Obrázky na stránke
PDF
ePub

bus verbis videtur Augustinus concedere, supra beatos et gloriosos vocat Galliæ et Brifuisse illo tempore fideles in minori numero tanniæ Episcopos, qui apostolicam fidem quam essent Ariani hæretici, et nihilominus perfecte retinerent, et suo exemplo multos Ecclesiam fuisse conservatam in sua univer- orientales Episcopos ad saniorem mentem sitate per totum orbem. Quod ex hypothesi reducerent. Unde etiam eo tempore veri fiverissimum est, propter omnia superius dic- deles nomen Catholicorum retinuerunt. ta, et quia etiam tunc Ecclesia Catholica fun 18. Atque ita intelligi potest quod Naziandata mansit in petra firmissima, et habente zenus dicit de hæreticis volentibus catholicam potestatem universalem, et Catholicos sibi fidem multitudine credentium metiri ; forsubjectos per totam orbem dispersos; nam tasse enim in sua civitate vel episcopatu pluquod illi pauciores interdum sint, nihil refert, res erant Ariani quam Catholici, et ex illa præsertim ad breve tempus. Eo vel maxime multitudine clarum est non esse catholicam quod semper illa Ecclesia retinuit auctorita- fidem colligendam, sicut licet fortasse nunc tem Concilii Nicæni, et continuationem cum in Anglia plures sint hæretici quam Catholici, antiqua Ecclesia , cujus splendorem etiam nullum inde sumetur signum catholicæ fiparticipabat tanquam eadem cum illa. dei. Præsertim quia licet contingeret hæ

17. Atque hæc eadem responsio locum ba- resim multum diffundi, nunquam haberet sibet in tempore persecutionis Antichristi; imo gnum Catholicæ Ecclesiæ ex defectu aliarum in eo videtur magis necessaria, quia tota illa conditionum, ut supra dixi, et ibi notat occultatio et diminutio Ecclesiæ videtur a Billius. Christo Domino prædicta. De tempore autem 19. Nulla secta potest ita per orbem diffunArianæ hæresis verisimilius existimo nun di, ut verisimiliter catholica existimetur. quam hæreticos, etiam numero, Catholicos Prima ratio. - Unde concludo ultimo, nunsuperasse. Nam licet in Ariminensi concilia- quam hæresim aliquam ita posse per univerbulo major pars Episcoporum ab Arianis de- sum diffundi, vel cum talibus circumstantiis cepla fuerit, et ideo Hieronymus dixerit, in- in numero sectatorum ejus augeri, ut inde gemiscentem orbem terrarum se Arianum possit verisimiliter existimari illam esse fimiratum esse, nihilominus ille error non fuit dem catholicam , sed potius semper contraanimo hæretico, ut idem Hieronymus et Au- rium posse cum sufficienti certitudine constagustinus significant, et Ambrosius, lib. 3. de re ex defectu modi universitatis, fidei cathoFide, c. ult. Et ideo fere omnes, fraude intel- licæ promissæ. Hoc posset sufficienter prolecta, statim veram fidem profiteri clareque bari per exempla omnium hæresum quæ hacdocere cæperunt. Deinde licet fortasse in tenus fuerunt; nam quod omnibus hæreticoOriente major esset multitudo hæreticorum, rum sectis in temporibus præteritis accidit, non tamen in Occidente, nec simpliciter in credendum est in cæteris eventurum; nam toto orbe. Id enim aperte Basilius testatur, eadem ratio limitationis (ut sic dicam) seu ep. 72, ad Evaisenenses scribens : State in determinationis ad limitatum locum, aut genfide, ipsum orbem inspivite, et videte quam mo- tem, vel paucitatem sectariorum in omnibus dica sit ea portio, quue hoc morbo laborat ; re- invenitur. Est autem prima ratio, quia omnis liqua vero Ecclesia, quie ab orbis finibus usque hæresis introducitur per defectionem a caad fiues Evangeliun recepit, sanam hanc et tholica fide, et consequenter deviat a certa rectan doctrinam sectetur. Athanasius etiam regula credendi, ideoque nunquam potest in epist. Synodica ad Jovinianum imperato- universaliter persuaderi tanquam vera et inrem, quam refert Theodoret., libr. 4 Histor., dubitata fides. Hoc eleganter indicavit Auc. 3, loquens de fide definita in Concilio Ni- gustinus, libro de Pastoribus, cap. 8, ubi cæno, inquit : Huic omnes ubique Ecclesiæ cum dixisset varias hæreses esse in variis assensæ sunt, ut Hispaniæ, Britanniæ, Gal- provinciis, que se invicem non cognoscunt, lie, Italiz, totius, etc., et post plures alias Catholicam vero Ecclesiam cum omnibus esnumeratas subdit : Orientis denique Ecclesiæ, se ubique, et omnes nosse, quia in omnes difexceptis paucis, qui seclæ fudent Arianæ ; nam fusa est, subjungit : Illa (id est Catholica) istarum omnium re ipsa explorale cognitam sic est tanquam citis crescendo ubique diffusa, habemus sententiam, litterasque ab illis acce- illi sunt tanquam sarmenta inutilia agricolie pimus, proque.certo scimus, Auguste sanctis- fulce præcisa merito sterilitatis suit , ut citis rime, non tamen prajudicium inde potest orbi putaretur, non amputaretur. Sarmenta ergo terræ fieri universo. Ac propterea Hilarius illa, ubi præcisa sunt, ibi remanserunt, vitis

