Obrázky na stránke
PDF
ePub

num ergo congregatio, quæ non uni Episcopo, rentes, ut prosequitur Paulus, ad Rom. 2, et sed uni regi temporali adhæret, neque veros 1 ad Cor. 12. Quibus donis et gratiis abundaEpiscopos habet, nec veros sacerdotes, nul- vit semper Ecclesia Catholica, et usque ad lam Catholicæ Ecclesiæ speciem, nedum ve hodiernum diem eamdem excellentiam, et ritatem, præ se fert.

donorum in Ecclesia Romana varietatem con10. Non ecclesiasticam, sed politicam hie- spicamur. Quam vero ab hac perfectione et rarchiam Anglia retinet. - Neque Jacobo splendore gratiæ absint Protestantium conregi quidquam confert, quod sæpe in sua venticula, deplorandum potius est quam desPræfatione repetit, se hierarchiam ecclesias- cribendum, et toti terrarum orbi notius, quam ticam ubique in suo regno restituisse, et con- ut nostra probatione indigeat, præsertim quia tra Puritanos defendisse; non enim veram ex ipsamet regis confessione sufficiens hujus ecclesiasticam hierarchiam , quam Christus rei probatio sumitur. Nam ex his, quæ in instituit, sed humanam, et politicam, quam Præfatione ejus notavimus, duo colliguntur. ipse, apparenti quadam conjectura ductus, Unum est, in iis quæ ad fidem spectant, solum imitari voluit, retinuit, ac defendit. Hoc enim privatum spiritum esse regulam. Unde fit est, quod ingenue ipse fatetur pag. 54, di- consequens, cum interior conscientia ex fide cens: Et quo studio in Episcoporum et eccle- pendeat, nullam aliam regulam, tam pro siasticæ hierarchiæ (politici duntaxat ordinis doctrina quam pro conscientia, esse in Ecclecausa) defensionem semper incubui, eodem in sia necessariam præter uniuscujusque privaconfusam illam anarchiam, et parilitatem Pu- tum spiritum. Aliud est, ministrorum differitanorum indectus sum Et iterum pag. 56 rentiam, si qua est in ecclesia quam ipse repetit, se aliquod discrimen inter Episcopos molitur, solum ad externam politiam et ordiet Patriarcharum institutionem admittere; nem constitutam esse; ad quem finem pruaddit tamen, ordinis et discriminis causa ; et dentiam quamdam humanam sufficere nemo paulo post, pag. 53, tertio idem inculcat, ad- est qui ambigat; ergo omnis ratio diversorum dendo: Sic enim intelligi volo. Longe ergo donorum et gratiarum divini spiritus ibi cesdiversa est illa hierarchiæ umbra a veritate a sat. Neque id mirum, cum fides etiam, quæ Christo instituta, et a Patribus tradita. est omnium gratiarum fundamentum, ibi de

11. Christus enim non posuit in Ecclesia ficiat, quod necesse est evenire iis, qui Dei Episcopos solum propter politicum ordinem, traditione contempta, alienas doctrinas appesed et regerent Ecclesiam suam, quam acquisi- tunt, et magisteria humanæ institutionis intit sanguine suo, Actor. 20, et ut curam illius ducunt, ut alias testatum reliquit Cyprianus. gererent, non tantum externam et politicam, (Lib. de Unitat. Eccl.)

. sed maxime spiritualem, et salutem animarum

Bei l'ins CLI BI101163 BT SG procurantem, juxta illud Hebr. 13: Obedite

CAPUT XV. præpositis vestris, et subjacete illis, ipsi enim peroigilant, quasi rationem pro animabus des

CATHOLICAM DICI ECCLESIAM QUIA PER TOTUM ORtris reddituri. Propter quod Cyprianus, epist. BEM DIFFUSA EST OSTENDITUR, ET 55, potestatem Episcoporum ad Ecclesiam OCCURRITUR. gubernandam, sublimem et divinam vocat. Et merito quidem, quia et a Christo Deo et ho 1. Præcipua magisque recepta vocis cathomine data est, et cum admirabili potestate licæ etymologia est, quæ ab universitate loremittendi et retinendi peccata, et solvendi corum sumitur, qua frequenter Patres contra ac ligandi in terra quæ in cælis rata habean- hæreticos utuntur, præsertim Augustinus, tur. Non est enim Ecclesia Christi corpus multis in locis contra Donatistas disputans, et mere politicum, sed mysticum, et quodam- ex professo toto lib. de Unit. Ecclesiæ. Ubi modo divinum, et ideo non solum propter per totam fere Scripturam discurrit, veram politicum ordinem, sed propter spiritualem Christi Ecclesiam esse illam, quæ est per tofinem hierarchiam requirit, ad consummatio- tum mundum diffusa, evincens; indeque dicren Sanctorum, in opus ministerii in ædifica- tam esse catholicam supponens; et lib. 2 contionem corporis Christi, ut Paulus dixit. Et tra Epistol. Gaudentii, cap. 2, quoniam ille ideo diversitas horum membrorum et graduum ausus fuerat affirmare, et testimonio Cypriani non in externis dotibus, aut temporalibus bo- confirmare ', partem Donati esse Ecclesiam nis consistit, sed in diversis donationibus, secundum gratias, quæ datæ sunt nobis diffe Cyprian, de Unit. Eccles,

