Obrázky na stránke
PDF
ePub

ADONY. V. Adon. Ele- | Adrián. Magyar falu Szatgyes lakosú Mezó Város Fe-már Vármegyében, birtokojér Vármegyében, birtokos sai Szétsi, és más Uraságok, Ura Gróf Zichy, és Gróf Sza- lakosai katolikusok, de többpáry Uraságok, lakosai ka- nyire reformátusok, fekszik tolikusok, fekszik a Duna Szinyer Várallyához, mellymentében az Ország úttyá- nek filiája nem meszsze Szatban, határbéli földgye ho- mártol három mértföldnyire, mokos, és egyéb fogyatko- Túr folyó víze mellett; szántó zásai miatt, a második Osz- földgyei három nyomásbétályba tétettetett.

liek, 's gazdagon teremnek ADONY. Nyír Adony. Ma- tiszta buzát, és rozsot is, piagyar,

és oláh falu Szabolts tzozó helye két órányira , itaVármegyében, lakosai 6 hi-tója határjában alkalmatos, tûek, fekszik Sámsontol és közel, růzre való fája is egy, Debretzentöl pedig két elegendő, makkoltatása' inmértföldnyire. Határja há- gyen, néha só hordással is, rom nyomásbéli, és trágyá- és szőlő munkával is kereszás nélkül is meglehetős ro-hetnek pénzt, vízi malmok zsot terem, legelője saját helyen, 'fogyatkozásai ellenmarháinak elég, itatója al- ben, hogy szántó földgyeikalmatos, Királyi dézmát nek két nyomása víz áradánem ad; de mivel földgye sok alkalmatoságával néha homokos, 's határjában búza, elboríttatik, réttyei is illyenés zab nem terem, rétrye kor tsekélyek, legelőjök, esekély, malma igen távol, sásas piatzozások helyére harmadik Osztálybéli

. néha roszsz útakon járnak, Anorgán. Szent Adorján. mindazáltal több jó tulajMagyar falu Szala Várme-donságaihoz képest, első gyében, birtokosa Berta Ura- Osztálybéli. ság, lakosai katolikusok, fek ADORJánháza. Magyar szik a' Kapornaki kerületben. falu Veszprém Vármegyében, Határja nagyobb részént he- birtokosai külömbféle Urak, gyes, és néhol közép termé- lakosai katolikusok, fekszik kenységû, szõleji ugyan nem Külső Váthoz, mellynek finevezetesek, de boraikat al- lája nem meszsze, Pápátol kalmasint eladhattyák, har- egy, és *. mértföldnyire, kömadik Osztálybéli.

zel Martzal vízéhez. Határja Adorján. Sz, Adorján, csekély, melly körül vannak

Band,

[ocr errors]

Band, és Egedföldi szabad | nyire, a felső Lendvai Urapuszták, napkeletre pedig dalomban, nevezetes tulaja Szalóki határ, délre mint donságai vagynak ugyan e' egy jó puska lövesnyire helységnek, mellyek miate Egerallya. Híresek valanak az elsõ Osztálybéliek közzé bajdan itten Tsomaszi, és számláltathatnék, de mivel Szakalyi nemesek a' törökök határja soványos, a másoellen gyakorta vitézül forga- dik Osztályba tétettetett. tott katonaságjókért, 's mi ADV ASKOHEGYE. Veszdön a' Haza szenyvedett, ezek prém Vármegyébéli hegy, is kihajtattak fegyvereikkel Bakony Ujvár mellett, tenyert örökségjekböl, most tõje magos, és széles, nevét megszaporodván hajdani hí- költsönözte a' tövében nyires nemzetségeknél kevesebb ló, nagy barlangjátol, mellyvagyonnal bírnak. Földgye Hek belsõ üregje tágas, 's e' helységnek hol jó, és fe- azt beszéllik felőle, hogy kete földů, hol pedig fövé- hajdan a' sok vérengezéseknyes; búzát is terem mind nek idejekor, menedék heaz által, ha jól miveltetik, lye vala a' körål, belöl lakó rozsot pedig könnyen, és jó embereknek. időkben gazdagon, erdeje is Ág. Nagy Ág. Magyar favan, 's víze kiváltképen jó, lu Arad Vármegyében, lamásodik Osztálybéli. kosai katolikusok, határbé