sed pasce

autem crescens per omnia, sarmenta sua norit, dicatur de te : Ex nobis exierunt , sed non quæ in illa remanserunt, et juxta se, quæ de erant ex nobis, exi tu in vestigiis gregum, non illa præcisa sunt; inde tamen revocat erran- in destigiis meis, sed in vestigiis gregum , nec tes. Quæ verba sunt valde notanda; nam et unius gregis, sed diversorum gregum et errandifferentiam inter catholicam fidem et quan- tium. Et pace hædos tuos, non sicut Petrus, cumque particularem sectam, et rationem cui dicitur : Pasce oves meas,

hados propositam, recte declarant. Eamdemque ra tuos in tabernaculis pastorum, non in tabertionem habet fere eisdem verbis Augustinus, naculo pastoris, ubi est unus grex et unus lib. 4 contra Crescon., c. 60, ubi refert Cy- pastor. prianum, lib. de Unit. Eecl., dicentem, Ec 21. Tertia ratio. - Addere denique possuclesiam ramos extendere per universum mus tertiam rationem, quia in secta hæretimundum. De hæresibus autem adjungit Cy- corum non invenitur spiritus propagationis prianus : Non nos ab illis, sed illi a nobis re- fidei (ut sic dicam), sine quo fides ipsa cathocesserunt , et cum hæreses et schismata post- lica nunquam crevisset, nec per totum munmodum nata sint, dum contenticula sibi diver- dum fuisset diffusa, quia fides ex auditu , ausa constituunt, veritatis caput atque originem ditus autem per verbum Christi. Et ideo in reliquerunt. Unde merito colligit non posse in Christi Ecclesia, ut Catholica esset, necessaria nomine Christi congregari, nec cum universa imprimis fuit potestas universalis prædicandi fraternitate convenire.

