Obrázky na stránke
PDF
ePub

tett.

tűzre szabad fájok van, szó- den javakkal bővelkedik, el. lő hegyei is jók, és közel số Osztálybéli. a' határban; a' hamú zsís BelvedéR. Régi erősség ház is tsak egy órányira van vala Nyitra Vármegyében. hozzájok, ahol fagygyút, Béna. vagy Bene. Omlott fát, és hamut jól eladhat. Vár Heves Vármegyében, ván, első Osztálybéli. Gyöngyös Városa felé haBély. Magyar falu Zem- nyatló kékes Mátra hegyé

nek bérczein látható omladoplén Vármegyében, lakosai katolikusok, és reformátu

zásában; erdós helyen épült sok, fekszik a Zempléni yala, elpusztúlce omladékjárásban, határja mindenfé- jait Bene Várnak mondják le veteményt boven hoz, szé- még ma is a' körül lévő la

kosok. nája jó, de mivel elegendő legelője nintsen, sem fája ,

Béna. Folyó víz Heves a második Osztályba tétette- Vármegyében, a Mátra he

gyek között veszi eredetét, Belyék. Középszerű falu abból a' meredek hegyböl, Somogy Vármegyében, föl- melly Kékes hegynek nevezdes Ura Gróf Festetich Ura

tetik. Tél mértföldnyi meszság, kies helyen fekszik, 's szeségre lett folyásáig, nagazdag termékenységi.

gyon sok forrástól kell vizé.

nek nagyobbíttatni, mivel BÉLZERÉND. Elegyes falu eredetétöl nem messze már Arad Vármegyében, lakosai | malmokat hajt; mind télben, katolikusok, határját Körös | midón más vizek béfagynak vize elszokta önteni; egyéb mind pedig nyárban malmoaránt földgye jó termékcny- kat hajt, melly tulajdonsáségủ, fája, makkja, lege-ga, Tarna, és Zagyva vilõje elég, 's külömbféle ja- zektöi méltán megkülömvai, vagyonnyainak eladá-bözteti. Egy negyed rész sára is középszeri alkalma- mértföldnyi messzeségü metossága, második Osztály- redekségen siet le felé tserbéli.

gedező folyása, az egyeneBelvard. Magyar fa!ı Ba-1 sebb térségre, holott Sári ranya Vármegyében, földes hegytöl akadályoztatván, előUra Gróf Battyáni Uraság, 1 ször napkeletre hajol, de vilakosai katolikusok, fekszik szont viszsza foly déli részére, a' Pécsi járásban, határja min- mig síkságot érvén egyenes

árká

árkában megtartya folyását ; reshetnek lakosai, első Osznoha kevés időig, mivel vi- tálybéli. szont más völgybe befoly

Bene. Szabad puszta Heván, Tsikró patakjával egye-ves Vármegyében. sil, végre pedig Tarna vi Bene Ente. Elegyes falo zével is egygyé válik; ha Poson Vármegyében. meg árad, nagy zuhogással fut le a' völgyre, és sok par- Jászságban, fekszik Ketske

Benz. Szabad puszta a' tyán nyôtt élő fáknak tövökból való kitsavárásával,

mét, és Nagy Körös között,

's elvitelével károkat is tesz;

a' Jászságnak széle felé. Hahalai kisdedek, és nem nagy

tárja jó termékenységů. számmal vagynak.

BENEDEK. Sz. BENEDEK.

Mező Város Bars VármegyéBéna, vagy Benna. Ele

ben, földes Ura az Esztergogyes magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai ki

mi Káprálanbéli Uraság, lalömbféle Urak, lakosai ka

kosai katolikusok, fekszik tolikusok, fekszik Serkéhez új Bányához más fél mértkét mértföldnyire , határbéli földnyire, Garam vize melföldgye közép termékenysé- Szerzerebéli Atyáknak lakó

lett. Hajdan a' Sz. Benedek gủ, 's vagyonnyai is ollyanok lévén, második helyek vala , kiket első Gertálybéli .

