Obrázky na stránke
PDF
ePub

gyében, földes Ura Hertzegmékeny, fája az Uraságnak Eszterházy. Uraság, lakosai erdejéböl, piatza a' szomkatolikusok, fekszik Sopron- szédságában, legelője szüktól két mértföldnyire , bora, séges marháinak elegendő, búzaja , 's más javai is szük- első Osztálybéli. ségekhez képest elegendő lé BORDA. Szabad puszta Abavén, első Osztálybéli. új Vármegyében.

Borcsán. Boresán. Tót Bordán. Termékeny szafalu Nyitra Vármegyében, bad puszta a' Bánátban. földes Úrai több Urak, e' BORECZA. Tót falu Vas Várfalu két részre van osztva, megyében, földes Ura Gróf egyik Nyitra Vármegyéhez, Nádasdy Uraság, lakosai kamasik Trentsénhez tartozik, tolikusok, fekszik Sz. Got's a' földes Uraságnak kastél-hárdtól egy mértföldnyire. lyával díszeskedik, határja Határja középszerű, szõlei is jó termékenységü, réttyei vagynak, rétryeik, 's legejók, legelője elég, 's más löjök elég, fájok is tûzre van, javai is lévén, elsố Osztály- második Osztálybéli. béli.

BORFô, Kalna Borfö. EleBorcsány. Borcsán. Tót gyes falu Hont Vármegyéfalu Trentsén Vármegyében, ben, földes Urai Körmendi,' birtokosai több Urak, lako- és más Uraságok, fekszik felsai katolikusok, határja meg- ső Zsembertől nem meszsze, lehetôs.

mellynek filiája, egy szoross Borczicz. vagy Borsitz. völgyben, határja terméTót falu Trentsén Vármegyé- keny, fája mind a kétféle , ben, birtokosa Ugró, Tar- legelője elég; réttyei hasznonóczy, Novitz, és Borsicz- sak, de mivel földgye heky Úrak, lakosai katoliku- gyes, és néhol nehéz mivelsok, szántó földgyei boven tetésü, 's a' víz áradások is termok, legelője, és réttyei soványíttyák, második Osz. jók, első Osztálybéli. tálybéli.

BORCZFALVA. Borczoya. BORFö. Tegzes Borfö, Népes helység Turótz Vár-Brehluczi. Tót falu Hont megyében; földes Ura Gróf Vármegyében, földes Ura Nyári Uraság , lakosai kato-Gróf Battyáni Uraság, lakolikusok, fekszik Kis Szotzócz- sai katolikusok, fekszik a' hoz nem meszsze, mellynek | Báti járásban, határja középfiliája, határbéli földgye ter-szerű, szõlei selejtesek, fá.

és

ja kevés, legelője szoross, BORI. tótúl Boroycze. Néharmadik Osztálybéli. pes tótfalu Nyitra VármeBorgáta. Magyar falu Vas gyében, földes Vrai különıb

féle Urak, fekszik Dudvág Vármegyében, földes 'Ura

viz mellett, Nagy Kosztolán, Gróf Battyáni Uraság, lako

és Csejta között, az Ország sai katolikusok, fekszik Kis Somlyó hegye alat, 's mint úttyán, lakosai katolikusok, hogy a' szõlõket keríti bor

szorgalmatos föld mivegáttyának neveztetett,

lök, határja jó termékeny

határbéli földgyei vizessek, 's a' sega.

BORI. Tót falu Hont Vár. piatzozó helytöl, és malmoktól távol esik, mellyek miatt megyében, birtokosai Boa’ második Osztályba tétetett. ry Urak, fekszik Nádasnak

szomszédságában, mellynek Borhid. Oláh, és magyar filiája, batárja, 's vagyonfalu Szatmár Vármegyében, nyai is középszerűek lévén, földes Ura Gáspár Uraság, második Osztálybéli. fekszik Alsó Homorodnak Borizov. Jó nagyságú szomszédságában, mellynek hegy Turócz Vármegyében, filiája, Sziner Várallyátol melly magosságára nézve máegy mértföldnyire, Szamos sodik e' Vármegyének hevize partyán, szánt) földgyei gyei között, kies legelője termékenyek; de néhol a' van, nyárban sok juhokkal víz soványíttya , rétryeik gaz- bóvelkédik. dagok, legelőjök is jó, ha BORJÁD. Rátz falu Barakivált a’víz áradás nem káro-nya Vármegyében, földes síttya , fájok tûzre elég, pia- Ura Gróf Battyáni Uraság , tzok Nagy Bányán, és Szat- fekszik a' Baranyai járásban, máron, második Osztály- lakosai egyesültek, tsak nem béli.

