Obrázky na stránke
PDF
ePub

torum Summorum Pontificum, qui hanc præ- potentiam dedit ei, quem lotius Ecclesiæ prinrogativam suæ dignitatis ac sedis agnoscen- cipem fecit, ut si quid etiam nostris temporibus tes, ex his verbis Christi illam comprobarunt, recte per nos agitur, illius operibus, illius sit qui licet in propria causa loqui videantur, gubernaculis deputandum, cui dictum est : Et nihilominus fide dignissimi sunt, tum quia tu aliquando conversus confirma fratres tuos. antiquissimi et quasi per continuam traditio 10. Confirmatur primo.- Ex quibus verbis nem hoc docuerunt; tum etiam quia multi aliqua colliguntur rationes, quibus hic sensus eorum sunt sancti et martyres, qui veram et confirmatur. Una sumitur ex mutatione vercatholicam fidem sanguine suo consignarunt; borum Christi: nam prius ad omnes Apostotum denique quia etiam antiquissimi Patres los locutus est, omnes fore tentandos prædieumdem honorem deferunt Romanæ Sedi, et cens : postea vero Petro specialiter dicit: Ego fidei. Utuntur ergo illo testimonio ad hanc rogavi pro te; ergo aliquid etiam speciale pro veritatem confirmandam, Lucius Papa, epist. illo impetravit. Personalis autem perseveranad Episcopos Galliæ et Hispaniæ, circa finem, tia non fuit singularis Petro, nam pro aliis ubi ait, suam sedem, normam Apostolicæ fi- etiam Christus oravit, Joan. 17, dicens: Padei, ut ab auctoribus suis Apostolorum Chri- ter Sancte, serra eos in nomine tuo, quos desti Principibus illam percepit, illibatam te- disti mihi. Et quamvis eo tempore, quando nere, secundum Salvatoris nostri divinam pro Petro rogavit, nondum illam generalem pollicitationem. Et refert verba citata. Similia orationem obtulisset, nibilominus nullus fere habet Marcus Papa, in ep. ad Athanas., que peculiaris favor Petri fuisset, nisi aliquod spehabetur in tom. 1 Ep., p. 1, licet in tomis cialius privilegium pro illo postulasset. ChriConcilior. non referatur; et Felix I, ep 3, ad stus autem in illo singulari modo vocandi PeBenignum ; et Agatho Papà, in ep. ad Con- trum, ut attenderet, Simon, Simon (sic enim stantin. imperator., quæ in actione 4 sextæ habent græca), et orandi pro illo, majorem Synodi lecta est, et in act. 8 probata ; et Ni- prærogativam sine dubio significare voluit. colaus I, in ep. ad Michaelem imperatorem, Imo si attente res consideretur, in utroque post medium; et Leo IX, in ep. ad Michae- loco pro Petro et omnibus Apostolis, et unilem, c. 7; et Innoc. III, in c. Majores, de versa Ecclesia præsente et futura, Christus Baptism.; latius vero quam cæteri hoc decla- Dominus oravit, diverso tamen modo : nam ravit Leo Papa, serm. 2, in Natali Petri et apud Joannem prius expresse oravit pro omPauli, c. 3, ubi positis Evangelii verbis, sub- nibus Apostolis, ex quibus Petrus unus, et jungit: Corrmune erat omnibus Apostolis pe- præcipuus erat, et in illis virtute Ecclesia riculum de tentatione formidinis, et divinæ pro- continebatur, propter quam præcipue illa tectionis auxilio pariter indigebant, quoniam oratio fiebat, quam paulo inferius consumdiabolus omnes exagitare, omnes cupiebat eli- mavit Christus dicens : Non pro eis rogo tandere, et tamen specialis a Domino Petri cura tum, sed et pro eis qui credituri sunt per versuscipitur, et pro Petri fide proprie supplica- bum eorum in me, ut omnes unum sint, utique tur, tanquam aliorum status certior sit futu- unitate fidei, et catholicæ Ecclesiæ. Apud rus, si mens Principis dicta non fuerit. In Pe- Lucam vero Christus directe et expresse oratro ergo omnium fortitudo munitur, et divinæ vit tantum pro Petro, indirecte vero, et congratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas, secutione quadam oravit etiam pro aliis Apoque per Christum Pelro tribuitur, per Petrum stolis, ut in subjunctis verbis denotavit : Et A postolis conferatur. Nam et post resurrec tu aliquando conversus confirma fratres tuos. tionem suam Dominus beato Petro Apostolo, Ut firmitas, quæ per Christum Petro tribuitur, post regni clades, ad trinam æterni amoris per Petrum Apostolis conferatur, quemadmoprofessionem, mystica insinuatione ter dixit: dum ex Leone paulo superius retulimus. AtPasce otes meas ; quod et nunc procul dubio fu- que inde ad totam Ecclesiam oratio illa excit, et mandatum Domini pius pastor exequitur tenditur , quæ sub nomine fratrum etiam confirmans nos exhortationibus, et pro nobis comprehenditur, ut ibi Theoph. indicavit, diorare non cessans, ut nulla tentatione supere cens: Planus intellectus est, quia te habeo ut mur. Quæ verba repetit idem Pontifex, in Principem discipulorum, postquam, negato me, serm. 3 de Assumptione sua, et adjungit: Rederis, et ad pænitentiam veneris, confirma Juste in ducis nostri meritis et dignitate læ- cæteros. Hoc enim te decet, qui post me Ectamur, gratias agentes sempiterno Regi redem- clesiæ petra es, et fundamentum. Unde Agatho ptori nostro, Domino Jesu Christo, qui tantam Papa supra: Dominus fidem Petri non defec

