Obrázky na stránke
PDF
ePub

Ura Gróf Cziráky Uraság, la- vaival bőven megáldattatott, kosai katolikusok, fekszik méltán első Osztalybéli. Csákváron alól, egy mért- ' Berény. Kis Berény. Maföldnyire, népes magyar, 's gyar falu Somogy Vármegyésváb lakosú Mező Város, ha- ben, birtokosa Jankovich Utárbéli szántó földgyei termé. raság, lakosai katolikusok, kenyek, legelői elegendők, fekszik Lengyeltóthoz nem bora középszeri, szántó föld-meszse, mellynek filiája. Hagyei jó szántást kívánnak, a' tárja elég buja, 's gazdag terrégiek Lovas Berinynek ne-mékenységü, réttyei kövévezték , az itt lévô nevezetes rek, legelõje nagy, fája elég, ló tenyésztetéstöl ; első Osz- szóló hegye is van, első Osztálybéli.

tálybéli. BERÉNY. Mezö Berény. Ele BERÉNY. Jász Berény. Négyes falu Békés Vármegyé- pes magyar Mező Város a' ben, földes Ura Báró Haruch- Jászságban, lakó helye a' Jáker Uraság, az előtt népes, szok Kapitánnyának, lakosai és nevezetes falu vala; de a' katolikusok, és reformátusok, háborúknak idején. elpusz- épületei alatsonyak, oskolája túlt, viszont 1721. magyar, a körül belől valókhoz ké német, és tot lakosai felépí- pest nevezetes. Határja kitették, fekszik Békéstöl nem váltképen termékeny javai meszsze mellynek filiája. jelesek , 's nem lehet nem az Határbéli szántó földgyei jól első Osztálybéliek közzé termok, rétryei is jók, ker-számlálni. ti szöleji sokak; de legelő

BERÉNY. Balaton Berény. je sovány, és a víz járja, Magyar falu Somogy Vármenádgya, malma nints, sem gyében, földes Ura Báró Huközel való piatzozása, mind nyadi Uraság, lakosai katoaz által első Osztálybéli. likusok, fekszik Vörsnek

Berény.Nagy Berény. Ma- szomszédságában, mellynek gyar falu Somogy Vármegyé- filiája. Határja bó termében, földes Ura a' Veszpré- kenységû, vagyonnyai kümi Káptalanbéli Uraság, la- lömfélék, fája elég, de legekosai katolikusok, 's Plébá- loje szoross lévén, az Uraság niája van. Határja gazdag ter- szomszéd pusztáibol enged, mékenységû, vagyonnyai ne- első Osztálybéli

. vezetesek, 's mint hogy a' BERÉNY. Iharos Berény, természetnek külömbféle ja- Elegyes falu Somogy Várme,

gyében,

gyében, birtokosa Inkey U- lett, melly a' falu alatt, már raság, lakosai katolikusok. Sajó vizével öszve zuhan; Határja jó termékenységü, határbéli földgye termékeny, vagyonnyai jelesek, eladásra legelője elég, 's mind a’kételég módgya,első Osztálybéli. féle fája van gyümöltsös

BERÉNY. Veres Berény. kertyei, káposztás földgyei Elegyes falu Veszprém Vár- | jók, meszet, szenet is égetmegyében, földesUra a' tudo- nek, 's kô bányája is van, mányi kintstár, lakosai kato- malma helyben, másodikOszlikusok, határja közép termé- tálybéli. kenységå.

BERETÖ. Brecoycze. TótfaBerény. Karancs Berény. lu Sáros Vármegyében, birElegyes lakosú falu Nógrád tokosa Péchy Uraság, lakoVármegyében, birtokosai kü- sai katolikusok, fekszik Tolömbféle Urak, lakosai ka- risza vizéhez nem messze, tolikusok, fekszik Karants Büke falunak szomszédságáKeszinek szomszédságában, ban, mellynek filiája. Határmellynek filiája. Határja , 's béli földgye, ha jól miveltetulajdonságai is középsze- tik jól terem, réttyei mindég rủek, második Osztálybéli. kétszer kaszáltatnak, lege

