Obrázky na stránke
PDF
ePub

ben, birtokosai több Urasá- / filiája Dráva folyó vize partgok, lakosai katolikusok, yan, két mértföldnyire. Gróf tekszik Rónaszéknek szom- Szécsényi Uraságnak birtoszédságában,mellynek filiája, kában. Határja gazdag terSziget piatzozó helyéhez is mékenységü, de némelly réközel, és a' Só Bányákhoz sze tsekélyes, második Oszsem meszsze, holott vagyon- tálybéli. nyait könnyen eladhattya, 's BARD. Uj Bard. Barova, mind szekérrel, mind kézzel Elegyes fala Máramaros Vára jó módgya a keresetre, fá- megyében, fekszik Visknek ja azon felül mind a' két té szomszédságában, mellynek le, legelője, és rértye elegen- filiája. Határja jó termékenydó, első Osztálybéli, ségû. BARCZIKA. Alsó, és felső

BARD. Termékeny magyar Barczika. Magyar faluk, Bor

falu Somogy Vármegyében, sod. Vármegyében , lakosai | lakosai katolikusok, fekszik katolikusok, 's még többen a Kaposi járásban, Szent reformátusok, fekszenek Sajó Benedekhez közel, mellynek Szent Péternek szomszédsá- filiája. Határja minden javakgában, Kazintzon belöl, el-kal's szóló hegyekkel is bán önti batárját néha Sajó vize, velkedik, első Osztálybéli.

BARDA. Oláh falu Arad földgyei gyenge trágyázás altal is elég termékenyek, Vármegyében, lakosai 6 hiMiskoltztól 14. mértföldnyi- tứek, fekszik a' Jenõi járásre fekszik; körül belöl szóló ban, birtokosa a’ Királyi Kahegyek vagynak, legelője mara, soványas egy része elegendo; tüzre fája ingyen, határjának, mivel hegyes, Királyi dézmát nem ád , mal- más részeit pedig Köros vimok Sajó vizén tulajdon ze öntözi, makkja, fája határjokban ; fogyatkozásai szilvássa vagyon; 'dé kevés hogy épületre való fájok nin- módgya az eladásra, másotsen, második Osztálybéli.

dik Osztálybéli

. Barcziháza. Szabad pusz- Baranya Vármegyében, lako.

BARDA. Termékeny falu ta Gömör Vármegyében. sai katolikusok. Határja gaz

Barcs. Elegyes horvát fa- dag termékenységü , 's valu Somogy Vármegyében, gyonnyainak nevezetes tulakosai katolikusok, fekszik lajdonságaihoz képest, első Babotsa Városához mellynek | Osztálybéli,

* BARDED,

[ocr errors]

* Bardéd. Magyar falu ( de földgyei termékenyek, Szabólts Vármegyében, la- rétryei jók, fája szüken, lekosai katolikusok, . fekszik gelője középszerû, mellyekTárkánytól fél órányira, a'hez képest második Osztályhova sóval fuharozhatnak, / béli. gyapjúval, 's komlóval is ke BAREST. Oláh falu Bihar reskednek; terniésbéli cu- Vármegyében, lakosai ó hilajdonságaira nézve Ajakhoz tiek, fekszik a Vaskobi jáhasonló, mind a kettő első rásban, birtokos Ura a' Nagy Osztálybéli.

Várady Püspök, csekély tuBARdFalva. Elegyes oláh lajdonságaihoz képest harfalu Bihar Vármegyében, madik Osztálybéli

. BARTFALVA nevezet alatt. BARDHáza. Bartháza név · BARDFALVA. Berbeste, Berc alatt. bestyi. Elegyes oláh falu Má

