Obrázky na stránke
PDF
ePub

Imagines fructuosissimæ sunt, c. 11.

ritos et maleficios ad judicium trahant ecclesiasImagines coluntur bifariam, et honorifice tractari ticum, c. 34. debent, ib.

Immunitas causarum spiritualium an sit juris divini, Imagines si superstitionis occasio essent insipienti- c. 3. bus Catholicis, docendi isti forent illæ non vio- Immunitate majori prædita sunt bona ecclesiastica, landæ, c. 7.

quam bona propria personarum ecclesiasticarum, Imagines inler et idola discrimen, c. 12.

C. 16, 17, 20, et l. 3, c. 7. Immunitatis causæ omnes breviter perstringuntur, Immunitatem habent facultates ecclesiasticæ ex vi 1. 4, c. 14.

suæ institutionis, ut in religiosis tantum operibus Immunitatis divisio, 1. 4, initio.

consummantur, 1. 4, c. 1. Immunitatis descriptio, 1. 4, c. 1.

Immunitatem habent res immobiles vel pretiosæ, ne Immunitas an distinguatur a libertate, ib.

alienentur, nisi modo præscripto a jure canonico, Immunitatis differentia ab exemptione, ib.

ib. Immunitatis differentia a privilegio fori, c. 16. Immunitates omnium bonorum Ecclesiæ a quacumImmunitatis differentia a privilegio canonis, l. 3, que jurisdictione civili tanguntur, c. 17. C. 15, et 1. 4, c. 2.

Immunitatem a tributis secularibus habent omnia Immunitatis excellentiæ multæ, 1. 4, C. 30.

bona ecclesiastica, tam mobiiia quam immobilia, Immunitatis dubia quæcumque ad judicium perti C. 18 et 21. nent ecclesiasticum, c. 34.

Immunitatem a tributis habent bona ecclesiastica, Immunitas amplianda est, non imminuenda, ib. quamvis vendantur vel transportentur, c. 19. Immunitatis proxima causa efficiens Deus est, c. 9. Immunitatem a tributis habent bona ecclesiastica, Immunitas ut possit esse a jure divino pariter et hu- quæ antequam ab Ecclesia compararentur, subjecta mano, ib., et c. 13.

erant tributis ex vi regalis jurisdictionis, ib. Immunitatem imperatores christiani non constitue- Immunitate prædicta carent ea bona, quæ antequam

runt tantum, sed etiam ductu fidei recognoverunt, fierent ecclesiastica, obnoxia erant privato oneri, c. 9.

vel sæculari tributo ex vi dominii pactive præceImmunitatem quantum foverint jura civilia Chris- dentis, c. 23. tianorum, c. 12, 13 et 14.

Immunitatem utrum participet privilegium privatum Immunitas quomodo videri possit data olim fuisse datum peculiariter rei vel personæ ecclesiasticæ, a principibus laicis, c. 11.

quæstio est, c. 2. Immunitatem nemo dare potest, ita ut immunem fa- Immunitates, personarum ecclesiasticaruma quo jure ciat exlegem, c. 3.

proveniant c. 8. Immunitatis perpetuitas tractatur, c. 30, 31 et 32. Immunitas hæc haberi potuit a jure divino et canoImmunitati perpetuitatem tribuit jus divinum. c. 10. nico, et civili, 1. 3, c. 8. Immunitatis perpetuæ sola disparitas, mutatione ne- Immunitas hæc probabilius data fuit a jure divino.

cessaria, permissa fuit jure humano Summi Pon- 1. 4, c. 10. tificis, 1. 3, c. 30.

Immunitas hæc in rebus causisque temporalibus Immunitas non revocabitur ab ipso Deo, 1. 4, c. 10. sancte habetur jam usque a prima Ecclesia, l. 3, Immunitas revocari non potest a Summo Pontifice, C. 3. c. 30.

Immunitas hæc dari potuit a Romano Pontifice, 1. 4, Immunitas minui non potest ab ulla polestale civili,

c. 11. ib.

