Obrázky na stránke
PDF
ePub

1

mellyet a' lakosok Bécsben mékenységü, de mivel a víz jó pénzen eladnak, Gyön- áradások határját gyakran elgyök is találtattak itten. Ha- öntik, földgyeit, réttyeit, sõr tárja gazdag, réttyei kövérek, néha magát is a helységet. legelõje nagy, itatója alkal- Épületre is fája nem lévén, matos, melly szép tulajdon- második Osztálybéli. ságaihoz képest, első Osz Baksa. Szent Iyány Baksa. tálybéli.

Magyar falu Abauj VármeBakony Ujvár. Az Ú be- gyében, birtokosai több Uratuben.

ságok, lakosai reformátusok, BAKUS TÖREK. tótúl Bakos fekszik Halmajjal által ellenTerjakovcze. Tót falu K.Hont ben, jeles szántó földgyei, Vármegyében, lakosai kato- 's rétryei vagynak Hernád vilikusok, 's többnyire fazeka-ze folytában; de mivel legesok; dombos helyen fekszik. lòje nem elég, és egyik féle Határbéli legelőjök szoross, fája sints szõlõs kertyeik köde mind a kétféle fájok e-zép termékenységüek, má. lég, 's a' sikon fekvó szántó sodik Osztálybéli. földgyeik boven termok, és. Baksa. Élegyes lakosú könnyen mivelhetők, Rima- Magyar falu Baranya Vármeszombatnak szomszédságá- gyében, birtokos Ura a' Kiban lévén, vagyonnyaikat rályi Kamara, lakosai katolijól eladhattyák, első Osztály- kusok, fekszik a' Pétsi járásbéli.

ban , határja mint hogy a' Bakova. Bakovitz. Bako- természetnek, sok javaival vitze. Tót falu Nyitra Várme- bóvelkedik, méltán első Oszgyében, lakosai katolikusok, tálybéli. fekszik Veszelénynek szom Baksa. Magyar falu Szala szédságában, földgye közép Vármegyében, ahol posta termékenységü, réttye, lege- is vagyon Alsó Lendván felöje jó, fája is tüzre elég, ita- lül egy státióval, Barabáshoz tója alkalmatos, második Osz közel, Csesztregnek szomtálybéli.

szédságában, mellynek filiáBaksa. Külső Baksa. Ma- ja, lakosai katolikusok. Hagyar falu Abauj Vármegyé- tárja jó, vagyonnyai külömbben, birtokosai külömbféle félék, második Osztálybéli, Urak, lakosai katolikusok, és Baksaháza. Magyar falu reformátusok, fekszik a’Kas- Szala Vármegyében, birtosai járásban, Határja jó ter- | kosai több Uraságok, lako

sai katolikusok, fekszik 0- / földes Ura Gróf Haller Uraroszlán mellet, mellynek fi- ság, lakosai reformátusok, liája. Földgye többnyire irt- fekszik Mada Városától egy yány , legelője elég, malma kis mértföldnyire. Földgye, az Uraság földgyén, szőlő he- és réttye jó, és a víz nem gye termo, fája mind tûzre, járja , piatzozása helyére jó mind épületre ingyen ; de úttya, és vám nélkül , fája mint hogy réttyei, és termo mint a' kétféle, az Uraságföldgyei , a' 'záporok által nak engedelméböl, erdejek gyakran elmosattatnak, má- közel, száraz malmai kettő, sodik Osztálybéli.

de mint hogy legelője nem Baksaháza. Bolgaroy. elég, földgye néhol homoSzabad puszta Nógrád Vár- kos, második Osztálybéli. megyében, birtokos Ura Bak BAKTI. Szabad Puszta Kis şa Uraság. Határja jó termé- Hont Vármegyében, nem kenységi.

meszsze Rimaszombattól. Bakta. Magyar falu Abauj BAKTA. Folyó víz, Heves, Vármegyében birtokosai és külső Szolnok Vármegyétöbb Uraságok, lakosai refor- ben. mátusok, fekszik Gagyhoz BALA. Szabad puszta Henem meszsze. Határja termé- ves Vármegyében, fekszik keny, szõleje középszerů, rét- Tisza Püspökinek szomszédcyei jók, erdeje makk termo ságában. fákkal bövelkedik, 's folyó Balajt. Magyar falu Borvize is van, első Osztálybéli

. sod Vármegyében, birtokos Bakta. Elegyes lakosú Ura Vay Uraság, lakosai remagyar, és sváb fala Heves formátusok, tekszik a' SzendVármegyében, birtokos Ura rồi járásban. Szántó földgyei az Egri Püspök, lakosai ka- termékenyek, fája épületre, tolikusok, fekszik Sziráknak és tűzre ingyen, szóló hegye szomszédságában, mellynek középszerû, Kir.dézmája ninfiliája , napnyugot felé Eger tsen, de legelője szoross, és Városától nem meszsze. Vi- piatzozása isMiskoltzon távol dekje termékeny, 's ámbár lévén, második Osztálybéli. réttyeit a' víz járja, mindaz BALALÉNY. BELELÉNY , által sokféle javai lévén, el- vagy Balatin oláh falu Bihar s8 Osztálybéli.

