Obrázky na stránke
PDF
ePub

Urai Gróf Nádasdy, és más falu Poson Vármegyében, Nemes Urak, lakosai kato- birtokosai Gróf Illésházy, likusok, és reformátusok, Gróf Amade, és mások, lafekszik Dobronyhoz, melly- kosai katolikusok, fekszik nek filiája nem meszsze Ha- Felbár mellett úgy, hogy tárbéli földgye termékeny, tsak egy út választya el tölegelője, rettye, fája elég., le. Szélesen terjedett mezemalma helyben, vagyonnyai- je van, melly a gazdáskonak eladására jó alkalmato- dásra minden természet ajánsága Pápán; első Osztálybéli. dékjaival bővelkedik. István

Alatka. Szabad puszta fi Miklósnak lakó helye vaArad Vármegyében. la, és itt írta amaz esmére

Alatyán. Magyar falu tes Magyar Ország' HistoriaHeves Vármegyében. Birto- ját; Fiának halálára írtt Deák kosa a' Királyi Kamara, la- Versei, most is látszatnak a' kosai katolikusok, fekszik templomban, jeles vagyonJászberénytöl más fél mért- nyaihoz, 's tulajdonságaihoz földnyire. Földgyei tragyá- képest első Osztálybéli. zás nélkül is termékenyek, ALBERTI. Tót, és elegyes száraz malmai helyben, mező Város Pest Vármeszomszédságban pedig vízi gyében, földes Ura B. Szeletzmalma, rétrye jó; fogyat- ky, és más Nemesek, lakokozásai ellenben, hogy pia- sai katolikusok, és evangetzozásais távol esnek, fája, likusok, fekszik Irsátol, nádgya, és sássa nints, de ele- mellynek filiája nem meszsze, gendő legelője, szőlei sin- Pestol hét mértföldnyire; nétsenek, melly fogyatkozá- hai Báró Szeleczky Márton sok miatt a negyedik Osz- Úr, plántálta bé e'helyet tóc tályba számláltatott. lakosokkal, kik is szorgal

ALAPSA. Szabad puszta Tol- matos gazdák, különös, és na Vármegyében.

illyes helyen ritka Fundátziot ALATKA. Szabad puszta He- szerzett itt a' nevezett Úr, mives Vármegyében, fekszik vel 12. megélemedett öreBoczonadhoz, mellynek fi- gek tápláltatnak közönséges liája nem meszsze.

költségjén, olly törvény alatt, Albánus. Poson Várme- hogy midon már nem dolgozgyében Fejéregyház, neve-hatnak, bizonyos órákon zet alatt. Weisskirchen. imádkozzanak. Jó, és elég

ALBÁR. Elegyes lakosú szőleje terem, 's némelly ré

sze

tott.

[merged small][ocr errors]

sze szántó földgyeinek meg- Szent Miklóstól nem meszszo
lehetős, de nagyobb része a' Bánátban. Határja jó tera.
homokos, legelője szoross, mékenységű, réttye, lege-
a' fának fogyatkozása, 's ne loje elég van.
héz itató helye miatt, a' har Alcsut. Elogyes falu Fe«
madik Osztályba számlálta- jéc Vármegyében, földes Ura

a' Religy. Kintstár, lakosai
Albert. Kis Albert. Man katolikusok, fekszik Fels
gyar falu Somogy Várme- csútnak szomszédságában,
gyében, lakosai katolikusok, Bicskéhez közel. Határja kös
fekszik Gesztihez, mellynek zépszerű, 's külömbféle tu.
filiája nem messze. Határja lajdonságaihoz képest, más
minden javakkal, 's neveze sodik Osztálybéli.
tes termékenységgel megál ALEUS. Oláh falu a' Bás
dattatván első Osztálybéli. nátban, Temes Vármegyé-

ALBESTI. Oláh falu Bihar ben, lakosai á hitüek, feka Vármegyében, birtokosa a' szik Lippátót egy mértföld . Királyi Kamara, lakosai egye- nyire. Határja középszerå. siiltt katolikusok, fekszik a' ALGYÔ. Magyar falu Cson. Pap mezői kerületben. Föld- grad Vármegyében, földes gye elég termékeny ugyan, Vra Gróf ErdödyUraság, most de más fogyatkozásai miat a' Genuaiak bírják; Iakosai második Osztálybéli. katolikusok, fekszik a Tisza

Albin. Olihinoy. Elegyes mellett, Szegedtöl egy mérta tót falu Zemplén Vármegyé- földnyire, révje Vásárhelyre ben, birtokosa Hertzeg Di. vezető útban hasznos; de mitrichstein Uraság, lakosai vel határját a víz gyakorta reformátusok, fekszik az Ér-elboríttya , sőt néha a'magor mellyéki kerületben, Bo- is elhordgya róla, ambár gyiszlótol nem meszsze'; De- szõleje is van, mind az által bretzentöl pedig mintegy hat a' harmadik Osztályba számmértföldnyire. Határbéli föld-láltatott. gye kiváltképen termékeny, ALGYESTI. Oláh falu Arad és az első Osztályba tétette- Vármegyében, földes Ura a?

