Obrázky na stránke
PDF
ePub

Uraságnak, 's kivál jeles va BERHASTA. Elegyes falu das kertye, határjában va- Temes Vármegyében, fekgyon szőlő hegye, más min. szik a' Duna partyán, és nadenféle javai is vannak, 'sponként sokasodik; határja fóképen termékeny földgyei- | középszerů. hez képest, első Osztálybéli. BERLATás. Kis falu Mára.

BERki. Tót falu Sáros Vár-maros Vármegyében, a' Botsmegyében, birtokosa Rolly

kai Uradalomban, birtokoUraság, lakosai katolikusok,

sa a' Királyi Kamara, fekszik

a' Tiszához nem meszsze Fe. fekszik Radócznak szomszédságában, mellynek filiája, jérpatakhoz fél mértföldnyihatárjának egy része nehezen re. Határja középszerű, kemiveltetik; de mivel réttyei resetre jó módgyok van a' só kétszer kaszáltatnak, legelő- bányákban is,

második Oszje elegendő, és fája is tůzre,

tálybéli.

BERNÁTFALVA. Tót falu 's piatzozásától sints meszsze, második Osztálybéli.

Abaúj Vármegyében, birto

kosa Demeczky Uraság, laBerki. Szabad puszta Fe- kosai leg inkább katolikujér Vármegyében, földes Ura sok, ambár legelője szoross, Gróf illésházy Uraság. és a határban semmi épület

BERKIFALVA. Alsó, és fel- re való fája nintsen; de miBerkifalva. Horvát faluk vel Kassához közel van, és Vas Vármegyében, földes lakosai mind szekéren, mind Ura Hertzeg Battyáni Uraság, kézzel pénzt kereshetnek, 's lakosai katolikusok, szép si- vagyonnyaikat jó móddal elkon fekszenek, határbéli föld- adhartyák, első Osztálybéli. gye termékeny, réttyei jók, BERNECZE. Brincze. Ele.. és elegendők, fája hasonló-gyes falı Hont Vármegyéképen, mellyeken kivül más ben, földes Ura az Esztertulajdonságai is lévén, első gomi Káptalanbéli Uraság, Osztálybéliek.

lakosai katolikusok, hegyek BERKIFALVA. Elegyes alatt fekszik, Keménczének falu Abaúj Vármegyében, szomszédságában, mellynek fekszik a Kassai járásban, filiája. Határbéli földgye nem földes Urai külömbféle Urak, mindenütt kövér, legelője határjának középszerű volta- jó, erdeje a' vadászatra alhoz képest, második Osz- kalmatos, második Osztálytálybéli.

béli,

BER

[ocr errors]
[ocr errors]

BERNitze. Brintze. Tót fa- van, 's két nyomásbéli földlu Liptó Vármegyében, la- gyök bôv termő, egy pedig kosai katolikusok, fekszik középszerű termékenységů, Tarnócznak szomszédságá- határjok síkos, melly könban, mellynek filiája, nagy nyen trágyáztarik, Szent MiBobrócztól sem meszsze, bir- klósi, és Liptsei piatzoktól : tokosai külömbféle Urak, ha- más fél órányira lévén, 's tárja meglehetős.

mivel lápokkal is kereskedBerórz. Nagy Berót?, Bi-hetnek, első Osztálybéliek. rótz név alatt, fekszik Tren BERTÓT. Bertotovecz. Nétsén Vármegyében. pes tót falu Sáros Vármegyé

BERSEN. Kis Bersen. Ma- ben, birtokosa Berthódi Uragyar falu Veszprém Várme-ság, lakosai többnyire katogyében, birtokosai külömb- likusok, fekszik az Ország féle Urak, lakosai katoliku- útrya mellett Fritsnek szomsok, fekszik Vásárhelytöl egy szédságában, mellynek filiámértföldnyire. Határja jó ter- ja, Eperjestõl két mértföldmékenységü.

nyire, postája is van, 's az Bersen. Nagy Bersen. Ma- Uraságnak kastéllyaival digyar falu Veszprém Várme-szeskedik. Szyinka nevů fogyében, birtokosai külömb- lyó vize nehány malmokat féle Urak, lakosai katoliku- hájt, itten fája helyben nints; sok, közel fekszik Martzal- hanem más onnan ád az Uratavához. Határja kövér, és ság; határbéli földgye jó, gazdag termékenységü. réttyei, legelője szükségek