za Király szállíttatott ide

1075. esztendőben. Jeles két BENE. Benya. Magyar fa- toronnyal ékesältt Szentegylu Bereg Vármegyében, bir- háza Sz. Benedeknek emlétokosai külömbféle Urak, la- kezetére építtetett: mellykosai többnyire reformátu- nek egy részében tartatnak sok, fekszik Beregtöl fél / a' régi örökségi , más haszmértföldnyire, határja néha nos levelek: 1565. jutott az megkivánnya a' trágyázást, Esztergomi Káptalannak birszôlei jó borokat teremnek, tokába. Látható itten a' Moa és Vári, 's Beregszdz Me- hátsi veszedelemnek jeles lező Városokhoz közel lévén festése; melly nem régen vagyonnyaikat eladhattyák, megújjíttatott. Határja jó terlegelője, és fája úgy épület- méssel fizet, bora jó, héti re, mint tûzre elég, megle- vásárjai is vagynak, vagyonherôs kô bányája is van, anyai jelesek, elsö Osztályhol kézi munkával pénzt ke- béli.

BENE

[merged small][ocr errors]

Benedek. Szent Benedek. Uraságtól ingyen fája mind Magyar falu Pest Vármegyé- tûzre, mind épületre elég, ben, földes Ura a' Kalotsai Szent Miklósi piatztól is csak Érsekség, lakosai katoliku- *. órányira van, a' hol kesok, fekszik Kalotsához egy resetre jó módgya, az első mértföldnyire. Határja kö- Osztályba számláltatott. zépszerû, vagyonnyai ha BENEDEK FALVI FORRÁS. sonlítanak Bátyához, máso- Liptó Vármegyében, savadik Osztálybéli.

nyú víz, mellyel nem tsak BENEDEK. Szent Benedek. a lakosok; hanem szomElegyes magyar falu Somogy szédbéliek is haszonnal elVármegyében, földes Ura a' nck. Gyori Prépostság, lakosai BENEDEKFALVA Vize. Fokatolikusok, fekszik a Ka- lyó víz Liptó Vármegyében, posi járásban. Határja gáz- más neve Irnovecz, Huyra dag, fája, makkja elég, 's felett fakad, és végre Vág külömbféle javakkal megál- vizébe szakad, áradások idedattatott, de mivel réttyeit jén igen kártékony a' körûnéha a víz járja, második lötte lévő lakosoknak. Osztálybéli.

BENEDEKFALVA. Elegyes BENEDEK. Szent Benedek. falu Külső Szolnok VármeElegyes falu Vas Vármegyé- gyében, lakosai nagyobb rében, lakosai katolikusok, szént Csehi birtokához számfekszik Tótkeresztúrhoz nem láltatnak. meszsze. Határja középsze * BENEDEKE, vagy Benerů, vagyonnyai is, második dike. Tót falu Bereg VárOsztálybéli.

megyében, birtokosai küBENEDEK FALVA. Benedi-lömbféle Urak, határbéli kova. Tót falu Liptó Várme- földgyei rész szerént sovágyében, lakosai katolikusok, nyok, és hegyesek, rész fekszik Sz. Andrásnak szom- szerént pedig a víz, és zászédságában, mellynek fi por mossa; réttyei pedig liája, saványú vizéröl neve- vagy kevés szénát hoznak, zetes; egy harmadrésze föld- vagy ha hoznak is sásos, har . gyének sovány, és két har- madik Osztálybéli. madrésze dombokon fekszik,

BENESEK. Élegyes falu Temelly miatt mind mivelése, mes Vármegyében, földes mind trágyázása nehezebb; Ura a' Királyi Kamara, fekde mivel legelõje jó, és az szik erdőség között, 's la

kosai fábol való csinálma- erre érdemessé; és ez az erenyáik által, és fübarozással dete a' Beniczky régi famiélősködnek.

liának; egyéb aránt e’ helyBENEDIKÓCZ. Mező Város ségnek határa elég terméSáros Vármegyében, földes keny, legelője is elég, máUra Desöty Uraság, lakosai sodik Osztálybéli. katolikusok, és ó hitüek, fekszik Stropkóhoz 1. mért

BENeting. Benetzina. Tót földnyire Zemplén Várme

falu Ungvár Vármegyében,

birtokosai külömbféle Urak, gyének széle felé, határjá- lakosai többnyire ó hitúek, nak két inyomásbéli földgye fekszik Tybéhez nem mesztermékeny, és nagy; réttye kétszer kaszáltatik, mivel pe- ja soványas , harmadik Osz

sze, mellynek filiája, hátárdig legelője, és erdeje szûken van, második Osztály

tálybéli. béli.

