Obrázky na stránke
PDF
ePub

falu Tor

tárjában erdeje Olly nagy sai katolikusok, fekszik Ganints, mint más helységek- lantához közel , mellynek finek; de mivel szükségére liája, határja soványas, 'ś tsefája elég, epületre való is az kély vagyonnyai szerént, harUraságnak engedelmével, '

smadik Osztálybéli.

BARAKONY. Tót falu Torelső Osztálybéli.

na Vármegyében, birtokosa BAŘADNA. Tót falu Gö- Gróf Gyulai Uraság, lakosai mör Vármegyében, birtoko- katolikusok, fekszik TornásaGróf KoháryUraság,lakosai tól más fél mértföldnyire , evangelikusok, fekszik Do- Borsod Vármegyének szélén. brapatakhoz, és Sztrizshez fél Határja néhol soványas, rétórányira Kis Hont Vármegyétyei jók, 's középszerû vanek szélén. Határja közép ter- gyonnyai szerént, második mékenységû, fája elég, réttye Osztálybéli. legelője jó, rétekje nevezetes. BARAKONY. Tót falu Trenmásodik Osztálybéli. tsén Vármegyében, földes Ura

BARákony. Elegyes oláh Gróf Gyulai Uraság, lakosai falu Arad Vármegyében, bir- katolik., és ó hitüek, fekszik tokos Ura a' Királyi Kamara, erdökkel, és tserjés ligeteklakosai 6 hittek, fekszik Bo- kel környül vétetett helyen. ros Jenôtöl egy, és 1 mért. Szántó földgyei alkalmatos földnyire, földgye termékeny, mivelésűek 's jók, réttyei is fája makkja szabad, mind az jó szénát termok, második által vagyonnyainak eladás Osztálybéli. béli fogyatkozása miatt, má Baran. Nagy hegy Zósodik Osztálybéli.

lyom Vármegyében Sz. JaBARAKONY. Beretyin. Oláh kab nevű falu mellett. Are falu Bihar Vármegyében, föl- rol nevezetes hogy az idő des Ura a' Nagy Váradi Káp-valtozását ködös párolgása általanbéli Uraság, lakosai ka- tal ki jelenti, mikor pedig tolikusok, és többen ó hitüek, ellenkező, az az rajta fekszik fekszik a' Szalontai járásban, a' köd, essos idột mutat. termékeny 's jó tulajdonsá BARANCS. Elegyes lakosú gaihoz képest, első Osztály- falu Zemplén Vármegyében, béli,

birtokos Urai Püspöki BarBARAKONY. Elegyes falu kóczi , Klobusitzky , UraPoson Vármegyében, birto- ságok kiknek lakó helyeivel kos Ura Ambró Uraság, lako- díszeskedik, lakosai katolia

kusok,

kusok, fekszik a' Terebesi | nyaságnak neveztetett, melly kerületben , sik mezőségen, nevezet régi vólt méltóságát mellyett Hermetz folyó vize jelenti , mert mig ez Baraáztat, 's jó termékenységü; nyaságnak, valamint Somogyde a' nagy áradások ártalmá- ság, Szilomság, Liptóság, 's a' ra vannak, határja kivált ké- t. addig Hertzegségnek mélpen termékeny, réttyei jók, tóságával kerkede. Mikor va legelője elég, mindenféle la ez az idő pontya bizonytagabonát boven terem, széná- lan; de hihető, bogy, akkor, ja jó, malma a szomsédság- midón a' Királynak sok fiai ban, eladásra való piatzozá- lévén, az igazgatáshoz szoksa alkalmatos, első Osztály- tattatták. A’ Vármegyének béli.

egész vidékje , mint egy háBaránd. Magyar falu Bi- rom szegelet forma , nap kehar Vármegyében, földes Ura letrůl szüntelen a Duna váa’Nagy Váradi Káptalanbéli lasztya el Báts Vármegyétöl, Uraság, lakosai katolikusok, valamint tóc Országról; nyufekszik a Sárréti járásban. got felé Dráva vize, Somogy, Határjának jó termékenysé- és Tolna Vármegyék; észak géhez, 's vagyonnyainak gaz- felöl pedig, és dél felé öszve dag voltához képest, első szoríttatván, szüntelen MerOsztálybéli.

set hegyével keríttetik. EzekBaránd. Szabad puszta töl vévén Dombó váráig 11 Fejér Vármegyében. mértföld hoszszasága; széles

