu cathecune inconvenienti fieri possit. Atque ita in menorum dicit, sanctum esse et sanctiorem, prædictis verbis manducandi corpus, et bibendi quam sint communes cibi, quoniam sacrasanguinem Domini, admittit Augustinus figu- mentum est, id est, sacrum signum, quamvis ratam seu mysticam significationem quoad (inquit) non sit corpus Christi, quod nimirum modum manducandi et bibendi, utique sa- corpus longe altiori modo est ipsum Euchacramentalem, quo tollitur horror, qui in tali ristiæ sacramentum manducatione aut potu esse poterat, nam 9. Quintus testis sit Cyprianus, qui in hæc figurata significatio est secundum regu- serm. de Cæna Domini fuse ita explicat hoc lam fidei, et necessaria ad veritatem myste- divinum mysterium, et inter alia dicit : Inrii. Non tamen admittit Augustinus figuratam consumptibilem cibum Magister apponit discilocutionem quoad substantialem (ut sic di- pulis. Et infra : Immortalitatis alimonia dacam) manducationem Christi, et ideo dixit : tur a communibus cibis differens. Ei post mulQuem fideli corde atque ore suscipimus, quia ta : Panis iste communis in carnem et sanguitalis figura nec necessaria est, nec secun- nem mutatus procurat ritam , et incrementum dum regulam fidei, imo illi contraria. Et jux- corporibus, ideoque ex consueto rerum effectu ta hanc regulam exponit late Augustinus, fidei nostru adjuta infirmitas sensibili argutract. 26 et 27 in Joan., verba illa Christi : mento edocta est, visibilibus sacramentis inesse Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et vitæ ceternce effectum, et non tam corporali biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam quain spirituali transitione Christo nos unire. in vobis. Simul cum illis : Spiritus est qui Et infra : Panis iste, quem Dominus discipulis vivificat, caro non prodest quicquam ; verba, porrigebat, non effigie, sed natura mutatus, quæ ego locutus sum vobis , spirilus et vila omnipotentia Verbi factus est caro. Quod stasunt. In plerisque vero aliis locis, idem S. tim explicat exemplo divinitatis latentis sub Doctor simpliciter affirmat, dedisse nobis humanitate, et optimas rationes tanti mysteChristum corpus suum ad manducandum, et rii adducit. Et paucis inlerpositis : Unitersa sanguinem ad bibendum, ut Psal. 33, in ex- Ecclesia ad has epulas invitatur, equa omnipositione, sub finem, et conc. A in Psalm. 48, bus portio datur , integer erogatur, etc. Per circa principium, et enarrat. in Psalm. 65, quæ omnia evidenter testatur præsentiam ante medium, et expositione in Psal. 93, cir- Domini in hoc sacramento. Quod si quis in ca princip., et sermon. 2, de Verbis Aposto- dubium revocet an opus illud sit Cypriani, toli, cap. 1, et lib. 50 Homiliarum, in ultima, respondemus imprimis, ab omnibus fere graalias lib. de Utilitat. Poeniten., cap. 4, et lib. vioribus Theologis et peritis auctoribus Cy2 contra Litteras Petiliani, cap. 37, et lib. 1 priano attribui, quia stylus, phrasis et docde Peccatorum meritis , c. 24 , ubi ait : Sine trina ipsum satis indicant. Deinde, si fortasse baplismo, et corpore , et sanguine Domini ne- non sit Cypriani, nemo sane ambigere potest mini speranda est salus , ac oita æterna. Et quin fuerit alicujus gravissimi Patris ejusdem ideo Christianos Carthaginenses solitos fuisse ætatis. Ac denique quam plurimis indubitatis vocare baptismum salutem, et Eucharistiam locis, idem Sanctus, paucioribus licet verbis, vitam. Et interdum ad majorem declaratio- eamdem ejusdem Sacramenti fidem ostendit ; nem addit, bibere nos sanguinem, quo re- ut epist. 11 exponit Eucharistiam, id est, dempti sumus, ut 12 contra Faustum, c. 10, Sanctum Domini corpus , et latius epist. 