Evangelium per universum orbem , quam 20. Secunda ratio. - Et hinc oritur altera Christus illi dedit simul cum præcepto præratio, quam ibidem Cyprianus altingit , di- dicandi fidem suam in toto mundo, Matth. cens : Hæreses factæ sunt, et fiunt, dum per- 28, Marc. 16, et Act. 1, Et hoc modo asserit dersa mens non habet pacem , dum perfidia Paulus , ad Galat. 1, sibi fuisse creditum discordans non tenet unitatem. Nam hinc fit, Evangelium præputii, sicut Petro circumciut qui concordiam cum Ecclesia deserunt, sionis ; et 2 Corint. 5 : Deus erat in Christo inter se concordes non sint; quod etiam (ut mundum reconcilians sibi , et posuit in nobis supra dixi) provenit ex defectu fundamenti, terbum reconciliationis. Pro Christo ergo lequia cum in credendo non nitantur regula a gatione fungimur tanquam Deo exhortante per Deo tradita, sed proprio judicio et opinione, nos. Deinde fuit necessarius spiritus propanecesse est ut si aliquantulum durent vel gationis fidei huic potestati conformis, tum multiplicentur, statim in varias seclas de- ad efficaciam prædicationis, tum ad conciscindantur, quoniam risiones cordis eorum piendum affectum, et sollicitudinem trahendi frustrantur eos , ut idem Cyprianus ibidem homines ad Christum, et ideo ipsemet Domidixit, ideoque non perseverant, nec exten- nus Apostolis præcepit ut manerent in cividuntur cum illa unanimitate, quam fides ca- tate, donec induerentur virtute ex alto, Lucæ tholica requirit. Quod declaravit optime Au- 24, et Act. 1, quem spiritum maxime ostengustinus, lib. de Pastorib., c. 8, ubi accom- dit Paulus in suis Epistolis, et varia ejus dona modat ad hæreticos verba Ezechiel. 24 : Su- ad hunc finem data Ecclesiæ ad Ephes. 4, et per omnem faciem terræ dispersi sunt greges 1 Corinth. 12, describit. mei; et addit: Non omnes hæretici per totam 22. Hæreticos non habere spiritum propafaciem terræ , sed tamen hæretici per totam gandi fidem. - Hunc autem spiritum non hafaciem terræ , alii hic, alii ibi, nusquam ta- bere hæreticos ita potest declarari. Quia duo men desunt, ipsi se non noterunt. Alia secta præcipue ad hanc Ecclesiæ propagationem in Africa, alia hæresis in Oriente, alia in pertinent. Unum est ad Christum convertere Ægypto, alia in Mesopotamia , cerbi gratia. ethnicos nullo modo credentes in ipsum ; In diversis locis sunt dirersi , sed una mater aliud est, eos, qui in professione fidei Christi superbin omnes genuit, sicut una mater nostra errant, et a sua Ecclesia exierunt, ad ipsam catholica omnes Christianos fideles, toto orbe revocare, et in vera fide illuminare. Neutrum diffusos. Non ergo mirum si superbia parit horum munerum uspiam exercuerunt hæredissensionem, charitas unionem. Unde idem tici ulli, nec modo Protestantes Anglicani, Augustinus, ep. 48, ad hæresim etiam ac- quantumcumque hoc jactitent et contendant. commodat illud Canticor. 1 : Si ignoras te, Nam quoad primum, nunquam hæretici visi egredere, et abi post vestigia gregum, et pasce sunt fidem novis gentibus prædicare, aut hædos tuos ; et sic exponit : Nisi cognoreris ethnicos ad fidem convertere. Testis est Tertemetipsam, exi tu, non ego te ejicio, sed exi, ut tullianus, lib. 1 de Præscrip., cap. 42, di

cens : De verbi administratione quid dicam ? dissentiunt, et ita vim amittunt eamdem seccum hoc sit negotium illis , non ethnicos con- tam per varias regiones disseminandi; tum vertendi , sed nostros evertendi. Et ratio est, quia plerumque pon incidunt in hujusmodi quia in illis non est verum Dei verbum, et sectam, nisi vel superbiæ, vel ambitionis, aut ideo neque efficaciam verbi habere possunt. libertatis spiritu ducti, ideoque de propagaItem non ducuntur Spiritu Christi, sed pro- tione suæ sectæ non amplius, quam huic fini, prio, et ideo ruinas potius operantur stan- vel alicui contentioni humanæ deserviat, sunt tium edificiorum, quam structionem jacentium solliciti. ruinarum, ut ibidem Tertullianus dixit. Tan

24. Cujus rei non levem conjecturam fadem cum extra Eeclesiam sint, potestatem ciet lector, si verba illa regis Angliæ in fine prædicandi fidem Christi habere non possunt, suæ Præfationis relegat, ubi generatim ad quia hæc potestas, ut dixi, data est Ecclesiæ principes christianos loquens , se ostendit in Apostolis, et in successoribus eorum man- propagationis fidei sollicitum , precaturque, sit, et ab eis mitti debent veri Evangelii præ- ut Deus sibi et aliis mentem injiciat serio codicatores, juxta illud : Quomodo prædicabunt, gitandi, quid ad Evangelii plantationem et nisi mittantur? Roman. 10. Et ita in historiis propagationem præstare teneantur. In quo ecclesiasticis observatum est , Ecclesiam non temporalibus principibus tacite persuadere esse in gentibus diffusam, nisi per prædica- conatur, ut munus pastorale, solis Apostolis, tores catholicos ab Apostolis vel a Sede Apos- eorumque successoribus commissum, ut vitolica missos, quod etiam de ipsis Anglis in dimus, sibi arrogent et nsurpent; statim vesuperioribus ostensum est.