Bárhely. Magyar falu Szaramaros Vármegyében, bir- la Vármegyében, lakosai katokosai külömbféle Urasá- tolikusok, fekszik az Alsó gok, lakosai ó hitảek, és Lendvai járásban, földes Ura Katolikusok, fekszik Sziget Hertzeg Eszterházy Uraság, Városának, 's Akna Suga- jó nagy határja van, melly tajnak is szomszédságában, rész szerént síkos , rész sze mellynek filiája, Maros vi- rént pedig hegyes; földgye zének napnyugoti partyán ha jól nem miveltetik, sováRóna Székhez nem meszsze. nyas, réttyei középszerûek, Hidgya Királyi költséggel ké- legelője, fája, erdeje elég, szółtt 1778. esztendőben, 's és makk termo. Mivel Kera' Bazilita Barátoknak Kla- ka folyó vize elszokta önteni, stromával díszesíttetik, ha és a' záporok is ártalmára tárbéli földgyei kiváltképen vagynak, harmadik Osztálytermékenyek, fájok elég, béli. réttyeik jók, legelőjök hasz Bári. Kis Bari. Magyar nos, második Osztálybéli. falu Zemplén Vármegyében, · Bardos. Elegyes lakosú birtokosai több Uraságok, falu Vas Vármegyében, la- lakosai reformátusok, fek kosai katolikusok, fekszik szik Borsi, és Tsernahó faKinizs folyó vize mellett, luktól nem meszsze. Határja Szombathelytöl más fél mért két nyomásbéli; 's mindenféföldnyire, birtokosa Bozay le gabonát terem, réttyei Uraság, határja szoross ugyan, ) meglehetősek, legelője elég,

ļ

's jó főzelékje dohánnya te- és tűzre, makkja, almássa rem, malma a' szomszédság- elég, második Osztálybéli. ban, piatzozása Újhelyben, BÁRKÁNY. Kis Bárkány, második Osztálybéli. Nagy Bárkány. Elegyes ma

Bári. Nagy Bári. Zem- gyar faluk Nógrád Várme. plén Vármegyében, az elöb- gyében, birtokosa Gróf Bea bi helységnek szomszédságá- likusok, fekszenek Szétsén

rényi Uraság, lakosai katoban fekszik, birtokos Ura Gróf Aspermont Uraság, la

hez mintegy két mértföldkosai reformátusok. Határja nyire, Zagyva vizétöl nem soványabb, 's vagyonnyai

is

meszsze.Határjának, 's egyéb tsekéllyebbek lévén, mint vagyonnyainak középszerű az elöbbeni falunak harma

voltokhoz képest, második dik Osztálybéli.

Osztálybéliek.

BARKászó. Magyar falu BARKA. Magyar, és ele- Bereg Vármegyében, birtogyes falu Torna Vármegyé- kosai több Uraságok, lakoben, földes Ura Gróf Kegle- sai katolikusuk, és reformavich Uraság, mély völgyben tusok, fekszik a Kaszonyi épült, 's egész a' tetőkig fák- járásban, ambár elegendő kal keríttetett körül, föld-/ legelője, és mind a kétféle gyei nehéz mivelésüek, és í fája van, de mivel határját kősziklásak, ez okozza, hogy gyakorta a' víz járja, és földnéha pénzen vett kenyérrel gye sem igen termékeny; éllyenek lakosai ; leginkább hanem ha gazdagon trágyázgyümöltsel kereskednek

kereskednek, tatik, harmadik Osztálybéli. mellyet a' körül lévő helysé BARKó. Hajdani Vár. Zemgekben felszedvén, a Sze- plén Vármegyében, nevezepességre visznek, és ott tse- tes Vár vala regenten egy rében eladják; mások pedig magas hegyen épülve, most esztergályozásból élnek, tá- már tsak régi, omladékjai nyérokot, tálakat, 's más szemléltetnek. Építtette Hot féle fa edényeket készíte-monnai Uraság a' Hazabéli nek;. batárbéli földgye, ha zenebonás idõknek alkalmas jól miveltetik, búzát is re- tosságával, nagyobb bátorrem, réttyeinek egy része ságnak, és oltalomnak oká. kétszer kaszáltatik, eladni va- ért. Tágas épülete vala ko ló módgya középszerû, le- fallal, és bástyákkal körül gelője elég, fájā épületre, vétetve ; dél felé más hegy is

van

van szomszédságában, melly-ban, birtokos Vrai G. Battyaröl ostromolni lehetet e' Vá- ni, és Gróf Szapáry Uraságok, rát. Az ellenségtöl is eleget határja jó, legelője tágas szenyvedett; de kiváltképen réttyei gazdagok, fája tüzre Rákórzy idejekor 1644dik elég, földgyei termékenyek, esztendőben, mostani birto- első Osztálybéli. kos Ura Gróf Csáky Uraság. * Barnabás. Középszerű

BARKÓ HEGYE. Nevezetes falu Máramaros Vármegyéhegy Zemplén Vármegyéb. ben, mellyhez nem messze Labortza vize foly alatta, saványú yíz forrás vagyon. szólós kertek ;is vagynak az BARLAFALU. Ó, és Oj Bara oldalán; több része erdos, Lafalu, Huta Barlesti. Oláh északra van rajta Barkó Vá- falu Szatmár Vármegyében, rának omladékja.

