Obrázky na stránke
PDF
ePub

tulajdonságaihoz képest 'ne- ját, és a szomszéd Uraság gyedik Osztálybéli. határjában, malma közel, el

Bánlok. Bánátbéli falu, sô Osztálybéli. fekszik Temesvárhoz mint BÁNRÉVE. Szabad puszta egy két mérttöldnyire. Békés Vármegyében, földes

Bánócz. Tót, és magyar Urai több Uraságok. népes falu Zemplén Várme Bánszka. Tót falu Zemgyében, birtokos Ura Gróf plén Vármegyében, birtoSmidek, és más Uraságok, kos Ura Bernát Uraság, lalakosai katolikusok, ó hiti- kosai katolikusok, fekszik ek, és többnyire reformátu- Varannótól egy mértföldnyisok, fekszik Ondoyához, kö- re. Termésbéli tulajdonságaizel, Pazditsnak is szomszéd- ra nézve Aranyos patakoz haságában. Határja közép ter- sonló, harmadik Osztálybéli. mékenységů, fözelékje jó, BÁNota. v. Banuta. Mafája elég, második Osztály- gyar falu Szala Vármegyébéli.

ben, birtokosa Hertzeg EszBánók Sz. GYÖRGY. Szala terházy Uraság, lakosai -kaVármegyéb. az Sz. betůben. tolikusok, fekszik Alsó Lend

BÁNos. Magyar falu Bara- vához közel, mellynek finya Vármegyében, birtoko-liája, Lendva folyó, és álsa a'Pécsi Kis Papság, lako- ló vize között. Határja megsai katolikusok, fekszik a lehetős termékenységű, keHegyközi járásban. Határja belében szóló hegye nintsen; középszerű, is javai is olly de vagyonnyainak eladására, formák, második Osztály- meglehetős alkalmatossága , béli.

második Osztálybéli. Bánréve. Magyar falu Gö Bánya. Bonya, Burgersmör Vármegyében, birtoko- dorf, Giringsdorf. Német sa Szent Miklósi Uraság, la- falu Sopron Vármegyében, kosai katolikusok, és refor- földes Ura Hertzeg Eszterhámátusok, fekszik Sajó Püs-zy Uraság, lakosai katolikupökinek szomszédságában, sok, fekszik Nagy, és Kis mellynek filiája, Putnoktól | Baromhoz más fél mértföld. egy mértfóldnyire. Határbé-nyire. Határja soványas, harli földgye jó, és termékeny, madik Osztálybéli

. piatzozása három mértföld Bánya. Staingraben. Bonyire hasznos, fája mind a' nyancze. Horvát falu Vas Várkétféle, legelôje elég, sa- megyében, birtokos töldes

Ura

H2

Ura Gróf Battyáni Uraság, la- gyében, birtokosa a? Pécsi kosai katolikusok, fekszik Püspökség, lakosai katoliKöszegtöl mintegy jó mért- kusok, határja közép terméföldnyire. Határbéli földgyei kenységů. középszerû termékenységû Bánya. Új Bdnya. Ele. ek, Vidékje hegyes, melly- gyes magyar falu Baranya nek a' vizek kiáradásai árta- Vármegyében, birtokosa a' nak, borai meglehetősek, Pétsi Püspökség, lakosai kafája tűzre , és épületre elég, tolikusok, fekszik az előblegelője hasonlóképen, gyü- beninek szomszédságában. mölcsös kertyei szépek, és Határja középszérů, másotermékenyek; de termo föld- dik Osztálybéli. gyének mivoltához képest, Bánya. Nagy Bánya. Szatmásodik Osztálybéli. már Várm, az N. betüben.

Bánya. Zlata Banya. Tóc BÁNYA. Ruda Bánya. Mafalu Sáros Vármegyében, bir- gyar falu Borsod Vármegyérokosa Kaszonyi Uraság, la- ben, birtokosa Gróf Csaky kosai katolikusok. Határja Uraság, lakosai katolikusok. középszerű, fája mind a' két

Bánya. Rima Bánya. Eleféle, réttye, legelője elég, második Osztálybéli.

gyes falu Kis Hont Várme

gyében, birtokos Ura Gróf Banyoka. Elegyes falu Te- Ráday Uraság, lakosai katomes Vármegyében. likusok, fekszik Rima Szom

Bánya. Telki Banya. Ma- batnak szomszédságában. Hagyar falu Abaúj Vármegyé tárja középszerû, legelője, ben, birtokosa a' Királyi Ka- 's fája mind a’ kétféle elég, mara, lakosai többnyire re- Rima Szombatnak szomszéd formátusok, fekszik' s. A. ságában lévén, alkalmatos Újhelyhez mintegy más fél piatzozása, második Osztálymértföldnyire. Határja kö- béli. zépszerû piatzozása távol BÁNYA. Lónya Bánya. Maesik, szólós kertyei a hegy gyar falu Nógrád Vármegyéallyai híres borokhoz képest ben, birtokosai több Urasáselejtes borokat teremnek; gok, lakosai katolikusok, főzelékje jó, második Osz- és reformátusok. Határja kötálybéli.

zépszerű, 's vagyonnyai is Bánya. Ó Bánya. Ma- hasonlók lévén, második gyar falu Baranya Várme- Osztálybéli..

Bán

oll

Bánya. Znió Bánya, Czi- | Városa, lakosai katolikuBanya. Elegyes falu Nó- sok, fekszik Felső Bányágrád Vármegyében, hirto- tol nem meszsze, határja kö-, kusa Sándor Uraság, lakosaizépszerů. katolikusok. Határja gazdag Bánya. Remete Bánya. tulajdonságaira nézve hason- Mező Város Szepes VármeJó Berzentzéhez, elsö Osz- gyében, lakosai katolikutálybéli.

sok, határja soványas, de BÁNya. Miszt Banya. Ma- mivel legelője elég, 's fája gyar falu Szatmár Várme- mind a kétféle, és piatzozó gyében, földes Ura Gróf Ká- helyén keresetre jó módgya, rolyi Uraság.

az első Osztályba tétettetett. Bánya. Lapos Bánya. Magyar falu Szatmár Várme Bányátska. Ruda gyében, birtokosa Gróf Ká- nyátska. Tót, és magyar farolyi Uraság, lakosai kato

lu Zemplén Vármegyében, likusok, határbéli bányáik

földes Ura a' Királyi Kamaban jó módgyok a keresetre, szik Varannótól 'nem mesz

ra , lakosai katolikusok, fek's a' munkásoknak vagyonnyaikar eladhattyák, réttyeit sze, 's a' Pataki Uradaloma vizek el nem öntik, fájok Dávidvágás felé egy mély

hoz tartozik, napnyugotra tűzre, és épületre az Uraság- völgyben, hegyekkel békenak engedelméböl, makkja rittetve, Abaúj Vármegyének ,

határja szélén. Földgye köjek sints. Mivel értzet olvasztó kementze van a' hely- zepszerű, hajdan ertz báségben, a’szenet hasznosan nyák is valának itten, és on eladhattyák; malmok hely-nak, amellynek ma nyo

nan neveztetett Bányátskáben. Fogyatkozásai, hogy mát' sem láthatni; mostani határjában síkság nintsen, 's böl áll vidékje , szántó föld- 16k Nagy Toronydhoz: de tsupa hegyekböl, és erdók- vas bányái tsekélyesek, ter

mésbéli vagyonnyai hasongyei, és réttyei is igen tse- mivel földgye soványabb, kélyek, legelője sovány, he

második Osztálybéli. gyes, és köves, mellyek szerént harmadik Osztálybéli. BAPSA. Elegyes falu a' Bá

Bánya: Kirtz Bánya. Ele- nátban, lakosai katolikusok, gyes falu Szatmár Vármegyé- és ó hitüek, fekszik a' Luben, birtokosa Felsô Bánya gosi kerületben, Szinerszeg

töl

H 3

töl nem meszsze. Harárja kö- I de , Báró Bornvill, és más zép termékenységů. Urak, lakosai katolikusok;

Bár. Elegyes német falu tsak egy út választya el, Kis, Baranya Vármegyében, la- vagy Albártól, nevezetesiti kosai katolikusok, fekszik e' helyet a híres történet író Báta széktól más fél mértföld- Istvánfi Miklósnak, itten letc nyire. Határja jó termékeny- születése, a' ki bécses munségů.

káját e' helyen készítette. Bár, kis Bár. Magyar falu Határja jó termékenységű, Somogy Vármegyében, lako- de más némelly fogyatkozásai katolikusok, 's plebániája sai miatt, második Osztályis van; fekszik Gerezd, és béli. Körmend falukhoz nem mesz BARA. Szabad puszta Hesze. Határja elég jó termé-ves Vármegyében, birtokosa kenységü.