Invitis principibus, etiam ethnicis, ib. Immunitatem renuntiare non potest ulla communi. Immunitas hæc per se non pendet a jure civili, c. 9.

tas, nec omnes simul ecclesiastici, neque Conci- Immunitatis hujus et privilegii nobilium similitudo, lium generale complelum cum Romano Pontifice 1. 3, c. 3. approbante, c. 31.

Immunitas quæ dicitur privilegium canonis non exImmunitatem suam non potest Summus Pontifex re- plicatur in tomo quinto de Censuris, l. 4, C. 2 et 28.

nuntiare, aut imperatori, aut ulli quantælibet po- Immunitas privilegii canonis est pure humana, c. 28. testati, c. 7.

Immunes sunt personæ ecclesiasticæ ab omni poImmunitatem renuntiandi facultas concedi alicui testate legum civilium, et quomodo, c. 1.

privato quomodo possit a Summo Pontifice, c. 12. Immunes item sunt a censu, seu tributo, quod diciImmunitas renuntiari non potest permissu episcopi, tur capitationis, c. 22. c. 31.

Immunes item sunt a subeundis occupationibus, muImmunitatis renuntiatio firmata etiam jurejurando neribusye, etiam non sordidis, quæ alii cives juirrita est, ib.

bentur a legibus vel magistratibus, c. 20. Immunitatis partem aliquam renuntiante sripuni, Immunes item sunt, ut ne ullo modo priventur emo

debent, quia vetantur sanctis canonibus; juben- lumentis, commoditatibus, ullisve rebus aut acturque hoc sui status decorum servare, ib.

tionibus communibus civium reliquorum, c. 21. Immunitas nulla consuetudine amitti minuive potest, Immunitas Christi a tributo Cæsaris, quoniam esset C. 32.

filius Dei, c. 5. Immunitate gaudent res quæ stricle appellantur sa- Immunitas Summi Pontificis ex jure divino, tam

cræ, quia sunt instrumenta cultus divini, vel quia naturali quam positivo, ostenditur, c. 10 et 27. sunt præditæ benedictione peculiari, c. 17.

Immunitas Apostolorum disputatur, c. 10. Immunitates propriæ Ecclesiarum prout sunt domus Inmunitas Episcoporum est de jure divino, c. 10.

destinatæ ad tuendas res et personas ibi existentes Immunitas perfecte ac plane communicatur cum breviter attinguntur, ib.

personis omnibus ecclesiasticis cujusque status, el Immunitas locorum in quo consistat, c. 1.

gradus, quæ male de ipso non mereantur, de quiImmunitatem habent Ecclesiæ , ut de se male me bus nominatim disseritur, c. 28.

Immunitate privantur clerici sacri etiam ordinis sit, propter quam judex ecclesiasticus possit litem propter crimina quæ exprimuntur, c. 27.

ad suum judicium traducere, ib. Immunitate privantur clerici minoris ordinis, qui Immunitatem habet persona ecclesiastica, ut trahi

clericalem statum amittunt, præterita una qualibet non possit ad sæculare judicium, seu rea in illo trium conditionum, quas apponit Concilium Tri constitui propter ullam quamvis maximam culpam dentinum, et explicantur, ib.

judicis ecclesiastici, ib. Immunitate privantur clerici conjuges nisi multis Immunitas in causis criminum, tam ecclesiasticorum

conditionibus satisfaciant, ut quamdam partem quam etiam secularium negari non potest, c. 15. immunitatis retineant, in causis videlicet crimi- Immunitas in causis criminum probatur ex jure canalibus, c. 29.

nonico, et civili, ib. Immunitas personarum religiosi status absque or- Immunitati criminum prædictæ quæ leges repudine singulatim tractatur, ib.

gnare videntur, rejiciuntnr vel explicantur, ib. Immunitate an gaudeant laici ministri Ecclesiæ, vel Præsertim dictum Concilii Matisconensis prima

famuli clericorum, vel Episcoporum familiares, specie contrarium, ib. ib.

