Obrázky na stránke
PDF
ePub

puszta Fe

közel, határjának két nyo sa Varannón, és Homonnan, másbéli földgye középszerú, első Osztálybéli. réttyeit gyakorta elönti a' BENKOVECZ. Elegyes horvíz, piatzozása jó úton, egy vát falu Szala Vármegyében, mértföldnyire Kis Várdán; lakosai katolikusok, fekszik aratás, és kaszállás után ele- Szoboticzának szomszédságendó legelője , fája épület- gában, mellynek filiája. Hare, és tűzre, almássa neve- tárbéli földgye középszerű, zetes, lápokkal való járása valamint vagyonnyai is, máhasznos , száraz malma hely- sodik Osztálybéli. ben; harmadik Osztálybéli. BENNA. Magyar falu GöBENKE. vagy Benky. Ele

mör Vármegyében, lakosai gyes falu Bihar Vármegyé- leginkább katolikusok, fek

szik Tülek Püspökynek szomben.

Benkenáza. Elegyes fa- szédságában, mellynek filiálu Vas Vármegyében, birto- ja, 's hozzá hasonlító.

BENTA. Szabad kosa Noszlopi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a'

jér Vármegyében.

Bény. Kis Bény. KözépSárvári járásban. Határja, 's vagyonnyai is középszerűek.

szerű falu Esztergom Várme

gyében, birtokosa az Egri Benke Patony. A'P. be- Kis Papság; nevezetes, kütüben.

lömbféle kiállott ellenséges Benkocz. Benkovce. Ele- viszontagságaira nézve; mogyes tót falu Zemplén Vár-stani lakosai katolikusok megyében, földes Ura Gróf hajdan a' Premonstratenseik Barkóczy Uraság, lakosai klastromáról

híres vala, katolikusok, fekszik Onda- melly időben három templova vize mellett, Maryasotz- mai valának, egyik az Úr nak szomszédságában, melly- testének tiszteletére, másonek filiája, Zsitvá Várához dik temploma tornyos kerek dél felé « órányira, határ- formára vala épülve az (DV6ja három nyomás béli, melly ZÍTŐNEK, és a' 12. Aposto ha trágyáztatik, elég bồ ter- loknak tiszteleteire, harmamo, rétrye jó szénát hoz, és dika pedig Szent Katalinnak kétszer kaszáltatik , legelője tiszteletére; de a' mellyekmeglehetős, fája tazre, és nek a háborús viszontagsa, épületre elég, malma közel, gok miatt tsak omladékjai is itatója alkalmaros, piatzozá- | alig szemléltethetnek. Has

tárja

[ocr errors]

tárja jó termékenységi, le-nyire, földes Ura Szirmay gelője elég, réttye jó, pia. Uraság, lakosai leg inkább tza Esztergomban, de mivel magyarok, katolikusok, és réttyeit Garam vize néha el reformátusok, nevezetes e’ önti, második Osztálybéli. helyröl a földes Uraságra

Bény. Nagy Bény. Ma- nézve, hogy annak testamengyar talu Esztergom Várme- tom szerént Keresztnévvel gyében, közel kis Bényhez, Ádámnak kell neveztetni, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, egyéb aránt a jószág Koralakosai katolikusok. Ez a' binszky L. szerént a Királyi helység is sokszor elpusztít- Fiscust illetné. Határja a' latatott, és külömbféle ellen- pályokon termékeny, de az ségeknek dühösködései el-essos záporok által soványitlen épiltt hajdani nagy sán- tatik; néha drága köveket is tzai mélrán tsudálkozást in- | lehet határjában találni, sződithattak. Határbéli földgye ló hegyei nevezetesek, noha jól terem , legelője elég, rét- némelly hegyek meszes botyei gazdagok, fája cizre szi- rokkal fizetnek, fája mind a' ken; piatza mint Köbölkút- kétféle, malmai helyben, elnak; mint hogy réttyeinek số Osztálybéli. a víz árt, inásodik Osztály Bente. Legyes Bénye. Ele

gyes lakosú falu Zemplén Bénye. vagy Binye. Tót Vármegyében, birtokosai küfalu Pest Vármegyében, bir- lömbféle Urak, lakosai katokosa Banzay Uraság, lako- tolikusok, és reformátusok, sai katolikusok, és evange- fekszik Bekers mellett, Szelikusok, fekszik Monornak rendshez mintegy jó fél mértszomszédságában, mellynek földnyire , határjának, 's vafiliája. Határbéli szõlei nem gyonnyainak jó tulajdonsánevezetesek, földgyei ter- gaihoz képest, első Osztálymékenyek, fája elég, más béli. középszerű tulajdonságaira Benye. Benge név alatt. nézve, második Osztálybéli. BENYÉK. Benakoyce, Tót