Benge. vagy Benye. EleBENEDIKOVA. Benediko. gyes tót falu Baranya VármeTót falu Árya Vármegyében, gyében, földes Ura Gróf Eszlakosai katolikusok, fekszik terházy Uraság, lakosai ka

tolikusok, fekszik a' BaraMutne falunak szomszédságában, mellynek filiája. Ma- nyai járásban, határja, 's vagara hegye között, Alsó Ku- gyonnyai is középszerűek.

Benicz. Tót falu Turótz bintól nem messze, határbéli földgye soványas, va- Vármegyében, lakosai kato

likusok, fekszik Valtsának gyonnyai sem nevezetesek harmadik Osztálybéli.

szomszédságában, mellynek BENEFalva. vagy Beni- filiája. Hatắrja meglehetős. cze. Tót falu Turótz Várme Benicze. Tót falu Liptó gyében, földes Ura Benicz- Vármegyében, földes Ura Beky Uraság, hajdan Benefalva niczky Uraság, lakosai kavólt neve, IV. Béla 1269. tolikusok, fekszik Nagy Paajándékozta Beneföldgyét lugyától mintegy mértföldThuróczy Imre fiainak; Zsig- nyire, Bodafalvának szomNOND Király 1413. Benicz szédságában, mellynek filiáMártonnak, és Jánosnak ad-ja, dombos helyen fekszik, ta; ez ajándékot I, FERDI- határja mindazáltal közép nánd Beniczky Miklósnak termékenységü, tulajdonsámegújjította, ki is hadi je- gai külömbfélék, második les viselete által tette magát | Osztálybéli.

és szép

BENIKháza. vagy Benyik

BENIKOVA. Barlang Liptó haza, Benyovcze. Tót falu Vármegyében; hasonló neLiptó Vármegyében, birto- vũ kösziklás hegytöl nevezkosai külömbféle Urak, la- tetik, úgy mint a' mellynek kosai katolikusok, fekszik szomszédságában esik; e' barTarnórznak szomszédságá- langnak szélessége , 's magaban, mellynek filiája, am- sága is egyenetlen, hoszszabár e' helységnek földgyei, sága pedig mintegy ötven öl, és rétryei is meglehetősek; neveztetik sárkány barlangde mivel még szükségékre nak is azok a'tsontok miatt , sintsenek elegendő berkei , a' mellyek benne imirt amótt annyival inkább erdeje, le-találtatnak. Ezek a' tsontok, gelője is szoross, Szent Mi- a' mint formájok, és nagysáklósi piatzáról más fél órá- gok mutattyák, idegen, és nyira fekszik, második Osz- esméretlen állatoknak tsontálybéli.

tyai; tekervényes úttyai vagyBENikova. Liptó Várme- nak, néhol

nagy, gyében, igen nagy mere- formájú tágas üregek is vandekségű kőszikla , mellynek nak benne, a' tsepego kómagossága három ezer lépés, böl pedig mindenféle képek közép táján egy mély setét formáltatnak, mellyek kézbarlangnak szája látszik; de zel készültt alkotmányokhoz a' mellyben még semmiféle hasonlók; találtatnak benne ember nem volt, hozzá járul- sok apró források is, melhatatlansága miatt, az egyik lyeknek vize különös hidegoldala kivül járható, 's lej- ségű, némellyek Arena, tos, és alkalmatos a' barmok vagy vizelleti tóvény ellen éllegelésére, azon oldalán pe- nek véle. Valóságos lerajdig, mellyen egy patakots-zóltt képét, kimetszette Buchka foly, látszik egy különös holtz, a' Deménfalvai Barfů neme, vagy lapu a'köszi- langnak nevezete alatt. In klákon lefügni; ennek hosz- Prodr. Béliano. szasága alatt az essó ellen is BENK. Magyar falu Szameglehet az embernek ma-bólts Vármegyében, földes gát vonni. Bộvebb leírását Ura Vay Uraság, lakosa kalásd Bél Mátyás munkáiban. tolikusok, még többen reIn Prodromo, et Notitia formátusok, fekszik Fényes Hungariae Novae Tom. 11. Litkéhez, mellynek filiája 9. 4. pag, 521. Com, Lipt. nem meszsze, Tisza vizéhez is

közel,

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »