Obrázky na stránke
PDF
ePub

partim gravissimis malis et persecutionibus rum. Neque obstabit quod clavis illa ad apejustos affligendo. Quæ expositio non potest riendum deservierit, ut ibidem dicitur; nam facile refutari. Nam cum dicitur stella illa ce- potestas regni, civitatis vel domus etiam ad cidisse de coelo, non significat casum mora

hunc actum extenditur. Et juxta hanc expolem a justitia ad iniquitatem , sicut dicitur sitionem possunt cætera intelligi; nam fucecidisse de cælo Lucifer , Isai. 14. Sed si- mus fornacis recte intelliguntur esse dægnificat descensum localem velocissimum, et monis tentationes ,

tentationes , et locustæ ministri ideo verbo illo declaratur. Et cum postea di- ejus, sive mali Angeli, sive perditi homines, citur obscuratus sol, etc., non dicitur stellam etc. misisse tenebras, vel mala subsequentia ope

10. Nonnulli malis hominibus stellam caratam fuisse, sed solum aperuisse , id est li- dentem accommodant. — Alii vero per stellam centiam dedisse, seu impedimenta abstulisse, illam non Angelum malum , sed vel genus et tunc secutum esse quod subjungitur : Et aliquod malorum hominum, vel aliquem praascendit fumus putei, et cætera quæ sequun vum hominem intelligunt. Ambrosius enim tur. Explicaturque interpretatio hæc ex alia ibi : Per stellam (inquit) hæresiarche desisimili Apocalyps., ubi Joannes vidit Angelum gnantur, quia sicut stellæ in cælo refulgent, descendentem de cælo, habentem cladem abyssi, ita etiam ipsi, antequam caderent, doctrina et catenam magnam in manu sua. Qui appre- atque sapientia refulgebant in Ecclesia. Et sic hendit diabolum et Satanam, et ligavit, et mi- consequenter intelligit, locustas esse minissit eum in abyssum, et clausit, etc. Illum enim tros hæresiarcharum, atque ad hunc modum Angelum bonum esse dubium non est; quid cætera prosequitur. Anselmus vero, licet per ergo mirum quod idem Angelus missus etiam stellam dæmonem intelligat, per locustas hæfuerit ad soltendum diabolum modico tempore, resiarchas ipsos dæmonis ministros interpreut ibidem subjungitur. Est sane sententia hæc tatur, quia sicut locusta saliunt et non volant, valde probabilis.

sed statim in terram recidunt, et mordent ac 9. Alii stellam illam Luciferum esse dicunt. corrodunt, ita hæretici superbia saliunt, sed

Altera vero expositio, quæ in malam par. cum per cognitionem in altum volare non tem stellam illam interpretatur, non minus possint, in terram recidunt, et sunt bonorum probabilis est, in plures autem dividitur. An- corrosores. Unde consentanee ad hanc expotiqui enim expositores stellam illam diabo- sitionem possumus recte per stellam illam inlum esse interpretantur, nempe Luciferum, telligere insignem hæresiarcham Lutherum, de quo in persona regis Babylonis dictum qui cum antea suo modo stella esse videretur, creditur, Isai. 14 : Quomodo cecidisti de cælo, aut esse deberet, occulto Dei judicio permisLucifer, qui mane oriebaris, corruisti in ter sus est in abyssum errorum cadere, et teneram, etc., usque ad illud : Ad infernum de- bras effundere, ex quibus ingens locustarum, traheris in profundum laci. Unde ponderant ministrorum, vel potius etiam hæresiarchanon dixisse Joannem, Vidi stellam descen- rum multitudo pullulavit. dere, sed descendisse de coelo, quia non tunc 11. Alii transferunt visionem ad insignem descendit, sed antequam homines conderen- aliquem Ecclesiæ hostem. — Alii denique per tur vel peccarent, descenderat. Vel si fortasse stellam intelligunt non quemcumque hæreJoannes vidit tunc quasi stellam descenden- siarcham, sed aliquem insignem, qui non sotem, significabat Angelum malum, qui jam lum tenebras effundendo, sed etiam per tylonge ante descenderat. Huic autem stellæ rannidem et potentiam persequendo, Chrissic expositæ dicitur data clavis abyssi, quia tianos insectatus fuerit. Et sic Lyranus per potestas inferni ei commissa est tanquam re- stellam illam intelligit Valentem imperatogni. Nam locustæ illæ feroces, quas Joannes rem, qui, persuasione uxoris suæ, de altitudescripserat, habebant super se regem Ange- dine fidei catholicæ cecidit in hæresim Arialum abyssi ; hic autem Angelus abyssi idem nam, et misit prædicatores, qui Vandalos et esse videtur qui dicitur stella cadens, cui cla- Gothos eadem hæresi inficerent. Quos Vandavis abyssi data est, quia potestas ei data est los significatos dicit per locustas, qui Italiam in cæteros illius regni incolas. Unde etiam et alias provincias catholicas devastarunt. Christus Dominus, Matth. 12, regnum attri- Quam expositionem secuti sunt Petrus Aubuit Satanæ, dicens: Si Satanas Satanam reol., in eumdem locum, et Antonin., 1 part. ejicit, quomodo stabit regnum ejus ? Et ibi- Hist., tit. 6, cap. 1, 82, quoad hanc posteriodem : Beelzebub dicitur princeps doemonio- rem partem; nam per stellam cadentem, po