BERTALANFALVA. Oher- re elég, piatzozásától sints unter Bettensdorf, Visne, meszsze, első Osztálybéli. Risne Bechtari, Alsó, és fel- BERVELY. Magyar falu SzatBertalanfalva, két egy már Vármegyében, lakosai máshoz közel lévô tót faluk, reformátusok, fekszik Nagy Liptó Vármegyében, földes Károlytól egy mértföldnyire, Urai Kubinyi, és Rakovszky határja jó termékenységû. Urak, Vida földének is ne Berza. Oláh falu Arad Várveztecik, lakosai katoliku- megyében, birtokosa a’ Kisok, fekszenek Motko Szentrályi Kamara, lakosai egyeKeresztnek szomszédságok- sålte katolikusok, tekszik ban, ambár Vág vizének ki- a' Jenői járásban, határja öntése határjáiknak ártalmas; jó termékenységû, mellyben de mivel elegendő legelőjök szabad fája van, makkia is

elég,

elég, réttyei jók, legelője fekszik Ipoly vize mentében, tágas; de mivel a vizektöl Losontzhoz egy mértföldnyigyakorta elöntetik, a' máso- re. Határja nem nagy, 's ködik Osztályba tétetett. zép termékenységû, legelő

BERZÉK. Magyar falu Zem- je elég, 's mind a kétféle fáplén Vármegyében, birtoko- ja. Nem régiben feltalálte sai külömbféle Urak, lako- fördoje, mellyet melegítesai katolikusok, és reformá-nek, híres kezd lenni, szomtusok, fekszik Girincsnek szédságában pedig Kálnón, szomszédságában, mellynek és Garabón, jó, saványú vifiliája, Borsod Vármegyének zek vagynak; ambár vaszélén, Onodtól egy, Me- gyonnyaikat jól eladhattyák, gyaszóról pedig mintegy más mindazáltal középszerű vafél mértföldnyire; határja gyonnyaikhoz képest, máhárom nyomásbéli, melly sodik Osztálybéli. mindenféle veteményt boven BERZENCZE. vagy Börzönhoz, itatója, és vízi malma cze. Elegyes falu Szala Ďára. helyben, piatzozása egy mért- megyében, birtokosa Peföldnyire, első Osztálybéli

. trich Uraság, lakosai katoBERZENCZE. Breznicze. Ele- likusok, határbéli földgye gyes falu Bars Vármegyé- ha szorgalmatosan mivelteBen, birtokosa Berthold Ura- tik, jó termékenységü, alság, lakosai katolikusok, kalmatos szőlő hegyei vagyfększik a' felső járásban, tûz- nak, elég erdeje, egy malre, és épületre való fáján ki- ma, szilvássa , almássa, és vil, mivel saját határjában gesztenyésse; de határjának elegendő legelője van, gyü- középszerű termékenysége möltsös kertyei, 's réciyei miatt, második Osztálybéli. termékenyek, eladásra jó BERZENCZE. Mező Város módgyok, Szent Benedeken, Somogy Vármegyében, föla' hol három nap van héti des Ura Gróf Niczky Uraság, vásár, 's pénzt kereshetnek lakosai leg inkább katolikumind gyalog, mind szekere-sok, Dráva vizétöl nem meszzéssel, malma is helyben van; sze fekszik, mellytöl tótól második Osztálybéli. Breznyiczának, inagyarul a'

BERZENCZE. Breznicza. Tóttót szó után, Berzentzének falu Nógrád Vármegyében, neveztete. Lakosai horvábirtokosa Okolitsányi Ura- tok, és magyarok; jeles Szentság, lakosai katolikusok , ) egyházár néhai Gróf Niczky

György

[ocr errors]

