Obrázky na stránke
PDF
ePub

his credendi normanı petere, neque super alioCAPUT III.

rum incertis opinionibus , sed vestra ipsorum

certa scientia fidei fundamenta collocare. In ECCLESIAM CHRISTI NON POSSE VERAM FIDEM quibus verbis seipsum plane vivam suæ fidei

AMITTERE OSTENDITUR, ET RATIO FACTA ROBO- regulam constituit; nam licet corpori ScriptuRATUR.

ræ, ut sic dicam, seu litteræ ejus aliquid tri

buat, sensum autem, qui est anima ejus, sibi 1. Proponitur error hæreticorum asserentium reservat, et privatæ suæ intelligentiæ, quam fidem in tota Ecclesia defecisse.-Eo superiori certam scientiam appellat. Et ideo dixi, sibi capite discursu rationis deventum est, ut vel ipsi tanquam novo Evangelistæ fidem adhisectam Anglicanam non esse fidem catholi- bere, contempta, et ut falsa repudiata Ecclecam, sed defectionem ab illa; vel e converso siæ Romanæ doctrina. ante exortam sectam istam, catholicam fidem 3. Prædictus error priscis hæreticis familiain mundo defecisse necessario concedendum ris fuit : Lucifer apud Hieronymum ; Donatis. sit; ac proinde cogi Jacobum regem, aut ti- , teste Augustino.- Non est profecto novum tulum defensoris catholicæ fidei deserere, aut homines, a catholica fide deficientes, lapsum affirmare a quingentesimo Christianno,velalio suum universalis Ecclesiæ accusatione tegesimili, usque ad exortum Lutherum, Calvi re velle aut excusare. D. Hieron. , dialogo num, vel quempiam alium ex istis, mundum contra Luciferianos, refert, Luciferum assefide catholica caruisse. Videntes igitur aucto- ruisse, unitersum mundum esse diaboli, et fares novorum dogmatum vim prædicti discur- miliare illi fuisse dicere, factum de Ecclesia sus, veriti non sunt dicere, ante ipsos veram lupanar. Augustinus etiam, epist. 48, et lib. et puram fidem defecisse in universali Eccle- de Unit. Eccles., c. 12 et 13, et sæpissime, in sia Dei, seque fuisse extraordinario modo a Donatistis, hoc reprehendit, generalius in Deo missos ad abolitam fidem restituendam. hæreticis, Psalm. 101, concion. 2, dicens : Ila refertur ex Luthero in colloquiis latinis, Sed existunt qui dicant : Jam hoc factum est, tom. 2, cap. de Patribus; et Calvino, lib. 4 In- respondit ei in omnibus gentibus Ecclesia, crestit., c. 2 et 3; Melanchthone, et Bullingero, diderunt in eum omnes gentes , sed illa Eccleet alüs.