Beret. Magyar falu Abauj loje, és fája is tűzre elég, Vármegyében, a' Tsereháti két nagy piatzozáshoz nines járásban, birtokosai Herke, meszsze, 's mint hogy vaés más Urak, lakosai leg in- gyonnyainak eladására olly kább reformátusok, fekszik nevezetes módgya van, az Detek, és Pocsaj mellett, ter- első Osztályba számláltatott. mésbéli tulajdonságai megle Beretö. Brezejoy. Elegyes hetosek, de mivel épületre falu Zemplén Vármegyében, fája nints, és malmaik is tá birtokosai Aiszodorfer, Kavolabb esnek, a második zinczy , és más Urak, fekszik Osztályba tétettetett. Pazdistól nem meszsze, Vásár

BERETKE. Magyar falu, Gö- helynek szomszédságában, mör Vármegyében, birtoko- mellynek filiája , lakosai kasai külömbféle Urak, mint tolikusok, és reformátusok, egy ezer lépésnyi meszsze- Határja három nyomásbéli, 's ségre fekszik, Sánkfalvátol, minden féle gabonát bộven mellynek filiája, Gömör Vá- terem, rétiyei jók, legelője rossától sem meszsze, észak- elég, fája mind a két féle, ra aʼJolsvai patak folyása mel-malmai a szomszédsághan, és

helyben,

helyben; alkalmatos piatzo-konyszögnél a' tengeri gyönzása Nagy Mihályon; elsô gyökhöz, hasonlító gyöngyöOsztálybéli.

ket találtak benne; rákkal, BERESZTEG. Elegyes falu's tekenos békákkal bővelSopron Vármegyében, lako- kedik, halai, madarai, vadsai katolikusok, nevezetes katsái, szártsái, olly számovagyonnyaihoz képest, első sok, hogy azoknak sokasáOsztálybéli.

ga néha egészlen elboríttya BERETTYÓ. Bihar Várme- vizének színét. gyében, motsáros, és sáros BERETTYÓ ÚJFALU. Az Ú. folyó víz, ered Vörös he- berüben. gyekben, lefolyásának árka BEREZINA. Nagy Berezitartosan egy forma, míg a' na. Orosz falu Ungvár Várlapályosságot elérvén széles- megyében, birtokosa a' Kisebbre terjed. Margita Vá- rályi Kamara, fekszik északrosa, Abrány, Sz. Júbb, Sz. ra Ung vize mentében; nem Imre, Szalárd mező Város , utólsó bovségü, de nehéz és helységeknél foly le. Vaj- mivelésüek szántó földgyei, dát, és Hodost hasítván Ba- réttyei jók, legelője elég, konyszegnél terjed el leg szé- itatója alkalmatos, fája mind lessebbre, és nagy motsáros- a' kétféle, első Osztálybéli. ságokat szerez,

kivált Fel Berezna. Kis Berezna. egyháza körül, ahol fertő- Tót falu Ungvár Vármegyéket is csinál; nád , 's tzín mo- ben, földes Ura a' Királyi Ka. só füis terem kiszáradhatat- mara, fekszik az elöbbenilan sárjában; innen kezdi töl nem messze, különös rendesebb folyását, mivel Isteni tisztelét helye az Oromég eddig eredetétöl fogva, szoknak, mert Galliczia feinkább fertő, mint sem fo- lól fekvő szomszédságokbol, lyó víz forma volt. Vize ár- nem külömben máskörül fekka közepében lefolyván, szé- võ helységekböl is ide gyülei körül álló vizeket hágy, lekeznek bútsú járás végett. Félegyházatól Polyajd híd- Határja gazdag, vagyonnyai gyáig, mindég, rétség, és elég nevezetesek, 's az előbszántó földek között foly, benihez majd hasonlók, elmig Potsaj, és Kismanjánál số Osztálybéli. az ér vizével egyesül. Vi BEREZNA. Berezovetz, Brás szont, Esztari Gáborján, /za. Tót falu Máramaros VárBerettyó Újfalunal foly. Ba- megyében, lakosai katolikus

sok,

[ocr errors]

sok, 's még többen ó hi- filiája, földgye termékeny, tűek, fekszik Husztól más legelője elég, réttyei jók, fél kis órányira, mellynek szóló hegye helyben , malma filiája, határbéli földgye, ha színt úgy, fája is elég van, trágyáztatik, tiszta búzát, piatzozása Veszprémben, elkétszerest, és rozsot jót te sê Osztálybéli. rem; ha pedig nem trágyáz BERIND. Magyar, és nétatik, zabot, és pohánkát, met falu Veszprém Vármepíatzozása a szomszédságok- gyében. ban van, fájok, legelőjök, BERIN, Bánátbéli falu Te. réttyeik elegendők, második mes Vármegyében, fekszik Osztálybéli.

