Obrázky na stránke
PDF
ePub

cessaria non sunt respectu aliorum, sed ipsi CAPUT XIII.

hæretici illa inveniunt, vel in injuriam et in

famiam Catholicorum , vel ut se ipsos CathoOBJECTIONIBUS CONTRA DOCTRINAM SUPERIORIS licos venditent. E contrario vero peculiaria CAPITIS OCCURRITUR.

nomina sectarum hæreticarum, quasi ex na

tura rei, ut dixi, cum ipsis nascuntur , et ita 1. Prima objectio.- Catholici tocabantur statim veniunt in usum omnium, etiam ipsoHomousiani, et nunc Papista, etc.-Secunda rummet sectariorum, qui eisdem nominibus objectio. - Contra discursum superiori capite se ipsos appellant. Atque ita Augustinus, in factum duo possunt Protestantes objicere. dicto c. 36, contra sermonem Arianorum, de Unum est, etiain Catholica solere appellari nomine Homousianorum dicit : Ariani et Eunovis nominibus, quando controversiæ de nomiani, non alii hæretici, nos vocant Hodoctrina oriuntur, et ita vel nullum esse in- mousianos, quia contra eorum errorem, Græco dicium, vel ex illo etiam inferendum esse, fi- vocabulo homousion, defendimus Patrem, et deles non esse Catholicos. Assumptum patet, Filium, et Spiritum Sanctum. Nunquam ergo quia tempore Arii, dissentientes ab illo et de- illud fuit Catholicorum nomen, sed inventum fensores Concilii Nicæni Homousiani vocati fuit ab hæreticis, et non ab omnibus, sed ab sunt. Imo eo tempore fideles , Romani voca- illis, quibus nomen homousion erat infestum, bantur, ut sumitur ex Victore Uticensi , lib. quia per illud eorum error detegebatur, et 1 de Persecut. Vandalica, circa finem, ubi tergiversationes evitabantur. Idemque in hærefert, cum Theodoricus Armogastem fide- reticis hujus temporis observari potest; nam lem capite truncari jussisset, Jocundum pres- quia Christi Vicarium, quem nos Papam , et byterum consuluisse illi, ut potius diversis Summum Pontificem , et Episcopum Romaafflictionibus interficeret : Nam si gladio pe num appellamus, odio prosequuntur, ideo remeris (inquit), incipient Romani martyrem ad ignominiam eorum, qui illi sedi obediunt, prædicare. Quam vocem exponens Gregor. et ad conflandam eidem sedi invidiam , CaTuronensis, libro 1 de Gloria Martyrum, cap. tholicos vocant Papistas , Pontificios, et Ro25, dicit : Romanos enim cocant homines nos- manistas. Sicut autem Ariani non potuerunt træ religionis. Deinde etiam nunc quos nos nomen a se inventum introducere in Ecclevocamus Catholicos, rex in sua Præfatione siam, sed illi tantum eo abusi sunt, ita etiam Pontificios vocat, vulgusque Papistas appel- hæc nomina ab hæreticis inventa inter eos lat, et similiter quam nos vocamus Ecclesiam tantum circumferuntur , Cat ici autem neCatholicam, rex appellat Romanam religio- que eis utuntur, neque de illis solliciti sunt, nem. Altera objectio est, quia sicut nos Ca- quia nihil sibi nocere possunt. tholicorum nomen nobis vendicamus, ita 3. Nomina, quæ hæretici Catholicis impoetiam hæretici contendunt suam religionem nunt, doctrinæ novitatem non indicant. In esse catholicam, et consequenter etiam se quo est etiam valde notandum, talia esse hæc ipsos Catholicos appellant. Quod si nobis non nomina, quæ hæretici catholicis imponunt, nocent alia nomina ab aliis imposita , ita ut etiam illa divisionem non indicent ab Ecetiam ipsi dicent, ex aliis nominibus ipsis im- clesia Catholica, neque in doctrina novitatem positis nullam præsumptionem falsæ sectæ aut singularitatem. Quod etiam de nomine contra illos suini, sed potius per illa indicari Homousianorum indicavit Augustinus supra, reformatam religionem, ut rex etiam loqui- dicens, ipso illo nomine significatos esse ab tur, vel purum, et verum Evangelium, ut Pu- hæreticis defensores veræ Trinitatis, quia ritani, et Evangelici contendunt.

