Obrázky na stránke
PDF
ePub

va

nyire , földgye néhol sová BOSIGLOVA. Banátbéli falu nyas; de egyéb javaira néz- a' Vérsetzi kerületben. ve, mellyekkel bôvelkedik, BOSMAK. Banátbéli falu Uj első Osztálybéli.

Palánkához, mintegy másféí Bosas. Bozsaj, Bozsej. Ma- mértföldnyire, bányája is van. gyar, és oláh falu Bihar Vár

Bosmak. Szabad puszta megyében, birtokosai kü- Temesvárhoz mintegy két lömbféle Urak, fekszik az mértföldnyire. Érmellyéki kerületben, lako BOSNICZA. Tót falu Zemsai többnyire egyesültek, jó plen Vármegyében, birtokotermékenységéhez képest, el sai Molnár Ŭrak, fekszik ToSÕ Osztálybéli .

poly, és Ondova vizek köBosán. Kis Bosán. Tót fa- zött, Tusához nem meszsze, lu Nyitra Vármegyében, bir- határja ha tragyásztatik mintokosai Bossányi, és más U

denféle gabonát boven hoz, rak, fekszik Nagy Tapol- száltatik , legelője elég, fája.

réttye hasznos, és kétszer kacsántól három fertály órányi-is tüzre; malma közel, ra, lakosai katolikusok. Határja középszerů, tulajdonságyonnyait eladhattya Varan

nón, Nagy Mihályon, Unggai hasonlítanak Nedanótz faluéhoz, második Osztály

váron, első Osztálybéli. béli.

Bosod. Középszerû falu Bi

har Vármegyében. Bosán. Nagy Bosan. Tót

Bosoga,

Banátbéli falu Ma. falu, az elöbbeninek szom

ros vízétöl nem messze, fekszédságában, birtokosai Bos

szik Erdély Országnak szélén. sányi, és Rudnay Urak, lakosai katolikusok. Határja, Vármegyében, földes Urai a’

Bosok. Magyar falu Szala is vagyonnyai is ollyanok Szalavári Prépost, és Apaturmint az előbbeni falunak, ság, lakosai katolikusok, fekmásodik Osztálybéli.

szik Csacsnak szomszédságáBossán NEPORATZ. Prents. ban, mellyhez hasonlító, 's Tót falu Trencsén Vármegyé- ennek filiája. ben, birtokosai Motesitzky, Bosok. Buschendorf. Hora és más Urak, fekszik Mote- vát, és német falu Vas Vársitzhez nem messze, melly- megyében, birtokosa Gróf nek filiája , határbéli föld- Baryáni Uraság, akinek gyeik jók, de mivel fája nipts, szép kastéllya vagyon itten. második Osztálybéli.

Ebben tölté életének utólsó

eszten

esztendeit özvegy Palatinus-tár, lakosai katolikusok, fekné Gróf Battyáni Lajosné szik Zólyom Vármegyének Aszszony, született Kinszky szomszédságában, határja terGróf Aszszony. Igen gyönyö- mékeny, vagyonnyai kürů a' fekvése Řohontztól egy, lömbfélék, első Osztálybéli

. Köszegtöl két órányira. Meg. Bosta. Magyar, és elegyes lehetös termékeny földgyei falu Baranya Vármegyében, vannak, réttyei jók, erdeje földes Ura a' Pécsi Káptalan, tûzre, és épiletre elég, sző- külömbféle javain felil, pialeje rész szerént a' határban, tzozása is jó van, első Oszrész szerént kivül, malmai tálybéli. szint úgy; Köszögön, és Ro Bosur. Banátbéli falu a' bonczon piatzozása, elsőOsz- Lugosi kerületben, fekszik tálybéli.

Lugostól egy mértföldnyire. Bosok. Kis falu Veszprém Határja jó termékenységů. Vármegyében, birtokosai BozsvA VIZE. Ered Telkilömbféle Urak, lakosai rész bánya felé, a' Szalántzi heszerént Római katolikusok, gyekben, 's alig tsergedez kik Mező Komáromba jár- cgy darabig a' kút fôktöl, nak Isteni tiszteletre, rész és más a' füzéri hegyekből szerént reformátusok, kik- leomló vizekkel meg gazdanek Enyingen vagyon Tem-godik, némelly falukat bé plomok, melly falunak szom- fut, sebes tsergedezésével, szédságában, fekszik észak- Mikóházán pedig, keresztül ra, és tsak egy fertővel vá- folyván, S. A. Ujhely felett lasztatnak egy mástól

mástól, me- elegyedik öszve Ronyva vizősége szoross , szánto föld-zével. gyei, erdeje, szölö hegyc, rét Bozsva. Kis Bozsva. Eletye, legelője van, 's közép- gyes magyar falu Abauj Várszerû vagyonnyaihoz képest, megyében, birtokosa Bormásodik Osztálybéli.

bély Urak, fekszik a Füzéri * Bosok. Elegyes falu Ba- járásban, hurája is van. Haranya Vármegyében, tsak tárja közép termékenységâ, nem minden javai lévén, első rétryei, 's legelője is jó, föOsztálybéli.

zelékje meglehetős terem, Bosok. Brovik. Tót Mező fája szûken, piatza távol, máVáros Hont Vármegyében, sodik Osztálybéli

. mellynck. Vára is van, bir Bozsva. Élegyes magyar tokosa a' Tudományi Kints- falu Abauj Vármegyében, bir

tokosai

tokosai Boronkai Urak, ha- geihez képest, első Osztálytárja az elöbbenihez hason-béli. lító, 's ez is második Osz BOTFALVA. Bzincz, Bzintálybéli.

cze, alsó Botfalva. Tót falu BOSNYE. Oláh falu Bihar Vár- Nyitra Vármegyében, birtomegyében, fekszik a' Nagy kosai külömbféle Urak, lakoVáradi járásban, lakosai egye- sai katolikusok, és Auguszsiltek, határja középszero. tána vallásúak. Vághujhely

Bosta. Baranya Vármegyé- tól egy mértföldnyire fekszik, ben.

határbéli földgye jól termo BOTA. Magyar falu Bor- szõleje második Osztálybéli, sod Vármegyében, birtoko- réttyei, 's legelője is elég jó, sa az Egri Kispapság, fek- de fája szûken van, piatza szik a' Szent Péteri járásban, szomszédságban Újhelyben, Sattához közel, mellynek fi- első Osztálybéli. liája, fája ingyen tűzre, és Botfalva. Felső Botfalépåletre, földgye soványas, va. Tót falu Nyitra Vármelegelője nem elegendo, pia- gyében, földes Ura Gróf Ertzozása meszsze, malmai is, dödy Uraság, fekszik az előbmellyek miatt harmadik Osz- binek szomszédságában, latálybéli.

kosai katolikusok , és AuBorra. Magyar falu Szala gusztána vallásúak. HatárbéVármegyében, földes Ura li földgye középszerû, réttyei Gróf Erdödy Uraság, fekszik gazdagok, legelője elég, fáCsatárhoz nem meszszę, am- ja hasonlóképen, makkja is bár legelője, fája, makkja, és az Uraságnak engedelmével, szőlő hegye van; de mivel gyümöltsössei jók, piatza köföldgye homokos, és völ-zel, első Osztálybéli. gyekben vagyon, soványos Bothar. Elegyes falu Krastermékenységü , harmadik só Vármegyében, földes Ura Osztálybéli.

a’ Királyi Kamara. Határja jó Botka. Ó Botfa. Magyar termékenységû. falu Ungvár Vármegyében, BOTKEJ. Oláh falu Bihar földes Urai külömbféle Ura- Vármegyében a'Béli kerûságok, lakosai katolikusok, és letben, földes Ura a' Nagy reformátusok, fekszik Örnek Váradi Püspökség, határbéli szomszédságában, mellynek csekély vagyonnyaihoz kéfiliája, Kapostól egy jó mért-pest, a harmadik osztályba földnyire , jó termékenysé- | tétetett.

&

Bolle

Boliczest. Elegyes falu | gyében, Harsányon felül Krassó Vármegyében, földes fekszik a' Siklósi 'UradalomUra a' Királyi Kamara. Ha- hoz közel; észak felé Pérs, tárja középszerű.

