Obrázky na stránke
PDF
ePub

BAROMLAK. Oláh fala Bi-| lessége pedig néhol három, har Vármegyében, az Ér- néhol öt, 's majd hat mértmellyéki járásban, birtokos földet is tesz. Határját napUra Baranyi Uraság, lakosai keletre Zólyom, és Hont Váregyesülte katolikusok, kö- megyék, nyugotról Nyitra , zépszerű vagyonbéli tulaj- Komárom délre, északra

pedonságaihoz képest, máso- dig egy felől Hont, más fedik Osztálybéli.

lol pedig Esztergom VármeBaroMLAK. Elegyes lako- gyék kerítik. Észak felé feksú falu Komárom Vármegyé- võ számos hegyei között neben, birtokosai több Urasá-vezetesebbek: gok, lakosai katolikusok, fek 1. A Körmötz Bányai hea szik Udvardhoz nem mesz-gyek, mellyek e' Megyét Zósze, mellynek filiája, Nyi- lyom Vármegyétöl elválasztra Vármegyének határja szé- tyák; egy része kopasz, más lén, legelője saját márháji- része pedig růzre, és épületnak elég, rétrye néhol tse- re való fával gazdag: kélyes, első Osztálybéli. II. Az Új Bányai hegyek, BARRA. Bánátbéli falu.

mellyek az elöbbcnihez haBarro. Elegyes falu Zen- sonlítanak magasságokra nézplén Vármegyében, lakosai ve. katolikusok, és ó hitűek, ha III. Klyag hegye, melly tárja két nyomásbéli, melly, mind magasságra, mind faha trágyáztatik, tavaszi bú- béli gazdag voltára nézve nezát is jót terem, rétrye hasz- vezetes, és egész Nyitra nos fiivet hoz, legelője elég, Vármegyének határáig terfája růzre, és épületre, mal- jed. ma helyben, vagyonnyait el IV. Hrusoyi hegyek, adhattya Homonnán, makk, mellyek az elöbbeninél alaja szabad, második Osztály csonyabbak, de a' fán kivál béli.

gazdag legelőt is szolgáltatBARS VÁRMEGYE. Comita-nak a szomszéd lakosoknak. tus Barschiensis, Barscher V. A Gyimesi hegyek, Gespanschaft, Tekovszka mellyek már az előbbeninél Sztolitze. Nevezetét: vetre alatsonyabbak. Ezeken kivůl Bars Várától, melly hajdan még több hegyek is vagynak Garam vize mellett állott va e' Vármegyében; de a' mel. la. Hoszsza e’. Vármegyének lyeket a szomszéd helysémintegy tíz mértföld, szés Igek nevéről szokták nevez

[ocr errors]

yas,

foly bé Garam vizébe. Meg- lán körül pedig gazdagon fia

ni, mellyekhez járulnak még tra, és Turótz Vármegyéka' Garam mellyéki Berkek is. nek szélénél, 's az említete Valamint pedig számos he- Várostól nem mieszsze foly gyek vagynak e' Vármegyé- Garam vizébe. Ezeken kivál ben, úgy termó völgyek, és vágynak még a Szkleneni; térségek is elég bôven vagy- Vineni, Zernovitzi, és Sz nak, mellyek a hegyekből Benedeki patakok, mellyek lefolyó patakoknak folyásai mind Garam vizébe omlaáltal' nedvesíttetnek. Leve-doznak. Nyitra folyó vize gôje kivált a felső részén pedig csak egy darabját ned: igen egésséges, arany, ezüst, vesiti e' Vármegyének:

és réz bányákkal gaz- Fördôje között a'Szklényei dag. Folyó vizei között első | híres; németül Glashütten; GARAM vize; melly Gömör melly a' Körmötz Bányai útVármegyéből folyle, 's Z6-ban esik; lásd felöle Bél lyom Vármegyét béfurván e' rýást. a) Vármegyén is keresztỉil foly, å) In Prodromo Hungariae és Esztergomtól nem meszsze novae Lib. III. Cap. V: foly bé a' Dunába. Második

