Obrázky na stránke
PDF
ePub

tokosa Jób Uraság, bértzes / réttyei kövérek, legelője helyén fekszik sovány határ- nagy, dohánnya, tökje jó, jával Árva Vármegyének első Osztálybéli. szomszédságában, Nagy Bobrocztól más fél mértföldnyi

BURSA. Elegyes falu Márare, tsekély vagyonnyaihoz tokosai több Urak, lakosai

maros Vármegyében, birképest, harmadik Osztály- katolikusok, fekszik Felső béli.

Visónak szomszédságában, BOROVE.' Nagy Borove. Tót falu Liptó Vármegyében,

mellynek filiája, Visó pabirtokosa sób Uraság, lako- takja öntözi határját, e' leg sai katolikusok , határja elég, végső helységnek Máramade kevés helyen trágyáztatha- midôn már megnagyobbo

ros Vármegyében, melly, tik, tüzre fája van, legelő-dott északrol Cziszla, délröl je szoross, harmadik Osztálybéli.

pedig Repede patakotskákBorró. vagy Boroy. Kis

kal egyesíttetik. Nevezetes falu Zemplén Vármegyében, rörtént megverettetésekröl.

e' helység a' Tatároknak itt földes Ura Szirmay, Uraság, Savanyú vize is van. Fájok partos helyen fekszik, termé

mind 'tüzre, mind épäletre ketlen, és sovány földgyé- elég, réttyek hasonlóképen, vel. * Bors: Magyar falu He-/ legelője is elég, mellyek am

bár soványosak; de mivel ves Vármegyében, birtoko

szálak tsinálásával a' lakosai külömbféle Urak, fekszik Szarvaskőhöz egy mért

sok mind adójokat kifizet

hetik, 's élelmeket is könföldnyire, napnyugotra a' hegyeken túl, szántó föld-nyen keresik, első Osztály

béli. gyei kevesek, hegyes határja miatt, harmadik Osztály BORSA. Alsó Borsa. Tór béli.

falu Poson Vármegyében, Bors. Magyar falu Bihar Csalóköz szigetében, földes Vármegyében, földes Urai Urai külömbféle Urak, laa' Nagy Váradi Püspök, és kosai Magyarok, Totokkal a' Káptalanbéli Uraság, la- elegyest, mezeje elég gaz, kosai reformátusok, fekszik dag, de a' mellette folyó Artándnak szomszédságában, Duna néha nagy kárára van, Nagy Váradhoz egy kis mért fája kevés van, tulajdonsáföldnyire. Határja gazdag, I gaira nézve, hasonló Király

falyához, második Osztály- ma helyben , itatója alkalbéli.

matos, eladásra jó módgya Borsa. Felső Borsa. Ele- Újhelyben, első Osztálybéli. gyes falu Poson Vármegyé

BORSITZ. Tót falu Trenben, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, kosai külömbféle Urak, fek

tsén Vármegyében, birtofekszik a Dunához közel, szik a' Vág vize körül, IklaJókátol egy mértföldnyire,

vához nem messze. Határja határja, 's vagyonnyai is középszerűek.

meglehetős termésů. Borsfa. Magyar falu Sza BORSOD VÁRMEGYE. Cola Vármegyében, földes Ura mitatus Borsodiensis, BorGróf Fekete Uraság, fekszik schoder Gespanschaft. NeBánok Szent Györgyhöz nem vezetét vette a' Borsodi Vármeszsze,

mellynek filiája, tól, melly nem tsckély eroshatárja jó termékenységü. sége vala Ursnak, a' Magya

Borsavár. Magyar falu rok hajdani Kapitánnyának. Veszprém Vármegyében, a' Emlékeztető jeleit mutattya felsô" járásban, földes Ura a' Bódva vize mellett lévő Gróf Eszterházy Uraság, fek- temető helye. Napkeletrol szik Bakony erdejében. Ha- határos Abaúj, Zemplén, és tárja jó termékenységű, va- Szabólts Vármegyékkel, nyugyonnyai középszerûek. gotra Heves, és Gömör Vár