Immunitatem hanc habent omnia crimina, præter Immunitatem retinent hæc bona sub potestate ele- excepta a Summo Pontifice in regnis quibusdam, ib.

rici constituta, si ille non fieret eorum dominus, Immunitatem hanc habent omnes personæ ecclesed dispensator. Si vero persona est vere domina, siasticæ præter exceptas, vel a lege canonica, vel jam ea bona non plus habent immunitatis, quam a justa sententia ecclesiastica, vel a delegatione, cætera vulgariter acquisita, in quibus etiam cen- quam Summus Pontifex fecerit judici laico, ib. sentur mercedes acceptæ ob actiones spirituales, Vel a defensione legitima, ib. C. 23.

Vel a pacto et convento etiam legitimo, ib. Immunia sunt cuncta bona etiam vulgaria persona- Immunitas hæc etiam intelligitur, si persona eccle

rum ecclesiasticarum a civilibus legibus, c. 1. siastica rea sit actor, nisi ratione sacrilegii, ib.. Immunia item sunt a tributis civilibus, sive reali- Immunitatem hanc participant crimina commissa bus, sive mistis. Sed excipiuntur ea tributa , quæ ante ordinem sacrum susceptum, vel eo tempore jus canonicum quibusdam de causis solvere jubet, quo persona ecclesiastica privata erat immunitate, c. 24.

quam postea recuperaverat, ib. Excipiuntur etiam bona in quibus præerant tri- Immunitas violari solet tum legibus, tum actionibus, buta imposita ex aliquo pacto privati domini. Mi- ib. nime vero excipiuntur bona onerata tributis re- Immunitatis violatio utraque contingere potest, vel galibus, quæ exigebantur ex vi solius jurisdiction dtrecte, hoc est, palam et aperte; vel indirecte, hoc nis, c. 25.

est per præstigias et quasi ex insidiis, ib. Immunitas a tributo quod lusitane dicitur (fintas), Quæ indirecta obscuraque violatio, vera quoque et

et sæpe a singulis exigi solet ad opera vulgo vel propria est judicanda, c. 16. necessaria, vel utilissima, quanta sit in personis Immunitatem, quæ leges vel canones videntur corecclesiasticis, tractatur, c. 26.

rumpere, rejiciuntur vel explicantur, c. 14, 15, Immunitas in omnibus causis sancte habetur jam us- 16, 22 et 23. que a prima Ecclesia, c. 3.

Immunitatem minus retinuisse principes aliquos, Immunitas in causis ecclesiasticis probatur, c. 2. quomodo accipiendum sit, c. 13. Immunitas in causis civilibus probatur ex jure ca- Immunitati resistens princeps catechumenus, baptinonico, c. 14.

zandus non esset, c. 11. Immunitas in causis realibus, hoc est fundatis in re Immunitatis violatores quantum scelus suscipiant, mere temporali, quin interveniat ipsa persona ec- c. 33. clesiastica defenditur, ib.

Immunitatis violatores quibus pænis teneantur, reSed excipiuntur primo causæ feudorum quæ agi missive, ib. debent coram domino feudi, ib.

Immunitatem non violant tributa a Summo PontiSecundo, causæ bonorum regalium, ib.

fice imposita rebus ecclesiasticis, c. 18. Tertio, bona civilia data personis, vel rebus eccle- Immunitas non præbet impunitatem personis immusiasticis, ea conditione ut foro civili semper sub- nibus, c. 19. jiciantur, ib.

Immunitati ecclesiasticæ infesti sunt majori ex parte Aliæ remissive, ib.

magistratus civiles, c. 22. Immunitas prædicta intelligitur, si personæ eccle- Immunitatis sine culpa violandæ sex Catholici utunsiasticæ reæ citentur, ib.

tur quæsitis excusationibus minime ferme acciSed ab ista declaratione fieri solent exceptiones. piendis, c. 34. Prima, si bona de quibus litigatur, sint Ecclesiæ, Immunitatis violandæ excusatio prima est ignoranib.

tia. Quæ si sit facti interdum admittitur, juris vero Secunda refertur, si bona sint ipsius personæ im- minime, ib. munis, sed reprobatur, ib.