Vármegyében, birtokos Ura Bakta. Magyar Mezo Vá- az Oroszból egyesült Nagy ros Szabólts Vármegyében, Váradi Püspökség, lakosai á

G 3

hitüek,

hitüek, fekszik a Belényesi Vármegyében, birtokos Ura járásban. Határja közép ter- Runyi Uraság, lakosai karolimékenységû.

kusok, fekszikRába Vize melBalás. Szent Balás. Kö- lett Vasvártól más fél mérte zépszerű magyar falu Szala földnyire. Határja sikós, földVármegyében, birtokosai In- gye termékeny, réttye elég, key, és más Uraságok, lako- és jó nemû fája, legelője ersai katolikusok. Határja kö- deje van, piatzozása Köszözép termékenységî , szõleje gön, és Szombathelyen, elfája elég , borainak eladásá- sô Osztálybéli. ra jó módgya, gyümölcsös Balásra. Balasetl. Ele. kertyei, gesztenyéssei hasz-gyes tót falu Poson Vármenosak, de legelője szoross gyében, birtokosai külömblévén, második Osztálybéli. féle Urak, lakosai katoliku

Bazás. Szent Balás, ma- sok, fekszik a Csaloközben, gyar falu Somogy Vármegyé- Szerdahelyhez közel, mellyhen, földes Ura Hertzeg Esz- nek filiája. Határja jó terméterházy Uraság, lakosai kato- kenységâ, réctye , legelője likusok. Határja jó termé- kövér, vagyonnyai jelesek, kenységů.

első Osztálybéli. BALÁS KIS BALás. Szabad BALÁSFALVA. Blasendorf, puszta a Kis Kúnságban, Balasovetz, Balasützi. Tót fekszik Izsákhoz Pest Varme- falu Bereg Vármegyében,birgyében nem messze, határ-tokos Ura Gróf Schönborn ja kövér, és gazdag termésa. Uraság, lakosai ó bitüek,

BALás. Szent Balas. Tót fekszik a' Munkátsi Uradafalu Zólyom Vármegyében, lomban. Határja ha gazdagon birtokosa a' Királyi Bányászi nem trágyáztatik, egyebet Kamara , lakosai katoliku- nem terem zabnál; réttye tsesok, fekszik Potkonitzának kély, legelője szoross, Mun. szomszédságában. Határja so- kátsi piatzozásához közel vány.

van, fája épületre, és tüzre Balás Sz. Balás. Magyar elég, tsekélyes tulajdonsáfalu Szala Vármegyében, alsó gaihoz képest, negyedik OszHatóttol Kanizsa felé mint tálybéli. egy fél óra járásra az ország BALASSA. Szabad puszta útlan, földes Urai Inkei, és Veszprém Vármegyében. Stublits Uraságok.

BALÁSÉR. Balazioya. MaBALAS AJ. Magyar falu Vas, gyar falu Bereg Vármegyé

ben,

ben, birtokosai több Urasá-mellyek közép termékenységok, lakosai katolikusok, és güek, fája mind tûzre, mind o hitüek, fekszik a Munkáépåletre ingyen, malma egy tsi járásban. Határbéli föld- mértföldnyire, legelője szogye középszerû, rértye jó, ross, szőlő hegye nintsen, és némelly helyen -sarjút is l's piatzozása is távol lévén, terem, legelője elég, 's mind második Osztálybéli. a' kétféle fája a' mennyi szük BALATON KERESZTÚR. A? séges, szõlei termok, pia- K. betůben, tzozásai a szomszédságban; BALATON Tava. Plattende mivel néha határját a víz See, Somogy Vármegyében, járja, második Osztálybéli. Szala, és Somogy Várme

BALÁSFÖLDE. Szabad pusz- gyéknek határjok között kezta Gömör Vármegyében, dõdik, nagyon széless, és fekszik Doboczhoz közel, kivált hosszan terjedő tó, mellynek filiája.