Királyi Kamara, lakosai ó ALBREKTFLUR. Német fa- hitüek, fekszik hegyek kölu Torontál Vármegyében, zött a' Jenői járásban. Határ, földes Ura Bakó Uraság; la- ja jó termékenységű, mind kosai katolikusok, fekszik l'a' két féle fája, makkja elég,

de

tett.

de a' víz áradások miatt gya- | katolikusok. Határja termégorta károsíttatik, második keny, 's azon kivül alkalmaOsztálybéli.

tos helye van a' pénz keresetAlha. Alhau, Népes né-re, első Osztálybéli. met falu Vas Vármegyében, Alistál. Elegyes falu Poföldes Ura Gróf Battyáni Ura- son Vármegyében, lakosai ság, lakosai katolikusok, katolikusok, és reformátués evangelikusok, fekszik sok, fekszik a' Csalóközben. Magyar Országnak szélén, Határbéli földgye ollyan mikeresztül foly e' helységen némiségů mint Felistálnak, Stéger, y. Steiger vizé, ma- harmadik Osztálybéli

. ga pedig a helység két hegy ALLESZGRABEN. Német faközött Stájer Ország mellett lu Vas Vármegyében, töldes egy szép hegyen épültt; szóló Ura Gróf Battyáni Uraság, hegyei meglehetősek, inel- lakosai katolikusok. Határja lyel a' lakosoknak egy része középszerů. foglalatoskodik; mások el Arthó. v. Arló. Magyar lenben Ruszt, és Sopron fe- falu Borsod Vármegyében, lé, 's Poson Vármegyébe földes Ura Vécsey Uraság, járnak szóló munkára, né lakosai katolikusok, fekszik mellyek pedig marhákkal ke-a hegy, vagy Csere háton. reskednek; Határja sikos, Szántó földgyei elegendők, és termékeny, réttye kövér, 's közép termékenségűek, erdeje elegendő, kereske- réttye legelője is meglehetos. désre jó módgya, első Osz ALMA. Szép Alma. Szatálybéli.

bad puszta Veszprém VármeALIBÁNFA. Magyar falu gyében. Szala Vármegyében, birtoko ALMADI. v. Kis Berény. sai külömbféle Nemes Urak, Jeles puszta majorság Veszlakosai katolikusok, fekszik prém Vármegyében, fekszik Szent Iványhoz, mellynek f- Veres Berényhez közel. liája nem messze, Vidékje ALMA. Veres Alma, Jaközépszerû, borain kival, blonoy. Elegyes falu, Sáros mellyek a szomszéd Henyei Vármegyében, lakosai katohegyeken gazdagon terem- likusok", fekszik Szeben Vánek, több javai nem lévén, rosához nem meszsze. Határmásodik Osztálybéli. ja minden féle gabonát boven

ALISLEN. Elegyes falu Ba- terem, rétrye, legelője a' fanya Vármegyében, lakosai mennyi szükséges, mivel era

deje tilalmas, fája nem igen ALMA Mező. (Jablonov.) van, piatzozásai nem mesz- Tót, és magyar falu Bereg sze, 's keresetre jó módgyok Vármegyében, földes Ura Szebenben, mind kézi, mind Gróf Schönborn Uraság, lapedig szekerezési munkával, kosai katolikusok, és ó himelly vagyonnyaihoz képest tűek, fekszik a'Versóvi keelső Osztálybéli.