Quid vero si res sit dubia, ib. Tertia, quando alicubi sit contraria consuetudo, Immunitatis violatorum excusatio secunda, necessinimirum ut reus secularis ad judicium veniat ec- tas est quam inter Catholicos non posse obvenire clesiasticum, ib.

ostenditur, ib. Quarta, si actor ecclesiasticus habeat legitimum Immunitatis violatorum excusatio tertia est consueprivilegium reum vocandi ad suum forum, ib. tudo, nullam vero immunitati contrariam, quanQualia privilegia Summus Pontifex sæpe privatim tumvis longissimi seculorum intervalli prævalere concedit, ib.

posse ostenditur, ib. An vero possit generaliter, disputatio est, ib.

Sed ponderantur varii usus atque abusus plurium Probaturque posse. Quinta, si laicus judex in culpa regnorum, ib.

Immunitatis violatorum excusatio quarta, est con- potestate, quam Petro et successoribus negat, 1. 4, cordia, seu pactum, ib.

c. 6. Sed oportet ut a Summo Pontifice approbatum le- Jacobus principalum Ecclesiæ Petro eripit, ut deinde gitime sit, et revocari ab eodem potest, quando- Romano Pontifici detrahat, ac tandem vacuum occumque libuerit, ib.

cupel, I. 3, c. 9. Immunitas minui non potest per Episcoporum pacta, Jacobus fidei Catholicæ defensor non est, sed oppunisi Pontifex ea confirmet, c. 11.

gnator, 1, 1, c. 1 et 9, et fere per totum librum. Declarationes adhibentur, ib.

Jacobi libellus multa continet, quæ clare pugnant Immunitatis violatorum excusatio quinta est privi cum suismet scriptis, ut de privato spiritu, c. 11.

legium, quod a Summo Pontifice datum nec révo De catholico cognomento, c. 12, et l. 2, c. 8 et 9. catum fuisse oportet, c. 34.

De testimonio veterum Martyrum, 1.1, c. 20. Num vero sint aliqua privilegia, quæ non revo De sua ipsius Jacobi regis cum Ecclesia Catholica centur per bullam Cænæ, quæstio est, ib.

communione, c. 24. Immunitatis violatorum excusatio postrema est justa, De principatu spirituali regum britannicorum, 1.3,

et legitima sui vel rerum suarum defensio; quæ C. 6. quidem verum jus germanamque justitiam conti De veneratione Sanctorum Patrum antiquæ Ecclenet, c. 34.

siæ, c. 8. Sed homines laici umbra fere et imagine hujus De auctoritate definiendi nova dogmala fidei, 1. 5, utuntur, ipsam justitiam vix tenent, ib.

c. 11. Imperatorun pietas atque subjectio erga Pontificem De Apocalypsis libro sibi reserato, ib. Romanum, 1. 3, c. 21, et l. 5, c. 17.

De Roma et Babylone, c. 15. Imperator non est supremus totius Ecclesiæ princeps, Cum aliis multis fere per totum librum sextum, etiam in temporali jurisdictione, 1. 3, c. 5.

C. 99. Indirecta subjectio et gubernatio, c. 5, 30, et l. 4, Jesuitæ socii odio habentura rege Jacobo, et aliis hæc. 11.

reticis, ut observantes Romani Pontificis, 1. 6, c. 11. Indulgentiæ manant ab infinita copia reposita meri- Judæorum regum excellentiæ, 1. 3, c. 24.

torum Christi, necnon etiam aliqua Sanctorum ho- Judæi ut gubernari possint a potestate civili chrisminum, quam Christi Vicario dispensare licet, ex tiana, c. 4. sua suprema potestate solvendi, 1. 2, c. 15.