tius Gerisericum, vel alium similem Vandalo- vel tanquam insignis persona habens in hoc rum regem, quam Valentem interpretantur. mundo vel in Ecclesia aliquem excelsum vel Quid ergo mirum si quispiam simili allegoria regni vel sacerdotii locum, a quo ceciderit, dicat, Henricum VIII, regem Angliæ, fuisse sed erit (ut illum depingit Daniel, c. 7, 11) stellam illam de coelo cadentem, qui non so- parous, et despectus, vilissimus, et indignus lum de altitudine fidei in turpissimum schis- decore regio; talia enim erunt Antichristi exorma et hæresim lapsus est, sed etiam ex illus- dia, ut supra tactum est, et in sequentibus tri Romanæ Ecclesiæ, non solum armis, sed iterum dicam. Igitur non quadrat in illum etiam doctrina et scripturis defensore, in accommodatio, seu repræsentatio stellæ in teracerrimum hostem commutatus est, unde ram cadentis. Ut omittam alia quæ vix posstatim densissimus fumus pravæ doctrinæ per sunt cohærenter ita exponi ; nam in omni intotam ditionem ejus sparsus est, et fidei lu- terpretatione summam habent obscuritatem. men ac intelligentiam obtenebravit , indeque 14. Esto Antichristus esset stella cadens, pravi ministri, et acerrimi Catholicorum per- nulli Pontificum id quadraret. Tandem, secutores tanquam locustæ et scorpiones, esto stella illa sit Antichristus, et per eam sibrevi tempore multiplicati sunt?

gnificetur aliquis eximiæ dignitatis vir, pro12. Per eam stellam nemo antiquorum An- fecto hac permissa interpretatione , ex illa tichristum intellexit.-Hæc quidem et similia convinci potest, neque ullum ex Pontificibus, facile a quolibet excogitari possunt. Non ta- neque signatim Bonifacium III Antichristum men ideo illa propono, quia omnia interpre- fuisse. Nullus enim hactenus suam dignitatationi Scripturæ apta aut probabilia esse ju- tem ita deseruit, ut Sedem Apostolicam saa dicem, sed ut intelligat lector, non magis esse majestate et excellentia privaverit, sed omnes verisimilia quæ regi Angliæ Protestantes per- constantissime illam tutati sunt ac defendesuaserunt; nam solum per voluntariam ac- runt. Quod si aliqui per tyrannidem vel viocommodationem, sine fundamento in textu lentam mortem illa privati sunt, ille non est Joannis, et sine consecutione et observatione casus, sed consummatio dignitatis ; imo, licet eorum , quæ in illo clangore buccinæ propo- aliquis per culpas vel hæreses ab illa digninuntur, excogitata fuerunt. Unde cum tanta tate cecidisset, nullum esset indicium Antifuerit varietas inter antiquos auctores in ex- christianismi, quia ille fuisset casus personaponenda illa stella , cumque multi eorum di- lis, non qui adhæreret sedi, nec in illam, cant, ibi præcursores Antichristi calamitates nec in successores redundaret. Verumtamen in Ecclesia futuras prope tempora Antichristi etiam hic casus per Dei gratiam in Pontifice designari, nullum tamen ante regem Angliæ Romano inventus non est, præsertim ut Pouet magistros ejus reperio, qui dixerit stellam tifex est, et Ecclesiam illuminat; nunquam illam esse Antichristum, vel locustas esse pro- enim Pontifices hæreses docuerunt, aut semiprios ministros ejus, sed ad summum præcur- narunt, ut supra late ostensum est. Maxime sores, ut eos vocant Anselmus, et alii ex auc vero de Bonifacio III in nulla historia legitur, toribus allegatis.

doctrinam pravam in Ecclesiam introduxisse, 13. Antichristus dici non potest stella de aut aliquid contra illa verba Christi, Matth. 5, cælo cadens. - Et merito quidem per stellam fecisse : Vos estis lux mundi. Qua ergo fronte, cadentem nullus Antichristum intellexit, quia qua specie veritatis dicitur fuisse stella cadens longe diversa futura sunt Antichristi initia, de cælo, quia in eximia dignitate constitutus ad ab his quæ per stellam cadentem significan- mundum illuminandum , munus suum deseruit? tur. Nam in Apocalypsi semper inducitur Respondet tacite rex deseruisse munus suum, Antichristus ut bestia de abysso ascendens, quia regnum sibi erexit. Sed hoc jam satis ut paulo antea rex ipse notavit ; stella autem refutatum est. Et iterum hoc modo improbavisa est, ut de coelo cadens, qui modus orien- tur : nam vel erexit sibi spirituale regnum, di longe diversus est. Nec refert si quis di- vel temporale. Non primum, quia non usurcat , etiam dæmonem repræsentari per bes- pavit Pontificatum, sed ad illum legitime tiam ascendentem de abysso, et nihilominus electus est, et in illo constitutus, nihil sibi etiam per stellam cadentem significari posse, spiritualis potestatis arrogavit, quod a prenam dæmon prius fuit stella, et cadendo in decessoribus suis traditum et observatum non terram, in draconem et bestiam abyssi com- fuerit , ut sæpe in superioribus dictum et demutatus est. At vero Antichristus non erit monstratum est, ubi de nomine universalis prius stella, nec erit tanquam Angelus in cælo, Episcopi etiam est sufficienter dictum. Nec

etiam erexit sibi Bonifacius regnum aliquod et posteris tradentes. Neque etiam in ministemporale, quia nullum bellum temporale tris illius Sedis sævitia ulla vel persecutio per gessit, nec de tyrannide temporali ab aliquo vim aut cruciatus scorpiacos in Ecclesia facta historiographo accusatus est. Quod est suffi- est. Ergo locustæ illæ vel sæva animalcula ciens argumentum, longissime distare ab An- ineptissime accommodantur Doctoribus vel tichristo , qui prius temporale bellum geret, ministris Ecclesiæ Romanæ, cum potius hæet imperium usurpabil, postea Sanctos perse- reticos vel alios Antichristi præcursores vel quetur.

ministros animalia illa repræsentaverint, ut 15. Fumus ad ore putei ascendens nihil ad omnes antiqui et sapientes intellexerunt. Et Bonifacium. Atque hinc facile convinci licet demus significare proprios ministros vepotest, cætera, quæ in illo, clangore buccinæ ri et singularis Antichristi, inde potius conaudita sunt, de fumo ascendente de ore putei, vincitur illum a Bonifacio et successoribus etc., non posse ad tempora Bonifacii accom- suis quam longissime distare. modari, quia per fumum illum densissimum, 17. Contra Catholicos inepte Protestantes solem et aerem obscurantem , omnes exposi buccinantur. Exclusa vero verborum actores hæreses intelligunt, pravasque doctri- commodatione, quæ per tubam quintam insonas; nihil enim magis apposite per illas tene- nuerant, facile refutantur cætera, quæ ex bras et fumum significari potest, cum certum clamore sextæ tubæ per solam calumniam ad sit illa oinnia non proprie, sed metaphorice detrahendum de Catholicis a Protestantibus ibi sumi. Nam licet in visione imaginaria sub arripiuntur. Oportet autem advertere, in illa specie visibili viderentur, non tamen repræ- visione describi ingentem cladem, et intersentabant corporalem fumum aliquando as- fectionem futuram in mundo in novissimis censurum ad solem obscurandum, sed ali- temporibus, sive sub Antichristo, sive (quod quam spiritualem tribulationem, in Ecclesia probabilius est, magisque receptum ) prope futuram, fidei veritatem et lumen obscuran- tempora illius, sub illis regibus qui Romatem. At tempore Bonifacii III nulla talis doc

num imperium disperdent, antequam Antitrina ex officina Romana prodiit, nec aliquid christus veniat. Tria vero in visione illa discirca veritatem fidei innovatum est, nec cum tinguere necesse est, scilicet, multitudinem aliquo fundamento aliquid tale designari po- ingentem ferocium equorum cum sessoritest, ut in libro primo et secundo late osten- bus suis, multitudinem hominum occidendimus; ergo non coepit tunc in Romana sede tium, et homines ipsos occisos, qui dicuntur hæc prophetia impleri. Quod argumentum de esse tertia pars hominum, et alios, qui retoto reliquo tempore usque ad nostram æta- manserunt, de quibus in fine dicitur, non tem fieri potest ; quia nunquam ab illa sede egisse poenitentiam, etc. Igitur feroces equi fumus infidelitatis ascendit, ut in eodem loco sine dubio repræsentant vel hæreticos et eoprobatum est.

rum ministros, ut multi volunt, vel exercitus 16. Post Bonifacium, in Ecclesia non lo- tyrannorum, ut verisimilius alii opinantur, et custie subdolæ, sed multi viri Sanctissimi flo- ab his occidenda dicitur tertia pars hominum, ruerunt. - Denique quod in hoc puncto rex utique eorum qui signum Dei non habebant, subjungit de examine locustarum, id est, im- ut in principio capitis dicitur, et communiter manis sætitive animalculorum et subdolorum, de iniquis et impiis exponitur. Præter hos requomodo post Bonifacium subsecutum sit, liqui fuerunt homines, qui non sunt occisi in ostendere non potest. Nam post Bonifacium his plagis , de quibus in fine capitis dicitur fuerunt in Ecclesia sanctissimi et sapientissi- non egisse pænitentiam ab operibus manuum mi Pastores et Doctores, quales fuerunt ex suarum, et hos homines residuos vult rex Græcis Damascenus, Maximus , Germanus Angliæ esse discipulos Antichristi; nam docConstantinop., Theophylactus, Photius, Eu- trinam Antichristi dicit in illis verbis declathymius, et alii. Ex Latinis vero Remigius, rari; et postea omnia accommodat doctrinæ Bernardus, D. Thomas, D. Bonaventura, Pe- Romanæ Ecclesiæ. trus Damianus, Laurentius Justinianus, Hugo 18. Discipuli Antichristi , ut oult rex Anet Richardus de S. Victore, et singulariter ex gliæ, idololatræ non erunt. - Sed imprimis Anglia Beda, Anselmus, Lanfrancus, et infiniti repugnat aliis Scripturis, in quibus dicitur alii ex omnibus Cbristiani orbis provinciis, Antichristus destructurus idola , Daniel. 11: Romanæ sedi adhærentes, ejusque fidem et Nec quemquam Deorum curabit, quia adderdoctrinam ab antiquis acceptam illustrantes, sum universa consurget. Et Paulus, 2 Thes

40

XXIV.

sal. 2 : Rætollens se supra omne quod dicitur bis comprehendi etiam alii infideles, qui idola Deus; et supra late explicuimus, per verba non colunt, ut pagani, qui maxime vitiis carilla : Nec egerunt poenitentiam ab operibus nis, per fornicationes significatis, dediti esse manuum suarum, ut non adorarent dæmonia, solent; et Judæi, qui usuris, et aliis injustis et simulacra aurea, et argentea, et ærea, et la- negotiationibus frequentius involvuntur. Ac pidea, et lignea, quæ neque videre possunt, ne- denique sub illis quatuor membris omnia que audire, neque ambulare, non posse signifi- genera peccatorum mortalium comprehencari discipulos Antichristi , nec doctrinam duntur, a quibus qui poenitentiam non egeejus, quia ipse potius docebit non esse ado- rint, licet aliquam Dei veri cognitionem haranda idola, et cultores illorum persequetur. beant, imo licet veram fidem habeant, damAtque hinc aliqui colligunt, illas plagas et nabuntur. In quo etiam perstringunt hæc cædes non esse futuras sub Antichristo, sed verba hæreticos Protestantes, qui sine pæniillum præcedere, et quia per illas non con- tentia peccatoribus salutem promittunt. sumentur omnino idololatræ, per Antichris 20. Respondetur ad primam ex calumniis tum esse perimendos. Alii vero censent nihil Protestantium.-Ad secundans, de idololatria. referre quod illi feroces equi sint exercitus - Ad tertiam, de homicidiis.-Superest ut ad ipsiusmet Antichristi; nam, licet ille idolola- singulas Protestantium calumnias, quas res tras persequatur, non poterit omnes qui in imbibit, breviter respondeamus. Et imprimis mundo sunt occidere. Sicut Mahometus etiam quoad adorationem dæmonis, notissimum est insectatus idololatras, eos tamen abolere non in Romana Ecclesia non solum reprobari, potuit. Poterunt ergo aliqui etiam post per- sed etiam ejus criminis reos gravissime pusecutionem Antichristi vivere, et de iis qui niri. Neque ullus Doctor catholicus in dubium remanserint post tot hominum cædes, et a id revocavit. Gabriel autem Vasquez, vir insuis idololatriis poenitentiam non egerunt, signis doctrinæ et pietatis, in hoc a catholirecte dicitur, cum ipso Antichristo vel cum cis Doctoribus non dissentit ; sed tractat malis Christianis damnandos esse. Nam simili quæstionem de facto, et non de jure, an qui modo, licet Antichristus Christianos perse- illuditur a dæmone sibi apparente sub aliqua quatur, non poterit tamen omnes interficere specie vel figura Christi , et adorationem nec pervertere, et tamen si qui ex illis resi- exhibe t signo vel lumini apparenti, possit duis pravi fuerint, et non egerint pæniten- per ignorationem vel bonam intentionem ab tiam a suis fornicationibus et homicidiis, etc., idololatria vel superstitione excusari. Aitque etiam illi damnabuntur.

utroque modo excusari posse, quia si ignora19. De peccatoribus, non de Antichristi dis- tio sit invincibilis, ut esse potest, culpam ercipulis loquitur D. Joannes. — Et ita possunt cusat. Si vero intentio adorantis non feratur posteriora verba Joannis intelligi : Et non in signum apparens, sed solum in Christum egerunt pænitentiam ab homicidiis suis, neque repræsentatum, vel in memoriam revocatum, a fornicatione , neque a furtis suis. Hæc enim etiam excusatur culpa , quia utroque modo vitia non indicant doctrinam Antichristi, sed revera non adoratur dæmon , sed Christus. pravos mores hominum. Quod notavit ibi Quæ doctrina evidenter supponit adorationem Richar. Victor., dicens : Notandum ubi ait : dæmonis per se esse damnabilem. Ad secunNeque egerunt poenitentiam de operibus ma- dum, concedimus, catholicæ doctrinæ de culnuum suarum, ibi redarguere eorum infideli- tu et adoratione imaginum Ecclesiam Romatatem. Ubi vero dicit : Et non egerunt pæni- nam caput esse; quantum vero dissidium sit tentiam ab homicidiis, etc., ibi redarguit eorum inter imagines et idola, quantumque adoratio pravas actiones. Hæc autem vitia inveniri qui- imaginum ab idololatria distet, satis in lib. ? dem solent in multis Catholicis, multo vero tractatum est. Ad tertium , de homicidiis, dimagis in hæreticis ; inter quos præsertim cimus illa quidem interdum committi a malis exerceri veneficia vulgarissimum est; homi- christianis, et propter illa fore damnandos, cidia vero eorum et injustissimas cædes, et nisi poenitentiam agant : ponas vero, que in antiquis hæreticis Donatistis, Arianis , in auctoritate publica in Ecclesia Catholica inhistoriis, et Sanctis Patribus legimus , et in terdum hæreticis infliguntur, non esse homimodernis oculis conspicimus, qui eo ferocita- cidia, sed justa supplicia. tis pervenerunt, ut se ipsos sæpe occidant, 21. Ad quartam , de reneficiis.-In quarla ut hostes simul perimant, illorum ne in ma- calumnia duo includuntur errores: unus est, nus perveniant. Possunt denique sub illis ver- damnare sacramentalia Ecclesiæ tanquam su

[ocr errors]

- Ad ea

perstitiosa et venefica , quod evidenter fal- particularia personarum vitia , quæ in aliis sum est et blasphemum, cum veneficia, de- statibus non desunt, et interdum propter mamonis virtute, et sacramentalia Dei auxilio, jus commune bonum toleranda , et quantum oratione, et Sanctorum etiam intercessione fieri potest, corrigenda sunt; quod sancte et Ecclesiæque precatione nitantur, ut in libr. 2 prudenter Romana Ecclesia observat. tetigimus, et alibi latius tractavimus 1. Alius 23. Ad sextam, de furtis. - Quæ vero in error est, venerationem reliquiarum tacite sexto membro de furtis dicuntur, falsæ canegare, et miracula divina, quæ illis median- lumniæ Protestantium sunt, neque aliud tibus fiunt, damnare, contra Scripturam, Ac- responsum merentur; vixque illius sunt cator. 19, de sudariis et semicinctiis S. Pauli, paces, qui odium et indignationem contra inet c. 5 de umbra Petri, et 4 Reg. 13, de reli- dulgentias conceperunt, et illo ita excæcati quiis Elisei, et contra omnem traditionem, sunt, ut pias et voluntarias eleemosynas a et historiam ecclesiasticam adeo constantem, furtis discernere non valeant. Nam in conut vel illam negare, vel illi fidem non adhi- cessione indulgentiarum, nullus est quæstus bere insolentissimum sit. Quod vero ibi addi- non solum injustus, verum etiam nec indetur de orationibus superstitiosis, Pontificibus cens, nec resultans in utilitatem temporalem et Pontificiis nihil obest, quia ipsi damnant concedentis indulgentiam, sed est paterna superstitionem illam, et illis signis vel scriptis providentia succurrendi communibus necessiaut verbis utentes puniunt, ut tractando de tatibus quorumdam fidelium per pia opera superstitione dixi.

aliorum , eos inducendo ad opera satisfacto22. Ad quintam , de fornicationibus. ria pro peccatis, inter quæ sunt eleemosynæ, Quinta accusatio antiquas haereses excitat, quibus alii indigentes juvari possunt. Sed de damnare enim videtur cælibatum , virginita- hac materia latius a nobis in proprio loco distem et monachatum, quæ certe hæreses si ad putatum est. Christianam doctrinam pertinent, Ecclesiæ 24. Respondetur ad ea quæ rex ultimo confides a principio Antichristi fuit, non Christi. tra Romanum Pontificem accumulat. Ipse enim Christus virginitatem et pauperta- tandem quæ rex tertio loco inducit ex c. 10 et tem docuit, Paulusque consuluit, et a princi- 11, ut suadeat in c. 6 sermonem esse de Anpio fuerunt in Ecclesia monachorum greges, tichristo, respondetur primo, ex verbis illis et sanctarum virginum monasteria. Sed hæc capitis 10, ubi Angelus juravit per videntem aliis locis a nobis late tractata sunt 2. Nunc lec- in sæcula sueculorum, quia tempus non erit torem breviter advertimus, ut inter otium vi- amplius, ad summum probari illas tribulatiosum et sanctum discernat, nam illud libi- tiones et supplicia divina, quæ in c. 9 prædidinis vel majorum vitiorum est incentivum; cuntur, pertinere ad ultima tempora mundi; hoc vero charitatem nutrit, et ab ea desidera- inde vero non necessario sequitur, inter platur, dicente Augustino : Otium sanctum que- gas dieto c. 9 prænunciatas, contineri ultirit charitas veritatis 3. Hoc enim otium, licet mam Antichristi persecutionem , satis est ab operibus externis sæpe vacet, non tamen a enim quod post illas proxime immineat. Nam divinis studiis, meditationibus aut orationi- quia homines per priores plagas nec penibus, quarum adjutorio fit, ut libido non do- tentiam agere, nec emendari voluerunt, tanminetur, nec vincat, licet interdum pulset. dem peimittet Deus ultimam, post quam Et ideo dixit Paulus, 1 Corin. 7: Mulier innu- mundus consumetur. Unde comminatio illa, pta et virgo cogitat qua Domini sunt, ut sit quia tempus non erit amplius , non oportet ut sancta et corpore et spiritu. Et subdit inferius: intelligatur implenda statim post præcedentes Porro hoc ad utilitatem cestram dico, non ut plagas, sed post ultimam, quæ jam instabit. laqueum vobis injiciam, sed ad id quod hones- Quod ex consequentibus verbis potest facile tum est , et quod facultatem præbeat sine impe- intelligi, additur enim : Tempus non erit amdimento Dominum obsecrandi. Status ergo con- plius, sed in diebus vocis septimi Angeli, cum tinentium non solum perfectior, sed ad ipsam cæperit tuba canere , consummabitur. mystecontinentiam servandam utilior est, si homo rium Dei. At septimus Angelus non statim recte illo utatur; nec damnandus est propter cæpit tuba canere, sed in c. 11 prius præ

mittitur persecutio Antichristi, et prædicatio 1 Tom. 3, in tertia parte.

testium contra illum, et in fine additur : 2 Tom. 5 de Relig.

secundum abiit, id est, completum est, et ecce 3 Lib. 19 de Civit., c. 19.

ove tertium veniet cito. At væ secundum in

« PredošláPokračovať »