Obrázky na stránke
PDF
ePub

rorum tumultus sedandos a prælio ad prælium tanquam bellator egregius accurrat alacriter ultra sortem viresque senectæ. Quare censeo præsens opus, a me recognitum et probatum, dignissimum esse quod publicam lucem aspiciat, densissimis eorum tenebris Iucem ipsum allaturum.

Farone, die 6 mensis decembris, anno Domini 1612.

D. FERDINANDUS MARTINEZ MASCAREGNIUS,

Episcopus Algarbiensis.

celano

CENSURA

ILLUSTRISSIMI D. D.

MARTINI ALPHONSI A MELLO

EPISCOPI LAMECENSIS A CONSILIIS CATHOLICÆ MAJESTATI.

Perlegi ex commissione Illustrissimi Domini Inquisitoris generalis Defensionem Fidei Catholicæ, adversus Anglicanæ sectæ errores, cum responsione ad Apologiam pro juramento fidelitatis et Epistolam ad principes christianos, Serenissimi JACOBİ, Anglice regis, opus editum a Sapientissimo Doctore FRANCISCO SOARIO, in Conimbricensi Academia Primario Theologie professore. Ardenti fidei zelo auctor clarissimus, et Theologus eminentissimus, valens sapientiæ viribus, pro Ecclesia Dei in Anglia laborante distrinxit calamum contra sævientes in illo regno hæresum pestes. Dimicat contra heereticorum errores ex Scripturis divinis explicatis, et intellectis in genuino sensu auctoris sacri instituto et textui congruente. Affert ad confirmandas fidei veritates sacrorum generalium Conciliorum, et Summorum Pontificum sanctiones, quarum infallibili auctoritati non obsequentes semper habiti sunt a Christi fidelibus Ecclesiæ perduelles. Utitur aptissimis, et ad rem maxime facientibus, ac selectissimis testimoniis Sanctissimorum Patrum, quorum pietatem et sapientiam semper Ecclesia Dei suspexit et venerata est. Firmissimarum rationum momentis ita cuncta examinat, ut nihil in silentio relinquat indiscussurn, sed perarduas et difficiles quæstiones dilucide pertractat, et omnibus undequaque orientibus difficultatibus occurrit, ut veritas innotescat. Firmis et inconcussis argumentis potestatem Summi Pontificis supernaturalem tuetur, et ostendit per summam injustitiam regem in erroribus versantem spiritualem potestatem sibi arrogare, et per manifestam hæresim ab hæreticis Anglicanæ Sectæ illi attribui. Acute et sapienter detegit errores contra fidem delitescentes in juramento, quod rex Angliæ a súbditis exigit ; infidelitatem adversus Christum ejusque Ecclesiam, injustitiam erga subditos eo juramento contineri demonstrat , ita ut in juramento prestando cogantur subditi sinúl fidem catholicam abnegare, Agit hac in re acriter, sed vere et modeste. Opus sane doctissimum, singulari pietate et eruditione plenum, et quod nec ab eo, qui dicendi stylo valeret, posset paribus laudibus et encomiis exornari. Auctoritatibus, et vi rationum ita sunt Anglicanæ Sectæ errores convicti, ut nullum sit adversariis effugium, nullus respondendi locus, nisi forte responsio dicatur inanium verborum contentio, et convitiorum jactatio, apud dementes et furentes homines consueta. Faxit Deus ut, inspecta hac efficacissima et sapientissima defensione fidei (quæ ab initio nascentis Ecclesiæ, ab Apostolis edoctæ, sancita miraculis, et suffulta martyriis, eadem in Catholica et Romana Ecclesia perseverat), Serenissimus JACOBUS, Angliæ rex, veritati Catholicæ sibi sufficientissime proposito attendens, ut dignum est regio ingenio, ipse et subditi Protestantes ad Ecclesiam Catholicam Christi sponsam aggregentur. Ego opus hoc Sapientissimi Doctoris FRANCISCI SOARII dignissimum judico, ut typis mandetur, et in lucem eat, ad fidei nostre victoriam de hæresibus insignem, et ad totius orbis christiani publicam et communem utilitatem.

Serenzaculis, et sumie fidei (quaetaFaxit com

Datum Lameci, vigesimo quarto die novembris, 1612.

MARTINUS, Episcopus Lamecensis.

INDEX

LIBRORUM ET CAPITUM

HUJUS OPERIS.

LIBER PRIMUS

QUANTUM ANGLICANA SECTA A FIDE CATHOLICA DISSIDEAT.

