Obrázky na stránke
PDF
ePub

sza mellett, Zalkodnak szom- | nek szomszédságában, mellyszédságában, mellynek filiá- nek filiája, jó határja van. ja, Kis Várdától tél mértföld BALYOK, vagy Bolyk. Manyire. Határbéli két nyoma- gyar falu Bihar Vármegyésú, földgyeiben búza, rozs, ben, lakosai katolikusok, és másféle gabona is jól te- fekszik Várkonynak szomrem, legelőjök elég, itató szédságában, mellynek filiáhelyek is van, fájok mind a' ja. Határbéli földgye gazdakértéle szükségjekre, makk- gon termô, 'skülömbféle jajok is a' hízlalásra elég, Ki- vai szerént első Osztálybéli. rályi Dezmát sem adnak, BALVASNITZE. Orosz faelső Osztálybéli.

lu Temes Vármegyében. BALTAVÁR. Magyar falu Bámra. Elegyes falu MoVas Vármegy. 's Gróf Feste- son Vármegyében. tich Uraságnak szép Kastel Bán. Német, és rátz falu lyával díszesittetik, lako sai Baranya Vármegyében, birkatolikusok, határja jó termé- tokosa F. Királyi Fô Hertzeg kenységű, rétrye, legelője, Aszszony Kristina, lakosai kövér, második Osztálybéli. katolikusok, és egyesültek,

BALTYELE. v. BALTHELYE. fekszik Krassó vize mellett, Nem nagy falu Arad Várm. Baranya Vártól egy mértföldbirtokosa a' Kir. Kamara, la- nyire. Határja a természetkosai katolikusok, határja jó nek, minden javaival bőveltermékenységű, rétrye, lekedik, 's nem lehet nem az gelője kövér, második Osz- első Osztályba számlálni. tálybéli.

BÁN. Banovetz. Mezô VáBálványos. Magyar falu ros Trentsén Vármegyében, Somogy Vármegy.birtokosa birtokosa Grófillésházy UraPerneszy Uraság, lakosai ka-ság, lakosai katolikusok, tolikusok, és reformátusok, épült Bán vize partyán, a' hefekszik Körös hegy mellett, gyen túl lévő kerületnek kömellynek filiája, Koppantol zepében, egy partos helyen, egy mértföldnyire. Vidékjé- Trentséntöl harmad fél mértnek minden javai vannak, töldnyire. E' népes Városba makkja sok, szőlő hegye, szokták a' körül fekvő helyföldgye jó, első Osztálybéli. ségek, minden eladni való

BÁLVÁNY SZAKÁLLOS Ko- terméseiket öszve hordani márom Vármegyéb. lakosai 's itt szokták pénzé tenni. katolikusok, fekszik Ekets- Épülettyei jók, és erőss ké

szüle

születűek, nagyobb része lehetős módgyok van, vamindazáltal paraszti házak- gyonnyainak eladására, mából áll. Két templomja van, sodik Osztálybéli. egyike a Sz. Háromság Bánd. Elegyes német faNAK, másika pedig Sz. Mi- lu Veszprém Vármegyében, Hálynak emlékezetére szen- birtokosai Somogyi, és más telve. Az első néhai Illéshá- Uraságok, lakosai katolikuzy István Nádor Ispánynak, sok, fekszik Markó, v. Meés kedves élete párjának Pál- sterinek szomszédságában, fy Katalinnak költségével mellynek filiája, Palotától építtetett, a' kiknek e' Vá- más fél mértföldnyire. Piaros akkori birtokokba volt , tzozása Veszprémben, szánÉkeskedik e' Város még fa- tó földgye , legelője elég, lakkal, és sántzokkal, ke- réttye is a' mennyi szükséritetett Kastéllyal is, melly-ges, malma, és szõlô henek magas tornyából a' Törö- gye nintsen, harmadik Oszkök, és Tatárok jövetelére tálybéli. vigyáztak, az arra rendelte BANDARASZÓ. Elegyes fatett nappali, és éjjeli orzók. lu Bihar Vármegyében. Az e' Városhoz tartozó fa BANDOLY. Veiden. Horvát luk im ezek valának: Nagy falu Vas Vármegyében, birHradna, Kis Hradna, Koh-tokos Ura Gróf Erdödy Uranács, Dubotziel, Persenyét, ság, lakosai katolikusok, Bohothi, Lehota, Brezoluh, fekszik a’ Köszegi járásban, Nagy Chliton,Szyina, és Ozi- földgye homokos, és kövemena. Termő földgyei jók, tses, fája elég, tehetõsebb fája ugyan kevés, de egyéb lakosai kereskedéssel élnek, nevezetes tulajdonságaihoz második Osztálybéli. képest, első Osztálybéli. BÁNDORF. Bondorf, Von

