Obrázky na stránke
PDF
ePub

(1) Decr. An. MD. Art. ( vagyonnyainak eladásara alXXII.

kalmatos módgya, első Osz(e) Histor. Leopold. Lib. tálybéli. VIII. p. 363.

Bártfai savanyú víz SáSokkal hathatósabban ol- ros Vármegyében ered, a? talmazták annakutánna ma- Bártfai határban, a Várostól gokat Tökölyiek, elég, dol- fél mértföldnyire ; vize jóságot adván Sultz Tsászári Ve- gára nézve, az Eperjesi forzérnek, míg hatalma alá hajt- rások eleibe tétetterik mind hatta. Rövid volt ugyan a' jó ízů voltára, mind pedig Városnak akkori ostromolta- erössítő tulajdonságáért. tása ; de kemény, és férfias; Bártfa Újfalu. Tót hely's ambár a' Magyarok gya- ség Sáros Vármegyében, birkorta kirohanrak, hogy a tokos Ura Gróf Forgách UraTsászári Vezért elfáraszthasság, lakosai katolikusok, sák; de ez megkettöztetvén határja jó, rétrye kétszer kaostromát, végre feladatta- száltatik, fája szükségére tott. Az után Rákótzinak bir- elég, piatzozása is jó, elsä tokába jutott, 's az alatt is Osztálybéli. tartatott; megvétetvén pe

BARTFALVA. Jó magyar dig Kassa Városa, és Eper- falu Bihar Vármegyében, fekjesis, végre Bártfa is kisza- szik az Érmellyéki járásban, badíttatott, 's az ólta a' bé- nevezetes termésbéli tulajkeségnek édes nyugodalmá- donságaihoz képest, első Oszmában lévén, hova tovább tálybéli

. gyarapodik.

Lakosai kü BARTFALVA. Középszerd lömbféle kereskedés által él- falu Máramaros Vármegyénék. Nevezetes vala hajdan ben, Bardfalva vászonnal való kereskedése; alatt. midon ezt másoknak Len Bartháza. Barthausen, gyel Országba vinni tilalmas Barbisti, Barbora. Tót favala; mert itt fejéríttettek, lu Bereg Vármegyében, föl's készíttettek ki, melly a' des Ura Gróf Schönborn, lalakosoknak nem kevés hasz- kosai katolikusok, és ó hinot hajtott; most is keres tűek, ambár e' helységnek kednek ugyan azzal, de az határja sovány, és malma Eperjesiek már megelőzték. sintsen, de mivel a' MunkáHatárja középszerû, fája elég, tsi piatztól tsak egy órányira réttyei jók, legelője tágas, van', 's legelője, és mind a'

két

nevezet

I 4

[ocr errors]

kétféle fája, makkoltatása is . Basarága. Szabad puszta elegendő van, harmadik Osz- Arad Vármegyében. tálybéli.

Baska. Tótfalu Abaúj BARTOS LEHOTA. Az L. Vármegyében, Kassa Várobetüben.

sának birtokában, lakosai ka. Bartus. Bánátbéli falu, tolikusok, szántó földgyei fekszik Temesvártól három soványak, fa hordással, és mértföldnyire , lakosai kato- szekerezéssel szerzik kenyelikusok, határja középszerů. reket, fél mértföldnyire le

vén Kassa Városától, vagyonBARTOSFALVA. Bartusoytze. Tót falu Sáros Várme-nyaikat jól eladhattyák, legyében, földes Ura Gróf For- geloje tsekély, harmadik gách Uraság, lakosai katoli Osztálybéli. kusok, és többnyire ó hi

Baskó. Elegyes falu Abatüek, kiket első Lajos Ki-új Vármegyében, lakosai 6 rály szállíttatott vala ide,

hítüek, Zemplén Vármegyéfekszik Osikó falunak szom

nek szélén Erdő Bénye felé

fekszik az erdők között, meszédságában, Bártfához mintegy más fél mértföldnyire. zõje, soványas, erdei inakk Két nyomás földgyei sová

hozók, 's a' Kegétzi Urada

lonhoz tartozik, határbéli nyak ugyan; de az öszi vetésre nézve termékenyek, földgyei, és rétryei vizessek,

harmadik Osztálybéli. réttyei kétszer kaszáltatnak; legelője, és erdeje szüksé

Baski. Somogy Vármegeikhez képest elég, máso- gyében, földes ”Ura Gróf dik Osztálybéli.

