Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

tán; de az illy által járás, BALATON KÆRESZTÚR. A'
sokszor veszedelmes, mivel K. berüben.
a tel felé öszve tolongó ha BALATON. Sz. GYÖRGY. Az
bok, nem engedik e'tónak Sz. betűben.
tökélletes befagyását, és sok BALATON ÚJLAK. Az Ú.
szor ott is elsüllyednek, a' beraben.
hol előre semmi veszedelmet BALATINCZA. Szabad pusz-
sem lehetett vala vélni. A'ta Tolna Vármegyében, fek-
kemény hidegnek meggyen-szik Czikhez közel.
gülésével pedig hamar meg BALDOTZ. Baldovetz. Tót
lágyúl a Balaton fagya is, falu Szepes Vármegyében,
úgy hogy egy téli napon, földes Ura Gróf Csáky Ura-
egész fagya elgyengül, 's rit-ság, lakosai katolikusok,
ka tél múlik el, hogy vagy fekszik Szepes Várallyátol
ember, vagy más állatok öb- fél, Lötsétöl pedig más fél
létöl el ne nyelectetnének. mértföldnyire. Nevezetesíti
Bôvebb leírását lásd Kora- 'e' helységet jó savanyú vize,
binszky Lekszikonnyában, melly kivált a Kút fönél ked-
e' tzím alatt, PLATTENSEE. ves izů, tsípôs, és tagokat

BALATONFÖ. Magyar falu erössítő; de nem igen állanVeszprém Vármegyében, fek- dó erejében, ha meszsze viszik Lepsény, és Kajár hely- tetik. Határja ugyan sovány, ségeknek szomszédságok és tavas, negyed része réta ban, lakosai katolikusok; tyének vizes, és sovány fihatárja jó termékenységi, vet terem; de ezt az Uraság rétrye, legelője kövér, va- jó legelovel helyre hozza, a gyonnyai jelesek, első Osz- ki fát is ád; mivel szántó tálybéli.

földgyeinek három része köBALATUNHEHYE. Magyar zép termékenységinél jobb, falu Szala Vármegyében, fek-l's piatzozása is közel van, szik Békallyának szomszéd- első Osztálybéli. ságában, mellynek filiája, BALF. Volfs, Bolzsa. Szép lakosai katolikusok. Határ német falu Sopron Vármea ja, 's vagyonbéli tulajdon- gyében, birtokosa Sopron ságai is az említett falujéhoz Városa, lakosai katolikuhasonlítók, második Osztály- sok, és evangelikusok, fekbéli.

szik Soprontól nem messze. Balaton Berény, Be- Fördője nevezetes, mellyrény. Nevezet alatt. nek tulajdonságait megvise

gálván,

gálván, leirta Doctor Kon- | könnyen miveltetik, piatzorady úr. Határja jó termé- zása szomszédságban Mosókenységű, borai elég neve- tzon, réttye, legelője elég, zetesek, Sopron videkje kö- de mivel érdeje nintsen, márůl; réttye, legelője jó, 's sodik Osztálybéli. piatzozása közel, és hasznos, BALINTZ. v. Bulincz. Kömindenféle vagyonnyaik el-zépszeri falu a' Bánátban, adására; első Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik

Balintz. Bulintz. Elegyes Temesvárhoz három mért· falu Krassó Vármegyében, földnyire. birtokos Ura a' Királyi Ka Balitta. Középszerà mamara, lakosai katolikusok, gyar falu Abauj Vármegyéés ó hitüek, fekszik Temes- ben, birtokosa nagyobb révártól három, és mértföld szének Szemere Uraság, és nyire. Határja közép termé- mások, lakosai reformátukenységů.

sok, fekszik Gagynak szomBálinka. Elegyes német zsédságában. Határja jó, bofalu Fejér Vármegyében, bir- ra középszerű, réttye a' Gatokosa Gróf Amade Uraság, gyi völgyön gazdag, pataklakosai katolikusok, fekszik ja a' talut hasxván, Beret feMórtól két mértföldnyire, lé foly; erdei mind a két Komárom Vármegyének szé- helyben makkot hozó fákkal lén. Határja jó termékeny- bövelkednek, első Osztálységü, réttye, bora, legelő- béli. je elég, mellyekhez képest Balkány. Magyar falu Szaelső Osztálybéli.