Judex ecclesiasticus sæcularem longe præcellit, 1. 4, Indulgentiarum et satisfactionum causa efficiens, C. 14. materia et finis, ib.

Judicii extremi dies conjectari poterit; plane sciri Indulgentias ab hinc annos quingentos solent Ponti- non poterit, 1. 5, c. 8.

fices dare militibus ad bellum contra infideles pro- Judicio extremo tam uniuscujusque quam universali ficiscentibus, 1. 5, C. 21.

omnium hominum accommodatur Christi parabola Infideles non sunt subjecti Ecclesiæ, 1. 3, c. 4.

de decem virginibus, ib. Internos actus Ecclesia non potest præcipere, c. 23. Judicii extremi dies quam erit horribilis et perti

mescenda, c. 14. Juramentum fidelitatis quid sit, 1. 6, in proæmio. Juramentum fidelitatis civilis nihil involvere debet

ecclesiasticum, ib. Jacobus natus matre catholica baptizatus est in Ro- Juramentum non est necessarium ad obligandos submana Catholica Ecclesia, 1. 1, c. 24.

jectos, ut manifestent proditiones suorum princiJacobum prava in infantia institutio atque doctrina pum, cum naturaliter sint obligati a fidelitate, et averterunt a vera religione, ib.

charitale, c. 3. Jacobus se schismalicum esse non diffitetur, c. 21, Juramento firmare et ad augere obligationem fideliet l. 3, c. 2.

tatis honestum est, ib. Jacobus hæretici notam fugere cupit, I. 1, c. 23 et Juramentum fidelitatis fieri debet cum legitime pos24.

tulatur a superiore, c. 1. Jacobus vivam fidei regulam seipsum statuit, c. 3. Juramentum fidelitatis comprobatum fuit in multis Jacobus in sola quam suo arbitratu eligit Scriptura Conciliis, c. 1. fundamentum fidei ponit, c. 9.

Juramentum fidelitatis licitum esse nemo Catholicus Jacobus sibi arrogat certam intelligentiam sacræ inficiatur, ib. Scripturæ, c. 10.

Juramenti fidelitatis civilis honestas frustra monsJacobus sacram Scripturam mutilat, c. 16, et 1. 5, tratur a rege Jacobo, ib. c. 19.

Juramentum fidelitatis, de quo dubitetur an sit legiJacobus Ecclesiæ traditiones abhorret, 1. 1, C. 9. timum, doceri debet a Romano Pontifice, c. 7. In quo non sibi constat, ib.

Juramentum fidelitatis relaxare potest justa de causa Jacobus persecutionis ecclesiasticæ auctor, 1. 5, c. 10. Romanus Pontifex, c. 2. Jacobi de Romano Pontifice futiles querimoniæ, Juramentum fidelitatis ex se dissolvitur, cum regno c. 7.

is caret in cujus verba juratum fuerat, ib. Jacobi assertio de novitate primatus romani pluri- Juramentum fidelitatis illicitum est, si deroget quic

bus antiquissimis et oculatis testibus refutatur, quam de jure alieno, ib. 1. 3, c. 15.

Juramentum fidelitatis civilis illicitum est, si contra Jacobus nolens fabulam de Antichristo impugnat, christianam religionem vel clare aliquid proponat, 1. 5, C. 19.

vel eliam occultissime involvat, ib. Jacobus non videns Antichristi fautorem et asseclam, Juramentum fidelitatis in regnis pacatis peti non sose ipsum constituit, c. 22.

let singulatim ab omnibus, sed solum a primariis, Jacobus redarguitur de asserendo sibi ecclesiastica 1. 6, proæmium.

Juramentum fidelitatis antiquo in Hispania de more tiva: a quibus manant omnes effectus legitimi, soli quidam optimates præstant, ib.

ib. Juramentum primarii ecclesiastici in Anglia catho- Legis quæ regia vocatur etymologia, 1. 3, c. 2. lica facerc solebant Romano Pontitici, ib.