BARANDA. Elegyes oláh sége pedig hét, ha Mohátstöl falu a' Bánátban, fekszik a' Sziget felé vétetik az útnak Pántsovai kerületben.

hoszsza. E' Vármegyének Baránt. Alsó, és felsö Ba- fekvése olly gyönyörů a' hem ránd szabad puszták Szala gyeknek, és térségeknek egy Vármegyében, fekszenek mással való nagy megegyeSzala Apátihoz nem meszsze. zése által, 's olly tetzhető

BARANYA VÁRMEGYE. Ne- hogy Magyar Országnak a' vezetét vette Baranya Várá- leg szebb Vármegyeivel vetól, ambár némellyek a' bor- tekedik, az elsőségért, 's azt nak sokaságától eredtetik, másnak nehezen engedi.Mert mint hogy e' Vármegyének sem a' hegyeknek kietlensée vidékje borokat gazdagon ge, nem darabositeya és tseterem, és innen bor annyd- kélyiti vidékjét; sem igen Euk nevezik. Hajdan Bara- tágas térsége unalmassá nem

válik,

darab egye

[ocr errors]

válik, és ha
egy

BARANOVA. Irtvány Nyines tért mutat, hegyekkel tra Vármegyében. változtattya az egyenlőséget; BARANYA VÁR. Mezô Váhegyeit, és halmait pedig ros Baranya Vármegyében, gyönyörködtetőleg elegyi- lakosai katolikusok, és ó hitette a természet, szép, és tűek, fekszik Siklóshoz két gazdagon termo kies térségé- mértföldnyire. Az itt lévő vel. Nevezetesebb hegyei a' Vártól vette nevczetét e' néMetsetó, Merset, Šiklós , pes Mező Város; az elôtt tsak Baranya hegyei 's a't. , fo- magyarok, és tótok, most pelyó vizei a' Duna, Drava, dig németek is lakják, nagy Karaszitza , Csele, és Hidas majorságai, és sok barmokfolyó vizek; levegő ege igen nak tartásokhoz alkalmaztajó, kenyérrel, borral, hal- tott földgyei vannak, jó rétsal , 's a természetnek sok tyein kivül, minden némügaféle javaival valóban bóvel- bonát boven teremnek szántó kedik. Az egész Vármegyé- földgyei; első Osztálybéli

. nek bovebb leírását lásd e' BARANYA. Alsó Baranya. munkában. Geographica De- Baranyitza. Elegyes lakosú scriptio Comitatus Baranyen- falu , Ungvár Vármegyében, sis &c. &c. per Georgium lakosai katolikusok , fekszik Papanek. Quinque Ecclesiis. Kis Ráthnak szomszédságá

quarto 1783. Lakó helyei ban, mellynek filiája, birmind öszve 420. mellyek kö- tokosai több Uraságok, ámzött egy Püspöki Város, és bár a' víz áradások néha árhét Mezó Városok vagynak, talmára vannak; mind azon 's a' Pétsi Püspöki Megyéhez által szénával, gabonával bôtartozik.

velkedik, első Osztálybéli. BARANYA HÈGye. Fekszik BARANYA. Felsö Baranya , a' Siklósi hegyektől nap ke- Baranicze. Szép lapos heletre

egy jó mértföldnyi lyen épült falu, Ungvár Váreszszeségre, Dárdánal kez- megyében, lakosai katolidödik, és Damb felől két kusok, fekszik az elöbbenimértföldnyire tartya bértzes- nek szomszédságában, makk ségét, míg Daros, Kis Fa- termo erdeivel bôvelkedik, lud, és Bán faluknál a sík Latorcza vizének kiöntése némezőséggel egyenessé lesz; ha kárt okoz ugyan jó földerdei sürüek, és sok vad ál- gyeinek, mind az által elso latoknak lakó helyei. Osztálybéli.

BARA

in

* BARANYA. Boronyova.Sza- 1 vezető Ország úttyán, Metsérbad puszta Máramaros Vár- nek szomszédságában, mellymegyében.

nek filiája , szép KápolnátsBarát. Kis Barát. Bara-/ka van nem messze hozzá, tovcze. Elegyes magyar falu | 's szölös kertyei is vannak, Gyõr Vármegyében, lakosai az itt lévô kevés lakosoknak katolikusok. Fekszik Héder Barátyáz. Baratia. Elevártól nem meszsze. Határ-gyes falu a' Bánátban Temes béli földgye gazdag termé- Vármegyében, lakosai katokenységû, fája, rétrye, le- likusok", tekszik Temesvárgelője, szénája elég, vagyon-hoz három órányira. Határjá nyainak eladására jó mód- jó termékenységi. gya , 's szolös kertyei is gaz Baráti. Baratovcze. Eledagon termok, első Osztály- gyes magyar falu Hont Várbéli.

