Obrázky na stránke
PDF
ePub

jó gabonát terem, legelője kosa Zombori Uraság, laelég van, 's mind a kétféle kosai katolikusok, fekszik fája, szóló hegye Somon, a' Füzéri járásban, legelőjé. és Kászonyon egy mértföld- nek szorúltsága miatt, és minyire, ahol kézi munkával vel épületre való fája sints is kereshet, némellyek fát ambár határja termékeny, és téli idôben a' Tisza partyára más javai is vagynak, másohordanak, és ott szokták dik Osztálybéli

. eladni, rétryei vizessek, hal Baza. Kis falu Szala Várlal, és csikkal bővelkednek, megyében, lakosai katoli's Ungvárra, és Munkátsra kusok, fekszik Bánok Szent szokták hordani eladás vé- Györgynek szomszédságágett, harmadik Osztálybéli. ban, mellynek filiája. Ha

BattyánFALU. Magyar tárja jó termékenységü. helység Fejér Vármegyében, Bazın. Bazinium, Posing, lakosai katolikusok, és re- Bozin, Pezinek. Elegyes laformátusok, fekszik Fejér- kosú szabad Királyi Város vártól két mértföldnyire, ha- Poson Vármegyében, lakotárja közép termékenységû, sai katolikusok, és evangeréttyei jók, legelője elég, va- likusok, fekszik Modorhoz gyonnyainak eladására meg- egy, Pusonhoz pedig két lehetos alkalmatossága, má- mértföldnyire. Fekvése, kies, sodik Osztálybéli.

és jó lakást szolgáltat. EreBattyán.Szabad pusztaKo-dete homályban vagyon, vimárom Vármegyében, fek- szontagságai Poson Városzik Kis Bárnak szomszédsásához csak nem hasonlók, gában, mellynek filiája. mindazáltal rövideden ezek

Batyk. Magyar falu Sza- felöle emlékezetesebbek. A' la Vármegyében, földes Ura cizen hatodik században a' a’ Királyi Kamara, lakosai Szent Györgyi Lovas Vitékatolikusok, fekszik Szala- zek hatalmok alá hajtották, bér mellett, Istvántól nem annakutánna pedig Zápolya meszsze, Szala vizéhez kö- Janos foglalta magának; kezel, határja jó, fája, és levés idő múlva pedig FERDIgelője elég nints;' mellyek nánd Tsászár a Koronához miatt a második Osztályba kaptsolta. Annakutánna petétetett.

dig ismét különös birtokoBáttyok. Elegyes falu sokra szállott vala az egész Abaúj Vármegyében, birto- Uradalom, is az Illésházy

K

Nem

Nemzetséggel sok perlekedé- | 1674. esztendőben. Harmasekre szolgáltatott alkalma- dik Szentegyháza a' Kaputzitosságot, míg 1626. eszten- nusoké a' felsô kapunál. Nedöbéli Korona Orzo G. Pálfi gyedik a' vólt Jezsuiták épüe István II. FERDINÁNDNAK lerebéli Kápolna, holott most helybe hagyásával az egész a' Normális Oskola van. Az Uradalmat kész pénzen meg evangelikusoknak is tulajnem nyerte, 's idóvel pedig don templomjok van. A' nagy érdemei által nevezett Városháza is jeles épület, Gróf Pálfy Uraság, öröksé. mellyben alól bóltok, és egy gévé tette, kivévén Bazin, patika van: nem külömben és Szent György Városát. Ke- némelly. Uraságoknak háserves inségeket szenyvedett zaik. Kivál a' Városon vagyOttokár, az Ozmanok, Bocs- nak pedig a' tsûrök, majokai, Betlen, Tökölyi, és rok, 's år. Szerentsétlen Rákótzy seregei által. 1529: vala e' Város 1784. esztendoegy, gyermeket kegyetlenül ben, midón majd száz háöltek vala meg itten a' Zsi- zak égtek el benne. Határja dók, melly undok tselekede- jó termékenységü, bora neteknek méltó jutalmát vették. vezetes, 's jó esztendőkben A' Város köfallal, és bás- aszszú szóló borokat is készítyával van körül véve, 's pa- tenek némelly lakosai, meltakja által nedvesíttetik. Két lyet az idegeneknek jó áron kapui vagynak, harmadika szoktak eladni, vagyonnyaik pedig Nagy Szombat felé külömbfélék, piatzok hely1663. esztendőben bérakat- ben, első Osztálybéli. tatott, az Ozmanoktól való

Bazingi. Hideg fordó, fafélelem miatt. Nevezetesebb kad a' szölök felé kösziklás épåletei a' régi Város Tem- helyen, tulajdonságait Do&. ploma, mellyen e' felirat va- Torkos nyilvánította. Fördő gyon:

Gaudium erit super háza 1777. építtetett a' Váuno peccatore poenitente, ros által. Vize sárga színt 's Kápolnájában volt hajdani hagy maga után, 's essos idő birtokosainak tetemei vagy- elõtt megzavarosodik; küm nak rejtetve. Második új lömbféle gyengeségbéli nyaTemploma van a' piatzon, valyák ellen javasoltatik. melly most Parochiális Szent Bázse. Magyar falu Szala egyház, 's a' Megváltó- Vármegyében, birtokosa Fonak tiszteletére szenteltetett ky Uraság , lakosai katoliku

sok,

második Osztály

sok, fekszik Csehinek szom- | károsítratik , és szőlő hegye szédságában, mellynek filiá- sintsen ja, nem meszsze Szent Lász- béli. lótól; szóló hegyei jók, fá

BÉB. Német falu Veszja tüzre elég, földgye meg- prém Vármegyében, földes Íehetos, második Osztály- Vra Gróf Eszterházy Uraság, béli.

lakosai katolikusok, fekszik BAZITA. Szala Vármegyé- Csótnak szomszédságában, ben, birtokosai több Urasá- mellynek filiája, termésbéli gok, lakosai magyarok, és tulajdonságaira nézve hasonkatolikusok, fekszik Millei lít Borsosgyörhop, nevezeEgyházszegnek szomszédsá- tes vagyonnyai lèvén, első gában, mellynek filiája. Ha- Osztálybéli

. tárja, 's termésbéli vagyon-BÉBA. O Béba. Középszerű nyai az említett helységhez falu Torontal Vármegyében, hasonlítók, második Osztály- földes Ura G. Battyáni Urabéli.

ság, lakosai katolikusok, Bazsi. Szabad puszta Zem- fekszik Oroszlámos, és Valplén Vármegyében, fekszik kány faluktol nem messze, Girintsnek szomszédságában. határja jó termékenységü,

Baziest. Krássó Várme- réttyei gazdagon termok, legyében, földes Ura a Királyi gelőjenagy,

geloje nagy, második OszKamara.

tálybéli. Bazsó TELEK. Poson Vár

BÉBA. Új Béba. Elegyes megyében, a' T. betûben. falu Torontal Vármegyében,

* "Bazos. Temes Várme- földes Ura G. Battyáni Uraság, gyében , birtokosa a' Királyi lakosai katolikusok, fekszik Kamara.

az elöbbeninek szomszédsáBAUMGARTEN. Pamgert gában, Határja az elöbbeninév alatt.

hez hasonlító. BAURÉVÉSZ. Szabad pusz Beberke. Folyó víz Márata Békés Vármegyében. maros Vármegyében, Sza

Báves. Dráva vizén lévő lánknál egyesål Borsva vikomp mellett fekszik, So-zével, mogy Vármegyében, föld

BÉBes. vagy Bebös. Fekgye termékeny, tegelelője, szik Szent Mihálynak szomfája, és vagyonnyainak el-szédságában, mellynek fiadására jó alkalmatossága ; liája. de mivel a vízáradás miatt BEBRAVA. Folyó víz Tren

K2

tsén

1

tsén Vármegyében, három tokosa Palásty Uraság, la«.
hegyböl ered, 's Radissa vi- kosai katolikusok, fekszik
zével öszve ereszkedvén, le- Lófalunak szomszédságában,
foly három mértföldnyire, mellynek filiája; ambár er-
's Nyitra Vármegyében Ta- deje nintsen; de mivel ha-
polczán felül Riba vizével tárbéli földgye, ha jól mi-
egyesül; majd tsak nem min- veltetik középszerű, réttye,
den némû halakkal bővel és legelője a' lakosok szüksé-
kedik.

gére elég, piatzozása nem
Bécz. Magyar falu Szala meszsze Báritán, második
Vármegyében, földes Ura Osztálybéli.
Gróf Szapáry Uraság, lako Becze. Magyar falu Tol.
sai katolikusok, fekszik Le- na Vármegyében, Petrov-
tenyének szomszédságában, szky Nemes Uraság, Bocze
mellynek filiája, határbéli nevezet alatt nyerte a' Ki-
szóló hegyei jók, és termé-rálytól ; fekszik Tolnától két
seinek eladására való jó mód- mértföldnyi meszszeségre, la-
gya van; de középszerû va- kosai katolikusok, földgyei
gyonnyaihoz képest második homokosak, de termok, ma-
Osztálybéli
.

gyar

lakosai Gajdács pusztáBécz. Magyar falu So- ját is bírják, második Oszmogy Vármegyében, földes tálybéli, Ura Gróf Battyáni Uraság, Beczera. Elegyes falu Balakosai katolikusok, és re- ranya Várm. földes Ura Herformátusok, fekszik Német tzeg Eszterházy Uraság, laLádnak szoniszédságában, kosai katolikusok, fekszik mellynek filiája. Termékeny, Pétshez nem neszsze, mellyszőlő hegyén kivál, fája, és nek filiája, határja jó termélegelője, szénája elég, pia- kenységů, vagyonnyai kützozása Sziget Mező Városá- lömbfélék, eladásra jó módban, határbéli fölgyeinek jó gyok, második Osztálybéli. termékenységéhez kepést, Beczkó. Leomladozott Vár első Osztálybéli.

Trentsén Vármegyében, sokKıs Becz. Szabad puszta féle mesés költeményeket Somogy Vármegyében, la- beszéll a' köznép eredetéről; kosai katolikusok, fekszik bizonyos ellenben az, hogy Szillnek szomszédságában.

mind 'a' Vár, mind a' Város, BeczALLYA. Janoyce. Tót és az ehez tartozandó tizen falu Sáros Vármegyében, bir-négy faluk hajdan Bánfy Ura

ságnak

[ocr errors]

ságnak birtokában vala. Épít-| Vajda kegyetlen ember léterte némellyek véllekedése vén, minden ottan kereszszerént az Erdélyi Stiborius túl elmenő útazókat kénszenevezetů Vajda, KORVINUS rített a' Vár felépítésének seMátyásnak idejében; má- gedelmére. Ez utálatos tsesok pedig azt állityák, hogy lekedetén kivül megjegyezmaga Mátyás Király épít- hető Czibor felől, hogy ô tette Buczko, vagy Beczko igen ragadozó, és más vanevezeta Udvari bolondgyá- gyonnyainak kivánója vala, nak, vagy nevettetőjének; minekutánna illyen tilalmas de még Korvinus ideje elõtt tetteiért a' Királynak bémonis lehet e' Várnak emléke-dattatott volna , nyilván igérzetére találni, mint Bolon- te maga felől, hogy ollyas docz Várról, mellyet Stiho- tselekedetekkel töhhé nem rius ZSIGMONDTÓL, és Má- fogja magát undokítani, sem RIÁTÓL 1390. esztendőben a' Vág körül való nagy vanyert vala ajándékban. Fek- gyonnyát, a’másokéval öregvése alkalmatos helyen vá-bíteni. Eltiltattatván a' ragalasztatott Vág vize partyán, dozásoktól, drága pénzen melly az elõtt erőss köfallal, megvette azokat a jószágoés sántzal vala körül vétettet- kat, mellyekre vágyott van ve. Megerőssíttetett a' Tse- la, míg a Királynak engehek hadakozásának idejekor, delmével az egész Vág vize a'kiket hazánkból véres fegy- körül fekvő helységeknek verekkel kelletett kiküszö- Ura nem lehetett. Mint hogy bölni, hogy a körül lakó a' jó ételeket, italt, vendénépeknek bátorságos mene- geskedést, kiváltképen keddék helye lehessen, és az el- velette, köz mondásba jött a' lenségtől magokat oltalmaz- tótoknál Cziborove kuchine. hassák. Trentsényi Mátyás- Az az: Czibor konyhája, nak halála után, KÁROLY mellyen tzímeres Úri vendéLajos, és ZSIGMOND Kirá- geskedést készítő konyha érlyoknak hatalmokban lévén, tettetik. Szerentsétlen havégre Czibor Erdélyi Vajdá. Tállal múlt ki e' világból, nak birtokába jutott, a' ki mert a' Várbéli kútnál elnyoazt kevés idő alatt, dereka-mattatván az álomtól, valasan felépíttette, noha a' sze- melly mérges kígyó által génységnek fajlalható nyo- mind szeme kiszúrattatott, mattatásával; mivel Czibor mint mejjén halált hozó se

K 3

bet

« PredošláPokračovať »