Traun Uraság, termékeny

szántó földekkel bír. * Barzháza. Elegyes falu

BASKócz. Baskovce. Tót Gömör Vármegyében, fekszik Dusházának szomszéd

falu Zemplén Vármegyében,

földes Ura Gróf Vandernoth ságában, és ezzel

egy

forma jóságú szántó földekkel bír. Uraság , lakosai katolikusok,

fekszik Goronyének szomBarzest. Oláh falu Bihar szédságában, mellynek filiáVármegyében, fekszik a' Bé-ja , termésbéli tulajdonságaili járásban, földes Ura a' ra nézve Alsó Ladiszkóczhoz Nagy Várady Püspökség, la- hasonló, második Osztálykosai egyesültt katolikusok, béli. termésbéli tulajdonságaihoz BASKócz. Baskoyce. Tót képest harmadik Osztálybéli. falu Ungvár Vármegyében,

fekszik

fekszik a' hegyek alatt kevés középszeri, vagyonnyai külakossaival, Tybe falunak lömbfélék, második Osztályszomszédságában, mellynek béli: filiája, határja nem igen ter BASNYAROVA. ÍrtványNyimékeny, de elégséges szán-tra Vármegyében, melly Butó földekkel bír, Bảro Gom- kótzhoz tartozik. bos, és másoknak birtokában

. Basps. vagy Bazos. Elevan, második Osztálybéli. gyes orosz falu Temes Vár

Bassahid. Elegyes falu To- megyében, fekszik Temesrontal Vármegyében, földcs vártól mint egy mértföldnyiUra a' Királyi Kamara, lako- re, barmokkal való kereskesai katolikusok, fekszik Neu- déssel , 's fa munkával élnek zina, és Rácz Ittebe faluktól leg inkább lakosai, fája mind nem messze , jó határja van. a' két féle elegendő, legelője Bassál. Magyar falu So- nagy, második Osztálybéli

. mogy Vármegyében, lakosai

Bást. Magyar falu Nógrad katolikusok, fekszik a' Szi- Vármegyében, lakosai katogeti járásban, birtokosa Ku- likusok, földes Ura Gróf Kegbinyi Ura-ág, gazdag határja levich Uraság, fekszik Egy

's a terméshez min- házas Bástnak szomszédságáden tulajdonságokkal 's szó- ban, mellynek filiája Gômör lö hegyekkel is bövelkedik, Vámegyének szélén, Fülekelső Osztálybéli.

töl egy mértföldnyire. HaBassarágo. Szabad puszta tárja jó termékenységů, vaCsanád Vármegyében, fek- gyonnyai középszerűek, mászik Tornyának szomszédsá- sodik Osztálybéli

. gában.

Bást. Egyházas Bást. MaBASsarecz. Szabad puszta gyar falu Gömör VármegyéEsztergom Vármegyében,fek- ben, lakosai katolikusok, szik Naródnak szomszédsá- birtokosai több Uraságok, gában.

fekszik ez eléggé nagy

falu BASSIEST. Banátbéli falu , Nógrád Vármegye szélén, 's fekszik Fasethoz nem mesz- a' Básti Nemességnek szülött sze. Határja középszerů. földgyc; Márjási , 's Náthai

Basocz. Tót falu Nyitra Uraságok bírják. Határjában Vármegyében, lakosai kato- mindenféle vetemény megtelikusok, fekszik Vág vize rem, réttye jó, legelője szomellet, birtokos Ura a Vág ross, vagyonnyaic két mértUjhelyi Prépostság. Határjalföldnyire hordgya piatzozá.

sának

tól vette.

1

sának helyére, fája mind a' Vármegyében, lakosai katokét féle, malma helyben, de likusok, birtokosa a' Királyi mivel keresetre tsekély mód- Kamara, fekszik a Dunával gya van, második Osztály- öszve folyó Sárvizéhez közel, béli.