CAP. I. De fidei catholicæ progressu, et slatu Angli- CAP. XIV. Ex ratione catholici nominis, discursus cacanæ gentis a prima ejus conversione usque ad præ- pitis præcedentis confirmatur

69 sentia tempora,

5 Cap. XV. Catholicam dici Ecclesiam, quia per lolum CAP. II. Seclam Anglicanam a fide vera discessis- orbem diffusa est ostenditur, et hæreticis occurri6 lur.

73 CAP. III. Ecclesiam Christi non posse veram fidem Cap. XVI. Quomodo verum sil Ecclesiam Calholicam amillere ostenditur, el ratio facta roboratur. 13 per totum orbem diffusam.

78 Cap. IV. Non posse Catholicam Ecclesiam etiam per Cap. XVI. In Anglicano schismale fidem apostolicam ignorantiam in rebus fidei errare. 17 non esse,

85 CAP. V. Romanam Ecclesiam eamdem fidei stabilila- Cap. XVIII. Objectioni contra doctrinam superioris catem habere quam Catholica, ostenditur, el adver- pitis occurritur.

90 sariorum evasioni occurritur.

20 CAP. XIX. Seclam Anglicanam nullius antiqui MarlyCap. VI. Stabilitas fidei et Ecclesiæ Romanæ, traditio r is sanguine decoratam, sed polius damnalam esse ne ostenditur. 25 ostenditur.

94 CAP. VII. Ercluditur tertia evasio hæreticorum, quam Cap. XX. Veros nostrorum temporum Martyres non

per distinctionem Ecclesice visibilis et invisibilis Anglicanam seclam, sed Romanam fidem illustrasconfingunt. 31 86.

99 Cap. VIII. Occurritur adversariorum objectionibus, et Cap. XXI. Anglicanam seclam vel propler solam schis quo sensu Ecclesia visibilis sit, exponitur. 37 matis turpiludinem detestabilem esse.

102 CAP. IX. Regem Angliæ, cum nei Scripluram integram, Cap. XXII. Anglicanum schisma in manifestam hære

nec verbum Dei non scriptum admillal, fidei vere sim el apostaticam doctrinam transiisse. 106

christianæ defensorem non esse ostenditur. 43 CAP. XXIII. Anglicanum schisma pertinaciler seclanCap. X. Ex fundamento el ratione credendi regis An- les, neque ab hæresi, neque ab hæreticoruin nola

gliæ, ipsum non esse fidei vere christianæ defenso- excusari posse. rem ostendilur.

50 Cap. XXIV. Raliones, quibus rex hæretici maculam (2CAP. XI. Veræ fidei christianæ fundamentum non esse gere studet, refelluntur.

116 in privato spiritu ponendum.

CAP. XXV. Immerito Anglicanam sectam, fidem suam Cap. XII. Ex nomine (Catholicæ) Anglicanam Seclam et Ecclesiæ auctoritatem ad quingentesimum Christi fidem catholicam non esse ostenditur. 61 annum limilare.

120 CAP. XIII. Objectionibus contra doctrinam superioris Summa et conclusio totius libri, cum apostrophe ad cap. occurritur. 68 Angliæ regem.

124

111

[ocr errors]

LIBER SECUNDUS

DE PECULIARIBUS ERRORIBUS IN MATERIA FIDEI CATHOLICÆ, QUOS REX ANGLIÆ PROFITETUR.

168

CAP. I. De præsentia corporis et sanguinis Christi in
sacrosancto Eucharistiæ sacramento.

126
CAP. II. Substantiam panis et vini sub speciebus con-
secralis non remanere.

133
CAP. III. De Transsubstanliationis veritate. 135
CAP. IV. Eucharistiam latrice adoratione convenienter

adorari , et in hunc finem elevari et circumges-
tari.

136
CAP. V. De laicorum sub una tantum specie commu-
nione.

139
CAP. VI. De missis privatis.

147
CAP. VII. De erroribus qui circa cultum et invocatio-
nem Beatæ Virginis in regis Præfatione notan-

150
Cap. VIII. De iis quæ circa cultum Sanclorum in re-

g is Præfatione nolantur.

156
Cap. IX. De Sanctorum invocatione.

159
Cap. X. De Sanctarum reliquiarum custodia et vene-

ratione.
Cap. XI. De vera imaginum Sanctorum veneratione,
seu adoratione.

173
Cap. XII. Objectionibus Regis contra imaginum vene-
rationem satisfit.

180
CAP. XIII. De imaginibus Dei, ut Deus est. 184
Cap. XIV. De Crucis Chrisli adoralione.

186
Cap. XV. De errore circa Purgatorium.

188
Cap. XVI. De erroribus circa Ecclesiæ ritus et bene-
dictiones.

196
Summa et totius libri conclusio, cum apostrophe ad
Angliæ regem.

199

tur.

LIBER TERTIUS

DE SUMNI PONTIFICIS SUPRA TEMPORALES REGES EXCELLENTIA, ET POTESTATE.

sit.

283

CAP. I. Ulrum principalus politicus legitimus et a Deo ex divina Scriptura credendum esse ostenditur. 271

203 CAP. XIV. Romanum Pontificem successorem esse Petri
CAP. II. Utrum principalus politicus immediale a Deo testimoniis Sanctorum Patrum ostenditur. 275
sit, seu ex divina instilulione.

206 Cap. XV. Pontificem Romanum in dignitate, et potes-
Cap. III. Fundamentis et objectionibus regis Angliæ t ate, ac primatu Ecclesiæ, successorem esse Petri,

contra doctrinam superioris capilis satisfit. 212 eorumdem Pontificum auctoritate comprobatur. 277
Cap. IV. Utrum inler Chrislianos sil legitima potestas CAP. XVI. Occurritur Protestantibus argumentum er

civilis, cui Christiani pirere teneantur. 217 Pontificum traditione sumplum eludentibus, et auc-
Cap. V. Utrum reges Christiani in civilibus seu tem- torilale Conciliorum confirmatur.

poralibus supremam poteslalem habeant , et quo Cap. XVII. Eadem traditio Patrum auctoritate confir-
jure.
224 matur.

287
Cap. VI. Utrum sit in Ecclesia Christi spiritualis po- Cap. XVIII. Duabus objeclionibus, contra primatum

testas jurisdictionis exlernæ, et quasi politica a Pontificis ex Scriplura et Conciliis desumptis, sa-
temporali distincta.
231 tisfil.

292
Cap. VII. Polestatem regendi Ecclesiam in rebus spiri- CAP. XIX. Explicantur quædam loca Gregorii, quce

tualibus seu ecclesiasticis rebus, in temporalibus re- rex objicit, et veri lituli Romani Episcopi defendun-
gibus seu Principibus non existere, auctoritate pro lur.

296
balur.

238 Cap. XX. Aliis objectionibus ex factis imperatorum et
Cap. VIII. Eadem verilas rationibus confirmatur. 243 conjecturis desumplis satisfil.
CAP. IX. Solvuntur aliquæ ohjecliones contra verila- Cap. XXI. Utrum personæ principum seu regum tem-

tem in superioribus capitibus probatam. 248 poralium spiriluali potestali Summi Pontificis sub-
Cap. X. Utrum Christus Dominus supremam Ecclesice jectæ sint.

302
spiritualem potestatem Petro contulerit. 253 Cap. XXII. Reges christianos non solum quoad perso-
Cap. XI. Objectionibus contra doctrinam superioris ca. nus, sed eliam quoad regiam potestalem, id est, non
pitis salisfit.

261 solum ut homines, sed elian ul reges chrislianos po-
Cap. XII. An primatus Pelri perpetuo et per succes- testati Pontificis subjici.

308
sionem in Ecclesia perseveret.

268 Cap. XXIII. Pontificem Summum potestale coerciva in
Cap. XIII. Romanum Episcopum verum Petri suc- reges uli posse usque ad depositionem a regno, si
cessorem esse, et in eo Petri potestatem perseverare, causa subsistal.

314

[ocr errors]

CAP. XXIV. Objectionibus contra doctrinam superio- Cap. XXVIII. Palrum testimoniis, quæ rex objicit, sa-
rum capitum ex Scriptura petitis occurritur. 322 tisfil.

340
CAP. XXV. Alteri objeclioni ex factis regum, quæ in Cap. XXIX. Objectionibus exc rei novitate, et factis im-

ceteri Testamento narrantur, sumpla satisfit. 328 peratorum regumque desumptis satisfit. 343
Cap. XXVI. Argumento sumpto ex comparatione regis Cap. XXX. Objectionibus ex nonnullis rationibus de-
et Pontificis satisfit.
333 sumplis satisfit.

347
CAP. XXVII. Aliis objectionibus ex Conciliis sumptis Summa præcedentis libri cum apostrophe ad regem
satisfit.
337 Angliæ.

350

LIBER QUARTUS

DE INYUNITATE ECCLESIASTICA, SEU EXEMPTIONE CLERICORUM A JURIDICTIONE TEMPORALIUM

PRINCIPUM.

438

444

[ocr errors]
[ocr errors]

Cup. I. Quid nominibus ecclesiasticæ immunitatis, li- suam suorumque bonorum exemptionem ab oneribus,
bertatis ac exemptionis significetur.

354 et potestate sæculari.

et potestate
CAP. II. Utrum clerici in spiritualibus et ecclesiasticis Cap. XVIII. An exemptio a tributis sæcularibus con-
causis a potestate principum sæcularium jure di- veniat Ecclesiis earumque bonis, quatenus Christi
vino exempti sint.
359 patrimonium sunt.

442
Cap. III. Utrum persone ecclesiasticæ a jurisdictione CAP. XIX. An exemplio a tributis sæcularibus conve-

principum, etiam in rebus et causis temporalibus, niat Ecclesiæ et rebus sacris, ob earum specialem
erimi poluerint, et exemptæ sint.

362 sanctitatem seu consecrationem.
CAP. IV. Utrum Summus Pontifex omni jure divino et CAP. XX. Utrum quælibet bona , cum ecclesiastica
humano ab omni jurisdictione sæcularium princi- fiunt, eo ipso sint ab omni tributo et onere civili il-
pum eremptus sit.

370 lis inhærente exempla.
CAP. V. Erpenditur locus Matthei : Da eis pro me et Cap. XXI. Aliquibus objectionibus occurritur, et quam
te, pro Summi Pontificis exemptione.

373 sit antiqua hæc bonorum ecclesiasticorum exemptio
CAP. VI. Objectionibus contra resolutionem superiorum obiter explicatur.
capitum salisfit.

378 Cap. XXII. Qualis sit exemptio ecclesiastica quoad
Cap. VII. Sextæ objectioni satisfit, et tractatur quæstio, personalia onera clericorum.

461
an Papa possit se humano judicio submittere. 383 CAP. XXIII. Ulrum redditus ecclesiastici clericorum a
CAP. VIII. Utrum clerici omnes sub Pontifice existen tributis exempli sunt.

466
les a jurisdictione temporalium principum jure di- CAP. XXIV. Utrum patrimonialia et in universum bo-
vino exempti sint, et tractantur duæ contrariæ opi- na temporalia clericorum sub communibus legibus
niones.

387 sæcularium tributorum comprehendantur. 469
CAP. IX, Privilegium fori clericorum jure divino et hu- CAP. XXV. An clerici teneantur ad onera realia sol-

mano esse fundatum, el quomodo id intelligendum venda, quæ rebus immobilibus adhærent. 472
sil.

393 CAP. XXVI. An clerici ad communes civium expensas
CAP. X. Quomodo singulis clericorum vel personarum contribuere teneantur.

ecclesiasticarum ordinibus exemptio ecclesiastica Cap. XXVII. Utrum omnes clerici, tam in sacris quam
jure divino conveniat.

401 in minoribus constituti, et in statu clericali per-
CAP. XI. Utrum, secluso jure divino immediato, po- severantes, integre gaudeant ecclesiastica liberta-
tuisset exemptio clericorum per jus canonicum sine le.
adminiculo juris civilis introduci.

406 Cap. XXVIII. An clerici conjugali privilegio ecclesias-
CAP. XII. Ulrum privilegium fori clericorum etiam ticæ exemptionis gaudeant.

487
jure civili fundatum sit.

412 CAP. XXIX. Ulrum alice personae ecclesiasticæ ordi-
CAP. XIII. Difficultati, quæ ex præcedenti capite ori- nem nullum habentes exemptione fori integre gau-

tur, occurritur, et quomodo Ecclesia diversis tempo-
ribus privilegio fori usa fueril, explicatur. 615 Cap. XXX. An privilegium immunitatis clericorum ab
CAP. XIV. Qualis sit clericorum exemptio in causis ci- aliquo homine revocari possit.
vilibus

421 CAP. XXXI. Ulrum privilegium clericorum possit per
Cap. XV. Qualis sit exemptio clericorum in causis cri- renuntiationem amilli vel diminui.

501
minalibus.

427 CAP. XXXII. Utrum privilegium clericorum consuetu-
CAP. XVI. An privilegium fori exemptionem a legibus dine amitti vel minui possit.

505
civilibus includal, et qualis illa sit.

432 CAP. XXXIII. Quibus modis possit immunitas eccle-
CAP. XVII. Quale sıl Ecclesiarum privilegium quoad siastica violari.

511

[ocr errors]

480

deant.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PredošláPokračovať »