Obrázky na stránke
PDF
ePub

nek középszerű termékeny- vét tisztaságától vette , 's az ségeire nézve, második Osz- északra fekvő völgyekböl etálybéli.

red, és dél felé foly; a' Vág BELÉN Vize, Trentsén Vár- vizénél sokkal sebesebb, és megyében, magas árkában veszedelmeseb áradásának lefolyó tiszta viz Árva Vár- idején; Liptó Újvár alatt a' megyének határjában ered, Vág vizébe szakad. Rovna, Hora hegyek között, BELLA. Cziróka Bella , y. a' honnan Ternovába foly, Lutoka Bella. Tót falu Zem's azután elhagyván a' lapá- plén Vármegyében, földes lyos helyeket, cgy mély Urai Gróf Csáky Uraság, és völgyben foly Belláig, on- mások, közel fekszik Szina nét pedig Krasznához, három. Mező Városához, Czirok paórányira járó völgyben Vari takotska mellett, melly jó felé foly, holott Vág vizével pisztrángjairol nevezetes. Ha öszve elegyedik; sokféle ba- tárja három nyomásbéli, 's lakkal kövelkedik.

ha trágyáztatik, rózsot, árBELLA. Tótfalu Turotz pát, zabot boven terem , rétVármegyében, földes Ura Bá- tye jó, legelője elég, fája ró Révay Uraság , lakosai ka- tûzre, és épületre, malma tolikusok, fekszik Neczpal- helyben, itatója alkalmatos, hoz nem messze, nagyságára, makkja szabados , piatza How 's népességére nézve itt el-monnan, első Osztálybéli. sõ minden egyéb faluk közt; Bella. Izbugya Bella. Tót régi helység is, hajdan sok falu Zemplén Vármegyében, szabadságokkal bírt vala, a- birtokosa Boronkay Uraság,, zok közzül most is megtar- lakosai katolikusok, fekszik tya, hogy Vasárnapokon reg- Alsó Csebinyéhez nem meszgel Vásárokat tart, régenten sze, határja az említett falumeredek hegyre épült Vár- nak tulajdonságaihoz hasonral is ékeskedett, mellynek lító, második Osztálybéli. most csak niaradványai lát BELLA. vagy Béla. Elegyes szatnak. Szántó földgye le- falu Abauj Vármegyében, lageloje kövér, hegyei sok va- kosai katolikusok, fekszik dakkal bővelkednek, első Kassához, mellynek tulajdoOsztálybéli.

na, nem mészsze. Határja terBELLA. Nevezetes folyó mésbéli tulajdonságaira nézvíz Liptó Vármegyében, má ve hasonlit Baksához, har. sodik a Vág vize után; ne-l madik Osztálybéli.

L 3

BELACZ.

Bellacz. Elegyes falu Tol- | kosai katolikusok, fekszik na Vármegyében, földes Ura az elöbbeninck szomszédsáGróf Festetich Uraság, la- gában, 's vagyonbéli tulajkosai katolikusok, fekszik donságaira nézve is hozzá haa' Völgységi járásban, ha- sonlító. tárja jó termékenységû. BELLEG. Középszerű falu

Bellád. Középszerű falu Bars Vármegyében, földes Bars Vármegyében, birto- Ura a' Királyi Kamara , lakokosai külömbféle Urak, fek- sai katolikusok, fekszik a' szik Aranyos Maróttól egy Verebélyi járásban, határjámértföldnyire , öntöztetik a ban makk termo erdeje, fáZsitva vizétől.

ja épületre, és tűzre, lege'Belladincz. vagy Bella- lôje elég, van, földgye, és sicst. Temes Vármegyében récryei jõk, szóló hegye a' Bánárbéli falu.

határban, mellyek jó boroBellatincz. Népes Me- kat termenek, malma alkalző Város Szala Vármegyé- matos, piatzozása közel Koben, földes Ura Gróf Csáky máromban, első Osztálybéli. Uraság, lakosai katolikusok, 's többnyire tótok, az

Belleg. Magyar falu Soszeskedik; határbéli földgyei lakosai katolikusok, határjáUraságnak kastéllyával' di-mogy Vármegyében, földes

Ura Gróf Festetich Uraság, termékenyek, és a természetnek sok javaival bóvel

ban szóló hegye nintsen, földkednek, első Osztálybéli.

