Obrázky na stránke
PDF
ePub

katolikusok, szántó földgyé- vannak, 's jó terméshéli tunek nagyobb része jó, me- lajdonságain kivül eladásra is zeje hasznos , Újvidék Váro- jó alkalmatossága lévén, elsától piatzozása helyétöl, két số Osztálybéli. órányira fekszik, első Osz

Behintz. Alsó Behintz, tálybéli. Becécs. Begitsil. Elegyes Nyitra Vármegyében, föl

Dolne Behincze. Tótfalu falu Bihar Vármegyében.

des Ura Gróf Berényi Uraság, BEGENGYA PásztELY. Tót és mások, lakosai katolikufalu Ungvár Vármegyében, sok, fekszik Radosnához köföldes Ura a Királyi Kamara, zel, mellynek filiája, ugyan szántó földgye közép termé Rados vize mellett, mellykenységů, második Osztály- nek vize soha bé nem fagy béli.

és számos malmokkal van BEHAROCZ. Beharovce. Tót megrakva, határa középsze. falu Liptó Vármegyében, bir- rů termékenységi, de bora tokosai külömbféle Urak, nem terem, második Oszlakosai katolikusok, fekszik tálybéli. Tarnóznak szomszédságában, mellynek filiája, Nagy Behincz. Tót falak Nyitra

Benintz. Felsö, és közép Bobrótztól sem meszsze, Nemesek is lakják, határbé Vármegyéb. birtokosai Gróf li földgyei, és rétryei meg- lakosai katolikusok, feksze

Berényi, és más Uraságok, lehetősek vólnának, de nem elegendők, legelője is ke-nek az elöbbeni faluktol nem

határbéli földgyei vés, Szent Miklós piatzozásá- gazdag termékenységgel bírtol más fél órányira van, má- nak, fájok ugyan kevés, lesodik Osztálybéli.

gelôjök is szoross , középszeBEHARórz. Beharovce, Be- rû mivoltokhoz képest nind hartz, Biharfalya nevezet a' kettő, második Osztályalatt.

béli. BEHARÓcz. Tótfalu Sze Beránháza. vagy Bejtz. pes Vármegyében, földes Ura Magyar falu Vas VármegyéGróf Csáky Uraság, lakosai ben, birtokosa a' Genovai katolikusok, fekszik Zsegre közönséges Társaság, lakofalunak szomszédságában, sai katolikusok, fekszik a' mellynek filiája, mivel e' Keménnyes allyai járásban, belységnek minden javai határbéli földgye középszerů,

lege

[ocr errors]

legelője, fája elég, réttyei | Balatonhegye falunak szomhasonlóképen, kereskedés, szédságában, határja jó terés fuharozás által is pénzt sze-mékenységů, vagyonnyai hereznek lakosai, elsô Osztály-lyesek, bora is jó van, elbéli.

số Osztálybéli. BEJE. Magyar falu Gömör

Békás. Magyar falu VeszVármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai ka- prém Vármegyében, birto

kosa Békási , és más Urak, tolikusok, még többen re

lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Méhinek szomszédságában, melly- formátusok, fekszik

' Mezonek filiája , Sajó vize táján, Laknak, és Mihályházának Turótz patakjához is közel, radiol sem meszsze, melly. alkalmatos, és termékeny he

nek filiája, határbéli földgyei Iyen; gyengék, és kedves ízűek borai, földgye min

boven teremnek, legelője denféle gabonát terméke elég, réttye meglehetős, de nyen hoz, piatzozása két, és

néhol vizenyős, malma könégy mértföldnyire , legelő

zel, piatzozása Pápán, első je meglehetős, és elegen

Osztálybéli. do, mind a' kétféle fája gyü

Békás MEGYER, Az M. möltsös, és konyha kertyei betûben. jók, malma helyben, első Békás Kis Tokay. A' T. Osztálybéli.

betûben. BEJNETINE. Tót falu Ung Békató. Krottendorf. Névár Vármegyében, észak fe- met falu Vas Vármegyében, lé magas hegyek között so- földes Ura Gróf Battyáni Uravány helyet foglalt, Új Ke-ság, lakosai katolikusok, mencze mellett, mész ége- fekszik. Német Újvárhoz más tô köveivel bövelkedik, a fél mértföldnyire, középszemellynek kiégetésével tap- rů földgye van, rétryei, 's lálhatná lakosait, ha több ve- szõlei is többnyire meglehevõi vólnának.

tősek, erdeje , legelője elég, BÉKALLYA. Szent Békel

második Osztálybéli. lya. Elegyes magyar falu Békató. Szabad

puszta Szala Vármegyében, birto- Tolna Vármegyében, fekkosai külömbféle Urak, la-szik Dombóvártol nem meszkosai katolikusok, fekszik sze, mellynek filiája.