Adriántz. Tót falu Sza- li földgye bő termékenységû, la Vármegyében, földes fája, makkja elég, fábol küUra Gróf Csáky, Uraság, lömbféle edényeket készítelakosai katolikusok, fekszik nek, meszet is égetnek laa’ Belatintzi Uradalomban, kosai, eladásra középszerû Belatintzhoz, mellynek filája alkalmatossága; de mivel a' nem męszsze, határja közép víz, néha elönti, második termékenységü, legelője, Osztálybéli. réttye is elég; de más fo- Ag. Nagy Ág, Okur. Magyatkozásaiért harmadik Osz- gyar falu Baranya Vármetálybéli.

gyében, lakosai katolikuADRIANTZ. Tót falu VasVár- sok, határbéli szántó földmegyében, birtokosa Gróf gyei nehezen miveltetnek Nádasdy Uraság, lakosai ka- egyéb javai ugyan vagynak; tolikusok, fekszik Sz. Got- de mivel vagyonnyainak elhárdtol egy, és 4, mértföld- ladására jó alkalmatossága

nintsen,

3

nintsen, második Osztály- mellett, Tolnátol egy jó mértbéli.

földnyire, határbéli földgyè ÁG SZENT PÉTER. Szabad közép termékenységû; tserpuszta Fejér

Vármegyében. jéböl tüzelnek, mint hogy Agáts. Tót falu Nyitra minden erdei fák nélkül vanVármegyében, földes Ura Gr. nak, termô földgyeit; és rétKárolyi Usaság, lakosai ka- tyeit pedig, mivel a' víz tolikusok, fekszik a' Me- áradások gyakorta soványítgyeri Uradalomban. Határ- tyák, második Osztálybéli. ja középszerű, réttye, lege AGÁRD. Magyar, és tót loje, fája szûkségére ele- falu Zemplén Vármegyében, gendo; középszerû vagyon- földes Ura a' Leleszi Prépost: nyaihoz képest, második ság, lakosai katolikusok, fekOsztálybéli.

szik közel Dámótzhoz, és N. AGADisch. Termô falú a' Tárkányhoz is, mellynek fiBánátban Temes Vármegyé- liája nem meszsze. Határja ben, fekszik az Újpalánki minden félc gábonát, sőt még kerületben, Oravitzátol tiszta búzát is boven terem, mértföldnyire. Határja gaz- trágyázás nélkül is, hanem dag termékenységû, 's va- az árpa megkíványa; rétryeigyonnyai nevezetesek lévén nek harmadrésze jó, és hasz-'. első Osztálybéli.

nos szénát hoz, fája mind a' AGÁRD. Magyar falu No-két féle elegendő, vízi, és grád Vármegyében, birto- száraz malmai helyben, vakos földes Urai Jeszenszky, és gyonyait eladhattya UjhelyGyurtsányi Uraságok, lakosai | ben, Ungváron, és Zemkatolikusok, fekszik Nö- plénben, makkja ingyen, térstöl, mellynek filiája nem dohányt is termesztenek, meszsze Naszály hegye alatt, kapával is kereshetnek valabuzával, borral bôvelkedik, mit lakosai, közönséges rétnevezetes vagyonnyaihoz, 's tye van a' helységnek nyoltz termésbéli jó tulajdonságai- kaszás emberre való, földhoz képest elsố Osztálybéli

. gye pedig 81. posonyi meAGÁRD. Magyar, és rátz rô alá, melly szép tulajdonfalu Tolna Vármegyében, ságaira nézve, az első Oszföldes Ura vólt a' Szekszárdi tálybéli helységek közzé Apát Uraság, most a' Királyi számláltatott. Kamara, lakosai katolikusok, AGARO. Agarev. Horvát és ó hitűek, tekszik Sár vize ) falu Somogy Vármegyében,

birto

[ocr errors]

B

birtokos földes Ura, Gróf Gróf Eszterházy Uraság, laFestetich Uraság, lakosai ka- | kosai; katolikusok, fekszik tolikusok, fekszik Torány- Lévátol három mértföldnyire. hoz, mellynek filiája nem Mivel e' helységnek határbéli meszsze, a Kanizsai kerület- földgye,síkos, és termékeny, ben, szóló kegyein kivül min- legelője saját marháinak al. den javakkal bővelkedik, kalmatos, és elegendő, némelly szép tulajdonságaihoz melly gyümölcsös kertyei is képest elsô Osztálybéli

. vagynak, minden féle vaAgaros. Szabad puszta gyonnyaiknak eladására jó Somogy Vármegyében, fek- módgya, de mivel fájok ninszik Gadány, és Ebde között. tsen, sem szölejek, másoAGASEGYHÁza.