rületben. Mivel e' helységAlmagy. Magyar falu Gö- nek alkalmatos legelőjén, 's mör Vármegyében, birtoko- cüzi fáján kivül semmi más jasai több Nemes Urak, lako- va nintsen, szántó földgyei, sai katolikusok, fekszik Egy-hegyes, követses, helyer házas Bástól, mellynek filiá- fekszenek, 's soványak, sem ja nem meszsze. Határbéli közel piatza nintsen, hogy földgye, hegyes, és völgyes, kézzel, vagy szekerezéssel de meglehetõs búzát terem, kereshetnének, ötödik Oszkárosítyák vidékjét a nagy tálybéli. záporok, mivel gödrös tek Almás. Rátz Almás. Rátz vése miatt nem tragyáztattar- falu Arad Vármegyében, birhatik, legelője szoross, mind tokosa a' Királyi Kamara, laa' két féle fája van, malma is kosai ó hitűek. Határbéli földhelyben, kendert áztató víze gye meglehetős volna, ha a' alkalmatos, melly tulajdon- víz áradás nem rongálná, ságaihoz képest a harmadik makkja, fája, gyümöltsös Osztályba tétettetett. kertyei vagynak, eladásra is

ALMA MELLYÉK. Magyar (jó módgya, második Oszfalu Somogy Vármegyében, tálybéli. földes Ura Gróf Battyányi Almás. Rátz Almás. Rátz, Uraság, lakosai katolikusok- és orosz falu Arad Vármefekszik Mosgóhoz, melly- gyében, birtokosa a' Királyi nek filiája nem meszsze; szán- Kamara, lakosai ó hitüek, tó földgyei könnyen mivelhe- fekszik erdők között, Boros tók, és termékenyek, szóló Jenótól két mértfölnyire, hegyein kivül van fája, le- mivel földgye a' víz áradásai gelője, 's szénája is elég, miatt soványittatik, a' másoSziget mező Város piatzához dik Osztályba számláltatott. közel, földgyének termé ALMAMEZÔ. Hegyesellukenységéhez, 's jeles va- desórz. Oláh falu Bihar Várgyonnyaihoz képest elsó Osz- megyében , lakosai ó hitüek, tálybéli.

fekszik a Belényesi járásban;.

határja

határja jó termékenységå, | mds, Nagy Almás, Két falu vagyonnyai is meglehetősek, Bereg Vármegyében, birtomásodik Osztálybeli.

kosai külömbféle Nemes Almás. Magyar, és rátz Urak, lakosai egyesülte kafalu Báts Vármegyében, bir- tolikusok, fekszenek a fel tokosa a' Királyi Kamara, la- videki kerületben, Muns kosai katolikusok, fekszik a' kátstól nem meszsze, határfelső járásban. Határja két béli szántó földgyei tsekényomásbéli, szántó földgyei- lyek, és soványak, 's hogy nek egy része szép tiszta bú- ha minden esztendőben bőzát terem, kaszállói jók, mel- ven nem tragyáztatatnának lyek egyszer kaszáltatnak épen señit sem termenének;. ugyan, de a' marháknak híz- rétryei, 's legelőjei is szoroslalására jó szénát teremnek, sak, és a’ Munkátsi Urasággabonája bövebb esztendők- nak esztendônként adót fizet. ben házi szükségén felül te- nek, fájok tsupán tûzre, és rem, mellyet Bajdra öt órá- így ambár vagyonnyaiknak nyi járó Városba szállítanak; eladására jó módgyok volna; legelője elég, mivel a Ra- de sovány javaikhoz képest donyi pusztát, marhák neve- negyedik Osztálybéliek. lésének, és hízlalásoknak kedvéért árendályák a'lako

Almás. Magyar, és oláh sok, itatója meglehetős, sző-tokosa Gróf Csáky Uraság,

falu Bihar Vármegyében, birleje úgy saját határjában, lakosai katolikusok, és ó himint az említett pusztának tüek, fekszik a' Váradi járásegy részében szükségeikre ban, földgye jó, középszerű elegendő, de utolsó rendbeli bort teremnek, mellynek ki- vagyonnyai szerént második mérése bizonyos ideig, vala

Osztálybéli

. mint más Kameralis helység:

ALMÁs. németül Halmds. ben itt is szabados. Fájok e Szabad puszta Baranya Várnádgyok nem lévén, kéntele- megyében. nek szalmával tazelni, épů Almás. Magyar Almás. letre való fátis négy, vagy öt Magyar falu Fejér Vármegyéórányi járó földröl szereznek, ben, földes Ura Gróf Eszterszáraz malma helyben, de a házy Uraság, lakosai katoliDunai malmoktói öt órányi- kusok, és reformátusok, feksa van, második Osztálybéli. szik Fejér Vártól egy jó mértAlmás. Zaluska, Kis Alföldnyire, Dem meszsze az

elpusz

« PredošláPokračovať »