63, optime dicit : Habet magnam coceni Christi dicens : Christus sacrificium Deo Patri obtusanguis in terra , cum eo accepto ab omnibus lit, et obtulit hoc idem quod Melchisedech ob. gentibus respondetur Amen. Hvec est clara vox tulerat, id est pamem et vinum, suum, scilicet, sanguinis, quam sanguis ipse exprimit ex ore corpus et sanguinem , quod per totam fere fidelium, eodem sanguine redemptorum. Deni- epistolam prosequitur. Idem epist. 54 et 56, que in Jib. 20 contra eumdem Faustum, cap. et 76, et lib. de Lapsis, in principio, et alibi 13 : Panis (inquit) et calix non quilibet , sed sæpe. certa consecratione mysticus fit nobis corpus 10. Sextus et gravissimus testis est Leo Christi. Proinde quod non ita fit, quamris sit Papa, in ser. 6, de Jejunio septimi mensis : panis et calią, alimentum est refectionis, non Dicente (inquit) Domino : Nisi manducacerisacramentum religionis, nisi quod benedicimus tis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanDomino, et gratias agimus in omni pjus min- guinem, non habebitis ritam in vobis, sic sanere. Et sic etiam lib. 2 de Peccator. meritis, cru mensæ comunicare debitis, ut nihil prorsus de veritate corporis Christi et sanguinis tium, et Martialem, quia eorum scripta , ambigatis, hoc enim ore sumitur , quod fide quamvis satis recepta sint, et ab antiquissicreditur, et frustra ab illis Amen respondetur, mis Patribus allegentur, ab hæreticis in dua quibus contra id, quod accipitur, disputatur. bium revocantur. Primus ergo sit ChrysostoIdem tradit serm. 4 Quadrag., et 7 de Pas- mus, Homil. 60 ad Pop., et 45 in Joan., ubi sione. Et ep. 23 ad Clerum et plebem Con- inter alia hæc habet selectissima : Ut non stantinop., contra hæreticos negantes verita- tantum per charitatem hoc fiamus (id est, tem nostræ carnis in Christo, ait : In quibus unum corpus cum Christo), rerum et ipsa re isti ignorantiæ tenebris, in quo hactenus desi- in illam misceamur carnem , hoc per escam diæ torpore jacuere , ut nec auditu discerent, efficitur, quam largitus est nobis, volens ostel lectione cognoscerent, quod in Ecclesia Dei tendere desiderium quod erga nos habet. Proix omnium ore tam consonum est, ut nec ab in- pterea semetipsum nobis immiscuit, et corpus

antium linguis veritas corporis, et sanguinis suum in nos contemperavit. Et infra : ParenChristi inter communis sacramenta fidei tacea- tes quidem aliis sæpe filios tradunt alendos, tur. Optima est etiam illa sententia Optati, ego autem, inquit , non ita , sed carnibus meis lib. 6 contra Parmen. : Quid est altare , nisi alo, et me ipsum vobis appono. Et iterum : sedes corporis et sanguinis Christi, et illa : Volui frater esse vester, carnem propter ros Fregistis calices sanguinis Christi portatores. et sanguinem assumpsi , vobis vicissim ipsam Multa etiam legi possunt apud Tertullianum, carnem el sanguinem, per quæ cognatus cester supra relatis antiquiorem , lib. de Resurrect. factus est, trado. Quæ quidem sententiæ si carnis, c. 8, et lib. de Pudicitia, c. 9, et lib. 3 sigillatim perpendantur sedulo, mirabilis hueontra Marcionem, c. 19, et lib. 4, c. 40, ubi jus sacramenti institutionis singulas et optiPameli., n. 662, plura alia ejus loca congerit, mas exhibebunt rationes, quas per effectus illique adjungit Lactantium , et utrumque a hujus sacramenti fuse declarat. Deinde ex calumniis hæreticorum defendit usque ad virtute instituentis eamdem confirmat veritan. 668. Sunt etiam gravia et omnino notanda tem, tum ibi, tum Homil. 83 in Matthæ., ditestimonia apud Gaudentium, tract. 2 in Exo- cens : Non sunt humanæ virtutis opera produm, et apud Paulinum, epist. 