sia, quæ fuit omnium gentium , jam non est, 2. Et quantum ex libello regis Jacobi colli- periit, hoc dicunt (ait Augustinus) qui in illa gere possum, non est ipse alienus ab hac sen non sunt. O impudentem vocem! illa non est, tentia, et vel istismet novatoribus, vel alicui quia tu in illa non es? Vide ne tu ideo non sis ; illorum, vel certe sibi ipsi tanquam novo nam illa erit, etsi tu non sis. Hanc vocem Evangelistæ fidem adhibet. Nam in Præfatio- abominabilem et detestabilem, præsumptionis ne, pag. 33, prius quam referat privata quæ- et falsitatis plenam, nulla veritate suffultam, dam facta quorumdam prædecessorum suo- nulla sapientia illuminatam, nullo sale condirum, hæc verba præmittit : Ul omnibus inde tam, ranam, temerariam, præcipitem, pernicioconstet, etiam illis sæculis , quibus crassior sam, prævidit spiritus Dei, et tanquam contra cæciorque teritatis ignoratio orbi incubuit , illos, cum annuntiaret unitatem in conveniendo Angliæ reges sæpe pontificium ambitum, glis- populos in unum, et regna, ut serriant Domicentemque tyrannidem non modo non tulisse, no, etc. Simili modo Tertull., lib. de Præscrised et illi fortiter restitisse. Quæ verba quan- ptionibus adversus hæreticos, cap. 7, hunc tum spectant ad quæstionem de primatu, in etiam prætextum hæreticorum notat, eum3 libro expendentur; nunc solam eam partem que impugnat, et inter alia sic irridet c. 29 : considero, in qua, ante suum novum evange- Quoquo modo sit erratum, tamdiu utique relium, orbem in veritatis cognitione cæcum gnavit error, quandiu hæreses non erant. Alifuisse profitetur. Ex quo principio, paulo in- quos Marcionitas, et Valentinianos (addo Luferius, pag. 47, subinfert, Doctores Ecclesiæ theranos, vel Calvinistas) liberanda ceritas Romanæ (de his enim sine dubio loquitur), expectabat , interea perperam evangelizabalur, nora disputandi et philosophandi ratione the- perperam credebatur, tot millia millium perologiam corrupisse. In alio vero ejusdem præ- peram tincta, tot opera fidei perperam admifationis loco, principes christianos allocu- nistrata , tot virtutes, tot chrismata perperam tus, subjungit : Cum Paulo opto, cos omnes operata, tot sacerdotia, tot ministeria perperam fieri tales hac una in re, qualis et ego sum, im- functa , tot denique martyria perperam coroprimis ut telitis Scripturas pervolutare, ex nata? Nihil profecto ad confundendos novi

Evangelii prædicatores aptius dici poterat; membra, sed ex parte. Unde rectissime Aunon sufficiet tamen , nisi divino etiam verbo gust., de Unit. Eccles., c. 2: Ecclesia una convincantur.