földes Ura Gróf Károlyi UraBarkó. Orosz falu Zen- ság, lakosai oroszból egye . plén Vármegyében, földes sültek, fekszik a' KrasznaköUra Gróf Csáky Uraság, la- zi járasban; midón vízáradákosai katolikusok, és ó hi- sok nintsenek, szántó földtűek, fekszik Őrmezőnek gyei jók, réttyei elegendők, szomszédságában, mellynek s jók, Nagy Bányán két filiája , Homonna Mező Vá- mértföldnyire mindenét könrosához egy mértföldnyire, nyen eladhatrya, legelője határja három nyomásbéli; elég, fája határjában mind 's ha trágyáztatik mindenfé- tûzre, mind épületre elegenle gabonát terem, és két mar- dô; második Osztálybéli. bával is miveltethetik, réttyei BARMOD. Elegyes falu Bimeglehetős szénát teremnek, har Vármegyében. legelője elég, fája mind a BÁRNA. Magyar falu Nókétféle, malma a szomszéd-grád Vármegyében, lakosai ságban, vagyonnyait elad- katolikusok, hegyes, és erhattya Szent Mihályon, és dos helyen fekszik, CzeredHomonnán, makkja oltsó, nek szomszédságában, mellymeszet is égetnek lakosai, nek filiája , Borsod Vármeelső Osztálybéli.

gyének határja szélen, birBarkórz. Elegyes lakosú tokos Ura Gróf Teleky Uratót falu Vas Vármegyében, ság, földgye közép termélakosai katolikusok, nem kenységû, 's meglehetôs jameszsze fekszik Mura vizétöl vai vagynak; de mivel szóta' keménnyes allyai járás- loje nintsen, sem fája, sem

legelője

legelője elég, a harmadik | kevés, fája a' szomszéd hely, Osztályba tétettetett. séghöl mind tûzre, mind

BARNACZEL. Szabad pusz- épületre könnyû áron, 's vata Arad Vármegyében. gyonnyait jól eladhattya, BARNAK. Magyar Bar- első Osztálybéli

. nak. Magyar falo Veszprém

BAROD. Kis, és nagy

BaVármegyében nem meszsze fekszikVérteshez, Csepelyes, zel, két Oroszból egyesület

rod, tótúl Borodcel, Boroés tót Vázsonnyal határos , lakosú faluk Bihar Vármebircokos Ura Gróf Zichy Uraság, lakosai katolikusok, és gyében, birtokosai több Urareformátusok. Határja kö- ságok, nem meszsze fekszezépszerű, rétryci kevesek radi járásban. Határjai kö

nck a' Sebes Köröstöl, a' Váfája tűzre elég, vagyonnyainak eladására alkalmatossá- zépszerűek. ga Veszprémben, második

* Barók. Ó, és Új Barók Osztálybéli.

Fejér Vármegyében, ó BaBARNAK. Német Barnak.

rók szabad puszta, birtokoNémet falu Veszprém Vár- sai több Uraságok, új Bamegyében, az elöbbi falu

rók pedig elegyes falu, lanak szomszédságában, föl

kosai katolikusok. Határjaik des Ura Gróf Zichy Uraság, közép termékenységüek. lakosai katolikusok. Harắr- Barom.Nagy, és kis Barom, jának, 's vagyonnyainak tu- Gross, und Klein Borisdorf lajdonságai az elöbbeni falu- Sopron Vármegyében, feke hoz hasonló lévén, második szenek Soprontól harmad fél Osztálybéli.

mértföldnyire, Német KeBARNAK. Jeles puszta Szala resztúrnak szomszédságában, Vármegyéb. bírja Gróf Szé- lakosai többnyire horvátok, tsényi Uraság, 's a' Pölöskei és katolikusok, birtokosa Uradalomhoz tartozik, Bak- Hertzeg Eszterházy Uraság, kal, és Söjtörel határos. határjaik, 's vagyonnyaik is

* BARNócz. Elegyes falu középszerűek, de eladásra Zemplén Vármegyében, ha- jó módgyok van, második tárja mindenféle gabonát te- Osztálybéli. rem, legelője hasznos, és

BAROMHáz, Szabad puszelegendo, malma a szom- ta Moson Vármegyében, fekszédságban , piatzozása Nagy szik Lébenynek szomszédsáMihályon, 's ambár réctye gában, mellynek filiája.

BARON

·

I

« PredošláPokračovať »