bólts Vármegyében, birtokos BÁLNITFALVA. Valento- Urai Ibrányi, és más Urasáva. Tót falu Turotz Várme- gok, lakosai katolikusok, gyében, földes Urai Semsey, de többen reformátusok, fekés más Uraságok, lakosai ka szik Nagy Kállótól, mellytolikusok, fekszik Kis Szo- nek filiája nem meszsze. Haczócznak szomszédságában, tárja trágyázás nélkül is, mellynek filiája, Znió Vá- szép búzát, és boven terem; rallyától fél mértföldnyire. réttyei jók, mellyeket a' Hajdan 1283. esztendő kö- víz nem jár, piatzozása háril Murány földének nevez. rom mértföldnyire Debretetett, akkori Gróf Murányi tzenben; legelője elég, úgy birtokosának nevéröl. Határ- aratás elött, mint utánna, béli földgye termékeny, és itatója alkalmatos, káposz

rassa,

tássa, nádássa nagy, só fuha- | gyar falu Gyõr Vármegyérozással Debretzenben, és To-ben, birtokos Ura a' Györy kajban, kapával is öt mért. Káptalanbéli Uraság, lakofölónyire pénzt kereshetnek sai katolikusok, fekszik folakosai, kendert áztatója, lyó vize mellett Györtöl két száraz malma helyben, vízi mértföldnyire. Földgye nem pedig két mértföldnyire, mé- igen termékeny, szénája, lehei, dohánnya elég, de fája gelője elég, és nádgya is, nintsen, első Osztálybéli. harmadik Osztálybéli.

BALKÁNY. Szabad puszta BALOG. Alsó Balog. Man Békés Vármegyében. gyar talu Gömör Vármegyé

Balkány, Folyó víz Szat-ben, birtokos Ura Gróf Kohámár Vármegyében. ry Uraság, és mások, lakosai

BALLA. Magyar falu He- katolikusok, többen reformáves, és Külső Szolnok - Vár- tusok, fekszik a' Tráji, és Pemegyében, birtokos Ura Her- szek puszták mellett, Gömörrzeg Grasalkovits Uraság, la- töl két mértföldnyire. Határkosai katolikusok, fekszik béli földgye középszerű, legeGyöngyöstöl négy mértföld- loje szoross, fája szûken, gyünyire a' Mátrai járásban. Ha- möltsös kertyei, káposztássa, tárja különbféle termésbéli szóló hegye, malma helytulajdonságokkal megáldar-ben; Rimaszombatban piatatott, elsô Osztályběli. tzozása, lakosai fazekaknak,

Ballahida. Magyar falu és deszkáknak árúlásával is Szala Vármegyében, lakosai kereskednek; második Oszkatolikusok, határja közép- tálybéli. szerű.

Balog. Felső Balog. MaBalla. Elegyes lakosú fa- gyar falu Gömör Vármegyélu Moson Vármegyében, bir- ben, birtokosa Gróf Koháry tokos Ura Hertzeg Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, Uraság, lakosai katolikusok. fekszik az elöbbenitöl nem

* BALALEPY. Oláh falu Bi-meszsze, ezen a környéhar Vármegyében, lakosai ken leg nagyobb falu; szántó ó hitüek, fekszik a' Belénye- földgyei, szőlő hegyei, rétsi járásban. Határja középsze syei hasonlók az elöbbeni fari, 's olly forma vagyonnyai- lujéhoz, piatzozása közel, jó hoz képest második Osztály- gyümöltsös kertyei vannak, béli,

második Osztálybéli. Ballon, v. Ballony. Ma BalogVÁRI. Uradalom

Gömör

Gömör Vármegyében, föl- féle javai vannak; de mivel des Ura Gróf Koháry Uraság, legelője kevés, és fája ninmagában foglallya e' falukar. tsen, második Osztálybéli. Felsö Balog, Meleghegy, BALLYOG. Balyok nevePerjesse, Tamás, Csép, Cza- zett alatt. kó, Dobocza, Uj falu, Szú BALOG. Tót falu Zólyom tor, Hrusova, Dobra, és Vármegyében, lakosai kato, Róna Patak, és ezeken kivál likusok, fekszik Hronat falu14 falukban, külömbféle ré nak szomszédságában, mellyszeket.

nek filiája; határja megleBalog VÖLGYE. Már tsak herós, fája elég, réttye , lemaradványai, 's alig szemlél. geloje jó, harmadik Osztályheto hajdani Balog Várától béli. vette e' nevezetét.