est, quam majores nostri catholicam nomina4. Ex testimoniis sacre pagine conoincilur runt, ut ex ipso nomine ostenderent, quia per fidem in Ecclesia nunquam defuturam.-Sup- totum est. Et infra : Totum quod annuntiatur ponitur primo Ecclesiam esse unam. — Ut de Christo, caput et corpus est; caput est ipse ergo ex Scriptura sacra, prout ab antiquissi- unigenitus Jesus Christus, Filius Dei rivi, mis Patribus intellecta fuit, errorem hunc re- corpus ejus Ecclesia, de qua dicitur, ut exhifutemus, supponimus imprimis sermonem beret sibi gloriosam Ecclesiam, etc., ad Ephes. esse de universali Ecclesia Christi, quam ipse 5. Hieronymus etiam contra Luciferianos peculiari modo, et multo excellentiori quam hanc unitatem Ecclesiæ declarat per unitaante suum adventum Ecclesia fuerat, funda tem arcæ Noe, quæ fuit typus Ecclesiæ, ut turum se promisit, Matt. 16: Super hanc pe- ex 1 Petri sumitur. Neque in hoc puncto, ut tram ædificabo Ecclesiam meam, et promissio- existimo, nobis est cum Sectariis controvernem postea implevit, paulatim eam congre- sia, et ideo ad illud supponendum, quantum gando, et postea illam acquirendo sanguine ad sequentia necessarium est, credimus suo, Actor. 20, ac tandem illam commen dicta sufficere; nam exacta hujus unitatis et dando Petro, illis verbis : Pasce otes meas, omnium membrorum Ecclesiæ explicatio, in Joan. 21, et præcipiendo Apostolis, ut eam qua hæretici solent a catholicis dissentire, ex omnibus gentibus congregarent, dicens: longiorem postulabat tractatum, sed præsenti Docete omnes gentes, baptizantes eos, etc., instituto necessarius non est. Matth. 8. Hæc autem Ecclesia una tantum 5. Unitatem Ecclesiæ perpetuo duraturam est : nam unam tantum promisit Christus, esse statuitur. — Secundo statuo, hanc Ecclecum dixit, Ecclesiam meam, quia, licet oves siam in sua unitate perpetuo usque ad diem plures sint, grex tamen unus est, et unum judicii duraturam esse. Loquimur enim de miovile, et unus pastor, utique in cælis Chri- litante; nam de triumphante nullus remanet stus, et in terris Petrus et sedes ejus, cui ambigendi, aut controvertendi locus. PossetChristus omnes oves suas commendavit, licet que hæc assertio facile probari de Ecclesia plures habeat coadjutores Episcopos, quos prout fuit a principio mundi usque ad MoySpiritus Sanctus posuit ad regendam Eccle- sem, et de synagoga, prout fuit a Moyse ussiam, utique unam. Ideoque hanc unitatem que ad Christum; hæc autem intentioni noscommendat Apostolus, ad Ephes. 4, dicens : træ necessaria non sunt; et ideo illa, sicut et Solliciti seroare unitatem spiritus in vinculo testimonia veteris Testamenti, quæ de durapacis, unum corpus, et unus spiritus, sicut vo tione synagogæ loquuntur, prætermitto. Locati estis in una spe vocationis vestræ, unus quor ergo de Ecclesia Christi prout in novo Dominus, una fides, unum baptisma. Et infe- Testamento ab ipso esse fundatam declaravi. rius ait, omnes Apostolos, Prophetas, Evan- Et ita ex promissionibus ejusdem Christi in gelistas, Pastores et Doctores Ecclesir datos novo Testamento factis hæc proprietas Eccleesse in opus ministerii ad ædificationem cor- siæ probanda relinquitur. poris Christi. Quod non est aliud, nisi Eccle 6. Primum testimonium ex Matth. 16, et exsia, ut exposuit idem Paulus, in cap. I ejus- positiones Patrum. - Tres vero præcipue dem Epistolæ. dicens : Ipsum dedit caput sunt hujusmodi promissiones. Prima est supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus ejus : Matt. 16: Super hanc Petram ædificabo Ecet ad Coloss. 1: Et ipse caput corporis Eccle- clesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt sile ; et infra : Pro corpore ejus, quod est Ec- adversus eam. Nam in his verbis promisit Chriclesia ; et 1 ad Corinth. 12, elegantissime de- stus Ecclesiæ suæ stabilitatem et firmitatem, scribit compositionem hujus corporis ex va contra quam nec tyranni, nec hæretici, neque riis membris, et tandem concludit : Vos estis quilibet alii Christi hostes potuerunt prævacorpis Christi, et membra de membro, id est lere. Illi enim omnes per portas inferni a membra invicem connexa et ordinata, sicut Patribus intelliguntur. Specialiter vero Hiein uno corpore unum membrum coaptatur ronymus ibi: Vitia et peccata, et hæreticorum alteri, ut exponunt Latini, vel ut Græci le- doctrinas per illas portas intellexit ; idem gunt, membra ex parte, id est, non estis inte- etiam Isai. 26; et fere idem Ambros., l. de grum corpus (loquebatur enim ad particula- Bono mortis, c. 12: Donatur (inquit) Petro, rem Ecclesiam), et ideo non estis omnia ne portu inferi prævaleant ei, portæ inferi