minden javai vannak, 's amBorhida. Tót falu Vas Vár- bár szóló hegye nintsen megyében, földes Urai Gróf mindazáltal más tulajdonsáBattyáni, és G. Szapáry Ura- gaiért, első Osztálybéli. ságok, fekszik hegyek között BORJAD. Szabad Mór vizétöl nem messze, na Vármegyében, földes Ura határja jó termékenységü, 's Báró Rudnyánszky Uraság, minden első Osztálybéli falu- fekszik Kajdatsnak szomszédkat illető tulajdonságokkal ságában, mellynek filiája. megáldattatott.

Határja jó.

BOR

puszta Tol

BORJÁTHEGYE. Tolna Vár BORONYKA. Brony Várámegyében, Simonytornyától nak romlasainál épülé Borsva más fél mértföldnyire fek- patakjának napkeleti parszik napkeletre; napnyugot- tyán. ról pedig Sár vize felé, melly Boros. Magyar falu Bioldalán sürüen, és magos- har Vármegyében, földes Ura san nyott terepely tserfái a' Nagy Váradi Káptalanbéli vagynak

Uraság, lakosai reformátuBorkút. Orosz falu Má- sok, fekszik Berettyó vizéramaros Vármegyében, föl- tol nem meszsze. Határja gazdes Ura a Királyi Kamara, dag, 's külömbféle szép jaaz oroszok Kvasninak hív- vai szerént, első Osztálybéli

. ják az ott forró savanyú vízról, nem nagy helység, 's

Boros. Szabad puszta Arad lakosai leginkább fával ke-/ Vármegyében. resik élelmeket, fekszik Ko

BOROSGÖDÖR. Incenhof.

Elegyes magyar falu Vas Vármellynek filiája. Határbeli megyében, lakosai katoliföldgye középszerű, egyéb kusok, határja nem igen ter

má, tulajdonságaira nézve, ha mékeny, és szoross is, sonló Bocskorahó faluéhoz,

sodik Osztálybéli. második Osztálybéli.

BOROSGYÖR. Magyar falu Borkút. Elegyes falu Szat- Veszprém Vármegyében, fölmár Vármegyében, földes des Ura Gróf Eszterházy UraUra Szirmay Uraság, fekszik ság, fekszik Pápától nem Nagy Bányától fél mértföld- meszsze, melly Uradalomnyire. Határja középszerű, hoz tartozik, határja termé

Boro. Borove. Orosz fa- | keny, erdeje helyben, tûzlu Zemplén Vármegyében.

re, és épületre fája elég , rét

tyei jók, piatza Pápán, és BORONKA. Rátz falu So- Győrben, négy mértföldnyimogy Vármegyében, birto-re; malma helyben, ámbár kosai Gáll Urak, motsáros szóló hegye nintsen; de a' helyen , Marezalitól fél mért- Somlyai, Badacsonyi, és földnyire épült, szölö hegye Balaton környéken lévõ szőnintsen, nagyobb része föld- lokben pénzt kereshetnek, gyének homokos; de más első Osztálybéli. javai lévén, második Osz Boros JENO. A' J. betua tálybéli.

ben.

BOROSTELEK. Borse. Oláh Gróf Battyáni Uraság, lako. falu Bihar Vármegyében, a' sai katolikusok, és evangeVáradi járásban, földes Ura likusuk, határja néhol terGróf Haller Uraság, közép-mékeny, néhol pedig sovászerû terinékenységéhez, 's nyas a' nagy partok miatt, vagyonnyaihoz képest, má- hasznos legelője van, és fája sodik Osztálybéli

.

