Obrázky na stránke
PDF
ePub

szik a' Versodi kerületben. lömbféle nemes lakosain kiA’ két elsöbb falunak határ- vůl, a' közönséges emberek ja nagyon sovány, úgy hogy föld miveléssel, és szeketrágyázás után is zabnál egye- reskedésböl élnek, mind bet nem terem, rozsot tsak Buda, mind pedig Gyor Váritkán; a' hegyek, és kö- rosa felé; határja közép tervek miatt, legelőjök megle-mékenységü, réttye, 's lehetős, fájok mind a’ kétfé- geloje tulajdon marháinak le, Munkátson piatzozások elegendő, vagyonnyainak elközel; de tsekély vagyon-adására Ország úttyában lényaik szerént negyedik Osz-/vén, jó alkalmatossága; de tálybéliek.

mivel kaszállójának egy réAcz. Szabad puszta Vesz-sze

Vesz-sze a Duna kiáradásának prém Vármegyében, fekszik kártékonysága alatt van, máCsóthoz nem meszsze.

sodik Osztálybéli. ACZNE. Elegyes lakosú Ács. Szabad

puszta

Heyes falu Arad Vármegyében, la- Vármegyében. kosai katolikusok, fekszik Acs-Teszér. Veszprém Mamo hegyénél, Bihar Vár- Vármegyébun a' v. betủa megyének határja szélén, ben. Halmagytol két mértföld

Ács. Szabad puszta Pest nyire.

Vámegúében, fekszik AkaszÁcs. Nevezetes helység, tóhaz nem meszsze. Komárom Vármegyében, Acsa. Német, és magyar földes Urai külömbféle nemes falu, Fejér Vármegyében, Urak, Gróf EszterházyUraság- földes Ura vólt a Sz. Pál Şzernak jeles Kastellyával díszes- zetebéli Atyaság, most pedig kedik. Nevezetesíti e’helysé- a' religyiói Kintstár, lakosai get a földes Uraságnak án-katolikusok, fekszik az Ora goly ízléssei készültt igen szág úttya mellett, határszép, és megjegyzésre mél. béli földgye gazdag termétó 'kertye, melly az érzékenységů, legelője tágas, keny szemlélönek nem ke- és gazdag, fája maga szükves megelégedést szolgál- ségére elég, vagyonnyaiktat, 's Posta is van benne , nak eladására Budára járnak, mellyet maga az Uraság bír. szép tulajdonsagaihoz képest Lakosai katolikusok, és re-elsố Osztálybéli. formátusok, fekszik Gönyű. Acsa, Tót falu, Pest Vártöl, két mértföldnyire, kü-megyében, földes Ura Báró

Pró

Prónay Uraság, lakosai kato- les ritkaságok; a' mint írja likusok, és evangelikusok, Korabinszky Máryas. Tót fekszik Püspök Hatvanhoz, lakosain kivül vannak itten mellynek filája nem mesz- Német mester emberek is. sze, Pest Varosátul öt, Vátz- Határbéli földgye termékeny, tol pedig négy mértföld- bora középszerû, piatzozása nyire, Nógrad" Vármegyé- jó, fája elég, réteyeit a' víz nek szélénel egy völgyben, ugyan elboríttya; de jeles hegyek, és halmok között vagyonnyaira nézve tsak kellemetes helyen; 's két ugyan az első Osztályba tarÚri kastéllyal díszesíttetik; cozik. egyike mellyben az ifjabb, ACSA. Magyar falu, Sohelységnek földes Úra lakik, mogy Vármegyében, birtomár régi épület, négy tor- kosa a' Veszprémi Püspöknyokkal, és közepén egy ség, lakosai