ro ostendit quo spiritu feratur dicens : Deinde 23. Sollicitudo reducendi hæreticos est Ec- ut sceptrorum nostrorum securitati mature clesiæ necessaria.- Objectio quædam diluilur. prudenterque consulamus , nec Babylonicum -Præter hanc vero curam propagandi fidem monarcham latius serpere patiamur. Et alia, inter ethnieos, necessaria est in Ecclesia Ca- quæ prosequitur et nunc omitto, quia in lib. tholica sollicitudo conservandi illam, et re- 3 tractanda sunt. Per ea vero quæ indicavi, dncendi ad illam omnes, qui Christum non satis demonstrat, suum studium solum esse omnino abnegantes ab Ecclesia deviant. Hoc conjungendi spiritualem libertatem cum temenim maxime ad ejus pastoralem curam , et porali , et temporalem quietem et securitatem universalem propagationem necessarium est. in suo schismate comparare : hæc enim fere Unde Augustinus, dicto c. 8, de Pastorib. : sunt verba ejus. Satis igitur ex omnibus dicCatholica (inquit) mater, et ipse pastor in ea tis, nihil catholicum, nihilve universale in ubique querit errantes, confortat infirmos, Anglicana secta deprehendi concluditur. curat languidos, alligat confractos , alios ab istis ( utique ab hæreticis ) alios ab illis, non

CAPUT XVII. se inticem scientibus. Quomodo autem potest hæc cura in secta hæretica inveniri? Cum IN ANGLICANO SCHISMATE FIDEM APOSTOLICAM NON enim ipsa per defectionem a vera fide increbuerit, et in illa pedem fixerit, quomodo potest alios errantes ad viam salutis reducere? 1. Ab Apostolis fides dicitur apostolica. Dices : sollicita saltem erit, alios credentes Exploratum est apud omnes sacræ doctrinæ in Christum in suam rapere opinionem, et tractatores, illam esse veram et catholicam sic poterit utique crescere. Respondeo, fidem, id est, doctrinam fide credendam, etiamsi id contingeret, Deo id propter pec- quam Apostoli tradiderunt, et ideo apostolica cata hominum permittente, neutiquam inde fides vocata est, sicut Ecclesia etiam univertamen posse splendori et amplitudini Catho- salis Apostolica dicitur in Symbolo Nicæno. licæ Ecclesiæ præjudicium afferre, quia por- Ob hanc ergo causam rex Angliæ non solum te inferi non prævalebunt adversus eam , ut se fidei catholicæ, sed etiam apostolicæ dejam declaravi. Addo, considerata hæresis na fensorem esse profitetur, et ex consequenti tura et conditione, id non esse morale, neque vult, sectam Anglicanam, quam solam revera ordinarie timeri posse; tum quia cum Deo tuetur, fidem esse apostolicam. Quamvis auet veritati repugnet, et negotium sit mere tem ex dictis facile intelligi possit sectam, humanum, non potest contra Ecclesiæ lumen quæ catholica non est, apostolicam esse non adeo perfracte, aut tamdiu prævalere; tum posse, et quæ nova est et nupera, antiquitaquia, ut dixi, ipsimet hæretici facile inter se tem apostolicæ doctrinæ arrogare sibi non

ESSE.

valere , nihilominus, ut rem apertius et dis- no. Ipse est enim principale fundamentum, tinctius demonstremus, et omnibus, quæ oc

et basis omnium fundamentorum, quæ in eo currere possunt, satisfaciamus, operæ pre- superadificantur, et in illum aspicere debetium visum est, speciatim hoc etiam attribu- mus tanquam in auctorem fidei, et consummatum tituli regii refellere.