Bána. Magyar falu Ko- dorf. Német falu Sopron márom Vármegyében, bir- Vármegyében, birtokosa Sotokosa Gróf Szapáry, és más pron Városa, lakosai katoUraságok, lakosai katoliku-l fikusok, fekszik Soprontól tél sok, fekszik Gönyűtöl más mértföldnyire. Határja, 's tufél mértföldnyire. Középsze-lajdonságai is középszerűek, râ határjában, rétrye, lege- vagyonnyainak eladására jó lõje marháiknak elég, szo- modgyok, lévén, második leji tsekélyek, és selejtes Osztálybéli. borokat teremnek; de meg-| Bánfa, Elegyes lakosú fa

lu

lu Baranya Vármegyében , munkával kereshetnek, lebirtokos Ura a? Pécsi Kápta- gelője elég, fája tûzre, és lanbéli Uraság, lakosai ka- épületre az Uraságnak.engetolikusok, fekszik a’ Pécsi já- delmével,, Királyi tizedet rásban. Vidékje termékeny, nem adnak, malma helyszõlei nintsenek, középsze-ben, mint hogy a vizáradárů tulajdonságaihoz képest, sok szántó földgyeit, és rétmásodik Osztălybéli. tyeit is rongállyák, második

Bánfa. Szabad puszta Sza- Osztálybéli. la Vármegyében.

BÁNFALVA. Trentsén Vára Bánfalv. vagy Bánfalva. megyében, totúl Banoya , Apetlán. Elegyes német falu lakosai katolikusok, fekszik Moson Vármegyében, földes Rajetz vize mellett, ZolnáUra Hertzeg Eszterházy Ura- hoz fél mértföldnyire; határság, lakosai katolikusok, béli földgye termékeny, lefekszik közel a' Moson Vár- gelője, fája elég; vagyonmegyei nagy tóhoz. Szántó nyainak eladására piatza a' földgyei termékenyek; de az szomszédságban, elsố Oszáradott tó vize gyakran elön- tálybéli. ti határját, réttye nevezetes BánhalMA. Szabad

puszszénát terem, legelője szo- a Heves Vármegyében, birross, melly miatt az Uraság-tokosai Gróf Forgách, Báró - tól pusztát bérben birnak, er- Orczy, és Borbélly Urasádeje nintsen, 's fa helyett gok, lakosai katolikusok, náddal tüzelgetnek, malma fekszik Kenderesnek szomalkalmatlan, harmadik Osz- szédságában, mellynek fitálybéli.

liája. Vidékje termékeny, és Bánfalva. Magyar falu hasznos füvet terem; mind Borsod Vármegyében, bir- a juhoknak, mind másféle tokosa Platy Uraság, lako-barmoknak nevelésére. sai katolikusok, többen re BÁNHALMA. Szabad

puszformátusok, fekszik Bán- ta Borsod Vármegyében. horvátnak szomszédságában,

Bánháza. Szabad puszta mellynek filiája, Putnoktól Szatmár Vármegyében, feknem meszszc. Határja ki-szik Nyír Bátornak szomszédtsiny, de elég termő, ha trá-ságában, Szabólts Vármegye gyáztatik, Miskoltzi piatzo- szélénél. zásától három mértföldnyire BÁNHEGYES. Szabad puszvan, szoló hegyeken kézi ta Csanád Vármegyében.

Bán

Bánaída. Középszerû fa-fazok a' két folyó vizetskék, la Békés Vármegyében. mellyek ezekböl a' hegyek

Bánhida. Elegyes lakosú böl erednek, 's az említett falu Komárom Vármegyé- falunál öszve folynak. Rém ben, földes Ura Gróf Eszter- genten a' Felső Vizsolyi he. házy Uraság, lakosai katoli- gyekhez tartozott, a' nevezett kusok, fekszik Tatátol egy hegygyel egyetemben. mértföldnyire , legelője, 's BANJOVA. Elegyes falu a' réttyei, saját szükségjekre Bánátban, lakosai katolikuelég, de határja homokos lé- sok, és ó hitüek, fekszik vén, második Osztálybéli. Lippától egy mértföldnyire.