Szabad dik Osztálybéli. puszta a' Kis Kúnságban, fek Agostyán. Elegyes lakoszik Ízsákhoz nem mesższe. sú falu Komárom Vármegyé

ÁGENDORF.Ogendorf. Szép ben, birtokos Ura , Gróf Esznémet falu Sopron Várme- terházy Uraság, lakosai katogyében, földes Ura, Sopron likusok, fekszik Szomodtol Városa, lakosai katoliku- nem messze, határja jó, réto sok, és evangelikusok, fek tye, és legelője magok szikszik Sopron Városához nem ségjekre elegendo, noha hameszsze, a'hegyek tövében, tárjának nagyobb részét, a' jeles éptilettyeivel; Korás viz járja, és szénáját is néha begye szõleinek alkalmatlan, iszáposíttya, mind az által mivel borait megtsipôsíti, egyéb jó tulajdonságaira nézgyümöltsöt hozó fáji termé-ve, első Osztálybéli. kenyek, és jók, kivált szil Agó. Szabad puszta a' Jászvássa, kedves ízi gyümöl- ságban, fekszik a' Szent Antsöket terem, gabonája bô- drási pusztához, 's a'Milleri yen van, gesetenyés erdeje csárdához is közel. is, melly szép tulajdonságai Agot. Szent Agot. Szabad hoz képest méltán els8 Osz- puszta Fejér Vármegyében, tálybéli.

birtokos földes Ura a KiráAGERHIDA. Szabad pusz- Iyi Kamara, határja jó terméta Szala Vármegyében, fek- kenységü, 's legelője is kiszik Novához közel.

váltképen alkalmatos. Agro. vagy Agko, Agoy. Agrád. Magyar falu TolElegyes magyar falu Bars na Vármegyében, lakosai kaVármegyében, földes Ura, tolikusok, határja a' termé

szetnek

[ocr errors]

szetnek sok javaival bővelke- gaihoz képest második Osz-
dik, szóló hegye is van, ne- tálybéli.
vezetes vagyonnyaihos, 'ster AGTELEK. Magyar Mezo
termésbéli jó tulajdonságai- Város Gömör Vármegyében,
hoz képest első Osztálybéli

. földes Ura Fáy Uraság, laAgris. Oláh falu Arad Vár- kosai katolikusok, és remegyében, földes Ura a'Ki- formátusok, fekszik Csóltórályi Kamara, lakosai orosz- hoz nem messze, határbéli bol egyesület katolikusok, földgye középszerû, piatzofekszik Borosjenöröl nem zása hasznos ugyan, de két, meszsze. Határbéli földgye 's három mértföldnyire, letermékeny, makkja, fája, gelője elegendő, fája mind szilvássa elég, szõleje közép- a két féle elég, kertyei gyüszerű, meszet is égethet; de möltsösök, 's káposztássai is elegendő legelője nem lévén, jók, pénzt keresnek lakosai a' második Osztályba szám- néha só hordás, néha pedig láltattatott.

szóló munka által, szenet is Agris. Oláh falu Bihar égetnek, mellyet' egy oráVármegyében, földes Ura a' nyira eladhatnak, bólrya is Nagy Váradi Püspökség, la- van, malma közel, de vikosai ó hitüek, fekszik a Béli ze nintsen marhákat itatni, kerületben. Mint hogy vi- melly miatt a' második Oszdékje, és termésbéli tulajdon- tályba számláltatott. ságai nem leg jobbak, a' har AGTELEKI BARLANG. Gömadik Osztályba tétettetett. mör Vármegyében,

AGSTERNO. Elegyes lako- meszsze van Agtelektöl, napsú falu Zemplén Vármegyé- kelet felé egy kopasz, és más ben, földes Ura Klobusiczky felöl igen meredek kö szikla, Uraság, lakosai katolikusok, mellynek alapjánál, mint egy fekszik Baetyántol nem mesz- hat lábnyi szélességû nyilas sze. Jeles szép kertyei, 's van, de olly allatsonyan algyümöltsössei vagynak, mel- kotva a' természettöl, hogy Iyeket a' nagy körtvély fák legörnyedett hajlással férkezfedeznek, határbéli földgye herni belé; minekutánna már jó, kivévén e' fogyatkozá- az ember benne mint egy200. sát, hogy néhol vízenyos, lépésnyire haladt, akkor ötés az árvíz néha elnyomja lik szemébe, igen szép boltermését, mind az által tozati hasonlatosságban az egyéb középszerű tulajdonsá- 1 egész barlang, mellynek mél

tóságos

nem

B2

« PredošláPokračovať »