Borsi. Magyar falu Zem- megyékkelvan szomszédságplén Vármegyében, földes ban, észak felől pedig majd Ura Gróf Áspermont Uraság, Torna, majd Abaúj VármeBégányiaknak kastellyok va-gye veszik körül. Hoszsza e' la itten,, hajdanában pedig Vármegyének Szent JakabRákótziaké vólt, fekszik Új- tol Valkig nyoltz mértföld helyhez nem meszsze, sík szélessége pedig öt, 's majd helyen Bodrog partyához kö- több, és majd kevesebb. Vizel, nyárban a sok szúnyog dékje a' leg szebb hegyekkel, miatt lakosai eleget szeny- és völgyekkel ékesíttetik, borvednek, kelemetes fekvése ral, búzával kiváltképen van, körülötte erdők vannak, de a'természetnek más egyéb határja két nyomásbéli, 's jótéteményivel is gazdagon minden veteményt boven megáldattatott. Mezei széhoz, szénája jó, legelője elég, pek, és igen termök, folyó, kája cüzre, és épületre, mal- és kút vizei egességesek. Ne

veze

vezetesseb folyó vizei Herzett Felete lyuk, mellynek nad, Hejö, Sajó, Bárso- mintegy száz lépés hoszszanyos, és Szinyva vize, mel-sága, szélessége pedig tizen lyeknek leírásai, tulajdon ne- hat, alkalmatos rejtek heveik alatt fordúlnak elő. He- lye vala , a' bújdosó sereg, gyei az Egri hegyeknél kez- nek, a' hadi időkben, 's jó dödnek, és egy mással öszve hasznát vévék e' vidéknek lakaprsolva terjednek el Mis- kosai az utolsó Rákótzy hákólrz mellett, Diósgyör felé; borújakor, mert ide rejtették elválnak ellenben az Apád- vala'el magokat némellyek; falvai hegyek felé; a' bennek de a' Tsászári népnek Fő tisztermő fáktól, veszik részei tye előtt elárultatván, őket nevezeteket, és 'majd Bik- innen felverte vala. Más barkesnek, majd tölgyesnek lang is van ez alatt valamineveztetnek. Nevezetesek to- vel lejjebb, melly az előbvábbá az erdő hátsági, és a' binél nagyobb; bôvsége száraz völgyi hegyek, mel- mintegy két száz lépésnyi ; lyekben vagynak a' Rakatzai, 's azért nevezik Ketske lyukSzalontai, Mártonyi, Me- nak, mivel zûrzavar, és szélszesi , Szendi, és más több vész idején , jó sereg juhok hegyek. Ezeken kivül Bélkő elférnek benne. Harmadik a’ hegye, ellenében Eged he-Diósgyöri barlang; e' már gye, Szent István erösse, 's sokkal nevezetesebb, mint majd a' Novaji, Tardi, Da- az előbbiek, szája olly forrótzi, Sági, Harsányi, Gö- Ima, mintha valaha pintze römbölyi, és Miskóltzi he- lett volna; de ürege nagyon gyek. Emlékezetet érdemel messze terjed, és végre küVarbó felett Osztra hegye is, lömbféle ágakra osztatik. mind nagyságáért, mind pe

e Térsége gazdagon termo, dig külömbféle vadgyaiért is; hegyei vas hámorral, és hunevezetes továbbá Visnyó, tával, 's mész égető keménés Málnyika között Nyárjuk tzekkel, és sok külömbféle hegye; magas, kősziklás, vadakkal gazdagok, 's a'Szenagyságáért; továbbá a Sz. pességnek, és más VármeLélék hegye, melly hajdan gyéknek is élet tárja , a' Lena' köz hír szerént a' Paulinu- gyeleknek pedig kedves bort soké vala.

termő helye. Lakó helyei Barlangjai is vagynak, el- mind öszve 218. 's az Egri sổ ezek között az úgy neve- Püspöki Megyéhez tartozik.

BOR

BORSOD Vára. Hajdani sai külömbféle Urak, lakoomladozott Vár Borsod Vár- sai reformátusok, fekszik Bormegyében, nevezetes arról, sa folyó víz partyán, Getse, hogy az egész Vármegyé- és Várihoz egy órányira. Két nek, nevet szolgáltatott. Azt vízi malma helyben, határbeszéllik felöle némellyek, ja jó, trágyázás után minhogy Urs, a' Hunnusoknak denféle gabonát terem, leVezére, itt választotta volna gelője hasznos, és elegendő, táborozását, 's lakó helyét is. fája mind a' két szükségeikBORSOD. Borsod Várme

re, piatzozása közel; a Bégyében, birtokosai Ragályi, szóló hegyekben pénzt keres

nyei, Musai, és Beregszázi és más Úraságok, lakosai ka-lhetnek; de mivel határját tolikusok, többen reformá