ista sunt terreno et infra : Istre sunt crimi non solum non possint resistere Ecclesiæ ad sum portæ. Epiphanius vero in Anchorato, expugnandam illam, verum etiam nec ad requem Euthym. in Matt. sequitur, blasphemiassistendum illi sufficiant. Nam ut frequenter hæreticorum, et illorum persecutiones contra iidem Patres animadvertunt, Ecclesia, per perEcclesiam intelligunt. Chrysostomus ad c. 2 secutiones tyrannorum, personarum numero Isai., et homil. 4 in c. 6, et homil, de Expul- et merito sanctitatis aucta est, et per contrasione sua, et in alia supra citata de festo Pen dictionem hæreticorum in scientia crevit, et tecostes, et in Demonstratione, quod Chri- in veritatum cognitione magis illuminata stus sit Deus, semper exponit de tyrannis, et est. imperatoribus infidelibus per potentiam op 7. In sacra pagina præsentia Dei auxilium pugnantibus Ecclesiam. Idem vero Psal. 147, importat.-Secunda promissio Christi Domini in fine, recte id explicat de tota potentia in- fuit Matt. 28: Et ecce ego vobiscum sum omferni, et omnibus ministris, quibus ad expu- nibus diebus usque ad consummationem sæculi. gnandam Ecclesiam diabolus utitur. Et sine Circa quam recte notavit Hieronymus : Qui dubio est verissimus sensus, quia verba sunt usque ad consummationem mundi sui præsenabsoluta, et quasi per metonymiam sub portis tiam pollicetur, et illos ostendit semper esse comprehendunt quidquid in inferno contine- dicturos, et se nunquam a credentibus recessutur. Unde optime Damasc., Orat. de Transfi rum. Constat igitur promissionem illam non gur. Domini : Adversus hanc, inquit, infero- esse factam solis præsentibus Apostolis, vel rum portæ, hæreticorum ora, dæmonum organa discipulis, sed templo Ecclesiæ perpet:o manimpetum quidem facient, sed non prevalebunt. suro, de quo Paulus dixit : Quod estis vos. Et infra : Nam quod nunquam futurum sit ut Unde scite August., lib. 6 Gen. ad litteram, eteriatur, plane confidimus, cum Christus id cap. 8: Omnibus dicebat, quos suos futuros niaffirmarerit. Et in eamdem sententiam Eu- debat : Ecce ego vobiscum sum. Ergo in verbis seb., lib. 1 de Præparat. Evangel., cap. 3: illis vel supponitur, vel etiam promittitur EcEcclesia (inquit) hoc nomine a Christo donata clesiæ perpetuitas. Nam ut de illa simus seradices egit, ac usque ad astra Sanctorum curi, præsentiam suam, id est, auxilium et orationibus glorificata, luce, ac fulgore ortho- protectionem Christus promittit, ut Hieronym. dotæ fidei splendet, neque hostibus terga dat, etiam exposuit, Isai. 4!, et Zachar. 2; et Aug., neque ipsis januis mortis cedit, propter pauca tract. 50 in Joan.: Secundum majestatem suam terba quæ ille protulit: Super hanc petram (inquit), secundum prooidentiam, secundum edificato Ecclesiam meam , et portæ inferi ineffabilem et invisibilem gratiam, impletur non talebunt adversum eam. Simili modo Atha quod ab eo dictum est : Ecce ego vobiscum sum nasius, in Orat. Unum esse Christum, pro- usque ad consummationem sæculi. Et Leo Papa, positis dictis verbis Christi, ait: Fidelis sermo, Epist. 31: Non deserit Ecclesiam suam divina et non vacillans promissio, et Ecclesia invicta protectio, dicente Domino : Ecce ego robiscum res est, etiamsi inferus ipse commoveatur, etsi sum, etc. ; et ep. 92, in princip. : Confirmans qui in inferno sunt mundi principes tenebrarum, prædicatores Evangelii et sacramentorum mitumultum faciant. Denique August., lib. 1 de nistros, dicit : Ecce ego vobiscum sum, etc., , Symbolo, c. 6, explicans articulum Sanctam Et eodem modo intellexerunt hunc locum Ecclesiam, dicit, Ecclesiam esse templum Chrysost., homil. 91 in Matt. ; Beda, et alii Dei, de quo ait Apostolus, 1 ad Corint. 3: expositores ibi; et Prosper, lib. 2 de VocaTemplum Dei sanctum est, quod estis vos ; et tione gent., cap. 2. Et est consueta locutio in subjungit: Ipsa est Ecclesia sancta, Ecclesia Scripturis, ut per assistentiam Dei protectio, ta2, Ecclesia dera, Ecclesia Catholica contra et singulare auxilium significetur ; Act. 7: omnes hæreses pugnans. Pugnare potest, expu. Erat Deus cum eo, alludens ad illud Sapient. grari non potest. Hæreses omnes de illa exie- 10: Descenditque cum eo in foveam; et Jerunt Lanquam sarmenta inutilia de vite præcisa; rem. 1: Ne timeas a facie eorum, quia ego teipsa autem manet in radice sua, in vite sua, ia charitute sua. Portæ inferorum non vincent 8. Discrimen inter adventum Christi et Spicam. Imo addit Hilarius, canon. 16 in Matt., ritus Sancti. - Tertia demum promissio est per hæc verba non solum esse promissum similis præcedenti : nam, sicut ibi promisit Eeclesiæ ut vinci non posset, sed etiam, ut suum peculiarem favorem, etiam secundum infernas leges, et tartari porlas, et omnia mor- humanitatem suam, ita Joan. 14 peculiarem tis claustra dissolveret, ita ut portæ inferni assistentiam Spiritus Sancti, et Patris simul,