gye némelly részér.omokos, BELLED. Alsó Belled, Pudrértye , legelőjé, és fája van, lein, Dolni Belled. Elegyes

második Osztálybéli

. falu Vas Vármegyében, bir Belleg. Nagy, és Kis tokos Ura a' Királyi Kamara, Belleg. Két faluk Fejér Várlakosai katolikusok, fekszik megyében, mellyek közel Pinka vize mellett, Monyo- fekszenek egy máshoz, Morrókerekkel által ellenben. tól két mérttöldnyire, KoHatárja tůrhető, fája mind márom Vármegyének határja a' kétféle, legelője jó, har- szélén, lakosai katolikusok, madik Osztálybéli.

határjai közép termékenyséBELLED. Felső Belled, gûek, 's vagyonnyai is megOber Pudlein. Német falu lehetősek. Vas Vármegyében, földes BELL MEGYER. Szabad Ura Gróf Erdödy Uraság, la- puszta Békés Vármegyében.

BEL

BELLENCZ. Szabad puszta és mások, lakosai katoliku. Temes Vármegyében, földes sok, fekszik Pereszlényhez Ura Konrad Uraság, neve- közel, mellynek filiája. Hazetes termékenysége, 's jó tárja közép termékenységű, tulajdonságai vagynak. vagyonnyai meglehetősek, BELLÉN. Magyar falu Gö- második Osztálybéli

. mör Vármegyében, földes BELLOTINCZ. Bánátbéli fan Ura Fáy Uraság, lakosai lu, fekszik Maros vize melevangelikusok, és reformá- lett Lippától egy mértföldtusok, határja három nyo- nyire. másbéli, 's közép termékeny BELLOVESA. vagy Beiloveségá, fája szüken, piarza Ri- sza. Tót falu Sáros Vármema Szombatban, második gyében, birtokosai külömbOsztálybéli.

féle Uraságok, határja köBelicz. Kis, és Nagy Be-zépszerű termékenységű, rétlicz. Két tót faluk Nyitra Vár- tye, legelője magok szük. megyében, lakosaik katoli- ségeire elég, fájok nem kü- ' kusok, fekszenek Nyitra lömben, második Osztály, Zsámbokréthez nem messze, béli. 's tsak egy kis köz van köz BELUJA. Tótfalu Hont tök, földgyei néhol sová- Vármegyében, másként Benyosak, de fördõjéröl neve- lugya,

földes Ura Gróf Kozetes, mellyet kiváltképen háry Uraság, lakosai katolihasznosnak tartanak, máso- kusok, fekszik Prenesfalvadik Osztálybélick.

nak szomszédságában, mellyBellicza. Horvát falu nek filiája , határja középsze Szala Vármegyében, földes rů, legelője, 's mind a kétUra Gróf Althán Uraság, kö- féle fája elég, szomszédsázépszerű termékeny voltához gában' dévén Selmecznek, képest,

második Osztálybéli. vagyonnyait jól eladhattya; Bellin. Elegyes falu Gö- de mivel a'posta úton kivül, mör Vármegyében, lakosai hegyek közt fekszik, 's rosz katolikusok, fekszik Feled- útakkal terheltetik, és szóló nek szomszédságában, melly-hegye sints, a' második Osznek filiája. Határja közép- tályba tétetett

. szerü.

BELLUS. Mező Város TrenBELLINCZ. Bellincze. Tóttsén Vármegyében, földes falu Nyitra Vármegyéb. föl- Ura Gróf Königszeg, lakodes Urá Gróf Battyáni Uraság, sai katolikusok, fekszik Pu

kovtól

[ocr errors]

kovtól nem meszsze. A' mint szántó földgyeik középszeElső Lajos Király jószágai- rûek, fája, és legelöjë, 's nak feljegyző könyve mu- vadgya elég, vagyonnyainak tattya, hajdan Uradalmok eladására is jó módgya, mind vala a' Magyar Országi Ki- helyben, mind a szomszédrályoknak; míg végre Illa- ságokban, első Osztálybéli. via, vagy Illoya Uradalommal együtt az Ország Nagyai- Vármegyében, Bellussa