Nevezetének eredetében meg Bálás Vágás. Blasov. nem egygyeznek a tudósok, Tót falu Sáros Vármegyében, sokan Magyar eredetű szóföldes Ura Berzevitzky Ura- nak állítyák, mások ellenben ság, lakosai katolikusok, rátz, vagy tót szónak. Hajfekszik Torisza, vagy Tar- dan az egész Balaton körál tza vize paryán, határos a' lévő környék, a régi illíriaSzepességgel, meszsze terje-hoz tartozott, 's a' Tatárok do erdós vidékje van. Határ- is Balatonnak nevezék, és ja soványos ugyan; de mivel ezek adták által annak elobréttye, és legelője nagy, fá- beni nevezetét, melly mind ja tűzre, 's épåletre is elég, a mai napig megtartatott. A? 's ezzel szoktak lakosai ke- Görögök közzül Ptolomeus, reskedni, harmadik Osztály- és Strabó, a Deák írók közbéli.

zül pedig, Méla, és Plinus BALATON. Magyar falu nem emlékeznek szorgalmaBorsod Vármegyében, bir- tosan felöle. Pliniusnál Pejtokos Urai Szent Pétery, és zó nevezet alatt fordul elő. más Uraságok, lakosai ka- À' híres Magyar történetek tolikusok , fekszik Sz. Már-írója, Turótzi, Palatinus tótontól, fél órányira, hegyes nak nevezi, eröltetvén a'révidékek között, napnyugot gi Balaton nevezetét. Hídfelé folyó vize hasznosan végnél Szala pataka egyesül öntözgeti szántó földgyéit, etóval, holott nagy nádas

helye

G4

[ocr errors]

helyeket foglalván el, úgy ne termo halak is igen jó ízü.
látszatik, mint ha e' folyó ek, mellyek között leg ne-
vízből származna, melly bel vezetesebb a Fogas, vagy
lyebb nagyobbra terjedvén Fogashal, melly mind ízére,
annyira nevekedik, hogy hí- mind húsának keménységé-
dasokon kell rajta által járni, re, 's jóságára nézve más ha-
's talán azért neveztetett Hid-lakat, meszsze felül halad ;
végnek, mivel már itt mint- és egyebütt e' halnak neme
egy lehetetlen volna, hídat nem is található. Ritkán szo-
építeni rajta. Sok farkasok kott egészen béfagyni; ha
lakták e környéket, mivel pedig egészen járható, igen
az említett nádasokban, al- szép halászat esik rajta. Kör-
kalmatos tanyájok vala; ki- nyéke kiváltképen termo
vált midon Szala, Ormand mind a vetésre, mind gyü.
vizével egygyé válik, na-mölcsre, mind pedig a' szóló
gyon meszsze terjed. Vize termésre nézve. Nem kevés
hol szélessebb, hol keske- kárára vagyon Somogy Vár-
pyebb helyet foglal , száraz megyének, hogy nagyobb
folder is lehet néhol látni a kereskedést nem folytathat,
vizek között; de a' mellyek. Szala, és Veszprém Várme-
hez senki sem közelíthet, ki- gyékkel, mert ha a' mint
vévén a száraztól bényúló már Méltósagos Gróf Fe.
helyeit, a' hol Fonyod, és stetich György kimérettette;
Bogjúr fekszenek, mellye- Keszthelynél e' nagy tó ke-
ken kivál még ezek a helysé- resztül egyenesen járhatóvá
gek vagynak partyán, úgy-tétettetik; nem tsak az itt fek-
mint: Helye, Szemes, Szán- võ helységek, hanem mind a'
tod; és Fog szabadi• puszta. két Vármegye kevés idő alatt
Leg szélessebben terjed a' fogja érezni, e' szép, és igen
Balaton tava Veszprém Vár- hasznos igyekezetnek jólcea
megyében, ahol szélessé- vô következéseit. Mert így
ge mintegy négy mértföld, annakutánna nem lesznek e
hoszsza pedig némellyek vél-két szomszéd Vármegyék
lekedése szerént 12. másoké egymástól elszakasztva. Máa
szerént ellenben 17. mérta sodik által járás esik e' Bala-
föld. Természeti culajdonsáa ton taván a' Tihányi révén ;
gáról e'tónak méltó megje- ha pedig keményebb telek
gyezni, hogy valamint vize járnak, akkor szabadon jó.
kiváltképen való, úgy a'ben-nek, 's mennek a' jég hán

tan;

« PredošláPokračovať »