HÆRETICIS

1

Catholicam, contra illum inquit : Attende, epist. 1, in principio, Ecclesiam quatuor quam Ecclesiam dixerit ille catholicam. Eccle- mundi constructam esse lateribus adstruxit. sia, inquit, Domini luce perfusa per totum or 3. Atque hoc modo loquuntur reliqui anbem radios suos porrigit, ramos suos in uni- tiqui Patres de Ecclesiæ Catholicæ amplituversam terram copia ubertatis extendit. Unum dine, quamvis vocem catholicæ non semper tamen caput est, et origo una, et una mater, explicent, ut Hieron., Isai. 54, circa illud : fecunditatis successibus copiosa. Quid igitur, Semen tuum gentes hæreditabunt, ait illud et vos ipsos fallitis, et alios fallere mendaciis esse semen , quod Christus exit seminare, impudentibus vultis? si hujus martyris testi- Matth. 3 : Quod semen etiam civitates desertas monio vestra est ecclesia catholica, ostendite, faciet inhabitare, ut Ecclesiæ gentium in toto illam per orbem totum radios suos porrigere, orbe consurgant. Et infra : Hoc de Ecclesiaostendite , illam per universam terram ramos rum magnitudine, que pro uno Judææ loco, et suos copia ubertatis extendere : hinc enim , et ipso angustissimo, in toto orbe terrarum suos græco vocabulo catholicum nominatur. Idem terminos dilatabunt. Idem, c. 60: Miratur late prosequitur ep. 48 et 170, et lib 2 contra (inquit) Ecclesia de circumcisionis primum Litteras Petiliani.