' katolikusok, verő órával készíttetve; az fekszik Koppantol két mértújjabb kastély pedig, mel- földnyire, termo földgye igen lyen e' felirat vagyon. La-jó, 's minden megkívántató DIsLaVs Pronal, et Rosa-dolgokkal, és szoló hegyekLIa De RaddVanszki Con- kel is bővelkedik, első OszIV ges posVere. Az idősebb tálykéli. Bárónak lakó helye. Neve Acsa. Szabad puszta Csazetesek ez épületeken ki- nád Vármegyében. vål az Uraságoknak jeles Acsád. Magyar, és tóc kertyeik, és az a' kies erdő- falu Bihar Vármegyében, ség, melly a’ helységet fe- birtokos Ura Báró Vécsey, és dezi, holott néha salétrom több Uraságok, lakosai katois égettetik; a tégla égető likusok, fekszik Debretzenházban pedig állandoúl foly- töl két mértföldnyire a' Sárrétattyák a tégla vetok mun- ti járásban, termô földgyei kajokat. Vízi és száraz mal- meglehetősek, de egyéb foma van, mint hogy a hely- gyatkozásaira nézve, a' harségtől nem meszsze foly Ka-madik Osztályba tétettetett. lya víze, délfelől való olda Acsán. Nevezetes falu lán pedig büdösko, kövek is Vas Vármegyében, birtokosa találtatnak, az ennek ellené- Szegedy Uraság, a' kinek ben lévő hegyen pedig me- szép kastéllyával díszeskedik, szes kövévalt tengeri tsigák- lakosai katolikusok, fekszik nak tekenôji, 's egyéb je- Köszegtöl két mértföldnyire,

határja

határja sík térségböl áll, nintsen, sem nádgya; legemellynek a' földgye termé- lésre való mezeje is vékony keny, réttye elegendő, nem lévén, a harmadik Osztálykülömben "legelõje marhái- ba szamláltattatott. nak legelésére gazdag, fája a'

Kıs Acsád. Szabad puszmennyi szükséges, szóló he- ta Veszprém Vármegyében. gyei kevesek ugyan; de e'fo ACSALOG. Magyar falu gyatkozását a földeknek jó Sopron Vármegyében, birta sága megelőzi, vagyon ke- kos Ura Hertzeg Eszterházy reskedések is a szomszéd Uraság, lakosai katolikusok, Köszegi piatzon, melly szép fekszik Kapuvártol két mérttulajdonságokra nézve az el- földnyire , határja nem leg so Osztálybéli helységek köz- jobb termékenységü, 's tsezé számláltatott.

kéllyes tulajdonságaiért, a' Acsád. Magyar falu Vesz- harmadik. Osztályba tétetteprém Vármegyében, birto- tett. kos Urai külömbféle Nemes Acso. Hoszszú Acso. Mas Urak, lakosai katolikusok, gyar falu Bihar Vármegyéfekszik Pápátol, mellynek fi- ben, lakosai katolikusok, liája nem messze, Tapoltza fekszik a' Szalontai járásban, víze mellett, melly a'leg hide- határja gazdag, réttye sok, gebb télben sem fagy bé, és a' legelője elég, 's más „szép Birtokos nemes Uraknak vagyonnyai is lévén, elsa malmait, szüntelen való for- Osztálybéli. gásban tartya; vidékje na ADÁrs. Szabad puszta Pest gyon kitsiny, kivált Juhászi Vármegyében, birtokosai küszabad

puszta felé a' napke- lömbféle Uraságok, fekszik leti oldalon, Maryasházi Kún Szent Miklóshoz a' Jápuszta felé sem nagy; Me- szágban nem meszsze. Határzölak pedig olly igen közel ja jó. van hozzá, hogy a ludak is Ádárs. Magyar falu He

taljárkálnak, egy másnak ves, és Külső Szolnok Várhatárjain, 's néha mind a megyében, földes Ura Gróf két fél között versengezo Koháry Uraság, lakosai katoperlekedésekre szolgáltattak likusok, fekszik árokszálásalkalmatosságot, az Újfalu- tol 4. mértföldnyire , határsi puszta sem meszsze fek- béli szántó földgyei' természik tőle; termó földgye kenyek, réttyeik jók, malszük, és követses, erdeje ma helyben, és szomszédság

ban

[ocr errors]

ban; nem meszsze piatzozá- feküsznek itten egy más mela sok, legelője az igas mar- let a' faluk azon az úton, háiknak elegendő; fogyat- a' melly Vágujhelyről, Trenkozásai ellenben, hogy sem tsénbe vezet. Nem messze fája, sem szóleje nintsen, Adamócztol három savanyú mellyek miatt a második víz forások vagynak, azon az Osztályba számláltatott.