mind épületre, mind tûzre Borostyánkő Vára.Bern- elég, lakosai rész szerént gaze stein.. Vas Vármegyében, dáskodás, rész szerént pedig magas hegyen épült Vár, föl- kereskedéssel élnek,

vagyondes Ura Gróf Battyáni Uraság. nyainak eladására jó módgya Nevezetesíti e' Várat felette lévén, első Osztálybéli. magas, és az ellenséges idők BOROSTYÁNKO. Ballenre alkalmatos fekvése. Ke- stein. Nevezetes magas mcmény kösziklán van épülve, redek hegyen, és sari erdőmellyböl egy nagy darab rész ség között fekvő Vár Poson a' Várnak udvarában megha- Vármegyében, földes Ura gyattatott. Szobái noha régi egész I. Ferdinánd idejétöl izlés szerént épültek, mind- fogva, Gróf Pálfy Uraság, azáltal méltóságos lakást szol- lakosai katolikusok, fekszik gáltatnak. A’ kilátás belőle Stomfához j. órányira. Itten igen szép, mért meszsze mért tartya ez Uri nagy Nemzetföldekre ellehet a' Városokat, ség leveleit, fegyvereit,

tekintettel lát- 's a't nevezetes puskapor ni; pintzeji is nevezetesek; malma is vala, melly 1775. alatta pedig Szalonak felé a' szerentsétlenül elégett, pabödösköver, rezet, galitzko- piros, és fûréz malma van, vet föző házak vagynak, mel- szép halas „tó is építetett az lyek mind a' Hazában, mind Uraságnak számára, mellyben pedig kivül esméretesek, és pisztrangok, és más nevezemessze elhordattatnak. Pán- tesebb halak tartatnak. Latlika szövő is lakik a' Vár- kosai többnyire tsehek, és ban, 's az Uraságnak régi katolikusok, határja közép hadi készületei, és fegyverei termékenységû, vagyonnyaiis szemléltethetnek. kat jól eladhattyák, első Osz

Borostyákó. Mezô Vá- tálybéli. ros, melly a' Vártol vette BOROSTYÁNKO. Ballennevezetét, és alább közel stein. Paistun. Tót falu Pofekszik hozzá, földes Ura son Vármegyében, hasonló

és falukat egy

nevezetů Vár alatt, földesresetre is meglehetős alkalUra Gróf Pálfy Uraság, la- matosságok, második Oszkosai katolikusok, fekszik tálybéli. Stomfa mellett, mellynek fi Borosszék. vagy Borosliája.

szeg. Elegyes falu Vas VárBoroszló. Bresztoy. Tót megyében, földes Ura Bozai falu Sáros Vármegyében, föl- Uraság, fekszik Szombatdes Ura a' Királyi Kamara, helytől más fél mértföldnyire. lakosai katolikusok, föld- Határja jó termékenységữ. gye, ahol szorgalmatosan Borota. Szabad puszta miveltetik, termékeny, rét- Bács Vármegyében, földes tyeinek némelly része kétszer Ura Hertzeg Grasalkovich kaszáltatik, legelője, fája Uraság, fekszik Felső Szent mind a kétféle, piatzozása Ivánhoz nem meszsze, mellynem meszsze, elsẽ Osztály- nek filiája. Határja jó, és sok béli.

juhokat táplál. BUROSZNOK. Braznik. Tót BOROVA. Tót falu Poson falu Gömör Vármegyében, Vármegyében, földes Ura földes Urai Szkárosi , Farkas, Gróf Pálfy Uraság, fekszik Runyai, Zsoldos, Hanvay, Bánok Sz. Györgynek szomés Darvas Urak, lakosai evan- szédságában, mellynek filiágelikusok, fekszik délre Szkája, Szuha Városával határoshoz egy órányira, Turótz ros, lakosai leg inkább horvize partyán, hegyek kö- vátok, határbéli földgye jó, zött, vas hámora is van, la- szóló hegye termékeny, a' kosai közzül némellyek jól | Vereskôi Uradalomhoz tarpergo, és oltsó fonó orsókat tozik, második Osztálybéli. készítenek. Határja három BOROVA HORA. Hegy Zónyomásbéli, 's meglehetős, lyom Vármegyében, az Ó leg inkább rozsot, és zabot Zólyomi határban, melly arterem, piatza Jolsván, és ról nevezetes, hogy rajta, Ratkón, második Osztály- termo arany

termo arany találtatik, melly béli.

majd fů szálakon, majd sző. BOROSZNOK. Brusznik. Tót 10 leveleken, 's majd egyefalu Nógrád Vármegy. földes bütt, de tsak kis minémůségUrai külömbféle Urak, fek-ben látszik, kénko is terem szik Gátsfalvától nem meszsze, benne. mellynek filiája, határja kö BOROVA. Kis Borove. Tót ves, erdeje, 's fája elég, ke-falu Liptó Vármegyében, bir

tokosa

« PredošláPokračovať »