populo congregata oolare ad se gentium tur2. Eamdem etymologiam tradit Optatus bam toto orbe terrarum. Et Psalm. 66, in prinMilevitanus, lib. 1 contra Parmen., ubi in cipio, dicit columbam (de qua Canticor. 6) fine refert, duos esse Episcopos ad Africam esse Ecclesiam in toto mundo diffusam. klem missos, ut apud Carthaginem pronuntiarent, Matth. 26, circa illa verba : Prredicabitur ubi esset Catholica : Et novissima (inquit) Evangelium hoc in toto mundo. Similiter Amsententia eorum Episcoporum Eunomii et bros., Psal. 39, tractans verba illa : AnnunOlympii talis legitur, ut dicerent illam esse tiavi justitiam tuam in Ecclesia magna : Quid Catholicam, quæ esset in toto orbe terrarum est (inquit) quod addidit, magna, nisi quia diffusa,et sententiam decem et norem Episcopo- fuit ante non magna ? Quæ est magna nisi de rum jam dudum datam, dissolti non posse ; et totius terrarum orbis partibus congregata , lib. 2, in princip., contra Donatistas arguens, quando ab Oriente, Occidente, Septentrione et ait: Ubi ergo erit proprietas catholici nominis, Meridie populi gentium sunt vocati. Et ibidem quod sit rationabilis, et ubique diffusa ? De hac de eadem Ecclesia intelligit illud Psalm. 34: etiam veritate est integrum caput tertium Confitebor tibi in Ecclesia magna, in populo apud Vicentium Lyrinensem : In ipsa Catho- graci laudabo te ; et adjungit: Ibi ergo Ecclelica Ecclesia magnopere curandum est, ut ita sia magna ubi populus gravis, hoc est, non inteneamus, quod ab omnibus creditum est, hoc quietus et mobilis, qui sedit manducare et biest enim vere proprieque catholicum (quod ipsa bere, et surrexit ludere. Gravis populus est, dis nominis ratioque declarat, quæ omnia vere qui fidem Deo suo seroat, et qui non aliqua leuniversaliter comprehendit), sed hoc ita demum vitate mutetur, neque nutet et fluctuel ; ibique fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, fuse alias Ecclesiæ proprietates prosequitur. consensionem. Ex quibus, antiquitas pertinet Eodem modo exponit eamdem Ecclesiam ad temporis perpetuitatem, de qua in capite magnam Chrysost., dicto Psal. 39: Beatus sequenti dicturi sumus ; consensio vero per- (inquit) David pollicetur se magnæ Ecclesiæ tinere potest ad alias rationes et etymolo- universo orbe terrarum a divina gratia collectæ gias ex Augustino et Cyrillo depromptas, Dei justiliam prædicaturum, et prophetiæ requanquam hæc duo, prout a Lyrinensi decla- ritatem, et maxime expetendam salutem, et imrantur, ad antiquitatem et consensionem tra- mensam misericordiam. Atque in Psalm. 106, ditionum ab ipso referri videantur. Universi- per illa verba : Dicant qui redempti sunt a Dotas ergo est, quæ ad præsens spectat, quam mino, dicit gentilium vocationem declarari, ipse sic exponit : Sequemur autem universi- qui ex omni terrarum plaga per Salvatorem tatem hoc modo, si hanc unam fidem deram esse colliguntur, et e diaboli faucibus ad sanctam fateamur, quam tota per orbem terrarum con- ipsius Ecclesiam rapiuntur. Et ita etiam exfitetur Ecclesia. Denique Cyrillus Hierosoly- ponit illud, quod in eodem Psalmo sequitur : mit., eamdem enucleans vocem, dicta cate- Et de regionibus congregavit eos, a solis ortu chesi 18, ita concludit: Regum quidem potestas et occasu, ab aquilone et mari, et ait: Hoc in certis locis et gentibus terminos habet, Eccle- Judæis quidem ad hunc modum factum non siæ autem Catholicæ per universum orbem in- accepimus (etenim toto orbe fusi dersartur), definita est potentia. Et eleganter Felix Papa I, at vero ipse gentilem ecclesiam in omnibus

[ocr errors]

orbis partibus, tam orientalibus quam occiduis, tum conclusæ sunt) non egreditur, et Eccletam australibus quam septentrionalibus voca- siam Romanam, a qua se ipsam segregavit, cit, et congregatit. Atque hujusmodi concilia in damnat, ut ex facto in superioribus narrato omnibus terre, et maris partibus cernere licet. omnibus notum est; ergo nec potest esse Ec

4. Denique Tertullianus, lib. contra Ju- clesia Catholica, nec fidem catholicam retidæos, cap. 7, adducens prophetias et promis- nere. Quo argumento Patres semper bæretisiones de regno Christi, et specialiter illam cos impugnarunt, et Africani Episcopi, præIsaiæ 36 : Hæc dicit Dominus Christo meo cipue Augustinus, Donatistas exagitarunt et Cyro, cujus apprehendi dexteram, addit : Quod superarunt; non est autem minus efficax ipsum adimpletum videmus. Cui enim dexteram contra omnes Protestantes, cum causa sit sitenet Pater Deus, nisi Christo Filio suo, quem millima, et supra ostensum sit Ecclesiam Roexaudierunt omnes gentes, id est, cui credide manam et Catbolicam eamdem nunc esse, runt omnes gentes ? cujus et Prædicatores Apo- quæ prædictorum Patrum tempore floruerit. stoli in Psalmis Dacid ostenduntur : In uni 6. Evasio. - Refellitur. — Amplitudo loci Der Sam (inquil) terram exiit sonus eorum, et per se non constituit Ecclesiam Catholicam. usque ad terminos terræ verba eorum; in quem Huic autem rationi videtur tacite voluisse ocenim dium universe gentes crediderunt, nisi currere Jacobus rex, cum in fine suæ Præfain Christum, qui jam venit? Cui enim et alice tionis, pag. 156, dixit : Nos Dei beneficio, nec gendes crediderunt, Parthi, Medi, etc.; et numero, nec dignitate ila sumus contemnendi, prosequitur numerando innumeras Ecclesiæ quin bono vicinis nostris exemplo præire posprovincias, in quibus Christus regnat, de- simus, quandoquidem christiani orbis , ommumque subnectit : Quis enim omnibus re- niumque in eo ordinum inde a regibus, liberisgrare potuisset, nisi Christus Dei Filius, qui que principibus usque ad infimæ conditionis omnibus in æternum gentibus regnaturus nun- homines pars prope media in nostram religiotiabatur? Et postea recensens quamplurima nem jum consensit. Verumtamen quanquam mundi regna, quorum singula in aliqua orbis hoc, prout a rege asseritur, verum esset, non parte intra certos fines semper fuere conten satis esset ut talis secta in tota illa multituta, denique concludit : Christi autem regnum dine hominum existens, catholica dici posset, et nomen ubique porrigitur, ubique creditur, cum tota illa multitudo a vera et catholica ab omnibus gentibus super enumeratis colitur, Ecclesia defecisset, ut paulo post adhibitis ete. Ubi, licet Tertullianus sub nomine Eccle- exemplis explicabo. Ratio autem est, quia lisiæ Catholicæ non loquatur, non tamen igno- cet amplitudo et multitudo populorum sit rabat illam esse regnum Christi; quod ergo quædam ex Ecclesiæ Catholicæ proprietatide regno Christi dicit, de Ecclesia Catholica bus, non tamen sufficit ad catholicam constiintelligit. Et ita interpretantur Patres, præ- tuendam; nullus enim ex Patribus hoc dixit, sertim Augustinus, omnes similes prophetias et quidam ex illis aperte senserunt, catholide Christi regno, vel hæreditate, ut est illa cam non ex sola universitate locorum constiPsalm. 2 : Postula a me, et dabo tibi gentes tui, sed ex aliis etiam proprietatibus, quas haereditatem tuam , et possessionem tuam, ter cum illa conjungunt. Nam Vincentius Liri. minos terre, et similes.