Libertas hominis quanta sit, ib. Juramentum fidelitatis præstandæ sibi in rebus sa- Libertas ecclesiastica. Vide Immunitas ecclesias

cris, nulli regum christiani nominis in mentem tica.

venerat, c. 1. Juramentum sibi in rebus sacris primus ambire coe

M pit Henricus VIII, sed ipsum istius petitionis initio puduit, ib.

Marcellinus Papa, 1. 3, c. 18. Juramentorum quæ post miserandam Angliæ rui- Mahometus non fuit proprius Antichristus, l. 4, c. 2, nam ceperunt extorqueri, nullum hactenus fuit 1. 5, c. 9 et 22. verum jusjurandum fidelitatis , sed sacramenta Mahometanum errorem fortasse tot gentes quot Chriquædam perfidiæ, seu usurpationis primatus Ro- stianam religionem obtinent, l. 1, c. 16. mani per primatum Britannicum, c. 1.

Maria Virgo coli debet hyperdulia, l. 2, c. 7. Juramentum istud extorquere cæpit Henricus VIII a Mariæ Virginis subsidium invocandum mortalibus, viris primariis ecclesiasticis, ib.

ib. Juramentum idem Eduardo VI fieri solitum videtur Maria Virgo sine sollicitudine aut incommodo semex eo quod dicit regina, ib.

per propitia est hominibus, ac pro eis intercedit, Juramentum jussum ab Elisabetha, ib.

ib. Juramenti Henriciani et Elisabethici forma aucta Mariæ Virginis imaginum cultus catholicus, et de

est a Jacobo, addito fidelitatis et obedientiæ jure cens præcipue Romæ, 1. 5, C. 21. jurando, ut ea specie tidelitatis omnes commoti Maria, regina Angliæ, fidem catholicam instauravit, venena bibant, quæ propinantur, ib.

1. 1, c. 2. Juramenti Jacobi forma prima et secunda, ib. Martyrum sanguine facta est Ecclesia fæcundior, Juramentum suum Jacobus contendit esse mere ci C. 19. vile, c. 1.

Martyrum sanguine est vera fides illuminata, ib. Juramentum Jacobi in quatuor partes dividitur, in Martyrium quali morte præstetur, c. 20.

quibus transilire longissime civiles terminos ex. Martyr nullus erravit in ullo fidei decreto, C 19. quisite auctor demonstrat, c. 2.

Martyrii laudem nullus hæreticus habere potest, Juramentum Jacobi est expressus character Britan- C. 20. nicæ hæresis, c 6.

Martyr est qui occiditur propter honestum actum reA malo spiritu, c. 2.

ligionis, etiam si non esset sub præcepto, I. 6, Juramenti Jacobei latens venenum, judicio suo Ro- c. 11. manus Pontifex docere debuit, 1. 6, c. 7.

Martyr est cui religionis catholicæ causa immatura Jurisdictio ecclesiastica est excellentior quam secu mors accelerat, 1. 6, c. 11. laris, c. 10.

Martyrii palmam magna ex parte consequetur, qui Jurisdictio nulla est in jure nominandi, eligendi vel usque ad mortem in tribulationibus et laboribus confirmandi, 1. 3, c. 29.

pro catholica fide constanter perseverat, ib. Jurisdictione caret privilegii datio, 1. 4, c. 16. Matthias an immediale a Deo habuerit Apostolatum, Juris vocabulum bifariam accipitur, c. 9.

1. 3, c. 2. Jus divinum quod sit naturale, quod positivum, c. 5. Matrimonium conjugis infidelis quando possit dissolJuris naturalis divisio in negativum et positivum; vi, c. 4.

sive concedens, non vero præcipiens, 1.3, c. 2. Miracula Ecclesiæ Catholicæ defenduntur a calumJus humanum duplex, civile et canonicum, l. 4, niis, l. 5, c. 19. C. 9.

Missa etiam secreta, sacrificium est publicum, I. 1, Jus canonicum an recte divinum dicatur, ib.

c. 6. Jus canonicum derivatur a jure divino positivo, 1.3, Missa fieri non debet sine ministratore, ib. c. 6.