3 ad Severum, posita ; qui tunc ipsa fecit in illa Cæna , idem circa finem, et ep. 4 ad eumdem, aliquantu- ea nunc quoque facit. Nos ministrorum tenelum a medio, qui etiam sunt prioribus æqua- mus locum ; qui rero sanctificat, et immutat, les. Neque omittendi sunt Gregor., lib. 4 Dia- ipse est. Et infra : Audiamus, et horreamus ; log., c. 58, et lib. 2 in 1 Regum, non longe sanctis carnibus suis nos dedit impleri, semetab initio; et Beda , lib. de Mysteriis; nam, ipsum apposuit immolatum. Multa similia halicet hi Patres post quingentesimum Christi bet Homil. de Proditione Judæ, in fine, tom. annum fuerint, non docent, nisi quod a prio- 3, et Homil. ad Neophyt., tom. 5, et Homil. ribus Patribus acceperunt. Quam continua- 24 et 27, in 1 ad Corint., et Homil. 3, in cap. tam traditionem postea ostenderunt Pascha- 1 ad Ephes., et plura lib. 3 de Sacerdotio, in sius, lib. de Corpore et sanguine Domini, et principio, præsertim ab illis verbis : O miraqui deinceps contra Berengarium insurrexe- culum, o Dei benignitatem, qui cum Patre surrunt, præsertim Lanfrancus, Guitmundus, et sum sedet, in illo ipso temporis articulo omAlgerus, quibus tandem annumerandi etiam nium manibus pertractatur, ac se ipsum trasunt Anselmus, libro de Corpore Christi; et dit volentibus ipsum excipere , ac complecBernard., in epist. 190, in fine; et D. Thomas, ti, etc. Bonavent. et alii. Nam ex illis omnibus eri- 12. Secundo est insigne testimonium D. denter constare potest universalis et perpe- Cyrilli, in ep. 10 ad Nestor. : Incruentum in tuus Catholicæ Ecclesiæ sensus, quantum ad Ecclesia perficimus cultum, atque ita ad mysscriptores latinos pertinet.

ticas accedimus benedictiones , ac sanctifica11. Idem ex Patribus Græcis ostenditur. mur, participes facti sanctæ carnis, pretiosiSaperest ut ex Patribus Græcis nonnulla de- que sanguinis Servatoris nostri omnium lesu libemus, quorum pauciora verba, ut brevitati Christi, nec ut communem carnem accipimus, consulam, referam, multa enim sunt clarissi- absit, neque tanquam diri sanctificati, et Verma, et satis obvia. Præsertim vero taceo anliquiores!, Dionysium Areopagitam , Igna- non longe a fine.-Ignatius, ep. 10 ad Smyr

nenses, et ep. 14 ad Ephes., et 15 ad Roman. Dionysius, Ecclesiast. hierar., c. 1, p. 3, — Martialis, ep. 1, c. 3 et 4.

bo conjuncti secundum dignitatis unitatein, aut rea participantes haec caro vivificat. Quod per sicut divinam possidentis habitationem , sed sequentia capita, usque ad 17, late prosequivere vivificatricem, ct ipsius Verbi propriam tur. Præcipue vero notandum est decimum factam. Et ita statim exponit illud Joan. 6 : tertium, ubi reprehendit hæreticos imitantes Nisi manducateritis carnem Filii hominis, etc. Capharnaitas hæsitantes : Quomodo potest hic Refertur autem hæc epistola in Actis Concilii nobis carnem suam dare ad manducandum ? Ephesini, et in antiquis Conciliis inscribitur Nam de Deo (inquit) magna impietate conepist. Concilii Ephesini ad Nestorium. Et ideo clamant , nec in mentem venit , nihil esse imLanfrancus et Guitmundus hoc testimonium possibile apud Deum , etc. Capite vero 17, allegant sub auctoritate Concilii Ephesini. In describit egregie quomodo Christus in nobis Concilio autem Ephesino, opera Theodori Pel- maneat, et nos in ipso, cum illum manducatani integre invento , et Latinitate donato, mus, exemplo ceræ liquefactæ, in quam altetom. 