cum sum.

ac suam pollicetur, dicens: Ego rogabo Pa- invicta res est, etiamsi infernus ipse commotrem, et alium Paracletum dabit vobis, ut ma- veatur ; denique August., exponens de Eccleneat vobiscum in æternum, spiritum veritatis, sia verba illa Psalm. 47: Deus fundavit eam in quibus verbis illud inter alia non parum in uternum, inquit: Sed forte ista civitas, quæ notandum, promissionem non esse factam so- mundum tenuit, aliquando evertetur, absit; lis Apostolis. Nam licet intelligi possit, etiam Deus fundavit eam in æternum. Si ergo eam in personis Apostolorum perpetuo mansisse Deus fundavit in æternum, quid times ne cadat Spiritum Sanctum postquam illum recepis- firmamentum ? sent, tamen non hoc tantum ibi Christus pol 10. Proposita veritas concluditur.- Amissa licetur, sed etiam ita fuisse mittendum Spiri- fide Ecclesia desineret. - Ex quibus ultimis tum Sanctum ad consolandos, docendos et Augustini verbis possumus gradum facere ad protegendos fideles, ut non sit amplius ab Ec- concludendam ex dictis fundamentis præciclesia recessurus in æternum, id est, quam- puam assertionem, et veritatem intentam, diu mundus duraverit (hæc est enim in Scri- nimirum catholicam et universalem Ecclesiam ptura usitata illius vocis significatio). Unde non posse a vera et divina fide deficere, detacite subinnuit discrimen inter adventum monstrandam. Nam firmamentum, et veluti suum, et adventum Spiritus Sancti, quia ille forma conjungens membra hujus Ecclesiæ, et venit ad fundandam Ecclesiam, quam erat inter se, et cum Christo, est fides; si ergo sanguine suo acquisiturus, post mortem ab Deus fundavit Ecclesiam in æternum, quis ea recessurus; Spiritus autem Sanctus datus timeat quod fides ejus possit in tota illa deest Ecclesiæ, ut semper in illa maneat. Quod ficere ? Etenim si tota Ecclesia fidem amittevidetur notasse Chrysost., hom. 74 in Joan. ret, eo ipso desineret esse Ecclesia, et incidicens: Hoc signat, quod neque post mortem peret esse synagoga Satanæ. Sicut gentiles abiit. Et ita intellexit hanc promissionem Cy- sunt extra Ecclesiam, quia fidem ejus non reryll., lib. 9 in Joan., c. 45, dicens : Quamvis ceperunt, et hæretici desinunt esse in Ecclein coelos postquam e mortuis resurrexit, Domi- sia, eo ipso quod fidem amittunt, et ideo in nus ascenderit, ut Deo pro nobis, juxta Pau- hoc gentilibus comparantur ab Hieronymo, lum, appareat, adesse tamen semper per Spi- Dial. contra Luciferian., in principio. Denique ritum suum fidelibus pollicetur. Et eodem veritatem hanc satis confirmant Symbolum modo Tertullian., in Præscrip., cap. 38. Apostolorum et Nicænum, quibus rex Angliæ