BELUS PATAKA. Trentsen nak birtokokba jöve. A’Vág rosától vette nevezetét, melvize partyához mintegy két helyek között lévô térségen, ha sem fagy bé; hanem a mértföldnyire épült, erdős lyen keresztül foly a Vág

vizébe Trstyefalva felett; solakosai mindnyáján szántó vetok, alatsony házaikat fá- leg keményebb télben is 18. bol szalmával fedvén szok- lisztet örölô, és három kalták építeni. Egyéb aránt a'

ló kerekeket hajt, ambár Város elég népes, és mind tsak két mértföldnyire tera' szántás vetésben, mind a' jed folyása. fazekasságban szorgalmato BELYE, Nevezetes Urasak. Szent Erzséber tem- dalom Baranya Vármegyéploma 1553. leomlott vala, ben, földes Aszszonya F. K. mellyet az előtt Osztrohitsiak Hertzeg Aszszony Krisztiépíttettek; de 1630. eszten- NA, harmintz, és egynéhány dôben viszont felépíttetett. helységeket foglal magában, Szent Fábian, és Sebestyén 's hat kerületekre osztatott, kápolnáit pedig Gróf Bräuner első a' Belyei kerület, mellyUraság építtette. Nevezetesi- | ben ezek a helységek tik, többek között e' helyet nak: Belye , Kopács, DaNéhai Adami, András, Mi- rocz, Laszló, H. Eugenius hály, és Pál itten lett szû- faluja, és a' Vittyári Venletések, kik között leg ne- dég fogadó, Szóllöstöl fél vezetesebb munkákat készi- mértföldnyire, és Koha. A' tett vala Mihály Nemzeti második kerületben ezek a' Magyar nyelvünknek elő- helységek vannak: Hertzeg mozdítására; esméretes kis- Szölöskö, Cseptse , Csusza, sebb niunkája e'tzím alatt: Veresmart, és Batina. A' Ungarische Sprachlehre; de harmadikban ezek: Dard's Magyar Szótárja világosságra Marok, Izsép, Dallyok , nem botsáttatott. Határbéli | Ecsibogád, Bodolya. Aʼne

gyedikben: Nydrad, Majts, ság' Tisztyein kivül számos Szubár, Udyar. Az ötödik- külömbféle mester Emberek ben: Villan Lipova, Sarok, is laknak itten, úgy hogy a' és Szent Márton. A' hato- Mező Városi nevet is méltán, dikhan: Baranyayar, Mo- megérdemlené. Határja gaznostor, Lucs, Szent István, dag termékenységü, 's a' Bon, Kisfalud, a' Bucsik- természetnek külömbféle jaliczári, és a' Kis Lippovi- vaival bőven megáldattatván, czai Vendégfogadók, eze- első Osztálybéli. ken kivül Hennye Horonya, Kipovicza, Lajtka, Gotsa,

BÉLTEŘ. Nagy Béltek. Maszabad puszták.

gyar falu Szabólts VármeBelse. Elegyes nagy falu gyében, földes Ura Kállay Baranya Vármegyében, föl- Uraság, lakosai katolikudes Aszszonya F. K. Hertzeg szik Nyír Bátornak szomszéd

sok, és reformátusok, fekAszszony KRISZTINA, lakosai katolikusok, és reformá- ságában, mellynek filiája , tusok, fekszik a Dunától

határbéli földgye három nyo

másbéli , 's búzát, és rozsot nem meszsze Laska mezőtöl

is jót terem, réttye elegenés Eszék között; hajdan kis- dő, legelője nagy, piatza ded falu vala, mellyet na- 1 és alkalmatos , fája elég, 's

nem meszsze, itatója közel, gyobbított Hertzeg Euge. makkja is van, száraz mal. nius, 's Vár forma erösségü Kastéllyal, melly, négy mértföldnyire ketto; de mi

ma helyben, vizi pedig fél szegletre épült, 's díszesen felékesíttetett, négy bástyái- vel a’vízáradások károsítryák val körül vévén azt, mel- határját, második Osztály

béli. lyeknek húsz lépésnyi szélessége, téglákból készíttetett, Béltek. Mező Város Szatés közepében földel meg- már Vármegyében, földes vertt sántzai, olly mesterség Ura Gróf Károlyi Uraság, lagel keríttettek, hogy azo- kosai katolikusok, fekszik kat mindenkor, ha szüksé- Szatmártól két mértföldnyiges,

vízzel tele ereszthetik. re. Szántó földgyei mind a' A’ közepében vagyon négy három nyomásban termékeszegeletre épülve a Tisztek nyek, réttyei jók, piatzaháza, 's szép tornyával éke-zások két mértföldnyire Szatsittetett. A' leírtt földes Ura- | máron, mind épületre, mind

tűzre

« PredošláPokračovať »