Temesvártól más fél mértBEREZNIK. Tót falu, Má- földnyire, lakosai oláhok ramaros Vármegyében, föl- és kereskedésból élnek. des Urai Gróf Teleky, és más Boros BERINKE. Elegyes Uraságok, lakosai katoliku- falu Nógrád Vármegyében, sok, és ó hitüek, fekszik földes Ura Balog Uraság, laHusztnak szomaszédságában, kosai katolikusok, fekszik mellynek filiája. Határjában Berkinek szomszédságában, fája mind a kétféle, föld- mellynek filiája, és a' mellygye sem épen sovány; és ha hez tulajdonságaira nézve hatrágyáztatik, rozsot, és ku- sonlító. kuritzát meglehetősen terem,

Berito. Szabad puszta Tolde mivel réttye, és legelője na Vármegyében, földes

Ura nintsen, negyedik Osztály- Rudnyánszky Uraság. béli.

BERKE. Horvát falu Szala BERGVERK. Kis falutska. Vármegyében. Vas Vármegyében, birtoko Berkefalu. Elegyes lakosa Gróf Battyáni Uraság, haj- sú falu Vas Vármegyében, dani bányájaik tsekélységei lakosai katolikusok, határmiatt, öszve omladoztak , ja közép termékenységü, de Most leg inkább választó víz- többnyire hegyes, és a'zánek készítéséböl élősködnek. porok által rongáltatik, rét

Berhida. Magyar falu Vesz- tyeinek is ártanak néha az prém Vármegyében, birto- apró folyó vizetskék, szőkosai Beniczky, és Boron- lõik tûrhetők, gyümölcsös kai Urak, lakosai katoliku- kertyeik jól termok, fájok, sok, fekszik Pere Mártonak legelőjök elég, második Oszszomszédságában, mellynek tálybéli

.

BER

puszta Cson

BERKEHáza. Elegyes falu két mértföldnyire, földgye Vas Vármegyében, földes három nyomásbéli, mellyUra Gróf Nádasdy Uraság, ben jó búza terem, gabona lakosai katolikusok, fekszik bőven, réttye a' hol viz nem Kemenczének szomszédságá- éri, kövér, és jó, piatzozása ban, mellynek filiája, ha- harmad fél mértföldnyire, és tárbéli töldgye soványas, szô- Debreczenben ötre , legelolo hegye meglehetős, fája je elég, itatója alkalmatos, růzre elegendő, de más tse- salétromos földgye is van a' kélyes vagyonnyaihoz ké réteken, kaposztássa, hagypest, harmadik Osztálybéli. mája, és más zöldsége, 's

BERKENYE. Elegyes falu nádgya elég, száraz malma Nógrád Vármegyében, föl- helyben , vizi pedig fél mértdes Uraa' Váczi Káptalanbéli földnyire, első Osztálybéli.

BERki. Szabad Uraság, lakosai katolikusok, és nem meszsze fekszik Nó grád Vármegyében, földes grádtól, határja termékeny, kosai leg inkább katoliku

Ura Gróf Erdödy Uraság, lalegelője elég, úgy fája is,

sok, fekszik Algyõnek szomréttyei kétszer kaszáltatnak, 's jó szénát teremnek, mal szedságában, mellynek fimaik helyben, piatzok há

liája, 's vidékje is hozzá ha

sonlító. rom mértföldnyire, elsố Osz

Berki. Berok. Elegyes fatálybéli.

lu Nógrád Vármegyében, BERKESD. Magyar falu Ba

földes Ura Balog Uraság, laranya Vármegyében, birto

kosai katolikusok, fekszik kosa a' Királyi Kamara , ter

Boros Berinkének szomszédmékeny határja síkon fekszik, szõlõs kertyei elegen- ságában, mellyhez hasonlídök, vagyonnyainak eladására jó módgya, elsở Osz

Berki, Binye Berki, Batálybéli.

ranya Vármegyében,

Berki. Elegyes falu SoBerkesz. Magyar falu Sza-mogy Vármegyében, földes bólts Vármegyében, földes Ura Gróf Smideg Uraság, laUra Vay, és Lónyai Uraságok, kosai katolikusok, fekszike lakosai katolikusok, többen nem męszsze Kapos vizétö! , reformátusok, fekszik Tas- Atalának szomszédságában, hoz nem meszsze, mellynek mellynek filiája, gyönyörű filiája Kisvárdától mintegy Kastéllya vagyon itten an

Vraság

« PredošláPokračovať »