Bénye. Erdö Bénye. Hegy falu Abaúj Vármegyében, allyai Város Zemplén Vár- földes Urai Keltz , Szerentsy, megyében, nevezetét vette és más Uraságok, lakosai leg a' körülötte fekvô erdos he- inkább katolikusok, határlyekról, fekszik Tóltsva Vá- jában elegendő legelője nints, rosától, egy kis mértföld- tüzre fája elég, földgyének

fele

béli.

fele sovány, és nehezen trágyonnyaikat jól eladhattyák,
gyáztatik, réttyeinek is na- első Osztálybéli.
gyobb részét a víz járja ; de Benyov. Tót falu Tren-
Kassának szomszédságában tsén Vármegyében, lakosai
lévén, holott vagyonnyait jól katolikusok, fekszik Mik-
eladhattya, második Osztály- sófalvához š. mértföldnyire,
béli.

termésbéli tulajdonságaira BENNYEST. Oláh falu Bi- nézve, hasonlít Felsô Vanhar Vármegyében a' Béli já- ditshoz, második Osztálybéli. rásban, földes Ura a' Nagy BEODRA. Elegyes falu ToVáradi Püspök, tsekély ter- rontal Vármegyében, lakomésbéli tulajdonságaihoz ké- sai katolikusok, és ó hítûek, pest, harmadik Osztálybéli. fekszik a' Becskereki járás

Benyócz. Binovitz, Bi-ban, Karlovához nem mesznoycze: Tót falu Posony Vár- sze, birtokosai Karátsonyi, és megyében, lakosai katoliku

más Uraságok. Határja kösok, fekszik Nádasnak szom

vér, nevezetes termésbéli szédságában,mellynek filiája. tulajdonságaihoz, 's vagyon

nyaihoz képest, első OszBenyus. Tót falu Zólyom tảlybéli. Vármegyében, birtosa a' Ki Bér. Tót falu Nógrád Várrályi Bányászi Kamara, la- megyében, földes Ŭra Herkosai katolikusok, 's plébá- czeg Eszterházy. Uraság, laniájok is van.

kosai katolikusok, és evanBENYUsháza. Benyusoy- gelikusok, erdós hegyes hecze. Tót falu Liptó Várme- lyen fekszik, Pest Vármegyégyében, földes Ura Palugyai nek szélén, Bujáktól, mellyUraság, lakosai katolikusok, nek filiája nem messze, és fekszikTarnótznak szomszéd- Acsától egy mértföldnyire. ságában, mellynek filiája, Határbéli földgye jó, legelőambár e'helység igás marhái- je elég, réttyei hasonlókénak legelột bérben tart, és pen, 's fája mind a' két féle; földgyének 1. része soványas, malmaik helyben, de piatza de mivel s. hó termékenysé- három mértföldnyire , első gů, 's könnyen miveltecik, és Osztálybéli. trágyáztatik, Tarnócztol *: Bér. Kis,és Nagy Bér.MaSzent Miklóstól pedig fél óra gyar faluk Komárom Vármejárásnyira léven, ahol pénzt gyében, földes Ura Gróf Batkereshetnek lakosai, és va-tyáni Uraság , lakosai ka

M

toliku.

1

nek filiája.

tolikusok, fekszenek Bán- / kusok, és reformátusok, fekhidátol nem meszsze, Vesz-szik Zalkodnak szomszédsáprém Vármegyének széle fe- gában, mellynek filiája. Halé, határjai elég terméke- tárbéli földgyèi jók, réttye nyek, rétryļi, legelője,

sa- elég, piatzozása mint Balsáját szükségekre elég, szolei nak, fája elég, makkja, zöldmeglehetős bort teremnek; sége, nádgya, venyegéje is de mivel legelőjöknek egy van, keresetre jó módgya, része homokos, a második vízi malma kettő, 's gazdag Osztályba tétettettek.

halászattya helyben, első OszBÉR. Szalabér. Az Sz. be. tálybéli.

Berczér.Szabad puszta Pest tüben.

