Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

tóságos magossága van, ke- Királyi Kamara, lakosai rerülete mint egy ötven ölnyire formátusok, határja megleheterjed. Az üreg boltozattyá- tos, a' lakosoknak szabad fának közepén láttatik egyöreg ja, 's makkja van, kézi munemberhez hasonlító tsepegett kával is fábol dolgozgatnak, köszirt, tovább menvén pe- malma helyben, földgye jó, dig úgy tetszik, mint ha va- dohányt is termesztenek lalami templomot szemlélne az kosai, határjának kis részét ember, és ebben oltárt, 's néha a víz árja bolygattya , külömbféle

' templomi készî- melly okra nézve a' második leteket látna, ismét tovább Osztályba számláltatott. pedig észákfelé, ha megy az AGYAGOS. Magyar falu Soember lefelé, pintze formá- pron Vármegyében, földes nak látszik, mellyet megha. Ura Hertzeg Eszterházy Uraladván félemlítőleg zuhogó ság, lakosai katolikusok, fekhangzattal tsergedez, egy szik Kapuvártol fél mértföldhárom ölnyi szélességů viz nyire, mint hogy termô földbenne, melly, ha tsekély, gye agyagos, onnat vette nemég több's több, 's neveze- vezetét is, tsekély vagyonbéli tesebb ritkaságok szemlélbe- tulajdonságaihoz képest hartök benne, víze kiváltképen madik Osztálybéli. kedves ízű; nehány eszten AGYAGOS. totól Alinatz. dökkel ez elött küldettettek Elegyes falu Zemplén Vármeide, a' Londoni természe- gyében, földes Ura Dezsőfy ter visgáló Tarsaságnak, két Uraság, lakosai katolikusok, tagjai, a' hazánkbéli termé- fekszík Sókúthoz, mellynek szeti ritkaságoknak fejtegeté- filiája nem meszse; vas háse végett, akik ambár har- morán kivül határja három mad napig valának a' bar- nyomásbéli, melly ha trálangban, de sem végét nem gyáztatik, minden féle galelék , sem pedig ki nem me- bonát terem, réttye jó, lehetének belőle vezetőknek gelője elegendő, fája mind segedelme nélkül, egy Ha- a két féle, piatzozása Gálzánkbéli Nemes Farkas N. szétsen, Varannón, és EperUr ellenben, azt egészen bé- jesen malma is vagyon, fa járván szerentsésen felfedezte vágással, 's szén égetésböl jó 1794

módgyok van a' pénz kercAgya, Magyar falu Arad setre, elsö Osztálybéli

. Vármegyében, földes Ura a' AGYALIK. Szabad puszta

Veszprém Vármegyében, bir- , möltsös fákkal, tüzi fája elég; tokosai valának a Szent Pál vad gyümöltsöknek szedéséSzerzetesei, most a' religy. böl is pénzt keresnek némelKintstár, Pápa Városa határos lyek lakosai közzal ; helyben sele észak felol, Hantai pusz-malma, terméseinek, 's egyéb ta napkelet felöl, derék mal- vagyonnyainak eladására alma van magában Tapolcza (kalmatossága a' Bánya, és vízén, szõlei egybe ragasztva szomszéd mező Városokban vagynak a'Hantai szölös ker- melly nevezetes javakkal bôtekkel, jólegelője,szántóföld-velkedvén, az első Osztályba gyei, jeles vendég fogadója helyheztettetett. az Ország útryában, melly a' AHA. Esztergom VármePápai P. Paulinusokhoz tar- gyében. tozott vala, vidékjének ter Ahád. Magyar falu Heves mékeny, voltához képest el-Vármegyében, földes Urai sô Osztálybéli.

Gróf Forgats, és Báró Oro Agyipotz. Tót falu Zem- czy Uraságok, lakosai katoplén Vármegyében, lakosai likusok, fekszik közel Tisza katolikusok, fekszik Felsõ Szalókhoz, 's azt a' partyát Körtvéllyesnek szomszédsá- foglallya a' Tiszának, mellygában. Határja közép termé- nel általmenetel vagyon. Hakenységii, 's ha trágyáztatik, tárja néhol jó, de néhol sováminden féle gabonát terem, nyabb, és követses, középfája épületre elég, rétrye, 'sszerû termésbéli tulajdonsálegelőle meglehetős, itatója gaihoz, 's vagyonnyaihoz kém alkalmatos, piatzozása Hó- pest második Osztálybéli. monnán, de mivel földgye A). Magyar falu Torna soványos, második Osztály- Vármegy. földes. Ura Gróf. béli.

Keglevits Uraság, lakosai kaAha. totul Ohaj. Elegyes tolikusok, fekszik Tornátol tót falu Bars Vármegyében, *. mértföldnyire, vidékje a' földes Ura az Esztergomi Ér-helységnek gazdagon terem, sekség, lakosai katolikusok mind buzát, mind rozsot, e! fekszik a Verebélyi Urada- mellett rétrye elegendő, 's allomban, közel a' Városhoz kalmatositátó helye,fájamind belyheztettetve, határja síkos, tüzre , mind épületre amenjó, és termékeny, elegendő nyi kívántatik, makkjávalis legelője saját határjában, szó- számos serréseket hízlalhat, lo hegyei bővelkednek gyü-1 gyümöltsöse kiváltképen jó ;

fa vágásbol is kereshetnek i zsony faluknak szomszédsápénzt, ezen kivül a' falunak gok között. Határbéli földvan közönséges 13. kaszás alá gyei soványok, de legelője való réttye, malmok mind elegendő, réttyei, 's szőlő helyben, mind közel a szom- hegyei nintsenek, más középszédságban, melly szép tu- szerű tulajdonságaira nézve, lajdonságaihoz képest, első második Osztálybéli. Osztálybéli.

AJNATSKó, Hajnatsko. AJAK. Magyar falu Sza- Holott egy omlott váris szembolts Vármegy. földes Ura léltetik, elegyes magyar kisHertzeg Eszterházy Uraság, ded falu Gömör Vármegyélakosai katolik. és reformátu- ben, földes Urai külömbféle sok, fekszik Kis Várdátol nem Nemes Urak, lakosai katolimeszsze, határja három nyo- kusok, fekszik Serkétól nem másbéli, buzát, főzeleket, meszsze; e' kis helység leg lent jót terem, réttye is jeles, inkább az Uraságoknak maés a' marháknak hasznos szé- jorjaibol áll, termo földgyök nát hoz, piatzozása Kis Vár-kevés, középszerů tulajdon dán, egy mértföld, Madán ságaihoz képest, második pedig más fél; jó útryok van Osztálybéli. mind a' két helyre, hova do Aka. Magyar falu Fejér hányt, hagymát, sejtes, vagy Vármegyéhen, lakosai kalépes mézet visznek, és jó tolikusok, fekszik Komááron eladhattyák, kendert rom Vármegyének széle felé, áztató, és itató víze alkalma- Mórtól más fél mértföldnyia tos, fája tüzre van, nádgya, re, határja közép termékenylegelője elég, sót is hordhat. ségi, rétrye, legelője elég, nak a' Tárkányi letévő hely- második Osztálybéli. ről; vízi malma helyben, el AKA. Elegyes falu Veszső Osztálybéli.

prém Vármegyében, földes AJKA. Népes magyar falu Ura Gróf Battyáni Uraság, és Veszprém Vármegy. földes Kisériek, lakosai katolikuUrai külömbféle Nemesek, sok, fekszik Zsirtztöl nem lakosai katolikusok, többen meszsze. Vidékje , 's termo evangelikusok, és í reformá-földgye kevés, középszerů tusok, fekszik Torna vize termékenységů, de legelője mellett Veszprémtöl két mérte elegendő, jó szénás réctyei földnyire Devetser, Ajka, vagynak, fája is elég, sốt Rednek, Szent Gál, és Vá- Jelis adhat, terméseit elárul

hattya

hatrya Fejérváron; második frem, meglehetősek, szőlő heOsztálybéli.

gyei, és fája elegendő, makk AkÁly. Magyar falu Szala termo erdeje is elég, határVármegyében, birtokosa a' ját néha a' víz elönti, 's rajta Fejérvári káptalanbéli könyv gyakorta sokáig állván azt orzó Úr, lakosai katoliku- soványíttya, rétryein pedig sok, fekszik nem messze Ba-néha alább való fű terem, laton tavához, Tapoltzától iszapossága miatt, melly más fél mértföldnyire , határ-kokra nézve a' harmadik Oszbéli földgyének kiváltképen tályba számláltatott. való termékenységéért, az AKLI. Ménes Akii. Sza. első Osztályba tétettetett. bad puszta , 's majorság Vesz,