turam promisit, et confirmare eum fratres gnificavit Leo I, in illis verbis : Pro fide pesuos admonuit, quod Apostolicos Pontifices tri proprie supplicatur, tanquam aliorum stameæ exiguitatis prædecessores confidenter fe- tus certior sit futurus, si mens principis dicta cisse semper, cunctis est agnitum. Et Leo IX, non fuerit ; et in aliis quæ supra retulimus. supra, eumdem sensum indicans, dixit : A Et apertius Theoph., postquam dixit : Quia sede Principis Apostolorum, a Romana videli- te habeo ut Principem discipulorum, confirma cet Ecclesia, tam per eumdem Petrum, quam cæteros, adjungit : Intellexerit autem quis, per suos successores reprobata, convicta, et non solum de Apostolis dictum, quod confirexpugnata sunt omnium hæreticorum commen- mati fuerint a Petro, sed de omnibus, qui usta, et fratrum corda in fide Petri, quæ hac- que ad consummationem seculi futuri sunt fidetenus non defecit, neque unquam deficiet, sunt les. Quod licet ab ipso videatur postea exponi confirmata.

ratione exempli, quod in persona Petri suum 11. Confirmatur secundo.-Unde ex his ulti- delictum flentis præcessit, et in memoriis mis verbis aperitur magis sensus prioris pro- hominum perpetuo manet, Christus tamen missionis, et alia optima ratio prædictæ inter non de exemplo locutus est, sed de confirmapretationis redditur. Ita enim hic jubetur Pe- tione per verbum fidei, et ideo per sedem trus confirmare fratres suos, sicut Joan. 21. Petri id perpetuo fieri melius intelligimus. jussus est pascere oves Christi ; iidem enim

