Obrázky na stránke
PDF
ePub

része, trágyázás nélkül is ter-pró Vármegyében, tótúl Bomékeny, piatzozása Eger- dicze, földes Ura Palugyai ben, és Gyöngyösön nem Uraság, lakosai katolikusok, meszsze, szilvássa hasznos, fekszik Sz. Mihálynak szomkeresetre jó módgya, a' köz- szédságában, mellynek fiségnek földgye, és réttye liája. Nevet adott Boda Favan, legelője szoross, szóló miliának, akiktöl Paluhegye, fája, és makkja nin- gyaiak erednek, Okolicsátsen, harmadik Osztálybéli, nyi, Zmeskál Familiákkal Bód. Szabad puszta Fejér egyetemben; határjának 1.

része nehezebben miveltetik; Vármegyében, "földes

de legelője elég vagyon, és Gróf Sándor Uraság. Nevezetes arról, hogy hajdan mő, fája elég tûzre, és épa

két része határjának jól tertak, akiknek klastromjok, delmével, Szent Miklóson

letre is az Uraságnak engeés Szentegyházok még ma is fen áll..

piatzozása fél órányira, első Boda. Elegyes falu Bara- Osztálybéli. nya Vármegyében, földes

BODAFALVAI nagy köszikUra Hertzeg Eszterházy Ura- lák, mellyek a' Deménfalság, lakosai katolikusok, min- vai nevezetes kósziklák után den javai vagynak, 's méltán foglalnak helyet nagyságok. első Osztálybéli.

ra nézve. BODA. Felső Boda. Ele Bodahely. Elegyes falu gyes lakosú falu Baranya Vár- Sopron Vármegyében, lakomegyében, birtokosa a' Ki- sai katolikusok, sok, és jó rályi Kamara, lakosai kato- salétromot fôznek határjálikusok, jó tulajdonságaiban, melly középszerű lészerént, első Osztálybéli, vén, második Osztálybéli.

Boda. v. Bodovitza. Hor BODAJK. Mező Város Fevát falu Somogy Vármegyé- I jér Vármegyében, földes Ura ben, birtokosai Niczky, és Báró Prényi Uraság, fekszik Jankovich Uraságok, lakosai Mórtól fél mérttöldnyire, katolikusok, szőlő hegye dél felé szép erdós hegyetsugyan vintsen; de más ja- ke alatt; Galya vizétől fél vakkal bỏvelkedik, első Osz- órányira, lakosai magyarok, tálybéli.

és katolikusok, határja jó, BODAFalva. Tót falu Li- és szóló hegyei termékenyek,

rétryei

P

réttyei alkalmatosak, fördo

Bodina. Tót falu Tren. háza nevezetes, és sokaktól tsén Vármegyében, lakosai látogattatik, melly melegít- katolikusok, fekszik Hradtetik, és az elesett gyenge nától nem meszsze, határja tagoknak erőssítésére alkal- középszerû, erdeje, legelómatosnak áflíttatik, első Osz-f je elég, második Osztálytálybéli.

béli. BODAK. Kis Bodak. Elegyes BODMOGIL Hegye. Temes falu Poson Vármegyében, Vármegyében, ehegy igen birtokosa Gróf Viczay Ura- magos Krassó körül. ság, fekszik a'Csalóközben,

bop FALVA. Régi tót faa' Duna mellett, Bostöl más fél mértfölányire. Határja ,

lu Túrótz Vármegyében, bir's vagyonnyai is középsze- Bodovitze, hajdan Othmár

tokosa Bodó Uraság, tótól riek, második Osztálybéli. nak is neveztetett, mivel

Budak. Nagy Bodak. Ele- IV. Béla 1258ban Othmár gyes falu Poson Vármegyé- Pálnak ajándékozta , fekszik ben, földes Ura Gróf Pálfy Mosócztól mintegy fél mértUraság, nevezetes víz gát- földnyire. Határja középtya Mikovinyi által készítte- szerii. tett, vízi malmai hasznosak,

BODOGLÁR. Szabad puszta és halászattya is elégséges. a' Kis Kúnságban, fekszik Határbéli földgye jó, va- Halashoz nem meszsze. Hagyonnyai hasznosak, kere- tárja gazdag termékenységů. setre, és piatzozásra alkal

Bodóháza. Magyar falu matos helye lévén, első Osztálybéli.

Bihar Vármegyében.

Bodóháza. Szabad puszta BODE. Szabad puszta V-eszprém Vármegyében, fekszik

Poson Vármegyében, fekAjka Rendeknek szomszéd

szik Egyházfalvának szom

szédságában, mellynek filiája. ságában, mellynek filiája.

Határja, legelője elég, alBodGyán. Elegyes falu kalmatos piatza, és maima Bács Vármegyében, földes van; fája kevés, réttyei köUra a' Királyi Kamara, lako-zépszerűek, második Oszsai katolikusok, klastrom istálybéli. van benne. Fekszik Vaiszká

Bodok. Nagy Bodok. Tót nak szomszédságában, melly- falu Nyitra Vármegyében, hez hasonlító.

földes Ura Gróf Berényi Ura

ság,

ság, lakosai katolikusok, / likusok, a' természtésre minfekszik Nagy Tapoltsányhoz den adományra nézve jó, 's egy mértföldnyire N. Rip- mivel közel esik Nyitrához, pénytöl, a' hol Pósta van első Osztálybéli. fél órányira; Csermendtöl BodókA. Vas hámor Toregy órányira, 's ennek filiája. na Vármegyében. Hajdani erőssége nevezetes vala, melly sántzokkal,

Bodoló. Nagy Bodoló. Maés köfallal van körül véve, ben, birtokosa Szent Imrei

gyar falu Abaúj Vármegyénégy szegletre épült, és szép jeles kinézést szolgáltat. A Uraság; lakosai katolikuVárban lévő kápolnán kivül, nak szomszédságában észak

sok, fekszik Szepsi Városámég más templom is va

, gyon a' falu végén. Száraz felé, II. Lajus Finke János

sal elcserélte vala. Híresítteölgynek neveztetik az a'két halom között lévó völgy, készültt erősségével, határja

tett az elôtt a' Törökök ellen mellyben Bodok fekszik.

középszerű, rétryei jók, erBODOK. Pilszta Bodok. deje nintsen, Bodya folyó Szabad puszta Nyitra Várme- vize alatta foly, második Oszgyében, Nagy Bodok mel tálybéli. lett, birtokosa Jezerniczky Bodoló. Kis Bodoló. EleUraság.

gyes lakosú falu Abauj VárBODOK. Kis Bodok. Tót megyében , birtokosai küfalu Nyitra Vármegyében, lömbféle Urak, lakosai kaföldes Ura a’ Királyi Kamara, tolikusok, fekszik közel Szepfekszik Püskinek szomszéd- si Városához. Határja jól ságában, mellynek filiája, termő, de legelője szüken fája tûzre, és épületre, sző- van, fája is kevés lévén, más lô hegye, legelője is ele- sodik Osztálybéli

. gendó, réttyei jók, de mal Budoló. Magyar falu Göma, piatzozása távol esik, mör Vármegyében, földes földgyei középszerűek , má- Urai Fáy, és ez Egri Káprasodik Osztálybéli.

lanbéli Uraság, fekszik BaBodok. Tót falu Nyitra

raczának szomszédságában, Vármegyében, földes Ura a' mellynek filiája, 's hozzávaNyitrai" Káptalan, fekszik gyonnyaira nézve hasonlító. Pogránytól órányira, 's Bodola. vagy Bodolya. annak filiálissa, lakosai kato- Jó magyar falu Baranya Vár

megyés

P2

megyében, birtokosa a' Pé- | lakosai katolikusok, fekszik tsi kis Papság, minden ja- a' Tisza mellett Gyöngyöstöl vain kivül eladásra is jó al- három mértföldnyire, határkalmatossága lévén, méltán béli földgyei jók, réttyei első Osztálybéli.

kétszer kaszáltatnak, piatzoBodolya. Magyar falu Ba- zása nem mcszsze, legelője ranya Vármegyében, birto- elég, és hasznos, itató hekosa F.K.H. Aszszony Krisz- lye alkalmatos, fája tûzre, TINA, lakosai katolikusok, és épületre elég, makkja tsetermékeny tulajdonságaihoz kély áron szerezhető, malképest, első Osztálybéli. ma helyben száraz, és vízi;

BUDONCZ. Tót falu Vas első Osztálybéli. Vármegyében, földes Urai

Bodony. Alsó Bodony. Gróf Nádasdy, Gróf Szápary, Magyaz falu Nógrád Vármeés Gróf Battyányi Uraságok, gyében, birtokosa Muslay lakosai katolikusok, határja Uraság, lakosai katolikusok, meglehetős termékenységú; és evangelikusok, fekszik de töldgyének egy részbéli Romhánynak szomszédságásoványsága miatt, a' máso- ban, mellynek filiája, hadik Osztályba tétetett. tárja középszerű, második BODONFA. Elegyes falu Vas Osztálybéli. Vármegyében, földes Ura

Bodony. Felső Bodony, Zarka , és más Uraságok, a' magyar falu, vagy szabad kiknek kastéllyával díszes- puszta Nógrád Vármegyékedik. Lásd Badonfa név ben, birtokosai külömbféle alatt.

Urak, fekszik Kis BodonyBodonhely. Elegyes falu tól nem messze, 's hozzá Sopron Vármegyében, föl- hasonlító. des Ura Hertzeg Eszterházy Bodony. Elegyes falu BaUraság, lakosai katolikusok, ranya Vármegyében, birtofekszik Raba mellett, Csor- kosa Gróf Battyáni Uraság, nától más fél mértföldnyire, lakosai katolikusok, fekszik határja soványas, 's tsekély a Pétsi járásban. Határja gazvagyonnyaihoz képest, har- dag, vagyonnyai jelesek, madik Osztálybéli. első Osztálybéli.

BODONY. Magyar falu He BODONLAKA. vagy Bodonves, és Külső Szolnok Vár- lak. Tót falu Sáros Vármemegyében, földes Ura Her- gyében, birtokosa Zombory tzeg Grasalkovich Uraság, Uraság, lakosai katolikusok,

fekszik

fekszik Szent Györgyhöz kö- des Ura a’Religyiói Kintstár, zel, mellynek' filiája. Ha- fekszik Assakürthöz közel, tárbéli földgye középszerű, mellynek filiája. rénye, és legelője elég, er BODORK. Oláh falu Arad döje mind a két rendbéli fát Vármegyében, lakosai egyeboven szolgáltat, piatzozá- sültek, fekszik az Aradi jása sints meszsze, második rásban. Határja jó terméOsztálybéli.

kenységi. BODORFA. Német, és ele BODRICZA. Elegyes falu gyes falu SzalaVármegyében, Somogy Vármegyében, fölHirtokosai külömbféle Urak, des Ura Gróf Smideg Uraság, fekszik Káptalanfához közel, lakosai katolikusok, fekszik mellynek filiája, 's tulajdon- Atadnak szomszédságában, ságaira nézve is hozzá ha- mellynek filiája, 's hozzá hasonlító.

sonlító. BODORFALVA. Bodorova. BODROG VÁRMEGYE. Com Tót falu Túrótz Vármegyé-mitatils Bodrogiensis, Boben, földes Ura Gróf Nyáry droger Gespanschaft. NeUraság, hajdan Vida föld- nezetét vette e' szavaktól, gyének neveztetett, régi Vi- vode Roch, melly annyit téda neyû birtokosáról, határ- szen , a' tót nyelvben, mint béli földgye középszerű, rét- vizeknek szarva, mint hogy tye kétszer kaszáltatik, le- e' Megyében, Duna, és Tigeloje tsekély, fája růzre, sza vize öszve folyván, minta . és épületre elég; piatzozása egy hegyes szegeletet forMosórzon; van a községnek mál

. Innen származott anis egy réttye, második Osz- nakutánna Bodrog Városátálybéli .

nak nevezete, mellytöl mint BODORK. vagy Bodrog. e' Vármegyének fő VárosáMagyar falu Somogy Várme- tól tulajdoníttatott vala e gyében, lakosai katoliku- név az egész Vármegyének. sok, fekszik Osztopánynak Melly betsben tartatott hajszomszédságában, mellynek dan Bodrog Városa, abból filiája, határbéli földgye ter- kitetszik, mert Szent Lászmékeny, de kevés, 's szólo Ló Király a' Húsvéti Innep hegye sem lévén, második napokat itten töltvén, egy Osztálybéli .

Királyhoz méltó szállásán foBODORKA. Szabad puszta gada el itien a' külső Országi Nyitra Vármegyében, föl- Követeket, amint Túró

« PredošláPokračovať »