Apátursága Sz. Mihálynak Bást. Elegyes falu Zem- tiszteletére van, az előtt a' plén Vármegyében, a Sze- B. Szűz Máriárol nevezerentsi Uradalomhoz tartózan- tetett, és a' Pécsi Megyéhez dó, földes Ura Gróf Asper- tartozott

. A'Benediktinusokmont Uraság, szántó föld- nak nevezetes Klastroma égyei északra, a' Harangodi pålt vala itten. Határja köpuszta felé, jó termékenysé- zép termékenységü, rétrye, güek.

legelője elég, tulajdonságai Básta. Nagy hegy Liptó hasonlítanak, Bataszék Mező Vármegyében, nevezetet Városnak határjához, másomeredek kerek tetejû, és dik Osztálybéli. erősséghez hasonló formájá * Bata. Elegyes falu Arad

Vármegyében birtokosai Bastely. Gasztely, Kis töb Urak, lakosai katolikufalu Ungvár Vármegyében. sok, határbéli földgye ter

BastiFALVA. Elegyes falu mékeny, makkja, fája , szil-
Sopron Vármegyében, lako- vássai vannak , Maros vizé-
; sai katolikusok, fekszik Ne- nek ki áradásával, néha ugyan

meskértöl egy mértföldnyi- károsíttatik, mind az által
re, hajdan Ebergényi Ma- első Osztálybéli,
gyar Vezérnek lakó Városa Bata. Elegyes rátz falu Fe-
volt, most pedig Gróf Vi-jér Varmegyében, lakosai
czai Uraságnak öröksége. Ha- katolikusok, és ó hitûek, föl-
tárja közép termékenységů, des Ura Báró Rudnyánszky
második Osztálybéli. Uraság, fekszik a' Duna mel-
- Bástyánka. Tót falu Nyi- lett egy parton, Tétén, és
tra Vármegyében, birtokosai Erd között. Határja jeles ter-
több Uraságok, lakosai ka-mékenységû

terem tiszta tolikusok, fekszik Divékhez búzát, árpát, és más féle minközel, mellynek filiája Baj- den veteményeket, réttye, mócztól mintegy jó mérta legelője gazdag, keresetre földnyire. Határja közép ter- alkalmatos módgya , 's vamékenységi.

gyonnyainak eladására is, Bata. Mezô Város Tolna I első Osztálybéli.

BATA.

[ocr errors]

Bata. Felső Bata. Magyar megyében, lakosai katolikufalu Gömör Vármegyében, sok. Határja jó termékenylakosai katolikusok, és re- ségü, rétrye, legelője elég formátusok. Határja jó gabo- hasznos, másodikosztálybéli. nát termỏ, piatzozása Rima Batál. Tót falu Ugocsa szombatban közel, fája, lege- Vármegyében, lakosai katolilõje elég, malma helyben, kusok, fekszik Nevetlen falukonyha kertyei terméke- nak szomszédságában, mellynyek, második Osztálybéli. nek filiája, földes Urai kü

Bata. Magyar falu Györ lömbféle Uraságok. Bátár viVármegyében, lakosai kato. ze határjának károkat okoz, likusok, fekszik nem mesz- de mivel földgye minden féle sze Gyõr Városátol, a' Du- gabonát boven terem, legenának alatsonyabb partyánál. lõje elég, fája a' mennyi Nevezetes arról, hogy a' Gyö- kell, malma szomszédságban, ri Káptalannak Nemesei mi-Nagy szóllösón, 's Halmi velik, akiket Prédiálisták- Mező Városokban jó módgya nak hívunk, 's részek va- a' keresetre, második Oszgyon a Vicze Ispánnyoknak tálybéli

. választásában is, mint Vaj BATARCS. Elegyes oláh károl, Posuny Vármegyében, falu, Ugotsa Vármegyében, Verebélyröl Bars Vármegyé- lakosai katolikusok, de többen e' tulajdonság esmére- ben ó hitûek, földes Ura Bátes. Határja jó termékenysé- ró Berényi Uraság, fekszik gů, nagy pusztáibol a’szom- Királyházának szomszédságászédságban lévöknek is en- ban, mellynek filiája. Szıngednek.

tó földgyei termékenyek, és Bata. Krassó Vármegyé- azon része, mellyet a víz mos, ben, birtokos Ura a' Királyi trágyázás nélkül búzát, toKamara.

zsot, zabot, kukoritzát, köBataháza. Szabad puszta lest boven terem, réttyei is Gömör Vármegyében. a víznek mentében jók, le

Batát. Termékeny falu gelője minden marháinak Somogy, Vármegyében, vi- elég, malma helyben , fája dékjének gyönyörû szánto mind a két féle, második földgyei, és szólöi vagynak, Osztálybéli. első Osztálybéli,

Bár. Batasicza. Bánátbéli Batár. Fekete Batár, ele- falu Temes Vármegyében, gyes magyar falu Bihar Vár- az Almási kerületben.

BÁT.

« PredošláPokračovať »