Bár Püspöki. Szabad

puszBalog folyó víz. Gömör ta Heves Vármegyében, haVármegyében eredetét veszi tárja kövér, és gazdag terKlonoytzkó hegyéböl, 's e mékenységů. Vármegyének számos hely BALOGFA. Magyar fala ségéit béfurván a'Balog völ. Vás Vármegyében, "birtoko-, gyön, mellytöl nevezetét sai Zanothi , Györfi, és Geszverre, Lenartfalván alól, ti Nemes Urak, lakosai kaomlik a' Sajóba.

tolikusok, fekszik a' KõszeBalog. Alsó, és Felsô Ba- gi járásban. Határbéli földlog. Elegyes lakosú faluk gye termékeny, legelője Hont Vármegyében, birto- elég, szõleje nincsen, mindkosai több Uraságok, lako- azáltal más jó tulajdonságaisai katolikusok, fekszenek ra nézvé, első Osztályběli. Dobótzhoz nem meszsze, BALOGFALVA. Elegyes mamellynek filiáji Ipoly vize gyar falu Gömör Vármegyémellett, Hont Városától más- ben; birtokosai több Urasáfél mértföldnyire. Határjai gok, lakosai katolikusok, bövek, legelőjök elég, sző- fekszik Fülekhez i mértföld lo hegyek termő, de mivel nyire, Vargede szomszédfájok nintsen, második Osz- ságában, mellynek filiája. tálybéliek.

Határbéli földgye sovány, Balog. Elegyes magyar hegyes, 's nehéz miveltetés falu Abauj Vármegyében, la- sů, és minden nyomásának kosai katolikusok. Határja jó negyed részét a' zápor járja, termékenységü, 's külömb-piatzozása nem messze, le

gelo

!

gelộje, rétye, avagy széná-) ben; de a' közel valók meg. ja, nadgya elég, fája mind lehetősek. Fogyatkozásai, a kétféle, gyümöltsös, és hogy a szántó töldgyeinek konyha kertyei jók, káposz- felét gyakorta nagy vizek jártas földgyei is, vize kendertják, 's illyenkor legelője is áztatni alkalmatos, az úgy szoross, fát is vagy szolgáneveztetet Vargede tavában; latért, vagy pénzért szerez's folyó vizében hala, és rák-nek, a szomszédságokban, ja elég ván, sót is hordhat harmadik Osztálybéli. Tokajból Gáts felé, második BALOsav. Elegyes lakosú Osztálybéli.

falu Vas Vármegyében, laBalog ÚJFALU. az U..be-kosai katolikusok, fekszik tüben.

Rumnak szomszédságában, Balog Puszta. Csongrád mellynek filiája. Határja köVármegyében, Mary tava zépszerů, valamint vagyonöntözgeti, Szeged Városa nyai is, második Osztálybéli. határjában.

Baluta. Szabad puszta a' BALOG Tó. Nem igen nagy Kis Kúnságban, fekszik Ható, Szegednek külsô Váro- lasnak szomszédságában. Tersai alatt, meglehetős mély- mô földgye kövér, és a' földségû, és tiszta vize van. mivelésre kiváltképen alkal

BALOTA FALU. Atsiya, v. matos. Acsuha. Oláh falu Szatmár BÁLPATAKA. Tót falu SáVármegyében, földes Ura ros Vármegyében, birtokoGróf Károlyi Uraság, lakosai sai több Uraságok, lakosai R. katolikusok, és egyesült- katolikusok, fekszik Ternyétek, fekszik Új Barlafalunak nek szomszédságában, mellyszomszédságában , mellynek nek filiája, Eperjestöl mintfiliája, Veres Mártonyon fe- egy két mértföldnyire. Halil, fél mértföldnyire. Kö- tárja középszerû termékenyzépszerűek földgyei, rétyei- ségű, rétrye, legelője , fánek

egy részét a víz nem jár- ja van, de piatzozása meszja. Misztótfalvai piatzozásá-sze lévén, második Osztálytól fél órányira van, a' hol béli. vagyonnyait, valamint nagy Balsa. Magyar falu Szabólts Bányán is könnyen eladhat- Vármegyében, birtokosa a’ tya, egy része határjának jó, Királyi Kamara, és más Uraés hasznos legelője van, mal ságok, lakosai többnyire remai ugyan nincsenek bely. formátusok, fekszik a? Ti

sza

« PredošláPokračovať »