12. Atque ita etiam potest hæc veritas, et ilsunt, qui hic vocantur fratres, et ibi oves; sed lius promissionis interpretatio ex collatione ibi vocantur oves propter mansuetudinem et hujus loci cum aliis, in quibus primatus Peobedientiam subditorum, hic vero vocantur tri fundatur, amplius stabiliri. Quod etiam sifratres, ut ostendatur Ecclesiastici pastoris offi- gnificavit Leo I in citatis verbis, conferens cium non esse dominari, sed confirmare im- hæc verba : Confirma fratres tuos, cum illis : becilliores tanquam fratres, forma factus gre- Pasce oves meas , quam comparationem jam gis ex animo, ut dixit idem Petrus, epist. 1, declaravimus. Unde quamvis hæc promissio · c. 5. Sicut ergo dictum est: Pasce oves meas, tam clara non esset, ex solo munere pascennon Simoni pro illa tantum persona, sed Pe di oves Christi in doctrina fidei, sufficienter tro pro munere quod illi conferebatur, ut in colligeremus esse necessarium hoc privilesuccessoribus duraret, ita cum illi dicitur: gium in sede Petri. Quia si in illa sede posset Confirma fratres tuos, præindicatur præcipua fides vacillare, in tota Ecclesia Christi periquædam pars illius muneris, quæ est confir- clitari posset; tum quia Ecclesia tenetur pamare, et quasi sustentare fratres et Eccle- rere Petro, et successoribus ejus ex cathedra siam in vera fide; nam licet hoc principaliter docentibus, ut ex allegatis verbis Christi colfiat virtute divina, tamen hæc utitur homine ligitur, quia primus et maxime necessarius ut instrumento, ut homines modo hominibus pastus fidelium est vera fidei doctrina; tum accommodato gubernet. Et quamvis alii Pas- etiam quia alias nulla esset in Ecclesia certa tores et Doctores Ecclesiæ, docendo et præ- ratio veram a falsa doctrina discernendi, et dicando, ad hoc cooperentur, nihilominus id ita non possent fideles firmari, neduin in capræstare ex legitima et ordinaria potestate, tholica fide inconcusse confirmari. Quam raet certa auctoritate, discernendo falsa a veris, tionem amplius in sequentibus urgebimus. hæreses damnando, et catholicam doctrinam Et simili modo hanc veritatem confirmat illa definiendo, illius est proprium, cui dictum est: promissio Christi : Super hanc petram ædifiConfirma fratres tuos. Unde sicut hoc munus ad cabo Ecclesiam meam, illam enim petram esse veræ fidei conservationem necessarium est in Petrum, et successores ejus, infra ostendeEcclesia, ita verba illa dicta sunt Petro ratione mus. Dicitur autem petra propter firmitatem pastoralis muneris perpetuo in Ecclesiam di- ad sustentandum ædificium, et ideo sicut Ecmanaturi, in illaque semper duraturi; ergo clesiæ ædificium perpetuum futurum erat, ita etiam prior promissio, ut non deficiat fides tua, etiam petra, ut ad sustinendum illud ædififacta est non tantum personæ, sed etiam mu cium apta esset. Quare sicut Ecclesia perpeneri et sedi Petri. Ideo enim pro illo specia- tua esse non potest, nisi ejus fides deficere liter Christus oravit, illique privilegium illud non possit, ita nec petra illa esset, nec firimpetravit, quia munus confirmandi fratres mitatem haberet ad sustentandum illud ædiillud auxilium ex parte Dei postulabat; ergo ficium, si posset in fide deficere. Et ideo recsicut munus futurum erat perpetuum in sede te dixit Origen., tract. 1, Matt. : Neque adrerPetri, ita etiam privilegium. Et hoc totun si- sus petram, super quam Christus ædificat Ec

clesiam, neque addersus ipsam Ecclesiam por- letur. Nam si (quod Deus avertat, quod fieri inferi prævalebunt. Et Cyrill., in Thesauro non posse confidimus ) tale aliquid proveniret, (ut in catena D. Thom., Mat. 16, allegatur), unde cuiquam resistere auderemus crrori , del dixit : Secundum hanc Domini promissionem unde correctionem errantibus posceremus ? Ecclesia A postolica Petri (id est Romana) ab 2. Secundum, Augustini et Hieronymi. omai seductione hæreticaque circumventione Neque soli Romani Pontifices, sed etiam alii manet immaculata , super omnes præpositos, Patres, tam Latini quam Græci, de Romana et Bpiscopos, et super omnes Primates Eccle- Ecclesia, seu cathedra Petri ita senserunt. Resiarum et populorum , in suis Pontificibus in tuli jam Augustinum contra Epistolam Funfide plenissima, et auctoritate Petri. Et cum damenti, c. 4, ubi dum pro signo Catholicæ aliæ Ecclesiæ quorumdam errore sint vere- Ecclesiæ ponit successionem Pontificum Rocurdate, stabilita inquassibiliter ipsa sola re- manorum, satis clare demonstrat, Catholicam gnat, etc. Quæ verba licet in Thesauro Cyrilli Ecclesiam a Pontifice Romano non disjungi, nunc non inveniantur, ex D. Thomæ auctori- ac subinde fidem Romanam et Catholicam tate magnam fidem habent.