torem Jesum, ad Hebr. 12. 2. Quid requiratur, ut aliqua doctrina apos 3. Alterum, quod proposui de successione tolica dicatur.—Primum autem omnium sta- legitima , frequentissimum est apud Patres, tuendum est, duo esse necessaria, ut fides quos magna ex parte retuli cap. 3 et 6, preseu doctrina apostolica sit: unum est, ut ab sertimque id declarat Irenæus, lib. 3, cap. 3, Apostolorum prædicatione, et eorum verbis dicens : Traditionem Apostolorum in omni ecaut scriptis aliquo modo duxerit originem; clesia adest perspicere, qui vera velint audire, aliud est, ut per legitimam traditionem seu et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis successionem ad nos usque pervenerit. Pri- instituti sunt Episcopi in Ecclesiis, et succesmum indicatum est a Paulo, ad Ephes. 2, sores eorum usq ad nos. Et lib. 4, cap. 43 : dicente : Jam non estis hospites et advenæ, sed Eis, qui in Ecclesia sunt, presbyteris obauestis cives Sanctorum, et domestici Dei, super- dire oportet, his qui successionem habent ab ædificati supra fundamentum Apostolorum, et Apostolis, sicut ostendimus, qui cum episcopaProphetarum, quod attingens Augustinus, et tus successione charisma veritatis certum sede his fundamentis intelligens illud Psalm. cundum placita Patris acceperunt. Eamdem 86 : Fundamenta ejus in montibus sanclis, in- conditionem ad discernendam doctrinam terrogat : Quare fundamenta Apostoli, et Pro- apostolicam a peregrina late tradit Tertulliaphetæ ? Respondet : Quia eorum auctoritas nus, lib. de Præscriptionibus hæreticorum, porlat infirmitatem nostram; nimirum, quia ubi inter alia hæc habet, omnes Ecclesias et Prophetarum prædictione et Apostolorum apostolicas exhibere aliquem Apostolum ibi prædicatione, proxime in credendo nitimur. Episcopum constitutum, vel apostolicum viIllud enim Apostoli prædicarunt, quod Pro- rum ibi per aliquem Apostolorum ordinatum, phetæ prædixerunt, et Prophetæ (inquit Am- ex cujus successione Apostoli seminis traduces brosius ad Ephes. 2) disposuerunt, Apostoli habeat. Vocat autem apostolicos viros eos, fundamenta jecerunt, quæ fundamenta non qui cum ipsismet Apostolis conversati sunt, sunt nisi dogmata et doctrina ab eis prædi- et doctrinam, ordinationem et potestatem ab cata. Unde gravissime Irenæus, lib. 3, c. 1, eis acceperunt, ut Titum, Polycarpum, Cledieit : Non per alios dispositionem salutis nos- mentem, et similes. Quoniam vero multæ Ectre cognovimus, quam per eos, per quos Evan- clesiæ post illa antiqua tempora institulæ gelium pervenit ad nos, quod quidem tunc præ- sunt, de illis subdit : Tamen in eadem fide dicarerunt , postea vero per Dei toluntatem in conspirantes, non minus apostolicæ deputantur Scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et pro consanguinitate doctrinæ. Conspirant decolumnam fidei nostræ futurum. Ratio est, mum in eadem doctrina per legitimam etiam quia fides, vel doctrina non denominatur successionem, quia licet tales Ecclesiæ pec apostolica, nisi quia ab Apostolis tradita est, per Apostolos, nec per viros apostolicos, id ad eum modum, quo solet doctrina, vel lex est, immediate ab Apostolis missos seu ordiab auctore denominari; hac tamen observata dinatos, edoctæ fuerint, saltem habuerunt differentia, quod aliæ doctrinæ humanæ so initium per aliquem missum ab alio habente lent ab hominibus tanquam a præcipuis auc- potestatem, ad quem, simul curo illa, doctrina toribus sua sibi convenientia desumere nomi- Apostolorum pervenerat, ut Anglicana Ecclena, fides autem non ita ab Apostolis nomen sia cepit per viros missos a Gregorio ; Geraccepit ; sed sicut lex vetus dicitur Mosayca, mana a Bonifacio Episcopo, misso a Gregoa Moyse, non ut auctore, sed ut promulgato- rio II, et sic de aliis. Nam qui non intrant re, ita fides christiana dicitur apostolica, ab per hanc portam sine dubio fures sunt, et laApostolis , non auctoribus, sed primis ejus trones : Ad quos (ut eleganter Tertullianus") prædicatoribus ac promulgatoribus. Et ideo merito dicendum est : Qui estis, quando, et unde postquam Paulus in citato loco dixit : Ædifi- denistis, quid in meo agitis non mei (nomine cati supra fundamentum Apostolorum et Pro- Ecclesiæ loquitur)? mea est possessio, habeo phetarum, addidit, ipso summo angulari lapi- origines firmas ab ipsis auctoribus, quorum de Christo Jesu, in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domi Sup., c. 37,

1

fuit res, ego sum hæres Apostolorum, sicut ca- tolos audierunt, eamdem doctrinam recepeterunt testamento suo, sicut fidei commiserunt, runt, per plures, vel pauciores successiones, sicut adjurarerunt, ita teneo.