Borsa vize gyakorta elönti, tusok, az elört Mező Város vala, most középszeri falu ,

második Osztálybéli. fekszik Sziráknak szomszéd. BORSZUCSINA. Orosz falu ságában, mellynek filiája , Bereg Vármegyében, földes Bódva vizétöl nem messze, Ura Gróf Schönborn Uraság, Miskóltzi piatzához 4. mért- fekszik a' Varsovi kerülete földnyire , határjának egy ré- ben. Határja soványas, rétsze jó, tüzre való fája száraz tyei meglehetősek, lcgeloje omladékokból, szőlő hegye elég nagy, fája is kivált tazközépszerů, Kir. dézmát nem re a mennyi kell; de kea adnak, malma a határban; resetre tsekély módgya lelegelője nem igen elég, fája vén, 's mivel piatza sintsen, épületre nintsen, Bódva vi- negyedik Osztálybéli. ze néha károkat tészen az Edelényi töltéseknél, máso

BORSVA. vagy Borsa vize. dik Osztálybéli.

Bereg Vármegyében, Mára

maros Vármegyének határjáBORSOD. Szabad puszta ban foly le Breznikfalvának Bács Vármegyében, földes napnyugoti oldalán felül, Urai Hertzeg Grasalkovich, míg két mértföldnyire foly, és Latinovits Uraságok, Fek- Kereszkének, Krusznyiczka szik Bikitshez nem meszsze, nak, Bronykának, Dolháa mellynek filiája. Határja kö- nak, Zadnyának, Ugotsa népszerû.

Vármegyében pedig kis Szia Borsova. Magyar falu Be- getet formál, mellynek fel. , reg Vármegyében, birtoko-söbbje Ugotsa Vármegyéhez,

másika

es

másika pedig Bereg Várme

BORZOVA. Fel Borzova. gyéhez tartozik, áradások Elegyes falu Torna Vármeidejekor nem kevés károkat gyében, földes Ura Hertzeg tesz, a szántó földekben; Eszterházy Uraság, fekszik mig a' Tiszával elegyedne. Jablontzának szomszédságá

Borszöcsök. Magyar falu ban, mellynek filiája, a jeVeszprém Vármegyében, föl- ges barlangnak völgyében, des Ura a' Veszprémi Püspök- napkeletröltserfás" erdejé. ség, fekszik Vásárhelynek nek, 's kösziklás hegyeinek szoniszédságában, tüzre ,

alatta, mellyektöl kerítteépületre való fája van, táld- tik; sovány, és köverses hagye középszerű, legelője, tárja miatt, harmadik Oszés réttyei elegendők, a Somtálybéli.

Borzova. vagy Borzsa. lyói szóló hegyek alatt fekszik, és más Balatoni sző. Magyar falu Szatmár Várn lökhöz is közel van, holott gyében, földes Ura Gróf Era mind fuharral, mind kézi dôdy Uraság, fekszik Jánk

hoz nem meszsze, mellynek munkával pénzt kereshetnek, 's tavában elég hala filiája, lakosai katolikusok,

többen reformátusok. Határvan, második Osztálybéli.

ja középszerű, vagyonnyai Borz. Elegyes falu Bihar külömbfélék. Vármegyében, fekszik Be BorzavÁR. Elegyes falu lényeshez nem mesższe. Veszprém Vármegyében, föl

BORUBKA. Ördög Gorub des Ura Gróf Eszterházy Uraka név alatt.

ság, legelője tágas, réttye, Borzik. Burzuk. Oláh fa- fája tûzre, és épületre elég, lu Bihar Vármegyében, a; malma is helyben; de mivel Váradi járásban, földes Ura földgye soványas, eladásra Gróf Csáky Uraság, jó ter- való alkalmatossága is nehéz mésbéli tulajdonságaihoz ké- lévén, a harmadik Osztálypest, clsố Osztálybéli. ba tétetett.

Borzik. vagy Borz. Oláh Bosa. vagy Bossa. Szabad falu Bihar Vármegyében, puszta a' Jászságban. fekszik Belenyéshez nem Bosacza. Nagy tótfalu meszsze, földes Ura a’Nagy | Trentsén Vármegyében, fölVáradi Püspökség, tsekély des Ura Gróf Erdödy Uraság, vagyonnyaihoz képest, har- lakosai katolikusok, fekszik madik Osztálybéli.

Vág Újhelytöl 4, mértföld

« PredošláPokračovať »