nensis catholicam esse dixit, si sequatur uni5. Anglicanam sectam veram non habere dersitatem, antiquitatem, consensionem. Opta . fidem concluditur. - Constat igitur ex Scri- tus pronunciavit, proprietatem nominis capturis sanctis, ita ab antiquis Patribus intel- tholici esse, quod sit rationabilis et ubique leetis, proprietatem Ecclesiæ Christi esse, ut diffusa. Cyprianus, cui consensit Augustinus, per universum orbem sit diffusa, et ex eo- præter multitudinem requirit, unum caput, et rumdem Patrum confessione patet, hanc ejus unam originem, et unam matrem ditino lumiproprietatem nomine catholicæ significatam ne perfusam, cujus luminis radii per totum esse. Ex quo principio recte concluditur, sec orbem extendantur; Cyrillus item multa alia tam illam, quæ non solum intra terminos sub nomine catholico comprehendit, ut vidiunius regni continetur, et per totum orbem mus. Addo Bedam, in cap. 6 Cantic., dicennon diffunditur, verum etiam Ecclesiam per tem, Catholicam vocari Ecclesiam, quia per totum orbem diffusam damnat, et ab ea se omnes mundi partes, in una pace, in uno Doparatur, catholicam esse non posse. At secta mini timore ædificatur. Anglicana terminos Britanniarum (quæ, ut 7. Responsio regis alio modo rejicitur. dixit Tertullianus supra, intra Oceani ambi- Nunc vero aliud responsum regi damus, quo.