AKALATS. Szabad puszta prém Vármegyében, birto, Tolna Vármegyében, birto- kosa Gróf Eszterházy Uraság, kosa Báró Rudnyánszky Ura- fekszik Zirtzhez nem meszsze. ság, fekszik Pakshoz, melly- Határja jó termékenységů. nek filiája nem meszsze. Ha Akna Raho. Népes falu tárja jó termékenységů, 's je- Máramaros Vármegyében, les tulajdonságaihoz képest lakosai katolikusok, fekszik első Osztálybéli.

a' Tiszának napkeleti par AKASZTÓ. Magyar, és tót tyán, mellynek révje a' Tifalu Pesc Vármegyében, föl- szán nevezetes; itten szokták des Ura Gróf Battyáni Uraság, a szálakat, és más gerendáJakosai katolikusok, fekszik kat e' falunak lakosai öszvea' Sólti járásban, Kis Körös-szegezve, a Szigeti sóházhöz nem meszsze, Vidékje hoz leszállítani, a lakosokkies, földgye termékeny, nak jó keresetekhez képest melly nevezetes tulajdonsá- az első Osztályba számláltagaihoz képest első Osztály- tott. (A’ többi körülette fekbéli.

vỗ tartmany, melly FujerpaAkli. Magyar falu Ugotsa taktol, és Akne Rahotól, Vérmegyében, birtokos föl- egész Moldydig terjed, kides Ura Gróf Teleky Uraság, etlen hegyes hely; de Tisza lakosai reformátusok, fek- forrásairol nevezetes.) szik Kökényeshez, mellynek ÁKOSFA. Szabad pusztą filiája nem meszsze. Földgyei Szala Vármegyében. két nyomásra osztattak, rét AKTELEK. Magyar falu iyei, mellyeken a' lakosok Szabolts Vármegyében, laszükségjére elég széna' te- ) kosai katolikusok, fekszik

Dobrány

[ocr errors]

Dobránynak, 's fényes Litkés (re ingyen, szőlő hegyei ternek szomszédságában , 's en- mékenyek, és nagyok, tera nek filiaja, határbéli földgye méseit könnyen eladhattyák, két nyomásbéli, 's négy mar- Királyi dézmát nem adnak, hával miveltetik, rozs, árpa, malmai is közel vagynak; záb, terem földgyében, de fogyatkozásai ellenben, hogy rétrye elég jó, piatzozása két legelője kevés, és abban is órányira, legelője van, ha a hegyről lefolyó ár vízek, a viz által elnem boríttatik, és kis semlyékes patakotsitatója alkalmatos , fája tůzre, kája gyakorta nagy károkat és épületre elég, makkja nem tész, szóló hegye is némelly külömben, vízi malma hely- helyen meredek, és földgye ben. Fogyatkozást okoz el- nehéz a' megtartásra. Másolenben határjának a' gyakor- dik Osztálybéli

. ta való víz áradás, elöntvén Alag. Szabad puszta Pest legelőjét, melly midön tar- Vármegyében, fekszik Dutós Dobrányban árendalnak nakeszihez közel. legelor marbáiknak, mind az ALAP. Felső és alsó Alap, által egyéb vagyonnyaira igen népes szabad puszta Fenézve, az első Osztálybéli jér Vármegyében, birtokohelységek közzé szamlálta- sai külömbféle Urak, lako

sai katolikusok, földgye köAlatska. Meglehetös ma- zépszerű lévén, második gyar falu Borsod Vármegyé- Osztálybéli

. ben, hajdan az Alatskai nem ALAP. Püspök Alap. Szazetségnek születési helye, 's bad puszta Gyōr Vármegyébirtoka vala, elenyészése ben, birtokosa a' Szombatután pedig, több Uraknak helyi Kis Papság. Vidékje birtokában jutott, most Lo-elég jó termékenységű, sontzy Károly Ur bírja, lako

Å LAP. Rét Alap. Magyar sai többnyire reformátusok, falu Györ Vármegyében, birfekszik Miskoltzhoz egy tokosai külömbféle Urak, mértföldnyire. Határja nem lakosai katolikusok, fekszik annyira gabonát, mint jó Györtül két mértföldnyire. bort tereni, 's ez táplállya la- Határja közép termékenykosait, mind az által, ha trá- ségů. gyáztatnak fölgyei terméke Alason. Nagy, és Kis nyek, Miskoltzi piatza egy Alasony. Magyar faluk Veszmértföldnyire van, fája růz-prém Vármegyében, földes

tott:

« PredošláPokračovať »