eamdem esse. Unde idem Augustinus, lib. 2

de Grat. Christi et peccato originali, c. 8, de CAPUT VI.

Pelagio ait: Romanam Ecclesiam fallere mini

me valuit, recoluit enim beatissimus Papa ZoSTABILITAS FIDEI ET ECCLESIÆ ROMANE TRADI- zimus, quid imitandus prædecessor ejus de ipTIONE OSTENDITUR.

sius senserit gestis. Attendit etiam, quid de

illo sentiret prædicanda in Domino Romanorum 1. Expenduntur testimonia autiquorum Pa- fides, quorum adversus ejus errorem pro deriirum asserentium fidem Romanæ Ecclesive et tate catholica studia consonantia concorditer Catholicæ coincidere. Primum testimonium. flagrare cernebat. Et lib. 2 contra duas Epist. -Ex dictis in superiori capite, probatum relin. Pelagianor., c. 4: Cum litteris (inquit) denequitur fidem Ecclesiæ Romanæ esse fidem rabilis Innocentii catholicie fidei clareret anPetri, ac subinde esse fidem catholicam, a tiquitas, profecto Ecclesiæ Romanæ prævariqua sedes illa deficere nequit. Possumus au cator esset, qui ab illa sententia deviaret. Ubi tem ipso rerum eventu, et Patrum traditio- (sicut alias sæpe ) fidem Sedis Romanæ tanne, eamdem veritatem et promissionem con- quam Catholicam recipit ac veneratur. Sefirmare. Nam si Apostolica Sedes in hoc spe- cundo, Hieronym., epist. 57 ad Damasum : ciale privilegium non haberet, aliquando in Quoniam vetusto, etc., illa habet verba : Cafide defecisset, etiam ex cathedra docens, thedræ Petri communione consocior, super ilvel hæresim aliquam approbasset, sicut in lam petram «dificatam Ecclesiam scio, quialiis ecclesiis etiam ab Apostolis inchoatis ac- cumque extra hanc domum agnum comederit, cidisse videmus; nam hæc est humana fragi- profanus est, etc. Ubi aperte eamdem censet litas et conditio, ut in tanta varietate et mul- esse Catholicam Ecclesiam, quam Romanam. titudine personarum facile contingat error, Ex quo etiam in lib. 1 Apologiæ contra Ruffinisi Spiritus Sanctus assistat. Hoc autem in num, col. 3, sic colligit : Fidem suam quam Romana Ecclesia nunquam accidisse, præter vocat? camne qua Romana pollet Ecclesia? an allegatos Pontifices, testatur Eusebius Papa, illam quæ in Origenis voluminibus continetur? ep. 3 ad Episcopos Tusciæ et Campaniæ, di- Si Romanam respondet, ergo Catholici sumus; cens : Prima salus est, rectue fidei regulas cus uhi etiam diserte docet, eamdem esse fidem todire, et a constitutis Patrum nullatenus de- Catholicam et Romanam. Illam autem etiam piare. Nec potest Jesu Christi Domini nostri esse immaculatam, in libro 3 ejusdem Apopretermitti sententia, dicentis : Tu es Pe- logiæ, parum ante medium, testatur ita : trus, et süper hanc petram ædificabo Eccle- Scito Romanam Sedem Apostolica roce lausiam meam. Et hæc, quce dicta sunt , rerum datam istiusmodi præstigias non recipere , probantur effectibus , quia in Sede Apostolica etiamsi Angelus aliter annuntiet, quam semel extra maculam semper est catholica serrata prædicatum est; et in Proæmio libri 2 ad Gareligio. Et Gelasius Papa , in epist. ad Anas- lat., fidem , et religionem Romanorum lautasium August. : Hoc est (inquit) quod Sedes dat, concluditque: Non quod aliam habeant Apostolica magnopere caret, ut quia mundo Romani fidem, nisi hanc quam omnes Christi radis est Apostoli gloriosa confessio, nulla ri- Ecclesiæ, sed quod in cis devotio major ma praritatis, nulla prorsus contagione macu- sit, etc.

3. Tertium testimonium, Ambrosii.-Tertius Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit? testis sit B. Ambrosius, qui in libro de obitu 5. Quintum, Irenæi.-Quintus est Irenæus, Satyri fratris, versus finem, prudentiam et libro tertio Contra hæreses, capite tertio : cautionem sui fratris referens, inquit: Advo- Quoniam (inquit) longum est omnium Ecclecavit ad se Episcopum, neque ullam veram pu- siarum numerare successiones , maximæ , et tarit, nisi veræ fidei gratiam, percunctatusque antiquissimæ, et omnibus cognitæ, a glorioex eo est, utrumnam cum Episcopis catholicis, sissimis duobus Apostolis Petro et Paulo Rohoc est, cum Romana Ecclesia conveniret. In fundatæ et constitutæ Ecclesiæ , eam , quibus etiam verbis unionem cum Ecclesia quam habet ab Apostolis traditionem, et anRomana et cum Catholica eamdem esse, ac nuntiatam hominibus fidem, per successiones individuam sentit. Unde lib. 1, ep. 4, ad im- Episcoporum pervenientem usque ad nos, indiperatores sic scribit: Totius orbis Romani ca- cantes, coufundimus omnes eos, qui quoquo put, Romanam Ecclesiam, atque illam sacro- modo, vel per sui placentiam malam, vel vanam sanctam Apostolorum fidem, ne turbari sine- gloriam, vel per cæcitatem, et malam sentenret, observanda foret clementia vestra, inde tiam, præter quam oporlet, colligunt. Ad hanc enim in omnes venerandæ communionis jura enim Ecclesiam propter potentiorem principadimanant. Et in epist. 7 ejusdem libri, ad Sy- litatem, necesse est omnem convenire Ecclericium Papam ; Credatur (inquit) Symbolo siam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in Apostolorum , quod Ecclesia Romana inteme- qua semper ab his, qui sunt undique, conserratum semper custodit, et serrat; et serm. 2 data est ea, quæ est ab Apostolis traditio. de Sanctis, qui est de Cathedra Petri, et 6. Sextum testimonium, Athanasii et Episserm. 11, qui est secundus de Petro et Paulo, coporum Ægypti. -Sexto, addere possumus egregie ad rem nostram declarat, quomodo Athanasium, et Episcopos Ægypti, in epist. Ecclesia in Petro fundata sit, et inde habeat ad Marcum Papam, in qua petunt exemplaria perpetuam fidei firmitatem.

Concilii Nicæni , ubi inter alia dicunt : Opta4. Quartum, Cypriani.-Quartus sit Cypria- mus ut a vestræ sanctæ sedis Ecclesiæ auctonus, qui eodem ilidem modo Ecclesiam Ro- ritate, quæ est mater et caput omnium Ecclemanam veneratus est; præsertim vero epist. siarum, en ad correctionem et recreationem fi55 ad Cornelium, col. 12, de quibusdam hæ- delium orthodoxorum percipere per præsentes reticis ait : Navigare audent, et ad Petri ca- legatos mereamur, quatenus vestra fulti auctothedram, atque ad ecclesiam principalem, unde ritate, vestrisque precibus roborati, illæsi a unitas sacerdotalis exorta est, nec cogitare eos memoratis cmulis sanctæ Dei Ecclesiæ et esse Romanos, quorum fides, Apostolo prædi- nostris evadere, nobisque commissos eruere tacante, laudata est, ad quos perfidia habere non leamus. In quibus verbis manifeste supponit, possit accessum. Unde idem Cyprian., epist. sanam et integram fidem in Romano Pontifi52, in princip. : Scripsisti (inquit) ut exem ce tunc fuisse, et præterea in illo esse auctoplum earumdem litterarum ad Cornelium, col- ritatem ad corrigendum hæreticos, et fideles legam nostrum, transmitterem, ut deposita om- in vera fide confirmandos. ni sollicitudine , jam sciret te secum, hoc est 7. Septimum testimonium, Episcoporum procum Ecclesia Catholica, communicare. Ubi vinciæ Tarraconensis. – Septimo, adducere aperte sentit, idem esse commmunicare Ec- hic possumus testimonium Episcoporum proclesiæ Romanæ et Catholicæ. Et epist. 76 ad vinciæ Tarraconensis, in epist. 2 ad Hilarium Magnum : Ecclesia (inquit) una est, quæ una Papam, ubi primum recognoscunt privileet intus et foris esse non potest. Unde infert: gium Ecclesiæ Romanæ de primatu Vicarii Si apud Novatianum est, apud Cornelium non Christi ; deinde subjungunt : Proinde nos fuit ; si vero apud Cornelium fuit, qui Fabiano Deum in vobis primitus adorantes, cui sine legitima ordinatione successit, Novatianus in querela seroitis, ad fidem recurrimus ApostoEcclesia non est. Ubi etiam Catholicam Eccle- lico ore laudatam, inde responsa quærentes, siam unam cum Romana esse supponit. Idem unde nihil errore, nihil præsumptione , sed in epist. 40, circa ined.: Una Ecclesia, et ca- pontificali totum deliberatione præcipitur. Et thedra una super Petrum Domini voce funda- his annumerari potest Ruffinus, in Expositiota. Et infra : Quisquis alibi collegerit, spargit. ne Symboli, in principio, dicens : In diversis Idem fere repetit lib. de Unit. Eccl., non Ecclesiis aliqua in his verbis iuveniuntur adlonge a princip., et inter multa alia dicit : jecla, in Ecclesia tamen urbis Romæ hoc non Quia cathedram Petri, super quam fundata est deprehenditur factum , quod ego propterea esse

arbitror, quod neque hæresis ulla illic sumpsit verba Sanctorum Patrum eamdem laudem exordium, et mos ibi servatur antiquus. Verba commemorent; nihilominus tamen frequenetiam supra ex Cyrillo citata veritatem hanc tius Ecclesiam Romanam laudant, quia fidem satis confirmant, quæ præter D. Thomam, semel susceptam integram et immaculatam refert etiam Gennadius, Archiepiscopus Cons- semper custodivit, ut ex allegatis verbis satis tantinopolitanus, in Defensione Concilii Flo- constat. rentini, c. 5, sect. 12, paulo tamen aliter, vi 9. Instanlia.-Confutatur. At enim instadelicet : Oportet nos tanquam membra caput bunt adversarii, hæc dicta fuisse ab his Patrisequi, id est, Romanum Pontificem, et Apos- bus de Ecclesia Romana ante sexcentesimum toicam Sedem, a qua debemus petere, quid Christi annum, quo tempore ipsi etiam fatencredere et sentire debeamus, ac tenere, quia ip- tur veram ac puram fidem catholicam in Rosius tantum est confutare, redarguere, confir- mana Ecclesia ac Sede perdurasse; quod tamare, ordinare, soltere, et ligare. Denique al- men non obstat quominus postea paulatim legari solet Theodoretus, in epist. ad Renat., ac sensim ceciderit, et puritatem fidei amisepresbyterum Rom., dicens : Tenet sancta ista rit, ut ipsi confingunt. Sed hoc imprimis non sedes gubernacula regendarum cuncti orbis enervat dictorum antiquorum Patrum testiEcclesiarum, cum propter alia, tum quia sem- monia, quia illi non solum factum narrant, per hæretici fætoris expers permansit. Quia sed etiam jus (ut ita dicam) seu fundamentum vero hanc epistolam videre non potui, addo, illius facti perpetuum esse ostendunt, et ita sententiam illam esse valde consentaneam iis, non solum docent fidem Romanam fuisse suo quæ tradit idem Theodoret., in epist. ad Leo- tempore catholicam, sed etiam hoc habere ex nem Papam, quæ in secundo tomo Concilio- próprio privilegio, et prærogativa, quæ perrum habetur, ubi Ecclesiam Romanam maxi- petuo in illa sede duratura est. Hoc patet immis landibus extollit, præcipue autem ait : primis ex illis, qui hoc fundant in promissioEam insigniter exornat fides, et fide dignus ne Christi : Ut non deficiat fides tua, ut jam testis divinus Apostolus , qui clamat : Fides satis explicatum est. Deinde eadem est ratio destra annuntiatur in universo mundo. Et de de illis, qui hoc colligunt, quia super hanc peipsa Sede Romana dicit : Vobis per omnia tram ædificata est Ecclesia, ut dixit Hieronyprimos esse convenit, destra enim Sedes om

mus. Item ex eo quod pro signo certo Ecclenium est maxima, et præclarissima, et que siæ Catholicæ ponunt unionem cum Ecclesia præest orbi terrarum. Et infra : Habet autem Romana, ut ex Hieronymo et Ambrosio concommunium quoque Patrum, et veritatis Doc- stat, et maxime ex Augustino. Quando enim torum, Petri et Pauli sepulchra, quæ fidelium inter signa Catholicæ Eeclesiæ ponit succesenimas illuminant. Et infra : Illorum autem sionem Episcoporum Romanorum, duo sine Deus nunc quoque illorum sedem claram, insi- dubio potissimum significat. Unum est, seguemque reddidit, cum vestram sanctitatem in riem ac successionem illius episcopatus inter eg collocaterit, quæ radios fidei orthodoxæ tot persecutiones, et sine humana potentia, emittit.

et cum eadem excellentia dignitatis et po8. Etasio.- Responsio.—Dicet fortasse ali- testatis, non esse præcipue ex humana proviquis, bæc dicta esse a Patribus, non propter dentia, sed ex divina, et ex illa Christi prosingulare aliquod privilegium Episcopi Ro- missione : Porte inferi non prævalebunt admani in fide illibata conservanda, sed solum tersus eam, quæ semper durat, ut idem Aupropter insignem pietatem, et sinceram Ro- gustinus, in Psal., contra partem Donati, mani populi fidem, quæ in initio Ecclesiæ aperte declaravit, dicens : Dolor est cum cos maxime viguit. Hoc enim solum significavit videmus præcisos ita jacere. Numerate SacerPaulus in verbis illis ad Rom. 1 : Gratias ago dotes, vel ab ipsa Petri sede, et in ordine illo Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vo- Putrum quis cui successit, videte. Ipsa est pebis, quia fides destra annuntiatur in universo tra, quam non vincunt superbe inferorum pormundo. Sicut etiam 1 Thesssal. 1, laudat tw. Alterum est, Ecclesiam Catholicam infalThessalonicensium fidem , dicens : Excipien- libiliter esse conjunctam cum sede Petri, ac les verbum in tribulatione multa cum gaudio subinde eamdem esse utriusque fidem; nam Spiritus Sancti, ita ut facti sitis forma omni- si hoc non supponatur, signum illud fere bus credentibus, etc. Respondetur non esse nullius esset momenti. Colligitur tandem hanc dubium quin Apostolus in dictis verbis Ro- fuisse mentem dictorum Patrum, quia hoc mani populi fidem commendet, et nonnulla privilegium attribuunt Apostolicæ Sedi, ut

« PredošláPokračovať »