niam aliud est convenire in religione, aliud nec Calvinistæ cum Lutheranis, nec cum istis convenire in communi ratione schismatis, et vingliani, et alii similes conveniuni. discessionis ab Ecclesia Catholica , ut per se 9. Accedit, obedientiam Ecclesiæ præstannotum est; nam ab una via plures deflectunt, dam adeo esse ad salutem necessariam, ut qui secundum quamdam rationem, mente Christus dixerit : Qui Ecclesiam non audierit, potius conceptam, quam in re subsistentem, sit tibi tanquam ethnicus et publicanus ; et in deflexu, seu in aberrando a via conveniunt, nihilominus isti sectarii, in explicando Ecclenon tamen in una via, neque in uno termi- siæ regimine, a quo hæc obedientia pendet, no, ad quem tendant, consentiunt. Ita ergo non minus inter se quam a nobis dissident; oportet in præsenti distinguere. Et fortasse non est ergo dissensio in rebus adiaphoris, verum est (quod non affirmo), consideratis sed in maxime necessariis; neque in apicisectis omnibus schismaticorum et hæretico- bus tantum, qui in subtilibus punctis, specurum, qui ab Ecclesia Romana defecerunt, et lationi præcipue deservientibus, a jure connunc sunt per totum orbem, tam ad Orien- sultis constitui solent, sed in rebus quæ præ tem quam ad Occidentem dispersæ, ex illis manibus habentur, et ad recte vivendum neomnibus confici multitudinem , quæ sit pars cessariæ sunt, versatur. Et quod ad præsenprope media totius christiani orbis. Illa vero tem causam maxime attinet, etiam in articumultitudo nec unum corpus politieum est, ut lo de regio primatu tanta est dissensio, ut per se constat, nec mysticum aut ecclesias- sola Anglicana secta illum approbare et tueri ticum, quia neque in eadem fide, neque in videatur. Ex quo capite solo et per se specuno ecclesiastico regimine, neque in eadem tato, sufficiens ratio sumitur , ut Anglicana regula credendi conveniunt; ergo nec tota congregatio non possit Catholica Ecclesia illa multitudo populorum aut sectarum po- existimari. Quia opinio illa de primatu limitest dici Ecclesia Catholica, cum una Ecclesia tat et coarctat sectam illam ad terminos ilnon sit , neque aliqua secta particularis illa- lius regni temporalis, et quantum inde est rum dici potest catholica , cum nec pars sit in tot partes Ecclesiam Christi dividit , quot alicujus Ecclesiæ Catholicæ, neque per se so- sunt in mundo temporalia regna ; nec veram la ad constituendam Ecclesiam Catholicam unitatem unius ovilis, quam Christus in Ecsufficiat, ut principalis ratio facta probat. clesia sua esse voluit, illi relinquit, sed ad

8. Oportet ergo ut rex loquatur de con suumum quamdam concordiam vel similitusensione in unam religionem, id est, in unam dinem, ut sic dicam, quam rex Jacobus exviam salutis, et in unam fidem; in hoc autem optat. Verum neque illam (ut supra dixi) unsensu, non solum non credimus sectam An- quam obtinere poterit, quia cum omnes in glicanam occupasse dimidiam partem orbis proprio judicio sequendo conveniant, necesse christiani, verum etiam nec fortasse tertiam est ut in opinandi et gubernandi ratione dispartem regni Britannici. Priorem partem ex sideant. ejusdem regis verbis probabimus. Loquens 10. Atque hinc facile rationem alterius enim ad principes et populos schismaticos, partis reddimus, in qua conjectamus, Anglihæc interserit verba : Quanquam inter ros canam sectam, neque tertiam partem Britannec dum bene de apicibus nescio quibus conve- niæ insulæ occupasse. Nam ut omittam in nerit. Sentit ergo nondum illos in doctrina omnibus partibus illius insulæ plurimos esse convenisse, et ideo paulo post eos ad unita- fideles, qui fidem suo judicio non subjiciunt, tem et concordiam exhortatur. Et quamvis sed intellectum suum captivant in obsequium illam obvelans discordiam , in quibusdam Christi, et ab Ecclesia Romana animo saltem apicibus esse dicat, vel in rebus adiaphoris, et mente separati non sunt; etiam inter eos, ut paulo post, et sæpe alias loquitur , re ta- qui ab illa defecerunt , in religione et fide men vera dissensio est in rebus gravissimis, non est consensio. Nam, ut ipsemet rex in et ad substantiam fidei, salutemque tidelium Præfatione supponit, multi sunt in sua ditione maxime spectantibus, ut in sacramentorum Puritani, quos ipse persequitur, et ita ad minidoctrina , et præsertim veritate et reali præ- mum totum regnum in tres partes divisum est, sentia Christi Domini in sacrosancta Eucha- nimirum, in Catholicos, Puritanos, et Calviristia, et in modo justificationis hominis per nistas non puros; et si famæ fides adhibenda fidem, in necessitate operum, et obedientia est, multi etiam inter ipsos sunt Lutherani, mandatorum, et aliis multis, quæ postea sua alii Zvingliani, vel aliarum sectarum. Imo unaquæque trutina sunt libranda; in quibus etiam inter ipsos Calvinistas mistos non cre

ditur esse consensio ir fide, quidquid sit de temur ; sed postea orbis terrarum apostatavit, externa specie religionis. Ergo loquendo in et sola remansit Donati communio (vel, musensu, qui ad præsentem causam faciat, nullo tato nomine, Anglicana vel Calviniana secta). modo subsistere potest quod rex ait, fere di- Hoc nobis legant (ait Augustinus), et nihil remidiam orbis christiani partem in suam con- sistimus. Si autem non ea de Scripturis sancsensisse religionem.