Szeleczky Uraság, fekszik Bár. Kis all Bár. Magyar Ross , és Tarkonya között. falu Poson Vármegyében, bir- Határja termékeny, vize, letokos Ura Gróf Amade, és gelője elég, 's erdeje szép. más Uraságok, lakosai kato BARA. Elegyes falu a' Bálikusok, fekszik Böstöl egy nátban, lakosai katolikusok, mértföldnyire. Szántó föld fekszik Lippától más fél mértgyei meglehetősek, de egyéb földnyire. Határja jó terméjavai nem lévén, harmadik kenységů. Osztálybéli.

BARABÁs. Magyar falu BeBár. Modor all Bár. Ma- reg Vármegyében, birtokogyar falu Poson Vármegyé- sai több Uraságok, lakosai ben, birtokosai több Urasá-. reformátusok, fekszik a' Tigok, lakosai katolikusok, sza háti kerületben Gelényes, fekszik az elõbbenitöl nem Mezőkaszony, és Csonka Pa

Határbéli szántó pi helységekhez fél órányira. földgyei termékenyek; de Határja három nyomásbéli, 's más javai nem lévén, harma- közönséges miveléssel is mindik Osztálybéli.

denféle gabonát, 's leg inBár. Fel Bar. Elegyes ma- kább búzát terem,réttye meggyar fala Poson Vármegyé- lehetős, legelője valamint ben, 's az Uraságnak jeles fája tűzre elég, de mivel haKastéllyával diszesítterik, ré- tárját a víz járja, második gibb nevezetességeit leírták Osztálybéli. Tróink, birtokosai Gróf Ama BARABÁs. Magyar falu Sza

la

meszsze.

la Vármegyében, birtokosai BARACs. Szabad puszta FeSzetsödi, és más Urak, la- jér Vármegyében, birtokosa kosai katolikusok, fekszik Daróczy Uraság. Csesztregnek szomszédságá BARACSKA. Magyar falu ban, mellynek filiája. Határ- Fejér Vármegyében, birtoja jó termékenységű, vagyon-kosai reformátusok, fekszik nyai is nem utolsók, máso- a' Váli völgyben Szent Péterdík Osztálybéli.

hez fél órányira, határos Már. BARABÁSHEGY. Bort ter- tonvásárjával, és a' Pettendi mô szóló hegy Vas Várme- pusztával. Határja jó termégyében.

kenységû, erdeje ugyan ninBARACZA. Magyar falu Gö- tsen, sem szöleje, de egyébmör Vármegyében, birtoko- aránt buzával, szénával, és sai több Uraságok, lakosai legelővel bővelkedik. katolikusok, fekszik a' Sajon BARACSKA. Elegyes lakosú túl Gömörtöl fél mértföldnyi- falu Báts Vármegyében, birre, a' Bátkai völgyben, melly tokos Ura a' Királyi Kamara, völgy három felé oszlik, egy lakosai katolikusok, fekszik része délröl Vanka, más ré- a Duna mellet. Határja fásze északrol Batke, harma- radságosan miveltetik, kudika pedig napkeletrül Füge koritzáját, káposztáját, gafelé. Határbéli földgye, ga- bonáját melly Gyuriti puszbonát boven terem; de a' zá-tán, szükségén felül terem, porok járják, piatzozása helyben szokta eladni, miRosznyon öt mértföldnyire , vel a dunában lévő tökék legelője elég, 's mind a két miatt ritkán mehet oda keresféle fája, gyämöltsös kertyei kedő hajó oltsón, tüzi fája az hasznosak, második Osztály. Uraságtól engedtetik, szölei béli.

tsekélyek, nadgya, ha az idő, BARACS. Szabad puszta Pest és vizek kedveznek szükséVármegyében , 'birtokosai gére elég. Marháit vagy Gyutöbb Uraságok,ugy mint Gróf riti pusztán, vagy a' Muhátsi Ráday, 's M. Darvas Uraság. szigetekben legeltetik; harHatárja jó termékenységů. madik Osztálybéli.

BARACs. Magyar falu Ba BARACSKA. Elegyes falu ranya Vármegyében, lakosai Bars Vármegyében, birtokokatolikusok. Határja külömb- sai több Uraságok, lakosai féle javakkal megáldattatott, katolikusok, fekszik a' Veelső Osztálybéli.

rebélyi járásban, ambár haH 4

tárjában

« PredošláPokračovať »