Bánhorvát. Magyar falu Határja jó termékenységü. Borsod Vármegyében, bir BANK. Magyar falu Vesztokos Ura az Egri Kis Papság, prém Vármegyében, birtolakosai katolikusok, és re- kosai Gróf Szapáry Uraság, formátusok, fekszik Bánfal- és mások, lakosai katolikuvától nem mneszsze egy völgy- sok, és evangelikusok, fek. ben. Földgyei ha trágyáztat- szik napkelet felöl közel nak, gazdagon termok, pia- Szombathely faluhoz, mellytza Miskoltzon három mért- nek filiája. délröl Rédéhez, földnyire , fája růzre, és épů- napnyugot felül Lányhoz, letre ingyen, szőlő hegyei északra pedig Nyék pusztáközépszerű bort teremnek, nak szomszédságában. Hamalma a' mellette folyó vi- tárbéli földgyei terméke zén, legelője szoross, 's sző-nyek, réceyei jók, malmai leinek a földgye nehezen tar- helyben, legelője, 's fája tarik épségben, hogy a víz cüzre elég, vagyonnyainak el ne hordgya, melly miatt eladására jó módgya Pápán, második Osztálybéli. és Györben, fuharozással, 's

Banitza. Magas hegy Aba- kereskedéssel is pénzt szerezúj Vármegyében, hajdan hetnek lakosai, első Oszarany, és ezüst bányái vól- tálybéli. tak, a' mint ezt Orosz neve BANK. Elegyes falu Nózete bizonyítrya; napkeletre grád Vármegyében, birtokofekszik, Felső Vizsolynak sa Gyurtsányi Uraság, lakoszomszédságában, észak felé sai katolikusok, és evangepedig a' Szászoknak itt volt likusok, fekszik Retsagnak hajdani mûhelyek, még most szomszédságában, mellynek is megtartyák emlékezetét, hliája, Vadkertöl nem mest

H

sze,

sze, Nógrádtól pedig két , mótzon, 's Prividjén, má.
mértföldnyire. Határja közép- sodik Osztálybéli.
szerű, 's különös tava van,
mellyet a' lakosok Tenger-

Banka. Tót falu Ungvár szemnek neveznek, mivel a Vármegyéb. birtokosai több tengerrel közösnek állíttyák; Uraságok, lakosai katoliku

sok, és reformátusok, fekaz bizonyos, hogy mérhetetlen mélységű, formája ke

szik a' hegyek alatt alkalmarek, 's mintegy öt száz öl- tos helyen, Zemplén Várnyi kerületû, soha meg nem

megyének szomszédságában. apad, és nem is árad, am

Szántó földgyei termékebár egy patak fogyhatatlanul nyek, ,'s vagyonnyaik

is jefoly belé, a' halat nem szen

lesek lévén, első Osztálybéli. vedheti. Szoleje, legelője BÁNKESZI. Kesza. Tót faelég, földgyei jók, réctyeik lu Nyitra Vármegyében, birhasznosak, malna helyben, tokosai Gróf Károlyi, és más piatzozása középszerů, má- Uraságok, lakosai katolikusodik Osztálybéli.

sok, fekszik Nyitrától kéc BANKA. Þót falu Nyitra méréföldnyire. Határja terVármegyében, birtokos Ura mékeny, legelője elég, malGróf Erdödy Uraság, lakosai ma helyben; de fája , piakatolikusok, fekszik Divék- tzozása nintsen, földgyeikec nek szomszédságában, melly- négy marhával mivelik, és nek filiája, Bajmótztól egy arató része is többet adnak, mértföldnyire. Harárbéli föld- mint más helységekben, melgye második Osztálybéli, lyek miatt harmadik Osztályszóló hegye középszerű, pia- béli. tzozása Csejtan, és Újhely Bankháza. Szabad puszben, malma belyben, má- ta Pest Vármegyében, birtosodik Osztálybéli.

kosa Beleznay Uraság, fekBanka. Tótfalu Nyitra szik Peregnek szomszédságáVármegyében, birtokos Ura ban. Határja jó termékenyBáró Splényi Uraság, lako-ségů. sai karolikusok, fekszik Vág BÁNLAKA. Oláh falu Bihar vize partyán, hegyek tövé- Vármegyében, birtokos Ura ben helyheztetve. Réttyei el- Gróf Battyáni Uraság, lakosô Osztálybéliek, tűzre való sai egyesület katolikusok, fája, 's legelője elég, mal- fekszik” a' Váradi járásban, ma helyben, piatzozása Baj. Határja sovány, 's tsekély

tulaj

1

« PredošláPokračovať »