tis legunt, sed suis contentionibus persuadere 11. Quapropter, Lutherus, Calvinus, et alii conantur, credo illa quæ in Scripturis legunhæresiarchæ hujus temporis , libere, ne di. tur ; non credo ista quæ ab hæreticis tanis cam impudenter, respondent, sæpe id, quod dicuntur. Et c. 15, similibus verbis refellit bonum est, paucioribus approbari , ideoque hæreticorum calliditatem , volentium convernon esse notam veræ Ecclesiæ aut fidei, quod tere verba Dei a veritate, in qua ipsa sunt, ad sit in multitudine gentium, et consensione perdersitatem, in qua ipsi sunt. Et deinde populorum approbata ; sic enim fertur scri- respondet ad quasdam scripturas, quas hæpsisse Lutherum', diabolum juxta Dei Eccle- retici ad sua conventicula accommodabant. siam sacellum longe majus et amplius con- Ac tandem, c. 19, concludit : Omissis ergo didisse, et Calvinus sic excusabat paucitatem illis morarum tendiculis, ostendat Ecclesiam, suæ congregationis, quia vix unquam ita be- vel in sola Africa, perditis tot gentibus, retine se habuerunt res humanæ, ut pluribus nendam, vel ex Africa in omnibus gentibus replacerent meliora. Et similia habent Magde- parandam, atque adimplendam, et sic ostendat, burgenses, centuria 1. Verumtamen (quod ul non dical : Verum est, quia hoc ego dico, in omnibus controversiis hujus temporis ma- tel quia hoc dixit ille collega meus , del xime considerandum est) isti novi hæretici, illi, etc. in omnibus suis dictis et responsis , antiquos 12. Idem ergo nos Luthero respondemus, hæreticos imitantur, quod est magnum sui cum dicit, in suis sectariis esse Ecclesiam, erroris signum, unde non aliter illis obvian- ut nobis illam ostendat; nam illi non credidum existimo, quam verbis Patrum, qui an- mus, neque ullo modo credibile est, Deum tiquos hæreticos confutarunt. Augustinus, li- ædificasse Ecclesiam contra Ecclesiam a se bro de Unit. Eccles., c. 2, sic habet : Inter conditam , et cui perpetuam protectionem nos et hæreticos que tio est, ubi sit Ecclesia; promisit, præsertim cum nullum indicium quid ergo facturi sumus? In rerbis nostris divini spiritus, sed humanæ ambitionis, et lieam quæsituri, an in verbis capitis sui Domini bertatis in auctore illius synagogæ apparuenostri Jesu Christi ? Puto, quod in illius ter- rit. A Calvino etiam probationem eorum , bis çam quærere debemus , qui teritas est, et quæ vane dicit, postulamus, et præterea adoptime novit corpus suum ; et cap. 3: Non dimus satis superbiam suam ostendere, cum audiamus : Hæc dico, hæc dicis: sed audiamus: judicium suum multitudini et auctoritati tot Hæc dicit Dominus ; sunt certe libri dominici, Patrum, antiquitate , sapientia et sanctitate ibi quæramus Ecclesiam, ibi discutiamus cau- illustrium, temere audet præferre. Unde taniam nostram. Quasi dicat, in divina Scriptura dem dicimus, licet comparatione vulgi interChristi Ecclesiam per totum orbem diffusam dum meliora a paucioribus approbentur, niprædicari, et ideo blasphemias hæreticorum hilominus ea , quæ a pluribus sapientibus ut contemnendas esse, qui dæmonis Ecclesiam meliora probantur , ab omni viro prudente illam audent appellare. Et c. 9, refert Dona- talia esse censenda, et contraria reprobanda. tistas convictos , dixisse Ecclesiam Christi in Quod longe certius est, quando talis approprincipio in toto orbe fuisse, postea vero pe- batio non humana tantum, sed divina stabiriisse , propter liberas et pravas hominum litur auctoritate. Hoc autem modo approbata voluntates. Quibus Augustinus respondet : est in Scriptura sancta, et a sanctis Patribus Quasi tero nescierit spiritus Dei futuras ho- Ecclesia Catholica per totum orbem diffusa, a minum toluntales , quis hoc insanissimus di- qua longissime distant hæreticorum convenDerit? cur ergo non hoc potius prænunciatit ticula, ideoque nec catholica esse nec nomifuturum, quod de voluntatibus hominum scie- nari possunt. bat fulurum, ete. Et cap. 13, sie scribit : Inquiunt : Ista credimus, et completa esse confi

"Lib. de Notis Eccles., in Præfatione Institution.

« PredošláPokračovať »