megyében, lakosai katolikuBARÁTFALVA. Minchof. sok, fekszik Kementzének Német falu Moson Várme. szomszégságában, mellynek gyében, lakosai katolikusok. filiája. Határja jó termékenyHatárbéli földgyei középsze-ségů. rüek, rétryei jók, fuharozás Baráti. Szabad puszta Szaşal is pénzt kereshetnek la- la Vármegyében, fekszik Hakosai, legelõje, fája van,

hotnak szomszédságában. és Leudorf pusztáját is adó Baráti. Szabad puszták által birják; Kereszti Urasá-Somogy Vármegyében,egyik goktól, második Osztálybéli. az Esztergomi Káptalanbéli

BARÁTFALVA. Ollersdorf. Uraságnak birtokában van, Fraterosello. Vas Vármegyé- melly Szobb, és Bolházhoz ben.

közel fekszik; másodig pedig BARÁTFÖLDE. Vartfeld. Jankovics Uraságnak birtoMniszke. Szabad puszta Po- kában van. sony Vármegyében, fekszik BARÁfmayor. Münchmayra Nagy Szombathoz közel , hof. Horvát falu, Vas Várme mellynek filiája; vidékje jó gyében, lakosai katolikusok, termékenységi.

fekszik Marosnak szomszéda Barátfölde. Nevezetes ságában, mellynek filiája vendégfogadó, és majorság, Szalonak Mező Városhuż mellyhez az idén dízses nyári mértföldnyire. Határja, ha lakó ház építtetett, Gyõrtöl szorgalmatosan niveltetik, három órányira a' Posonyba és jól trágyáztatik közép tera

mékeny

mékenységi , fája elég, lege

BARBOCZA. Krassó Vármes lõje is meglehetős, második gyében. Osztálybéli.

BARBOSCHA. Temes VárBarátsziget. Elegyes fa- megyében. lu Szala Vármegyében, fek BARCZ. Szabad puszta Bars szik Kehidának szomszédsá- Vármegyében. gában, mellynek filiája. Ha - Bárcza. Elegyes falu Abauj tárbéli földgye jó termékeny- Vármegyében, lakosai katoségů.

likusok, és reformátusok, BARÁTOK FÖLDGYL. Sza- fekszik Kassa Városának bad puszta Nógrád Várme- szomszédságában, 's Bártzi gyében, fekszik Gácsfalvá- Uraságnak kastéllyaval ékes, nak szomszédságában, melly- határja termékeny, 's künek filiája.

lömbféle javai vagynak, azonBARabás. Szabad major- kivül Kassához közel lévén, ság Szala Vármegyében.

vagyonnyait jó áron eladhatBarátúr. Elegyes lakosú tyák, első Osztálybéli

. falu Baranya Vármegyében, Bárcza, Magyar falu Borlakosai katolikusok, fekszik sod Vármegyében, fekszik Pets Városától, mellynek fi-Sajó vize mellett, és Bánliája, nem meszsze ; határja- horváttal határos, mellynek nak termésbéli tulajdonságai, filiája, lakosai katolikusok, 's vagyonnyai is középsze de többen reformátusok,szánrűek, második Osztálybéli. tó földgyeinek fele nem igen

Barbárs. Magyar falu So- kíván trágyázást, Miskolczi pron Vármegyében, lakosai piatzozásától két órányira vakatolikusok, fekszik Csorná-|gyon, a' hol, és a több szomhoz egy mértföldnyire , há- széd szőlő hegyeken is keresrom tavaival híres, határjá- het kézi munkával, legelője nak középszerű tulajdonsá- elegendő, fája tûzre, és épůgaihoz képest, második Osz- letre ingyen, nagy szóló hetálybéli.

gye van, melly középszerű BARBÁCStava. Nem mesz-borokat terem, malma, és sze az elöbbi falutól, Sopron folyó vize a határban; máVármegyében, halakkal, és sodik Osztálybéli. sok tekenos békával bovel

Barczák. Irtvány Posony kedik, nádassától környül Vármegyében. vett vizét tsak közelröl le

BarcZÁNFALVA. Elegyes het látni,

falu Máramaros Vármegyé

ben,

« PredošláPokračovať »