Sed hæc interdictio magis videtur ecclesiastica

quam divina, ib. Missa privata dicitur tribus modis omnibus licitis,

[ocr errors]
[ocr errors]

Et confirmatis miraculorum atque exemplorum

comprobatione, ib. Moralibus in rebus implicitum pro expresso habetur,

quando idem efficitur, 1. 6, c. 9. Moysis corpus propter quam rationem Deus occulta

verit, 1. 2, c. 12.

[ocr errors]

Levitarum excellentia, 1. 4, c. 9.
Legis humanæ obligatio unde proveniat, 1. 3, c. 2.
Legum civilium et Pontificiarum materia, c. 22.
Leges civiles ejusdem miteriæ cum Pontificiis di-

recte irritari possunt a potestate ecclesiastica, ib. Leges civiles de rebus ecclesiasticis ipso jure sunt

irrita, ib. Leges civiles nullam vim habent in materia eccle

siastica, neque in bonis, vel ecclesiasticis, vel per

sonarum ecclesiasticarum, c. 12. Leges Justiniani de materia canonica non sunt veræ

leges, 1. 4, c. 2. Leges civiles prospicientes communi secularium, et

clericorum societati non obligant clericos, sed ipsi

obligantur ex vi rationis el canonici juris, c. 16. Legum civilium potestas duplex, directiva et coac

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Paradisus terrestris, ut est verisimile, servatur hac- Pontifices Judæorum suis etiam regibus antecelle

lenus, nec excindetur nisi cum ipsa hac rerum b ant, c. 26. natura, I. 5, c. 13.

Pontifex Christianus Judæum veterem longissime Peccati culpam cum Deus remittit, pænam comme superat, c. 16, et 1. 4, c. 6.

ritam non semper totam condonat, 1. 2, c. 15. Pontificem Christi Vicarium visibilem esse oportet, Peccata justorum levia seu venialia divinam gratiam et habere certam sedem atque successionem, l. 3, non extinguunt, ib.

c. 13. Pericula cavenda, 1. 6, c. 3.

Pontifex Romanus Pastor est et universalis Ecclesiæ Persecutio ecclesiastica est ea vexatio totius vel ma- Catholicæ, et peculiaris Romanæ diæcesis, 1. 1,

gnæ partis Ecclesiæ, quam præpotens dominatus c. 5 et 12. molitur, ad evertendam vel minuendam veram re- Pontifex Romanus successor est Divi Petri Apostoli ligionem, c. 10.

in stabilitate doctrinæ fidei, morumve generalium, Persecutio ecclesiastica non dicitur ea tyrannis quæ c. 5 et 6. nihil nocet religioni, ib.

Pontifex Romanus successor est Petri in suo primatu Persecutionis ecclesiasticæ prima machina est labe- supra totam Ecclesiam, 1. 3, c. 13, usque ad finem

factatio christiani cultus dirutis templis, imagini libri. bus et sacris locis combustis, vel in profanos Pontifex Romanus solus Petri est successor, 1. 3, c. 13. usus mutatis, ib.

Pontificis Romani sedes non potest ab Ecclesia muPersecutionis ecclesiasticæ secunda machina est le tari aliorsum, ib.

gum crudelium latio et executio in catholica opera, Pontitices Romani suum hunc principatum quibus sive personas, ib.

modis tuentur, c. 14, 17, et l. 5, c. 17. Persecutionis ecclesiasticæ tertia machina est infi- Pontificum Romanorum auctoritas quantum valeat delis, et praya puerorum omnium educatio atque in asserendo suo principatu, 1. 3, c 16. doctrina, ih.

Pontificum Romanorum potentiæ documenta antiPersecutionis ecclesiasticæ quarta machina sunt in- quissima, c. 29.

sidiosæ blanditiæ, sive favores ad vitæ commoda, Pontifex Romanus non est monarcha temporalis toib.

tius Ecclesiæ, c. 5. Persecutio ecclesiastica. Vide Angli Catholici. Pontificum Romanorum temporale regnum compaPersonæ ecclesiasticæ quæ sint, l. 4, c. 27.

ratum fuit jure humano, . 4, c. 4. Vide Immunitas.

Pontiticum Romanorum majestatem non minuunt Petrus habuit a Christo Domino potestatem supre- excellentiæ regalis dominationis, 1. 3, c. 24. mam spiritualem ad gubernandam Ecclesiam mi Neque acta regum Judæorum, c. 25. litantem, l. 3, c. 10.

Neque dicta Concilioruni, aut patrum, c. 27. Petrus nominabatur Simon, sed Christus ei cogno Neque acla imperatorum et regum, c. 29. men addit, ib.

Pontifex Romanus etsi non possil dispensare jus naPetri excellentiæ, ib.

turale, potest ejusdem materiam mutare, c. 30. Petri varia ex epitheta Sanctis Patribus, ib.

Pontifex Romanus poterat dare personis ecclesiasticis Petrus ex mera Dei voluntate consecutus est princi- immunitatem, si non habuissent a jure divino, patum Ecclesiæ, c. 11.

1. 4, c. 11. Petro data est jurisdictio ordinaria, universalis, et Pontifex Romanus causas ecclesiasticas subjicere

derivanda in suos posteros; secus vero aliis Apo- laicis non potest, nisi delegata jurisdictione spiristolis, ib.

tuali, c. 2. Petri primatus darabit ad omne tempus Ecclesiæ, per Pontifex Romanus dispensans humana matrimonii totum caput 14.

impedimenta non fovet libidines, malasve nuptias, Petrum discipuli sibi præpositum cognoscebant, 1. 4, 1. 5, c. 21. c. 5.

Pontifex Romanus subjectos habet Christianos reges Petro interveniente datum est aliis Apostolis munus in rebus sacris, 1. 3, c. 21. Episcopale, 1. 3, c. 12.

Pontificis Romani est universam potentiam regum Petrus a Christi ascensu sex circiter annos domici- Christianorum dirigere ad finem spiritualem, c. 22 lium stabile non habuit, c. 13.

usque ad finem 1. 3. Petri sedes Antiochena, ib.

Pontifex Romanus justa de causa Christianitatis poPetrus martyrium obiit Romæ, ubi collocavit suam test reges punire, regnaque etiam adimere, 1, 3,

certam sedem, ac domicilium principatus eccle c. 23, et l. 6, c. 7. siastici, ib.

Pontifices Romani regna ademerunt, I. 3, c. 23, et Petri immunitas a tributo Cæsaris explicatur, 1. 4, c. 5. 1. 6, C. h Peri immunitas transmissa ad successores Romanos Pontificis Romani auctoritas supra imperium RomaPontifices, ib.

num, 1. 3, c. 24. Philippus imperatorum primus Christi fidem acce- Pontificem Romanum summa pietate atque subjecpit,'' 3, c. 29.

tione prosecuti sunt Catholici imperatores, c. 21, Pii IV ligatio ad Elisabetham bis fuit rejecta, 1, 6, 1. 5, c. 4 et 17. c. 10.

Pontificis Romani potentia in bella, et militiam ChriPilatus quán potestatem in Christum habuerit, 1. 4, stianam, 1. 3, c. 21. c. 7.

Pontificis Romani potentia in leges, et judicia ChriPontificem ut deus immediate nunc creet atque crea- stianorum, ib. viert in lege hteri, 1. 3, c. 2 et 3.

Pontificum Romanorum severitas in coercendis libiPontifex unus latum esse potest, c. 13.

dinibus regum christianorum, 1, 5, c. 21. Pontifices neque maximi neque minores interdicun- Pontificis Romani pedes osculandi consuetudo, 1. 3, tur temporali et pitico principatu, c. 5.

C. 11, et 1, 5, C 19.

« PredošláPokračovať »