9. Imo sic impleri hanc Spiritus Sancti do- fidem se adhibere profitetur. Docent enim nationem, aperte docet Paulus ad Ephes. 4, Ecclesiam credendum esse Unam, Sanctam ubi prius dicit, Christum ascendentem in altum et Catholicam; non potest autem esse una, dedisse dona hominibus, postea vero addit : sine unitate fidei; neque sancta sine vera et Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam divina fide, sine qua impossibile est placere autem Prophetas, alios vero Evangelistas,alios Deo; neque catholica sine fide universali, autem Pastores et Doctores ad consummatio- quæ omnia vera dogmata complectatur. Cum nem Sanctorum, in opus ministerii, in ædifi- ergo Ecclesia non possit desinere esse quancationem corporis Christi, donec occurramus diu mundus duraverit, neque etiam possit omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, existere, quin simul sit fidelis et sançta, fieri donec occurramus omnes in virum perfectum etiam non potest ut a vera fide deficiat. in mensuram ætatis plenitudinis Christi. In 11. Duplex objectio hæreticorum.-Responsio quo testimonio expendenda sunt accurate illa Augustini. — Solent autem adversarii contra verba : Donec occurramus, etc. Nam in eis Catholicæ Ecclesiæ in fide stabilitatem multa aperte docet Paulus, Ecclesiam in Corpus objicere, et varios lapsus, seu defectiones Christi ædificatam, et variis ministeriis, et Ecclesiæ recensere, tum quia tempore legis gratiis Spiritus Sancti gubernatam, usque ad veteris tota Ecclesia a fide defecit, quando generalem resurrectionem, et consummatio- Synagoga vitulum adoravit, Exod. 33 ; tum nem Sanctorum esse permansuram. Propter etiam, quod Antichristi invalescente persequæ testimonia in hoc fidei dogmate conve. cutione funditus evertetur, dicente Paulo, 2 niunt omnes antiqui Patres Ecclesiæ, ut ex ad Thessalon. 2: Nisi venerit discessio priallegatis liquet perspicue, quibus et addimum, etc.; et Christo, Lucæ 18: Cum venerit possunt Martialis, epist. ad Burdegal., c. 11, filius hominis , putasne inveniet fidem super et Cyprian., epist. 55, ad Cornel. ; Athanas. terram? Ex quibus volunt colligere, potuisse orat. Quod unus sit Christus: Ecclesia (inquit) jam deficere, quia jam tempus Antichristi ad

venit. Quibus cum Augustino unico respon- in Ecclesia, et secundæ objectioni fit satis.-Sidemus verbo : Credo illa quæ in Scripturis militer commentitium plane est, et erroris sanctis leguntur, non credo ista quæ ab hære- plenum, perituram aliquando, vel omnino deticis tanis dicuntur. Ita enim ille respondit fecturam esse Ecclesiam tempore Antichristi. Donatistis (lib. de Unitate Eccl., c. 13) dicen- Quamvis enim tunc futura sit tribulatio matibus, suo tempore orbem terrarum apostasse, gna, prædicta a Christo, Matt. 24, quæ mulel in eis solis veram fidem permansisse, va tos turbabit, et a Christi fide dejiciet, quam rüsque exemplis ex Scriptura detortis ute- defectionem Paulus nomine discessionis præbantur, quibus obviat Augustinus dicens, ea significavit, nihilominus Ecclesia Christi non se credere quæ in Scripturis leguntur, non omnino destruetur, neque omnia ejus memea quæ hæretici suis contentionibus persua- bra fidem amissura sunt, ut satis Christus indere conantur, et concludit : Isti ergo vel dicat, Matth. 24, dicens: Nisi breviati fuissent imperite , vel fallaciter agentes, colligunt de dies illi, non fieret salva omnis caro, sed proScripturis talia, quæ vel in malos bonis usque pter electos breviabuntur dies illi. Et infra, in finem permixtos, tel de devastatione prioris plenius urgens, superaddit : Ut in errorem pipuli Judæorum dicta reperiuntur, et rolunt inducantur, si fieri possit, etiam electi. Semea retorquere in Ecclesiam Dei, ut tanquain per ergo erunt aliqui electi et fideles, in defecisse, ac periisse de toto orbe videatur. quibus Ecclesia permaneat; imo eo tempore