úton a' szabad ég alatt, 's az ÁDÁMFÖLDGYE. Mosorov. út mellett. Határja nagy, és Tót falu Sáros Vármegyé- jó termékenységü, fája elég, ben, lakosai katolikusok, mind tûzre, mind épiletre, fekszik Ternyéhez, mellynek szóló hegyei is vagynak, 's filiája közel, Szeben Városá- egy üveg hutaja tulajdon hatol egy mértföldnyire, Bárt- cárjában, melly okokra való fa felé vezető Ország útban nézve, az első Osztálybéli hegyek között, ámbár a' helységek közzé tartozik. helységnek erdeje tilalmas, Adánd. Magyar falu Somind az által másunnan az mogy Vármegyében, birtoUraság rendeléséböl tûzi fája kosai Perneszi, és más Uraelegendő, és határja is, ha ságok, lakosai katolikusok, szorgalmatosan miveltetik, és reformátusok, fekszik Kilegazdagon fizet, legelője a' tihez, mellynek filiája nem mennyi szükséges, piatzozá- meszsze. Igál mező Városátol sa sem meszsze, melly tu- három és 4. mértföldnyire, lajdonságai szerént első Osz- határjának termésbéli tulajtálybéli.

donságai meglehetősek, legeADAMO. Adamshof, Ada- loje nagy, 's szőlő hegye termócz, Adamov, tótfalu mékeny, fa helyett náddal Nyitra Vármegyében, lako- élnek a' lakosok, melly elesai

katolikusok, fekszik gendő van határjában, jó tuBroczkónak szomszédságá- lajdonságaihoz képest első ban.

Osztálybéli. ADAMÓCZ. Adamoyce. Né Ada. Meglehetős falu Báts pes, és jó termékenységi Vármegyében, birtokosa a' falu Trentsén Vármegyében, Királyi Kamara, lakosai kabirtokosai Ambro Rajmány, tolikusok. és több Uraságok, lakosai

ADÁSZTEVEL. Elegyes makatolikusok, fekszik Kocha- gyar falu Veszprém Vármenótzhoz, mellynek filiája gyében, földes Urai külömbnem meszsze. "Igen sürüen (féle Urak, lakosai reformátu

sok,

sze.

sok, fekszik a felső járás-ben, földes Urai Gróf Haller ban, Nagy Tevel, Tapol- Uraság, és mások;'lakosai retzafo, Mezőszég, Simaháza, formátusok, fekszik az ÉrDebrits, Savoly, Gyimót, mellyéki kerületben, régi Bödöge faluknak szomszéd- erőségje is vala, határją gazsagjokban, határja tágas, és dag, 's a' természetnek küm közép termékenységů.

lömbféle jeles tulajdonságaiAdda. Tót, és magyar val megáldattatván, második falu Báts Vármegyében, föl-Osztálybéli. des Ura a' Királyi Kamara, ADONY. Tisza Adony. lakosai katolikusok, és oro- Elegyes lakosú falu Bihar szok, fekszik Petrovoszello, Vármegyében, lakosai kaés Szenta között, Bátshoz, tolikusok, és többnyire remellynek filiája nem mesz- formátusok, határja termé.

keny, réttye, legelője elég, ADELSTEIN. Tót, és né- 's más egyéb jeles tulajdonsámet falu Szepes Vármegyé- gai is lévén, első Osztálybéli. ben , birtokosa Guldenfinger ADUNY. Magyar falu BeUraság, lakosai katolikusok, reg Vármegyében, birtokoés evangelikusok, határja sa Lónyai Uraság, lakosai meglehetos,

reformátusok, fekszik a' TiADERJás. Népes falu Ba- szaháti járásban, ámbár e' ranya Vármegyében, lako- helységnek határja igen szosai katolikusok, fekszik Péts-ros, és a' Tiszának vize gyatöl egy és . mértföldnyire, korta elönti, öszi vetése sem határbéli nagy erdeji mind terem, de mivel legelője tüzi, mind épületre való fát minden féle marháknak jó, szolgáltatnak, szántó föld és elegendo, 's Kis Várdai, gyei termékenyek, szőlő he- és Madai piatzozása sem gyei is vagynak, 's mint mesze, ezen kivül fája elehogy a természetnek neve- gendö, mind az eladásra, zetes javaival bövelkedik, mind épâletre, mind tûzre első Osztálybéli.

saját határjában, 's mivel a' Puszta Aderjás ugyan ot- Tisza e' falunak partyát mostan, rátzúl Zánka Tarana.

sa, talpakkal, vagy szálakAdid T2. AGYIDOT2. Ne- kal is kereskednek lakosai,

egyéb középszerû tulajdonAdony. Ér Adony. Ma- ságaihoz képest, a második gyar falu Bihar Vármegyé-Osztályba tétettetett.

ADONY.

[ocr errors]

vezet alatt.

1

« PredošláPokračovať »