Bercz. Szabad puszta Zem- Vármegyében, fekszik Irsáplén Vármegyében, fekszik nak szomszédságában, mellySzilvás Újfalunak szomséd

BERD ÁRKA. Tót falu Göságában. Berczel. Nagy Berczel. Gróf Andrási, és más Urasá

mörVármegyében, földes Ura Népes helység Nógrád Vármegyében, birtokosai több gok, lakosai evangelikusok, Uraságok, lakosai katoliku

fekszik Radzim hegye alatt, sok, fekszik Szanda omladozó

Kis Szlabos, és Márkuska Várától nem meszsze, 's az

faluknak szomszédságokban Uraságok szép Kastéllyaival egy órányira. Határja hegyes, díszeskedik, határja jó, lege- Bor jól terem, rettyei jók,

gabonát meglehetősen, zalõje, erdeje elég, réttyei, legelője is, második Osztályés borai nevezetesek, malma

béli. helyben, első Osztálybéli. BERCZEL. Kis Berczel. Sza

Berg. Nem nagy falu Bars bad, puszta Nógrád Várme Vármegyében, fekszik Kör

möcz mellet magas helyen, gyében.

Berczel. Elegyes falu Pest földgye sovány, lakosai a Vármegyében , birtokosa a'

Körmöczi bányákban laknak Királyi Kamara, lakosai ka nagyobbára, és ott dolgoztolikusuk, határja középszerů. szabadok.

nak, 's a' közönséges adóról Berczel. Jó magyar falu Bere. Magyar falu SzatSzabolts Vármegyében, bir-már Vármegyében, birtokotokosai Besenyei, 's külömb- sai külömbbféle Urak, lakoféle Uraságok, lakosai katoli- sai katolikusok, és reformá

tusok,

tusok, fekszik Fénytöl nem | vizéhez, 's a' ki áradásokmeszsze, mellynek filiája. nak, és ár víz kiöntésének Szántó földgyeik kevesek, inkább ki van téve, egyébréttyek nintsen, egyedül ké- aránt az előbbenihez hasonló zi munkával élősködnek, 's lévén, első Osztálybéli. kéntelenek öt, hat mértföld BERECZNA. Kis, és nagy nyi helyeken keresni élel- Bereczna, Bereczno. Tót famet, negyedik Osztálybéli. luk Ungvár Vármegyében.

BERECZKI. Alsó Bereczky. BEREG. Ratz falu Bács VárZemplén Vármegyében , fol- megyében, földes Ura a' Kides Ura Boronkay Uraság, rályi Kamara, fekszik a Dulakosai többnyire reformátu- nához órányira, Zomborsok, fekszik' Bodrog vize tól két mértföldnyire, szántó mellett, 's az Uraságnak Ka- földgyei mindenféle hasznos stéllyával díszes; a' többi há- termést hoznak; piatza nezakat egy felől Bodrog vize, gyedfél mértföldnyire Bajan, dél felől pedig gyümöltsös marháinak itatása alkalmatos, kertyei kerítik", Vajnátska fája van, füzesse nem nagy, felöl, közel van hozzá Agotz's szölôi alább való borokat majorság. Határja jó termé- teremnek, nádassa elég, hákenységü, és könnyen mi-rom malma a' Dunán, széveltetik, réttyei jók, lege- nája, midón a' Duna ki nem loje elég, itatója helyben, önt, a völgyekben lévő via piatza egy órányira vám nél- zenyös nedvesség miatt nákül, holott négy országos vá- das, és sással elegyes, másárok esnek esztendőnként, sodik Osztálybéli. makkoltatása a szomszéd BEREG VÁRMEGYE. Comi. ságban, szóló munkával is tatus Beregienfis

. Bereger pénzt kereshetnek; első Osz- Gespanschaft. Nevezetét vettálybéli ,

te e' Vármegyének fő VároBERECZKI. Felsö Bereczky. sátol Beregszásztol. Hoszsza Magyar, és tót falu Zemplén e' Vármegyének mintegy tiz Vármegyében, birtokosa l-mértföldet tesz, szélessége brányi Uraság, lakosai ó hi- pedig öt, 's néhol hatodfél tuek, és reformátusok, fek- mértföldnyire terjed. Határja szik az elöbbeninek szom- észak felé ki terjed egész a szédságában. E’ helység kis- Karpat nagy hegyekig, melly sebb az elsőnél, és egy keve- által Galitziától elválasztarik; sé közelebb van, a Bodrog napkelet felé pedig szoma

M

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »