Obrázky na stránke
PDF
ePub

Castiges trutina, nec te quæsiveris extra.
Nam Romæ quis non ?.... ac, si fas dicere! sed fas
Tunc, cùm ad canitiem , et nostrum istud vivere triste

-- Examenve improbum. Examen a tum. Ita demum æquato exàest bilancis hasta, filum , lingula, «mine quiescit libra, » - Nec te quâ stante, in neutram partem quæsiveris extra. Illud est, quod vergente, et sub ansa latente, stoici dicebant , non debere stuæquilibrium cognoscitur. C. diosum virtutis extra se conver

7. Castiges trutina.] Trutina pro- tere, ut aliis placeat : satis enim prie illud foramen oblongum, illi esse , si præstaret, ut esset intra quod vergit lingula , et in quod cupiebat , videri autem velquo foramine æqua examinatio le, ei curandum non esse : où dei cognoscitur. Ηic summitur pro και έξω ςραφήναι προς το βούλεσθαι αρέtota bilance. Hoc loco, Casauboni Oal tivé : Epictet. Enchirid. Sensententia silentio non prætermit- tentia autem aurea juxta illud tenda , quæ sic se habet : « Quid delapsum e cælo Tvõą. GEQUTÓN, a sit castigare zygostatis, declarat quam sicimitatus noster satiricus: « interpres antiquus: castigare est Nous cherchons hors de nous nos verdigito librain percutere, ut tem tus et nos vices. a peretur , et præ agitatione post 8. Namn Romæ quis non ? ...1 a æquuin conquiescat.... Suspicor ÅTT COLÓTinois. Quis Romæ non est, « tamen veterem illum grammati- nempe corrupti judicii, et indi. « cum scripsisse percurrere : quod gnus cujus rationem habeas , « proprie locum habet in statera, quippe deliciis et luxu perditi, « quæ scapum habet punctis dis- virtutis osores , et honestarum a tinctum. Hâc, cùm aliquid ap- artium, quos, si a principe orsus « pendimus, alterâ manu æqui. singulos consideres, omnes pes• pondium per scapum ducimus, simos, imperitos, omnes asinos « eumque tamdiu percurrimus, invenies, etc. Hoc enim suâ re. donec steterit examen åxduyés; ticentia vult Persius.-- Ac, si fas • quod Latini dicunt, compescere dicere: Hoc interjecto to obos valde * examen certo puncto. Id Vitru- auget , ac summum desiderium « vius sic expressit : æquilibriuin libertatis arguit, ad deolamandum « in alteram partem scapi per puncta contra vitia. - Sed fas. Significat « vagari : libr. X, cap. 8. Etiam se in proposito perseverare , sci« sequentia verba interpretis mira licet, scribendi satiras. C. « sunt: et præ agitatione post æquum 9. Tunc, cùm ad canitiem.] Quid« conquiescat. Hoc vult: non prius quid istijudicaturi sint,inquit,ego « agitari desinere, quàm in suo tamen nihilominus satiras mihi • puncto sacoma fuerit colloca- scribendas judico, quoties ob ocu

V.8. Ac. Restitui ex omnibus nostris codd. Vox ah est recentiorum editorum. Cod. noster, at.

Aspexi, et nucibus facimus quæcumque relictis,
Cùm sapimus patruos; tunc... tunc... ignoscite....

10

ADVERSAR I US.

Nolo.

PERS I US.

Quid faciam ? Sed sum petulanti splene cachinno.

los mihi pono, et stultitiam, stoli 11. Cùm sapimus patruos.] Viri ditatem , vanasque senum curas, severi æstimari volumus. Patruus vitam tristem et miseram , per- et tutor sæpe idem sonant ac graversâque laudum cupiditate de- vis censor et objurgator. Quoniam formatam, quam nos Romani vi. autem in corrigendis liberis pa

vimus vitam, et quæcumque, nos tres mitiores et indulgentiores - juvenes, nucibus relictis, qui a pue- esse solent ; tradi pueri* patruis

rilibus nugis ad virorum curas corrigendiconsueverunt: illi enim jam transiimus , quæcumque ridi- adolescentibus corripiendis auscula , prava et carentia communi teriores sunt quàm patres : unde sensu facimus , dum sapimus pa- illud Horatii notum : ne sis patruus truos , dum viri severi existimari mihi, et od. libr. III, 12, 3: volumus.- Canitiem. Senes intel Aut exanimari, metuentes ligit , quibus peculiaris est cani Patruæ verbera linguæ. ties, quæ sæpe sæpius temporis - Tunc.... tunc.... Oratio abrupta significatio est , non prudentiæ. affectui satirico conveniens. -Tlo.c. xpóvou usvuois, cù ppornoews. Ignoscite. Concludens satiram om

Nostrum.... vivere. Græcum est, nino se scripturum , veniam iroTo Goñv nu.by. Cicero , beate vivere nice facti petit.-Nolo. Quod uno vestrum. « Primam autem , inquit verbo negat adversarius. C.* « Casaubon. personam usurpat 12. Quid faciam?] Inter saxum « objurgationis molliendæ causâ; et sacrum collocatus, lúxou tõy « more omnium, qui invehuntur itwy éxel , lupum auribus salse « in vitia et vitiosos.»- Vivere triste. fingit se tenere: sed non diu in O oxu PWTòs Bios, qualis est eo- illo fluctuat salo; statim enim derum maxime, qui Curios simulant, cernit, et ad priorem mentem et Bacchanalia vivunt. Juv. sat. II, redit : v. 3, ad quæ respondent infra, Naturam expellas furcâ , tamen usque cùm sapimus patruos. C.

recurret. 10. Nucibus.... relictis.] Id est, Horat. Epist. lib. I, 10, 24. puerilibus ludis ac nugis. Inter Petulanti splene. Factum se ait a puerorum oblectamenta erant nu- natura cachinnonem et oxw TTIXÒv; ces. Ea simul cum bulla et præ- itaque velit, nolitve, oblatâ re texta relinquebant , cùm ad vi. ridiculâ, continuo risum sibi oriri, filem ætatem pervenerant. Veteres autem in splene risûs ,

Scribimus inclusi, numeros ille , hic pede liber, Grande aliquid, quod pulmo animæ prælargus anhelet.

ADVERSARI U S. Scilicet, hæc populo, pexusque togâque recenti, 15

iracundiæ in felle , amoris in je stulto sesquipedalium verborum core, pudorisque in fronte sedem et ampullarum sectatore cum posuisse omnibus notum. — Ca- ingenuitate quadam emphatice chinno-onis. Homo risûs intempe- pronunciatis , quin et in publice rantior , quo verbo solus usus est recitantium opera sua poëta-' Persius. C.

rum sumptibus et apparatu quasi 13. Scribinus inclusi.] Strepitum delirante vetulo, vim satiricam fugientes. Ait inclusi, quia secreto inesse eo majorem reor, quòd ab et libero ab arbitris loco scriben- ore alieno proficiscuntur , juxta tibus est opus. Horat. Epist. lib.' hunc morem satiricis usitatissiII, 2, 77:

mum, qui, ut libentius in homiScriptorum chorus omnis amat nemus, num imbecillitatem bilem effunet fugit urbes.

dant, insulsissima et maxime ri--- Numeros ille. Per numeros in- dicula cuivis tertio tribuunt, ut telligit versus. - Hic pede liber, Horatio sæpe sæpius , Juvenali grande aliquid. Hoc loco, designan- præsertim in nona satira, hoc loco tur scoptice oratores.--Pede liber. Persio accidit. Optima igitur fide, A lege metri solutus orator. P. et serio simul agit adversarius di

14. Grande aliquid.] Sublime cens : scilicet , illa, ut supra , ó dicendi genus etiam grande dici- curas hominum , etc. Et infra, scritur.- Quod pulino prælargus anhe- bimus inclusi, etc., id est, præcepta let. Quod cum anhelitu, et non moralia et Platonica, corain populo, sine labore et vexatione pulmo- pexus et indutus toga recenti, recinis aëre et vento distenti recite- tabis , etc. Sequitur descriptio satimus. Videtur autem Persius no- rica apparatûs , quem in recitantare grandiloquentiam affectatam, dis operibus suis adhibebant poëperiodorum ambitum, et ampul- tæ; vocis fractæ et effeminatæ récilatam turgidamque orationem. A. tantium imago; stultæ admiratio

15. Scilicet hæc populo , etc.] nis populi, qui non nisi mollibus Primus interpretum hæc a v. 15, et lascivis plausum concedebat et usque ad 21, adversario tribui, favorem, justa et severa reprehennon sine causa ; nam, ne de isto- sio: quæ omnia, sub specie admirum loquar versuum in ore Persii rationis stultæ proposita ab addiscrepantia cum antecedenti. versario, ut supra dixi, ei responbus et consequentibus, quæ mesum hoc, v. 22, merentur, tunvesemper offendit, quamque nullus tule, etc.Scilicet. Ironicæ interrointerpretum sensisse videtur; ego gationis signum. Gallice, Oui, sans in his verbis ab enthusiastico ct doute.---- Hæc. Id est , satiras , præ

Et natalitiâ tandem cum sardonyche albus,
Sede leges celså, liquido cùm plasmate guttur
Mobile collueris , patranti fractus ocello.

cepta moralia, ut supra , o curas Hic est annulus, quem ego tibi misi hominum! etc. A.Populo. Duplex natali die. fuit recitatio: domi, amicis convo- - Albus. Candidatus. Ita erit diccatis ad emendationem; publice, tum, togáque recenti.... albus. in auditorio, vel alibi, quàm ma- 17. Sede leges celsa.] Veteres diximâ fieri poterat coronâ , ad os. cebant stantes, recitabant sedententationem. De privatis recita- tes. Plin. lib. VI, epist. 6. dicenti tionibus, vid. Horat. lib. I, sat.4. nihi sollicite assistit , assidet reci. Plin. lib. VIII, epist. 21. Tull. tanti. Sedebant igitur, qui reciCic. ad Att. lib. XII, epist. 4. De tabant sede celsa, quam pulpitum publicis recitationibus , vid. Ju- vocabant, aliquando quoque cavenalem, sat.VII,Quintil. de Ora thedram. Juv. VII, 47 et 93. tore, etc. - Pexusque togâque re- Liquido cum plasmate : NITTELY centi. Recitaturi elegantiæ stude- owony dicitur phonascus, qui arte bant. Moris itaque fuit, ut loti vocem corrigit, et format in meprodirent, pexâ comâ , atque bar- lius : inde noou.ato., remedia in bå, et candidati : nihilque omit- eam rem , et 17.dois owvñs, ac voterent, quod aliquam ipsis gra- ces te TAONÉVXl, modo in bonam; tiain et commendationem posset modo in malam partem accipiunconciliare. C.

tur. Plutarch. in Cicerone : 5 16. Natalitiá.... cum sardonyche. cun town xai oyaon, oxunpa De sardonyche, vid. ad Juven. xai őtt.asos. Deinde , ý te gwyn sat. VI, v. 382; VII, 144; XIII, sau. 6ávouod Theory. - Liquidum 139.— Natalitiá. Quam die natali, plasina. Fypòv et øypaivov, vel pointer alia munera , missitabant tius, nelaivov; est enim de genere amici et clientes, quamque non eorum medicamentorum , quæ nisi in solemnibus assumere sole- ReavteXà Græci vocant medici. C. bant. Plaut. in Curculio :

18. Mobile (guttur) collueris. ]

V. 17. Sede leges celsa. Multi codd. et antiquiores habent legens, forte, ut ait Casaubonus, « simili errore, ut cùm quotiens, totiens, et alia scrip« serunt pro quoties , toties. » Vet. schol. Pithoei habet quoque legens. At male flueret oratio cum ista lectione, et manca esset phrasis ; quapropter leges recepimus.

V. 18. Collueris. Quidam codd. habent colluerit. At male, et sine sensa; nisi supra legeris leget , pro legens, vel leges, ut Britannicus , Jo. Baptista Pius , Murmellius, Aelius Antonius Nebrissensis , et alii. In nostro sensu nostraque personarum distinctione præstant leges, et iufra collueris. Non male cod. Colbert. II, et cod. noster, sup, legens, et hoc loco , colluerit,

Hîc, neque more probo videas, neque voce.serenâ
Ingentes trepidare Titos, cùm carmina lumbum
Intrant, et tremulo scalpuntur ubi intima versu.

20

Colluere , Græc. yapyapitelv et ava morum corruptela invaluerant, et yapyapicecv; unde Galli dicunt, in usu frequentissimo venerant, gargariser.Patranti fractus ocello. ideoque probæ dicebantur; et a Oculisin lasciviam resolutis, qua- scriptoribus summopere expeteles sunt, qui xexhaouévol Græcis, bantur, et non nisi iis concedeHoratio oculi putres , od. libr. I, bantur, quorum opera intrabant 36. Juvenali oculi in fine trementes, lumbum , sedem voluptatis , et sat. VII, 241. Eà enim tempes- scalpebant , titillabant intima prætate, et vox, et oculi, et totus vul. cordia , versu tremulo, lascivo et tus, ut cum effeminata oratione obsceno : unde adversarius incongruerent, studio ad mollitiem nuit poëtæ, satiras suas non eas et lasciviam componebantur. — esse, quæ talem apud populum Patranti. Vet. Schol. « Patratio motum ac plausum excitent. — « est rei Venereæ perfectio, vel Voce serena, Si plausus unanimes « consummatio. Unde et patres fiunt, et voce serenâ declaran« dicti, eo quod patratione filios tur, et perspicue audiuntur; sin « procreent.»--Fractus. Frangere autem discordes et in diversas Latinis est idem ac effeminare, partes distracti , cum tumultu robur virile in muliebrem mol- quidem, sed obscuro, et fremitu litiem corrumpere, Græcis 0púte voces audiuntur ; quod accidit TELY, et xháčely. C.

præsertim in theatro , et magnis 19. Híc, neque inore probo vio populorum conventibus. C. et A. deas. ) Híc , pergit adversarius, 20. Trepidare.] Fortiter pedihus cum talibus tuis operibus , non et manibus plaudere.-- Titos. Titi videbis ingentes Titos , nostros sunt Romani, qui prænomine Romanos trepidare, plaudere more isto valde gaudebant, et sic hoc probo (de la belle maniere), nec voce loco denotantur: ita quoque , in serena, nec unanimiter et distincte satira quinta , Marcus , pro civis acclamare : Gooós, Oeius, bene, Romanus. Inter prænomina ho' recte , decenter ! veluti (subaudi- nestissima erant Marcus et Titus.

tur) cùm molliuscula carmina, -- Lumbum. Qui est vulgo sedes etc.— Neque more probo. Poëtas voluptatis. Vid. Juven. sat. VI, recitantes non minus turpiter au- v. 314. P. diebant, quàm ipsi fæde ac mole 21. Scalpuntur ubi intima versu.] liter et scribebant, et pronuncia Scalpere, sæpe obscænâ notione, bant. Itaque similes habebant la- ut apud Græcos Eusev, et xvýbeiv; bra lactucas, eratque operculum hoc loco , titillare, molliter pe. påtella dignissimum. Quæ putida netrare , Gall. chatouiller. Inacclamationes , adeo luxuria et tiina. Sunt al océtais, et pars animi,

« PredošláPokračovať »