1, c. 14, refertur eadem epist. sub no- ra infunditur, ut altera cum altera per totum mine Cyrilli et Synodi Alexandrinæ, quæ ante commisceatur; illo enim exemplo nos non Ephesinam præcessisse videtur. Postea vero sola fide, sed vere , realiter et corporaliter in eodem Concilio Ephesino, tom. 2, cap. 5, Christum manducare, declarare contendit. eadem epist. Cyrilli ad Nestorium lecta fuit, 14. Atque hoc ipsum est quod Cyrillus et, ut ibi notat Peltanus, quamvis ibi non Hierosolymitanus, catech. 4 Myslag., verlegantur acclamationes Patrum , quæ circa bis Christi propositis subnectit : Cum Christus aliam epistolam Cyrilli ad Nestorium, cap. 3, ipse sic affirmet, et dicat de pane : Hoc est factæ sunt, nihilominus dubitari non potest Corpus meum , quis deinceps audeat dubitare, quin eodem modo fuerit illa epistola a toto ac eodem confirmante et dicente : Hic est sanConcilio approbata. Unde in Concilio Chalce- guis meus, quis dubitet, et dicat , non esse ildonensi sæpe legimus , doctrinam Cyrilli lius sanguinem ? Et infra : Quare omni cum fuisse approbatam in Concilio Ephesino, et certitudine corpus et sanguinem Christi sumain fine totius actionis dicuntur approbatæ mus, ut ei comparticipes corporis et sanguinis, duæ epistolæ ejus, et specialiter confirmantur et Christophori, id est, Christum ferentes, effiduodecim anathematismi , qui habentur in ciamur, cum ejus corpus et sanguinem in memfine ejusdem epistolæ ad Nestorium. Habet bra nostra receperimus. Quod late prosequiergo testimonium hoc majorem vim ex auc- tur. Et catech. 5 : Gustantes (inquit ) non toritate Concilii Ephesini, quod est unum ex pinem , aut rinum ut gustent jubentur, sed quatuor primis quæ rex admittit.

quod sub specie est, videlicet, panis et rini, 13. Ulterius vero idem Cyrillus, in libro corpus et sanguinem Domini. Simili modo exad Evoptium , respondendo Theodoreto pro posuit verba Christi Epiphanius in Anchorasuis anathematismis, in defensione undeci- to : Et nemo (inquit) non fidem habet sermomi refert verba Nestorii, nos manducare car- ni, nam qui non credit ipsum esse verum, sicut nem Christi, quod Cyrillus approbat, ad litte- dixit, is excidit a gratia et salute. Denique ram intelligendo Christi verba. Nestorium eamdem veritatem confirmat Athanasius, lib. autem reprehendit, quatenus separabat cor- de Incarn. Christi, in tine, dicens : In compus Christi a divinitate; ipse autem docet, munionem corporis Domini admissi sumus, ideo nos accipere carnem vivificatricem, et ci- sicut ipse dixit : Panis, quem ego dabo, caro bum manentem in ritam æternam , quia acci- mea est, pro mundi cita ; spiritus enim virifpimus carnem Verbo Dei unitam. Quod etiam cans est caro Domini, quoniam ex spiritu direpetit lib. de Fide ad Reginas , sub titulo : vificante concepta est. Gregorius etiam NaQuod Christus sit vila ex Evangelio Joannis, zian., Orat. 4, quæ est prima contra Jaliaet refertur etiam in Concilio Ephesino, tom. num, et Orat. 42, quæ est secunda in sanc1. Idem late et optime lib. 4 in Joan., cap. 2: tum Pascha, versus finem : Sine pudore (inDedit (inquit) pró vita oni nium corpus suum quit) ac dulilatione corpus ede, sanguinein Dominus , et per illud rursus vitam in nobis bibe, si modo vitæ desiderio teneris, etc. iinmitlit, et quomodo ? dicam breviter pro viri. 15. Idem sentit Gregorius Nyssenus, lib. de bus meis , nam cum virificans Dei filius in Vita Moysis, seu de Vita perfecta, circa mecarne habitacerit, ad suum bonum eam, id est, dium, dum ait : Cælestem cibum nobis esse ad vitam reformarit, et totus , ut ita dicam, suscipiendum, quem nulla nobis actio agricul. ineffabili modo unionis conjunctus ririfican- turæ artibus produxit, sed panis est absque tem effecit, quia natura virificans est, prople- aratione, absque alio humano opere nobis para

« PredošláPokračovať »