BEKECS.

Bekecs. Elegyes falu Zem- perpetuus,' in. Majorház. et. plén Vármegyében, földes Királyfia. Ezen kivül küUra Almásy Uraság, lakosai lömbféle gazdasági jeles épükatolikusok, és ő hitfiek, letek is vagynak itten, hafekszik Szerents Városától tárja meglehetős, gyümöltse nem meszsze az Ország útyá- sok, második Osztálybéli. ban, a' Harangodi puszta mel

Bekeháza Elegyes malett. Határja mindenféle veteményt boven hoz, szénája jó, gyar falu SzalaVármegyében, legelője elég, szólö hegyei Szala Egerhez nem messze,

| . is jók, itató helye alkalma

mellyek filiája. Határja jó tos, első Osztálybéli.

termékenységû, de mivel Bekera. Magyar falu Vas szoross, és legelője kevés Vármegyében, földes UraGróf makkja fája 's szóló hegyei Battyáni Uraság, lakosai ka- nintsenek, harmadik Osztolikusok, fekszik Stajér Or- tálybéli. szág széle fele. Határja sová

BÉKÉS VÁRMEGYE Comia nyas, fája tûzre elég, réttyei, legelője hasznos ,

tatus Békésiensis, Bekescher

második Osztálybéli .

Gespanschaft, Nevezetét vet

te Békés Városátol. NapkeBeke. Elegyes magyar fa- letre határos vele Bihar, és lu Poson Vármegyében, föl Arad Vármegyék, délre Csades Ura Báró Jeszenák Ura- nád, és Csongrád; nyugotra ság, lakosai katolikusok, pedig rész szerént Bihár, rész fekszik Csalóköz Szigetében, szerént pedig Heves VármeCsötörtök Városához közel, gye, ez az egész Vármegye 's az Uraságnak kastéllyával tsupa térségből áll, némelly diszesíttetik, mellyen e'fel- halmokkal ékesíttetve, vie írat vagyon: Has. ædes. yir-dékje kivált Gyula körül natuti. ac. industriæ. domici-gyon kellemetes, folyó vize lio. perpetuo. mentibus. Bo- három féle Körös, ("Crisii) nis. Delectamento, honesto. Fejér Körös, Fekete Körös, et. suisque. quieti. Tempora- és Sebes Körös, a' Fejér Köriæ. A. R. S. MDCCXLVI. rös Gyula alatt foly, és mi. XLVII. in. agro, cituatum. dôn már ennek Vára allyát exstruxit. idque. in, marmo- nedvesítette Békés Városa fere. Stomphensi, memoriæ. le foly ; mellyen keresztül prodidit. Paulus. Jeszenak, megvén, Nemes Kerekest,

Tars

Tarısát, Gyomat, Szarvast, vagynak benne, 's ezek köSzent Andrást, és. Öcsödöt zött négy Mező Városa van: nedvesíti. A’ Fekete Körös a' N. Váradi Püspöki Megyépedig ered ZarándVármegyé-hez tartozik. ben, 's a' maga folyásából ki: Békés. Mező Város Békés fogyván , Békésnél a' Fejér Vármegyében,földes UrabáKörössel elegyedik; a' Sebes ró Haruchker Uraság, lakosai Körös ellenben Bibár Várme- katolikusok, és reformátusok, gyéböl foly e’ Vármegyébe. Békés Városának régiségét Gazdag térségû vidékje van bizonyíttya, az egész Vármeaz egész Vármegyének, 's bú- gyének töle költsönözött nezával, marhával, tejjel, vaj- vezete; sík helyen tavak közt, jal, szénával bővelkedik; fa- és a' körös vizeknek öszvefoja nem sok van, mellyet nád- jásainál épült,széjjel terjedete dal szalmával, és száraztott közönséges épületeivel. Néganajjal pótolnak ki, makkos mellyek a békáknak sokaerdeje is van, Vári, és Dobol ságától gondolyák első elnekörál, nevendék erdei pedig veztetését, mellyek elég bóBálmegye, Fás, és Méhes ven tenyésződnek körül lévő körül. Szántó földgyei kövés vizeiben; vagy talán a' békés rek, és nyirkosok azért mond-helyről neveztetett Békésnek, gyák Békes Vámegyében. akár mint lett legyen nevez» Aki egyszer szánt, egy tetése; de leg népessebb, 's