juxta temporum antiquitatem; ergo, ut certo 4. Optima regula ad fidem cognoscendam.- constet talem doctrinam omnino puram et Eodem fundamento utuntur alii Patres ad eamdem durare, necessarium est illam suceumdem finem separandi veram doctrinam a cessionem esse continuam, et non interrupfalsis erroribus, ut late Vincent. Lirinensis, tam. Imo, ut supra, c. 6, dicebam, necessaria in suo libro contra profanas hæreticorum no est singularis Dei protectio, ut in tam longe vitates, et illo utitur sæpe Optatus, lib. 2 con- repetita temporum et generationum succestra Parmenian.; Hieronymus, contra Lucife- sione, integra et illibata et cum summa aucrianos, in fine, ubi illi Ecclesiæ dicit esse ad- toritate servetur; hæc autem divina protectio bærendum, quæ ab A postolis fundata usque ad promissa non est nisi Ecclesiæ, quæ per legidiem durat ; et idem significat epistol. 65 ad timam Pontificum et fidelium successionem Pammachium et Oceanum, ubi vel nostræ eadein semper existit; ergo sine hujusmodi tempestatis novatores, sicut et sui sæculi ve- scrie et successione non potest aliqua fides teratores hae urget interrogatione: Cur pro- apostolica existimari. ters in medium, quod Petrus, et Paulus edere 6. Colligitur fidem Anglicanam non esse noluerunt? Item Ambros., 1 ad Corinth. 4, in apostolicam, ex defectu prædictarum conditioprincipio, dicit, cognosci de aliquo esse pseu- num. - Ex hoc igitur necessario fundamento doprophetam, quando aliquid tradit a tradi- ita concludimus: illa fides nunc est apostolica tione apostolica discordans. Sic etiam dixit censenda, quæ ab Apostolis prædicata per lede Ecclesia Augustinus, lib. 1 de Symbolo ad gitimam successionem ad nos usque derivata Catechumen., cap. 6: Omnes hæreses de illa est; sed Anglicana secta neque est ab Apoetierunt tanquam sarmenta inutilia de vite stolis prædicata, neque ab illorum doctrina præcisa, ipsa autem manet in radice sua, in aut traditione legitime derivata est; ergo non site sua, id est, in eadem origine quam a est apostolica fides. De priori propositione principio habuit. Quomodo autem in illa ra- satis dictum est; superest declaranda et prodice maneat, declarat idem August., 28 con- banda posterior, illam enim forte rex Angliæ tra Faust., cap. 2, dicens: Ab Apostolicis se- negabit. Hac siquidem fortasse causa, in sua dibus usque ad præsentes Episcopos certa suc- Præfat., p. 42, 43 et 44, ut se Catholico-Chriscessione perducta: et infra adjicit, illud Evan- tianum (ut ipse loquitur) ostendat, Scripturas gelium esse credendum, quod a tempore quoad libros primi ordinis, tria fidei Symbola, Apostolorum non interrupta serie temporum et prima quatuor Concilia generalia credere, Ecclesia certa connexionis successione usque ad admittere aut venerari profitetur, sentiens fitempora ista perduxit. Similia habet lib. 1 dem apostolicam in iis fontibus sufficienter contra Adversarium legis et Prophetar., cap. contineri. Quod autem de se affirmat, de tota 10, et lib. de Utilit. credend., cap. 17. Deni- Anglicana secta seu congregatione, primatum que optima est regula tradita ab Origene, in ipsius regis recognoscente, dictum esse putaPræfatione ad lib. Periarchon: Cum multi mus. Sic ergo respondebit ad rationem a nosint, qui se putant sentire quæ Christi sunt, bis factam, doctrinam apostolicam ad se et et nonnulli eorum diversa a prioribus sentiant, suos per dictos Scripturæ libros, Symbola, et servetur ecclesiastica prædicatio per successio- Concilia sufficienter pervenisse, et nullum esse nis ordinem ab Apostolis tradita, et usque ad posse modum certiorem aut magis legitimum, prusens in Ecclesiis permanens ; illa sola cre. apostolicam fidem per hæreditariam quasi denda est veritas, quæ in nullo ab Ecclesiastica successionem suscipiendi, quam per Scriptudiscordat traditione.

ras, Symbola, et Concilia dicta, omnemque 5. Ratione item possumus hoc facile de- aliam doctrinam, quæ in his non continetur clarare, quia fides apostolica illa tantum est, suspectam habere, et tanquam nuperam requæ ab Apostolis prædicata, vel scripta est; futare, vel saltem in canone fidei non recinos autem non audivimus Apostolos prædi- pere. cantes, nec eos scribentes vidimus; ergo non 7. Quæ Anglicana secta cum Romana Ecpossumus certo cognoscere doctrinam ali- clesia habet communia, ad fidem apostolicam quam esse ab Apostolis prædicatam vel scri- pertinent. - At hæc dimidiata fidei confesptam, nisi per manus et ora eorum, qui vel sio vim rationis factæ non enervat, ut nunc eos audierunt et viderint, vel ab his qui apos- breviter in generali, latius vero lib. 2 in par

« PredošláPokračovať »