12. Fidem non defecisse in tota Synagoga, et erunt illustrissimi martyres, et fidei catholiprime objectioni satisfit. - Istius modi pro cæ coufessores fortissimi. Quod insuper in fecto sunt, quæ in præsentiarum sectarii obji- fine illius objectionis tangitur, quod jam Anciunt. Nam peccatum illud populi Judaici tichristus venerit, propter primatum Pontifipertinet ad pravos mores et duritiem illius cis ab adversariis est objectum; quam vero popoli, non ad Ecclesiæ defectionem. Tum falsum sit, imo et ridiculum, in lib. 5 videbiquia Synagoga non erat Ecclesia Christi, de mus. Alia denique difficultas, quæ in hac obqua tractamus ; tum etiam quia non erat Ec- jectione et responsione subest, quo pacto sciclesia universalis, quæ tunc erat in mundo; licet possit Ecclesia catholica in paucis crenam in præputio poterant etiam tunc esse dentibus perseverare, et quasi in angulo delialiqui fideles, et justi; tum maxime quia fal- tescere, in c. 6 declarabitur. sum est, omnes de illo populo fidem tunc amisisse. Nam imprimis Moyses et Josue im

CAPUT IV. munes omnino fuerunt ab illa culpa ; deinde Aaron licet graviter peccaverit, cooperando NON POSSE CATHOLICAM ECCLESIAM ETIAM PER populo in peccato idololatriæ, longe tamen verisimilius est in fide non aberrasse. Nunquam enim Moyses de hoc peccato illum re 1. Evasio superioris argumenti.—Discursum prehendit, sed solum de altero , ut patet ex superiori capite factum posset imperitus vel illis verbis : Quid tibi fecit hic populus, ut in- hæreticus enervare, dicendo, illo quidem duceres super eum peccatum magnum? Idem- recte probari, Ecclesiam non posse in hæreque aperte supponit August., q. 141, in Exod., sim incidere, per quam fides amittitur; hoc dicens : quod jubet Aaron inaures demi ab au autem non satis esse, neque obstare quomiTitus ucorum atque filiarum, unde illis face- nus Ecclesia possit in multis erroribus verret Deos, non absurde intelligitur, difficilia sari, saltem per ignorantiam, quæ a culpa precipere voluisse, ut hoc modo eos ab illa in- hæresis illam excuset, quia, licet illo modo teatione retocaret. Nam si hoc ita est, palam erret, non desinet esse fidelis et sancta, ac fit, Aaron non ex infidelitate peccasse, sed subinde non destrueretur. Quod si hoc conquia populo fortiter non restitit, et ex nimio cedatur , habebunt hæretici vel schismatici humano timore illi cessit. Denique plures de excusationem aliquam dissentiendi ab Ecclepopulo in fide permansisse constat ex illis sia in aliquibus rebus, in quibus ipsam errare verbis Moysi : Si quis est Domini, jungatur contendunt. Nain si id intelligant per solam mihi; non est enim Domini, nisi qui in eum ignorantiam, et sine hæresi, non videntur Credit; hujusmodi autem inventi multi sunt, tam manifeste loqui contra promissionem qui Moysi juncti fuere ad injuriam Dei vindi- Christi. Dixi autem hoc posse proponi a Cacandum.

tholico potius quam ab hæretico, quia hære13. Fidem tempore Antichristi per mansuram tici non tam moderate agunt cum Ecclesia XXIV.

2

IGNORANTIAM IN REBUS FIDEI ERRARE.

« PredošláPokračovať »