kenyeret eszik; a' ki két- leg nagyobb Mező Város Bé» Szer kettől, aki három- kes Vármegyében, és a' föld » szor hármat., Görög din- mivelési munkához nem kenyéjei igen nagyok, és jó véssé alkalmato:, 's még jobb izîek, melly a' jó földnek, lehetne, ha lakosai nagyobb és melegnek bizonysága; vad-szorgalommal iparkodnának; gya sok van, mellyek között mert sokan vagynak ehekiváltképen nyúlákkal bo- lyen, mint Magyar Országon velkedik, a' szarvasok és ô- más sok helységekben is olzek is seregeltek néha vidék- lyanok, a kik tsak a' földjein, fátzán, és más féle ma- nek jóságához bizakodnak, darakkal is bövelkedik, nem's ha enni valójok van, a' jökülömben halakkal, rákkal, vô esztendőról, és a' szük tekenos békával, egy szóval idõröl nem igen gondoskodminden szükséges dolgokkal. nak. Veteményei kiváltkéMind öszve 95 lakó helyek pen jók, kivévén az ollyan

helyeit, mellyeket a víz el- | latonhoz közel, mellynek fiszokott néha önteni; a' ba- liája. Szántó földgyei termérom tartásra is igen kövér kenyek, rétryei Kétszer kaföldgye van kivált Körös száltatnak, vízi malmai vagyvize körúl, lakosai többnyire nak, piatza két, három mértmagyarok, és jó szántó verök földnyire, legelője elég, fája ha akarják; nem külömben tûzre, és épületre, makkja sok marhát tarcók. Hajdan a' saját határjában, réteyeit ay Királyoknak is szállást adott, hegyekböl lefolyó záporok a’mint ezt a’ Királyokról, 's gyakran elöntik', harmadik más nagy emberekröl írct haj- Osztálybéli. dani leyelek bizonyittyák. Bél. Magyar Bél. Magyar Legelője, ha a' víz nem bán- falu Posony Vármegyében, tya, minden marhainak elég, lakosai katolikusok, fekszik rétryei jók, malma, nádassa Szentzhez nem meszsze, tolelég, szólös kertyei is van des Ura Hertzeg Battyáni nak. Némellyek a' Körös vi- Magyar Ország Primássa, és zén lápokkal is járnak, elso Esztergomi Érsek, nevezetes Osztálybéli.

igen Uri katséllyárol, melBeketka. vagy Bekerfal- lyett MDCCXXVII

. eszten

doben néhai Gróf Csáky Imya. Magyar falu Posony Vár

re Kardinális, volt Kalotsai megyében, lakosai katolikusok", földes Ura Gróf Pálfy nak szegeletei négy tornyok

Érsek építtettett. A' kastélyUraság, fekszik hasonló ne-kal ékesíttettek, a közepén vů Vár alatt, Csalóköz szige lévő toronyban pedig, vero tében , Egyházas Gellének szomszédságában, mellynek célybéli szobák, és Zála olly

óra alkalmaztattatott; a' kasfiliája; harărja tágas, és néhol termékeny; de erdeje melly

Hertzegnek illo lakást

méltoságosak, hogy akarnintsen, harmadik Osztály- adhatnak; fekvése nem kebéli. BEKOVA Szabad pusztą

vésbé ékes. A' Magyar Kirá

Bács Vármegyében, fekszik Ker- lyok, Kiralynék, és a'Gror nyajának szomszédságában, Csáky, Eszterházy, és Komellynek filiája.

Hári nagy Nemzetségekböl

származott Vitézek, 's néBEKölcze. Magyar falu , melly tsatáknak képzeltetéBorsod Vármegyében, lako- sével is díszeskedik. Ezek käsai katolikusok, fekszik Ba- zött találtatik Hertzeg Euch.

« PredošláPokračovať »