p. 128. Zsitva vize, melly száraz Nevezetes továbbá a Via idobben csekély, de essõk neni, vagy németül Eisenbaután nagyon felszokott da- chi fördo, majd a Nyitragadni; nevezetesíttetett az szegi; és Postyéni is, melúgy nevezett Zsirva Torok- lyeknek tulajdonságai már nál MDCVI. esztendőben, az éléggé esméretesek. A' mi Ožmanokkal kötött békeség pedig e' Vármegyének teráltal. Más kissebb folyó vi-mékeny voltát illeti; mînd zei is vagynak, mellyek kö- búzáyal; még inkább gabozött emlékezetet érdemel a? ñával, mind jó árpával, és Körmötzbányai patak, melly zabhal is eléggé bővelkedik; az arany bányák körül tett búzája a' Zsiryā mellyéken szolgálattya miatt mindég za- teg nevezetesebb; Léva kövaros, 's Szent Kereszt felett rül is jó földgye van; Oszjegyzést érdemel továbbá Sz. zēto gabonája terem. Borai Kereszt” parakja, melly az középszerűek, néhol pedig elobbeninél gazdagabb; 's savanyúsak is a több Magyar oblösebb; és essók után sok: Országj jó borokhoz képest: kal ártalmasabb isz éred Nyi- Mindösžve 245: lakió helyek

vagynak benne, 's az Eszter- borait könnyen eladhattya , gomi Fő, és a' Besztertze Bá- fája růzre, és épületre elég, nyai Püspöki Megyékhez tar- makk termo erdeje is van, tozik.

malma, helyben, keresetre Bars. Ó Bars, Ale Ber- módgya Léván, és Szent Besenburg, Sztari Tekoy. Me nedeken, 's az Országos váző Város Bars Vármegyében, sárokban, első Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik BÁRSONYOS. Tót falu VeszGaram vize mellett; Új Bars-prém Vármegyében, birtotól egy

hiddal elválasztva, kosa a' Religgiói Kincstár hajdan szabad Királyi Város, lakosai katolikusok, fek's Trentsénnél gazdagabb va- szik a' felső járásban. Hala ,'és régi Várának omladék- tárbéli földgye termékeny, jait még most is láthatni; e de legelôje csekély, tûzre belyről vette Bars Vármegye fája nints, malma helyben, is nevezetét, földes Ura Her- hegyetskéje is van, réteye tzeg Eszterházy Uraság, ha elég, melly meglehetős szétárbéli töldgye elegendő, és nát terem, a' harmadik Osztermékeny,legelője, fája elég, tályba számláltatott. füzesse hasonlóképen, gyü BÁRSONYOS. Nevezetes fomöltsös kertyei hasznosak, lyó víz Borsod Vármegyé keresetre jó módgya, 's va- ben; Aszaló, és Onga helygyonnyait könnyen eladhat. ségek határainak kiáradásatya, Országos barom vásár- kor ártalmas, halakkal, és jai is vagynak; de mivel szó-jó ízů rákokkal bỏvelkedik. leje nintsen, második Osz Bart. Magyar falu Eszter, tálybéli.

gom Vármegyében, fekszik Bars. Új Bars, Neu Ber- Bars Vármegyének szélén senburg, Novi Teķoy. Me. Lihadfalya, és Gyiya puszzô Város Bars Vármegyében, tával határoztatva, lakosai lakosai katolikusok, fekszik katolikusok, Szentegyházát északra Lévától egy mért- Eszterházy Imre Hertzegsége földnyire, , síkos térségen, építtette, ehelységnek ak Garam vize mellett, Hertzeg kori földes Ura, most az Eszterházy Uraságnak birto- Esztergomi Érsekségnek birkaban. Határbéli földgye ter- tokában vagyon. A szerenmékeny, rértyei elég tága- tsétlen idők kivetkeztették sak, szólós kertyeik gyüz elöbbeni szépségéböl, és möltsös fákkal gazdagok, nagyságából; határbéli föld

gye

gye jó, legelője elég, szó- szélessen terjedő kerületben, lõi saványú bort termok, el- három köfalakkal, '

storadásra a' Dunán, Esztergom- nyotskákkal körül kerítterve. ban, és a' Bánya Városok Belső épületei régiek, köban, második Osztálybéli. zepén a' Város háza, a' hon

BÁRTFA. Bartfeld, Barde- nan a' piatz, és a' belső Vágoy, y. Bardioy. Szabad Ki-rosbéli házak, három kapui rályi Város Sáros Vármegyé- felé intéztetve épültek. Temmegyéhen, Eperjestöl négy | ploma , melly észak felé fekmértfoldnyire. E' Királyi Vá- szik, Szent Égidiusnak tiszros régibb, mintsem kez- teletére építtetett", belső rédeti eredetét kinyomozni le-sze tágas, 's nevezetes nagy betne, sőt még nevezete is oltárján kivül Szered István, homályban vagyon. Némel- és más híres embereknek telyek a Magyar nyelv sze- temeivel is nevezetesíttetik. rént Bardfától eredtetik, má Sokkal nagyobbak a' külsok a német nevezet szerént sô Városok, mint a' belso. Varthfeldtöl, melly oríze- Mikor lett Királyi Városá, ci helyet nevezne. Mások is- nem lehet meghatározni, az mét Rumán nevezetû híres mindazáltal felöle bizonyos, tolvajtól vonnyak eredetét. hogy a régibb Királyi VároMások ismét e' Városnak illy sok száma közzé tartozik, alatsony eredetét nem ked- lásd felöle Verbörzit (h). vellvén, más RUMANN ne (6) Tripart. Pag. IIŤ. Tit. vezetû Római polgártól, és VIII. et XIX. itten a' Római barbarusok el Kivaltképen való kegyellen volt népnek tisztyétöl messége vala ZSIGMOND Kiszármaztattyák, lásd felöle rálynak Bártfa Városához, a' Bombardit (a). Kétség ki- ki ezt nevezetes szabadságain val valónak állíttyák lako- kivül tízen négy helységeksai, hogy e' Várost először kel meg is gazdagítotra; de MCCCIV. esztendő táján Ká- ekkor Bártfa Várának nevez ROLY kezdette nevezeteseb- retett; melly nevezetes jó ben' erossíttetni.

tetemény után, a' mint meg. (a) Topogr. Magni Regni ferðssíttetett, úgy gazdago

Hung. p. 154. dott is. Lakosai hajdan NéFekszik a Város egy hal- metek valának, most pedig mos helyen, északról Ta- Tótokkal elegyesek, nem poly vize partyán nem igen tsak nyelveket szorgalmato

I 3

san

san tartották vala fel hajdani sták e' vidéki erősségeket, lakosai; hanem még öltö- hanem újjakat is állítottak. zeteket is, a Szászoknak bé. Nehéz vala pedig akkor illy vett szokások szerént. eross, és nagyon ragadozó

Ambár a hegyek között népnek ellent állani. Hatalfélre helyen fekszik Bártfa Vá- mokban vala Bonfin szerént rosa, mindazáltal az ellensé- Sóyar, Széts, Kassa, Zólyom, ges viszontagságokat ki nem Besztertze, Szepes, és sok kerülhette. ZSIGMOND Ki-más Városok, mellyekhez rály alatt probálta először a' kell még Sárost, és Kézshadakozásnak súllyát, a' Len- márk Vårát számlálni. Köngyelekkel való hartznak al

nyen véllhető, hogy Bártfa kalmatosságával, a' mint Cro- sem kerülte el ekkor a' Tsemer (c) elő adta vala. hek’ hatalmát; kiűzettetvén (c) Libr. XIII. de rebus pedig a' Tsehek KORVINUS Polonicis p. 273.

Mátyás által a' Királyok hûs Véllhető, hogy a' Lengye- ségében maradott, kivévén, lek a' még akkor gyarapodni hogy Lengyel László által kezdô Bártfa Városát nem a' külföldieknek elzálogosítdúlták fel; megmaradván pe- tatott, a' mint (d) a törvédig a' Királynak hûségében, nyekböl kitetszik. Második hogy mind a? Város, mind LAJOSNAK halála után pedig annak lakosai gyarapodhat- külömbféle Uraknak engenának, kegyelmesen meg- delmeskedett, úgy mint majd ajándékozá az említett Ki- JÁNOSNAK, majd pedig isrály tízen négy helységekkel. mét FERDINANDNAK. Az urán Mert szükséges vala az akko- pedig a' hazai zenebonáknak ri veszedelmes környülállá-alkalmatosságával, majd erosokhoz képest, hogy itten szak, majd félelem által Botsnevezetes erősség épülne, a' kainak, Betlen Gábornak, és Lengyelek ellen. Az után ér- Rakútry Györgynek engekeztek a’Huszszíták, kik Bárt- delmeskedett; de ismét könfa Városát elfoglalták e', nyen a' Tsászárnak hívségére vagy nem, bizonytalan; de hajtatott. MDCLXXXII eszsokáig itten tartózkodtak tendőben pedig míg a' TsáERZSÉBETNEK gondoskodása szárral fegyver nyugvás vaalatt a’Tsehek; még pedig ve- la, reméntelenül Tökölyi szedelmes villongások szeny- által elragadtatott, a' mint vedésével nem tsak elfoglal-| Vagner (e) nyilváníttotta.

(d)

« PredošláPokračovať »