és Moháts között, termô, és Botiniest. Oláh falu Kras- gyakran ár vizes szántó földsú Vármegyében, birtokosa gyeivel; sok erdei, kies téra' Királyi Kamara

ségei, és sik mezőségei vanBotpalád. Magyar falu nak. Leg föbb helye Boly, Szatmár Vármegyében, lako- a' hol majorságot tart az Urasai katolikusok, fekszik Jánk- ság; egy mértföldnyire chez hoz nem meszsze, mellynek Magyar Péter, magyar lafiliája, és hozzá hasonlító. kosaival; szomszédságában

Botrágy. Magyar falu Be- pedig Ivánfalva rátz lakoreg Vármegyében, birtoko-saival, majd ezek e rátz sai külömbféle Urak, lakosai faluk, Kassád, Jakabfalya, reformátusok, fekszik Bátyu- Virágos, Borjád, Nagy Buhoz két órányira, hartárja ter- diner, Kis Budiner, Kövesd, mésbéli tulajdonságaira néz- melly jó ízű borárol neveve Bátyuhoz hasonlít, ki- zetes, nem külömben a' Kis vévén hogy itten a’ község- Budinéri borok is kedves nek jó nagy réttye van, tsíkja ízűek. Ezek után fekszenek nevezetes, harmadik Osztály- Belvárd, Olasz, Héder, béli.

melly posztó szövðiröl neveBotika. Magyar falu Ba- zetes. Ide tartoznak még ranya Vármegyében, földes Tütös, Vokány, Petre, és Ura Herczeg Eszterházy Ura- Palkonya is, Battyán Loság, fekszik a Pécsi járás- thárdi , Miszlel, Pets Vároban, lakosai leginkább refor-sának szomszédságában, holmátusok. Határja középszerû. ott régenten áriánusok is

Botos. Temes Várme- laktak; kiknek fejek szagyében.

bad Szent Királyon tartózkoBorszeg. Kis falu Poson dott. Az egész Uradalomnak Vármegyében, földes Ura fekvésbéli helye, mintegy Grór Pálfy Uraság, fekszik hét mértföldnyire terjed, Csalóköz szigetében; határ- nevezetes termékenységû faja szűk, az Uraság szép Fá- lukat foglal magában. tzán kertet építtete itten. Bottyán. Elegyes falu Bi

Bottyáni, vagy Battyáni har Vármegyében, a' Vára. Uradalom. Baranya Várme- di járásban, földes Ura Gróf

Haller

Haller Uraság, lakosai egye | földes Ura Gróf Battyáni Urasültek, nevezetes termékeny-ság, a' kinek szép kastéllyaségéhez képest, . első Osz- val díszeskedik, lakosai katálybéli.

tolikusok, határja jó terméButtyán. Magyar falu Pest kenységů, vagyonnyai küVármegyében, földes Ura a' lömbfélék, első Osztálybéli

. Rcligyiói Kintstár, fekszik Vácz Kis Hartyánynak szom- plén Vármegyében, földes

Bottyán.Elegyes falu Zemszédságában, mellynek .fi

Ura Gróf Döry Uraság, fekliája, Kerepestöl egy

mért

szik Lelesztöl mintegy földnyire , határja meglehe- mértföldnyire, és az Uraságtős, szõleji középszerück, nak lakó kastéllyával diszelegelője szukségekre elég, sítretik, lakosai katolikusok, tözre is fája van; a' Dunához,

termésbéli tulajdonságaira Pesthez, Váczhoz való közel léte miatt, jó módgya első Osztálybéli.

nézve hasonló Bacskához, van vagyonnyainak eladásá

BottyKA. Magyar falu Bara. A' Pesti Paulinusokhoz tartozott, második Osztály- sai katolikusok', határja gaz

ranya Vármegyében, lakobéli. Bottyán. Elegyes falu So- dag;.'s külömbféle vagyo

nokkal bővelkedik, első Oszmogy Vármegyében, földes

"tálybéli. Ura Gróf Festetich Uraság,

Boz. HOLLING. Horvát falakosai katolikusok, 's több

lu Sopron Vármegyében, fölnyire révészek, fekszik Vörs Holladnak szomszédságában, Uraság, fekszik Soprontól

des Ura Hertzeg Eszterházy határja termékeny, vagyon- másfél mértföldnyire, a Fertő nyai külömbfélék, első Osz- partja mellett, lakosai katotálybéli

. Bottyán. Magyar falu Fe- likusok, határjának soványjér Vármegyében, földes Ura ságához, 's borának közép

szerü mivoltához képest, a' Gróf Battyáni Uraság, fekszik Veszprém Vármegyé

harmadik Osztályba tétetett. nek szomszédságában, lako Boz. Botzdorf, vagy Pesai többnyire reformátusok, tersdorf. Német falu Sopron határja középszeri. Vármegyében.

Bottyán. Szabad Bottyán, Bozas. Elegyes falu Vás másként Csikyárnak is ne- Vármegyében, lakosai kaveztetik Fejér Vármegyében, I tolikusok, fekszik Bardos,

« PredošláPokračovať »