György építtette. A’ hely, | katolikusok, és ó hitűek mellyen e Mezó Város fek- tekszik Radácsnak szomszédszik dombos, és sok pata- ságában, mellynek filiája. Hakoktól árkoltatott, a' viz fo- tárbéli töldgye hegyes, de lyása hasíttya dombosságát, meglehetos termékenységű, mellynek leg meredekebb réttyei kétszer kaszáltatnak, helyét szépíti az említett legelője, erdeje elég, EperSzentegyház, és az elötte jesi piatzozásától nem meszépület kastély, több részei- sze lévén, jó módgya van ben pedig a' Városnak, apró a keresetre, második Oszházak vannak; föképen ki- tálybéli. tetszik Gróf Niczky Uraság Berzéte. Magyar falu Gönak kastéllya, és az útasok' mör Vármegyében, földes számokra építtetett nagy ven- Ura Márjási Uraság, lakosai dégfogadója, halas tó is va- katolikusok is, de leginkább gyon itten, melly elegendő reformátusok , és evang. fekvizet szolgáltat malmára. Haj- szik Rozsnyótól északra, Szadan Vára is volt, mellyben lócztól délre fél órányira , a' Törökök soká oltalmaz- meszsze terjedő szántó földták magokat, míg Zrínyi gyei vannak Sajó vize folyámeg nem vette, a' mint elo sa mellett, 's erdővel is bír; beszélli Instyánfi történeté- lakosainak egy része szekenek 28. könyvében 625.ol- rességgel is keresi kenyerét dalon. Már 'ma alig látszat- a' Rozsnyaiaknak portékáinak falai is, annyira elom- kat eladás végett horván Neladozott, innen származott vezetesek itten az úgy nevea' Berzenczei Nemzetség, zett Faisz, és Kalmár leg Bornemisza de Berzentze , l jobb vasat vero hámorok, kiknek hajdan birtokokban földgye, ha trágyáztatik, bôvala, de nem sokára kihal- ven terem gabonát, sőt két ván, Gróf Niczky Uraságra nyomása árpát is , réttyei jók, jutott; határbéli földgyének piatzozása közel Rozsnyón, jó tulajdonságaiért, 'segyéb legelője elég, fája tüzre, és jeles vagyonnyaihoz képest, épåletre, gyümöltsös keraz elsô Osztályba tétetett, tyei termök, pénzt keres

Berzencze. vagy Berzen- hernek két nagy, és egy kiske, Bzenoy. Tót falu Sáros sebb vas hámoraiban, malVármegyében, földes Ura ma kettő, első Osztálybéli. Fejérváry Uraság, lakosai BERZENTZE. Garam Besa

N

zentzea

zentze, Tót falu Zólyom Vár- birtokosoknak benne épült megyében, lakosai katoli- lakházai, szántó földgyei, kusok, fekszik Jálna falu- hegyesek, völgyesek, és nenak szomszédságában, melly- héz mivelésiek. Minden Szennek filiája, Garam vizétől tek, és Bálint napján esik nem meszsze, ó Zólyomtól vására, mellette lévô nagy pedig egy jó mértföldnyire, hegyén legelterik marháikat, határja meglehetős termé- allya felé pedig szép fákkal kenységû, de földgyének boríttatott; Torisza vize önkét harmad része soványas, tözi a' Várost, melly odálra hegyes, és kösziklás, 's ne- Tarcza vizével egyesül, máhezen miveltetik; de más ja-sodik Osztálybéli. vai nevezetesek, legelője BERZEVITZE. Leomlott Vár elég, fája tûzre, és épület- Sáros Vármegyében, jeles re, vagyonnyainak eladásá- Vár vala hajdan Berzevitze sa igen jó módgya Selme- Városának szomszéd hegyén tzen, és Zólyomban első Osz- épülve., 's némellyek szerént sálybéli.

a' Huszitáknak volt lakó he. BERZENTZE. Vas Berzen- lyének tartatik, kiket Hutre. Tót falu Zólyom Várme- nyady Mátyás nem szenvedgyében, lakosai katoliku- vén, 'a' Vár elrontattatásával sok, fekszikTernyének szom- eltörlött vala. szédságában, mellynek fi BERZOVA. Oláh falu Arad liája, Bars Vármegyének szé- Vármegyében, birtokosa Kale felé, ó Zólyom, és Kör- szonyi Uraság, földgye termötz Bánya között. Határja mékeny, makkja, fája, szilsoványas, mivel hegyek kö- vássa, malma helyben, hazött fekszik, de más javai jókat tsinalnak lakosai, Maközépszerűek, fája mind růz-ros vize ugyan néha elönti, re, mind épületre elég, le- mindazáltal szép termékeny gelője hasznos, második Osz-ségéhez képest, első Osztálybéli.

tálybéli. Berzevirze. vagy Berzo

BERZOVA. Tót falu Torna vitza. Népes tót mező Város Vármegyében, lakosai kaSáros Vármegyében, birto-tolikusok, és ó hitůek, fekkosa Berzevitzy Uraság, la- szik Jólsvafotöl egy mértföldkosai katolikusok, fekszik nyire, Gömör Vármegyének Szepes Vármegyének határa határa szélén, tulajdonságai szélén, jelesítik e' Várost a'l középszerűek.

BER

« PredošláPokračovať »