non possent esse verus Pater et Filius, nisi 2. Solutio ad primam. -- Ad priorem par- essent ejusdem naturæ. Unde recte conclutem imprimis generatim dico cum Augusti- dit: Ecce qui nos quasi macula nooi nominis no, lib. contra Serm. Arianor., c. 36, ita sese tocant Homousianos , nec se ipsos , cum ista habere catholicæ veritatis antiquitatem, ut sentiunt, intuentur insanos. Atque hoc ipsum ei omnes hæretici diversa nomina imponant, contingit novis hæreticis ; cum enim nos Pacum ipsi sua singula, sicut ab omnibus ap- pistas vel Pontificios vocant, non aliquid nopellantur, obtineant. Quibus verbis differen- vum nobis tribuunt, sed quod omni tempore tiam indicat, quod quoties lalia nomina im- Catholicis omnibus commune fuit , et ita veponuntur Catholicis, a solis hæreticis impo- lint, nolint, eisdem nominibus nos Catholicos nuntur, et ab aliis non recipiuntur, quia ne- vocant. Nam et Romanorum , et Romanista

rum nomina paulo antea ostendimus, jam ita compellent, ab aliis et ab universo orbe olim Catholicos significasse. Sicut etiam su non sic nominentur, nec per illud nomen copra ex Hieronymo, Ambrosio , et aliis osten- gnoscuntur. Quod longe aliter in veris Cathodimus olim Catholicam Ecclesiam Romanam licis observatur; non enim Catholicorum nofuisse vocatam, seu pro eadem reputatam. men sibi ipsi assumunt, sed ab ipsa fide anQuod ergo fides nostra , religio Romana a tiqua, quam profitentur, quasi hæreditario rege Angliæ vocetur , sine offensione audiri jure illud recipiunt, et ita illo nomine ubique posset, si recta mente diceretur, quia religio appellantur, et per illud ab omnibus cognosRomana neque nova est, neque privata, sed cuntur, cujus religionis sint, scilicet, Romaeadem est quæ Catholica, et utrumque nomen næ et Apostolicæ, atque ab ipsis etiam hæreest antiquitatis , non novitatis. Et ita etiam ticis," cum sine fuco, ingenue, et communi accipi potest quod Chrysostomus, dicta ho- modo loquuntur, ita appellantur. Quod ergo mil. 33 in Acta, pronunciavit , non esse in- interdum iidem hæretici aliquo peculiari moconveniens, interdum fideles nomen accipere ab do illo nomine abutuntur, nihil obstat quokis, qui præsunt, et gubernant Ecclesiai, nti- minus illud attributum , absolute et secunque quando per talia nomina non significa- dum se spectatum, signum certum sit veræ tur aliud, quam debitus ordo, et institutio et orthodoxæ fidei. sive Miliono antiqua ecclesiasticæ hierarchiæ et monarchiæ. Secus vero' videmus accidere in pro

CAPUT XIV. priis hæreticorum nominibus; omnia enim denotant vel 'novam doctrinæ inventionem, EX RATIONE CATHOLICI NOMINIS DISCURSUS CAPITIS maxime ea quæ a nominibus hæresiarcharum

PRÆCEDENTIS CONFIRMATUR. sumuntur, vel divisionem et separationem, ut in generali nomen sectariorum, vel in par 1. Catholica ex grieco idem est ac universa. ticulari nomen sectæ anglicanæ, vel aliud si- lis. Duo in hoc catholico cognomine præmile.

cedenti capite distinximus, scilicet, denomi4. Solutio ad secundam. - Ad secundam nationem, seu designationem ab ipso vocaobjectionis partem, respondeo non esse no- bulo sumptam, et rationem nominis, seu vum, ut hæretici penes se esse veritatem ca- proprietatem per illud significatum ; cum erthalicam mentiantur; de Arianis enim id jam go priorem appellationem ostenderimus, veolim Hilarius, dicto canon. 10 in Matt., ani- ram fidem et Ecclesiam indicare , id nunc madvertit, et Augustinus, 15 contra Paust., evidentius fiet rationem vocis explicando. Os€. 3, dixit : Mirabilis est impudentia, cum tendemus ergo proprietates per hanc vocem Manichæorum sacrilega et immunda societas significatas in schismate Anglicano non repeetiam castam sponsam Christi se jactare non riri, et ideo catholicam fidem aut Ecclesiam dulitat; in quo adversus Ecclesiæ deræ Ca- in ejusmodi schismate esse non posse. Ad tholicæ casta membra quid proficit? etc. Et in- hoc autem probandum, supponimus vocem ferias : Noli (dicit ad Ecclesiam ) decipi no- Catholica, juxta etymologiam ex græco summine teritatis, hanc solam tu habes et in lacte ptam , idem significare quod universalis , seu tuo, et in pane tuo; in hac autem (id est, Ma- communis, ut Patres omnes statim citandi in nichæorum congregatione) tantum nomen hac materia supponunt, et est adeo vulgare ejus est (id est, usurpatum nomen veritatis) et receptum, ut in hoc nulla possit esse conipsa' non est. Et de Donatistis idem sæpe re troversia. Tota ergo constitui potest in explifert Augustinus, et specialiter Optatus, lib. 1 cando, quæ universalitas in Ecclesia vel fide contra Parmenian., circa finem. Non est ergo ex vi illius nominis requiratur. Potest enim mirum, quod hodie etiam Protestantes ca- in fide ( de illa enim præcipue nunc agimus, tholicum nomen usurpent, ne suam doctri- quamvis idem fere sit de Ecclesia, propter sinam hæreticam esse statim fateri videantur, militudinem rationis, et propter connexiosicut etiam Satanas transfigurat se in Ange- nem, ut supra dixi), potest, inquam, in fide lum lucis, ut latere possit, et decipere. Tanta catholica multiplex universalitas considerari. vero est vis veritatis , ut etiam ipsi horetici Et quamvis , ut in hac ipsa materia advertit non nisi timide et cum rubore Catholicorum Aug., Ep. 48, col. 10, non sit de nomine connomen ausi fuerint sibi arrogare, ut lib. 2 de tendendum, nihilominus dubitari non potest Schismate Anglicano, in Eduardo VI, Sande- quin illa fides, quæ universalis fuerit secunrus notavit. Unde fit ut, licet aliqui se ipsos dum omnem rationem consentaneam Scri

[ocr errors]

pturis et Patribus, sit proprie et maxime ca vero generaliter id probare possumus ex distholica.

cursu in principio hujus libri facto, quia illa 2. Fides dicitur primo universalis ratione secta incepit per defectionem a vera fide; materice. Primo ergo dici potest fides uni- ergo licet aliquam partem doctrinæ fidei adversalis ex parte materiæ, quia nimirum om- mittat, non tamen integram et inviolatam ilnia dogmata ad veram Dei fidem pertinentia lam retinet; ergo fides ejus, id est, materia sine diminutione seu partitione complectitur. fidei (hanc enim nunc fidem appellamus) Quam etymologiam indicasse videntur Dona- non est universalis, ac subinde nec catholica, tistæ, qui, ut Augustinus supra refert, nole- juxta etymologiam dictam. Denique fides Robant Catholicæ nomen ex totius orbis commu mana etiam in hoc sensu catholica est, ut nione interpretari, sed ex observatione præcepto- satis probatum relinquitur ex dictis in cap. 4 rum divinorum, atque sacramentorum omnium. et 5, in quibus ostendimus non posse Sedem Quorum sententiam licet quoad priorem par- Romanam a vera fide deficere. Sed Anglicatem negativam reprehendat Augustinus, ut na secta in multis rebus ad fidem pertinentipaulo post videbimus, de altera derivatione bus, et præcipue in puncto de Primatu ( quod vocis solum dicit, si forte hinc sit appellata ad fidem spectare infra lib. 3 ostendam, catholica, quod totum teraciter teneat, cujus discordat ab Ecclesia Romana; ergo quoad veritatis nonnulla particule etiam in diver- materiæ universalitatem non est catholica. sis inveniuntur haeresibus, nihil impedire, imo 4. Secundo, dicitur universalis, ex univeretiam in favorem Ecclesiæ Catholicæ redun- sali seu communi regula,credendi.-Secundo dare, quia illa sola est que integram verita- requiritur in vera fide universalitas, seu comtem retinet, et omnia divina sacramenta a munitas ex parte rationis credendi , et ex Christo instituta conservat, et juxta illius spi- parte regulæ, per quam certo discernatur a ritum docet ac credit. Dici etiam potest ob- falsa ; unde etiam ex hoc capite potuit Chrisservare omnia divina mandata, tum in ordine tiana fides vocari catholica. Quanquam enim ad fidem, quia inter dogmata fidei etiam illa Patres expresse hanc etymologiam illius vonumerantur, quæ per fidem revelantur ; tum cis non attingant, nihilominus non est improetiam in ordine ad obedientiam, charitatem, banda, quia non est contraria aliis proprietaquia cum vera Ecclesia , sancta dicatur et tibus, vel universalitatibus ab eis in illa voce credatur in Symbolo Apostolorum, et sine consideratis, imo in eis virtute continetur, observatione mandatorum non sit vera sanc- neque enim potest esse fides universalis quotitas, non potest Catholica Ecclesia esse sine ad materiam, personas, loca et tempora, nisi omnium mandatorum observatione. Vera etiam rationem et regulam credendi univerenim sanctitas sine charitate esse non po- salem et communem, seu publicam sortiatest, 1 ad Cor. 13, ad Galat. 5, et ad Rom. 5, tur. Unde quidquid sit de etymologia vocis, et charitas secum affert observationem man- de re ipsa dubitari non potest quin fides datorum omnium, Joann. 14 et 15. Igitur si- christiana postulet imprimis talem rationem cut sanctitas, ita etiam præceptorum univer- credendi, quæ universalis sit , et eadem in salis observatio necessaria est ipso corpori tota materia, quæ credenda proponitur. Qua Ecclesiæ Catholicæ; licet in singulis personis ratio, ut Theologi aiunt, est ipsa divina veriejus, ut catholici dicantur et vere sint, non tas, seu (quod perinde est) verbum Dei , quo sit necessaria hæc mandatorum omnium ob- ipse præbet testimonium veritatis, juxta ilservatio, quatenus ad voluntatem spectat; lud Pauli, 1 ad Thessal. 2 : Gratias agimus quia sine illa possunt integram fidem, etiam Deo, quia cum accepissetis a nobis verbum aude ipsis præceptis retinere, quod alibi osten- ditus Dei, accepistis illud , non ut verbum hodendum est : nam ad præsens negotium pa- minum, sed sicut est vere derbum Dei; et ilrum conferre videtur.

lud 1 Joan. 5 : Si testimonium hominum acci3. Si ergo ab hac proprietate velimus fi- pimus, testimonium Dei majus est. Hoc ergo dem nominare catholicam, profecto manifes- testimonium idem esse debet in omnibus cretum est, in Anglicana secta fidem catholicam dendis, et ideo ratio universalis dieitur resnon reperiri, quia non habet integram veri- pectu christianæ fidei, alias non esset in omtatem. Hoc vero postea lib. 2 ostendendum nibus æque certa , imo nec certa fides in re est, demonstrando et designando errores in qualibet esse poterit, si ab illa universali raquibus versatur, eosque, quantum hujus ope- tione in aliqua discrepet. Regula etiam aliris brevitas permiserit, redarguendo. Nunc qua necessaria est, quæ nobis res credendas

tanquam a Deo revelatas infallibiliter propo- ticularis communitatis humanæ fundata ; ergo nat, quam debere esse publicam et genera- vel hac ratione longissime distat a fidei calem, in cap. 6 ostensum est, quia non potest tholicæ proprietate. esse fides uniformis, ut sic dicam, seu eadem 6 Tertio fides universalis est quoad omnes in omnibus fidelibus, nisi omnes in eadem gradus personarum. Ad Ephes. A, et 1 ad Cor. communi regula credendi conveniant; ergo 12. — Tertio dici potest fides, seu Ecclesia ut fides possit esse catholica, necesse est ut Catholica, quia universalis est quoad omnes sit universalis , etiam in regula et ratione gradus et ordines personarum, quod his vercredendi.

bis nos docuit Cyrill. Hierosoly., catechesi 18: 5. Secta Anglicana caret universali cre Ecclesia antea sterilis erat, nunc autem muldendi régula ad veram fidem maxime necessa torum est liberorum parens. Illa. enim priore ria. - Constare autem facile potest ex dictis, extincta, in hac altera Ecclesia Catholica, ut in secta Anglicana hanc proprietatem fidei Paulus dicit , Deus posuit quidem primum non reperiri; ergo etiam ex hoc capite non Apostolos, deinde Prophetas, tertio Doctores, potest illa secta fides catholica reputari. As- postea Virtutes , tum gratias curationum, opisumptam patet primo, quia illa secta verita- tulationes, gubernationes, et omne genus totius tes aliquas a Deo revelatas admittit et suo virtutis, sapientiam dico et intellectum, temmodo credit, alias vero negat, ut infra ex perantiam et humanitatem, et in persecutioniipsa regis confessione ostendemus. Nam licet bus patientiam irreprehensibilem, quæ per arma ipse non concedat, illa, quæ negat, esse a Deo justitiæ prospera et adversa, per gloriam et revelata, tamen eo ipso ostendit non divi- ignominiam, primum quidem in persecutioninum testimonium , sed suum arbitrium et bus et tribulationibus, Martyres, et Sanctos conjecturam habere pro ultima, et primaria diversis coronis patientiæ, et multum florentiratione credendi; nam si divino testimonio in bus coronavit, quibus ipsa Ecclesia ornata est, credendo vere niteretur, æqualiter crederet nunc vero temporibus pacis, gratia Christi, deomnia quæ eodem divino testimonio confir- bitum habet honorem a regibus et illustribus, mata sunt. Hic autem defectus in ratione cre- et omni genere hominum. In quibus verbis vadendi provenit ex defectu regulæ universalis, rios modos indicat, propter quos dici potest quæ cum certitudine et infallibilitate proponat Ecclesia, Catholica, quia omnia genera et graquid sit vel non sit a Deo revelatum. Nam in dus personarum complectitur. Unus et notior illa seeta nulla est hujusmodi regula univer- ac facilior est, quia omnibus hominibus cusalis et publica, sed unusquisque sibi est re- juscumque nationis, provinciæ, linguæ, qualigula, ut supra vidimus; ergo talis fides non tatis, vel conditionis utilis est, imo et ad sapotest esse catholica, seu (ut rem clarius ex- lutem necessaria, et ideo omnes ad se vocat plicem) talis modus credendi non potest esse sive Judæos, sive gentiles, etc., juxta illud catholicus, id est, aptus ad catholicam fidem. Pauli ad Colossen. 3: Ubi non est gentilis et imo, quod sie credentes in aliqua materia fi- Judæus, circumcisio et præputium, Barbarus dei plures conveniant, non provenit ex ratio- et Scytha, serous et liber, sed omnia, et in omne, aut regula credendi , sed vel ex aliqua nibus, Christus. Significavit etiam hunc mobumapa consuetudine, vel ex timore huma- dum Augustinus in illa verba Psalm. 65 : Juno, vel alia simili ratione. Unde etiam fit ut, bilate Deo omnis terra, dicens: Non ergo sola ad conveniendum aliquo modo in ea secta, Judæa. Videte, fratres, quomodo commendetur necessarium sit majorem parlem hominum universitas Ecclesiæ toto orbe diffuse, et non adhærentium illi relinquere regulam creden- solum dolete Judæos, qui hanc gratiam gentidi propriam illius seclæ, quæ est proprium bus invidebant, sed plus hæreticos plangite ; si uniuscujusque judicium, prout sibi certum enim dolendi sunt, qui collecti non sunt, quanto videtur, et sequi aliorum judicium, sive re- amplius qui collecti divisi sunt? Verumtamen gis, sive parlamenti, sive ministrorum. Quo- hoc modo explicata hæc universalitas (ut ex modo enim aliter vulgus credere posset? er- his verbis Augustini liquet ) parum differt ab go talis fides ex vi regulæ et rationis credendi universalitate loci, et statim cum illa magis non solum catholica non est, verum etiam explanabitur. neque ullo modo universalis, id est, una 7. Ecclesia universalis est quoad gradus et communis multis, et ut fiat aliquo modo munera. Alter modus indicatus a Cyrillo communis, fit alia fides pure humana, id est, est, quia Ecclesia Catholica debet constare ex in privato judicio alicujus hominis, vel par- omnibus membris et gradibus; gratiis, et donis,

quibus illam depingit Apostolus Paulus. Unde constituerit, non constituit autem regem, sed Augustinus ait, lib. 1 de Doctrin. Christian., Petrum et successores ejus : Unde (addit Cy. cap. 16: Catholica Ecclesia corpus Christi, prianus) scire debes, Episcopum in Ecclesia sicut Apostolica dortrina commendat , quce esse, et Ecclesiam in Episcopo, et si quis cum etiam conjux ejus dicitur. Corpus ergo suum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse, et multis membris diversa officia gerentibus, nodo frustra Mandiri eos, qui partem cum sacerdounitatis, et charitatis, tanquam sanitatis ad- tibus Dei non habentes, obrepunt, et latenter stringit. Cum igitur Ecclesia sit Christi sponsa, apud quosdam communicare se credunt, quando quam ipse sibi exhibuit gloriosam, non haben- Ecclesia, quæ catholica una est, scissa non sit, tem maculam aut rugam, aut aliquid hujus- neque ditisa, sed sit utique connera, et cohemodi, sed ut sit sancta et immaculata, id est, rentium sibi invicem sacerdotum glutino copuomni genere virtutum et gratiarum abun- lata. Quibus verbis omnia conventicula hæredans , ad ejus pulchritudinem pertinet, ut sit ticorum graphice depingit, et præcipue Anintegra et constans ex omni varietate mem- glicanum, quod (præsertim universe sumpbrorum, et omnibus gratiis, ministeriis, ope- tuni) in Episcopo non est, nee Episcopus in rationibus et virtutibus, quibus eam Christus ipso, nec sacerdotes habet, quorum glutino constare voluit. De quibus sic scribit Optatus, copuletur, nisi forte dicant, ministros esse salib. 2 contra Parmenian., non longe a prin- cerdotes, aut regem esse Episcopum, quod cipio : Certa membra sua habet Ecclesia, Epi- satis esset ridiculum. Neque ab ipsis dicitur, scopos, presbyteros, diaconos, ministros, et quia sacerdotes in Ecclesia esse non credunt, turbam fidelium. De horum autem membro- sicut et sacrificium esse negant, neque etiam rum varietate, et de muneribus singulorum, de illis ministris vere cogitari potest, cum leet quomodo sint semper necessaria Ecclesiæ, gitime ordinati non sint. non est hic dicendi locus, postulat enim inte 9. Occurritur evasioni. - Quod si fortasse grum opus de Ecclesiastica hierarchia. Satis ministri contendant Angliam non carere suis ergo nobis sit, in corpore mystico Christi, ex Episcopis, quibus singulæ plebes adhærent, sententia Pauli, requiri dictam membrorum respondemus imprimis cum eodem Cypriano, varietatem, quæ usque ad consummationem epist. 76, illos non esse veros Episcopos, sed Sanctorum in eo est duratura. Ac proinde nomine tantum. Quia Episcopus computari juxta sententiam Cyrilli, recte potuisse Eccle. non potest, qui erangelica et apostolica tradisiam ab hac membrorum universitate, et va- tione contempta, nemini succedens, a seipso orrietate donorum, catholicam appellari. Et (ut tus est; neque etiam qui secundum legitimum jam dixi) quidquid de impositione nominis Ecclesiæ ritum ordinatus non est. Deinde ressit, de re ipsa negari non potest quin hæc in- pondeo, Cyprianum non solum de singulis tegritas et varietas ad splendorem et majesta- particularibus Ecclesiis, sed etiam de univertem Ecclesiæ Catholicæ spectet, et ad ejus sali Ecclesia Catholica esse locutum ; docet conservationem et perfectionem non solum enim ita esse unam, ut uni etiam communi utilis, sed etiam necessaria sit, ideoque non Episcopo debeat esse conjuncta ; sic enim posse Catholicam Ecclesiam reputari, quæ ep. 76 dixit, Ecclesiam esse unam, quæ apud hac excellentia et integritate fuerit destituta. Cornelium fuit, qui Fabiano legitima ordina

8. Prædictas Ecclesiæ conditiones Anglica- tione successit. Et ep. 55, ad eumdem Cor: sectæ deficere ostenditur. — Non est autem nelium : Non aliunde ( ait) hæreses oborte difficile ostendere, hanc perfectionem Eccle- sunt, aut nata schismata, quam inde, quod sasiæ in schismate Anglicano non inveniri. cerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in EcPrimo quidem, et præcipue, quia non habet clesia ad tempus sacerdos, et ad tempus judex Pastorem et Episcopum cui adhæreat, quod vice Christi cogitatur, cui si secundum magissecundum Cbristi institutionem maxime ad teria divina obtemperaret fraternitas universa, veritatem Ecclesiæ necessarium est, ut ex nemo adtersum sacerdotum collegium guidMatth. 16, et Joann. 21, non obscure colligi- quam moreret. Ubi aperte loquitur de uno tur. Ideoque Cyprian., epist. 69, sic Eccle- Episcopo supremo, et illum quasi per antonosiam definit: Ecclesia est plebs sacerdoti ad- masiam vocat sacerdotem Dei, et judicem vice unata, et pastori suo grex adhærens. At An- Christi, et sacerdotem unum, cui tota fraterniglicana congregatio non sacerdoti, sed regi tas obedit. Et in lib. de Unit. Eccles., idem adunatur ; nec pastori suo adbæret, non est late docet, et in suis epistolis ita unitatem Ecenim pastor gregis Christi, nisi quem ipse clesiæ Catholicæ sæpe sæpius exponit. Homi

« PredošláPokračovať »