Obrázky na stránke
PDF
ePub

1

és Besenye faluktol nem | nyire , saoló hegyei meglehemeszsze, határja jól termo, tos borokat teremnek, szánde szoross , 's mivel réttyeit tó földgyei is középszerűek néha a' víz rongállya, és fá- és a' síkon könnyen mivelteja is szüken van, második tók, mindenét elárulhattya Osztálybéli.

Korponán, és Selmeczen, Bozin. Zamek. Bazin név legelője szoross, és fája is kealatt.

vés, második Osztálybéli. A' Bozitta. Elegyes falu Aba- Bozóki Uradalomnak fele réúj Vármegyében, birtokosai sze az Oskolabéli Kintstárkülömbféle Urak, hegyek- hoz, fele része pedig az Eszkel körül vett mély völgyben tergomi Fo Megyebéli Szent épült, hasonló fekvésű szán- István Semináriumhoz tartó földgyeivel, kivévén , Ida tozik. felöl való részét, melly észak Bozók. Elegyes falu Barara fekszik, 's többnyire si- nya Vármegyében, földes Ura kos rétségböl áll, patakots- a Királyi Kamara. Határja kájának folyása mellett, he- jól termő. gyei makkos erdőségekkel

BozNYE. Oláh falu Bihar ' dagok; déli részein elpalla- Vármegyében, birtokosai kü

, gosodott szőlő hegyeinek maradványai látszatnak, melzépszerů. lyet puszta szólónek nevez

Buzonta. Magyar, és oláh nek, második Osztálybéli. fekszik Szamos, és Lapos vi

falu Szatmár Vármegyében, Bozita. Szabad puszta Nó- zeivel által ellenben, Tót fagrad Vármegyében, földes lutól fél mértföldnyire. HaŬra Gróf Koháry Uraság, tárja közép termékenységủ. fekszik Losontzhoz egy mértföldnyire, határja jó, lege

Bozos. vagy Bozót. Elelöje , 's fája is elég van.

gyes tót falu Ungvár Várme

gyében, birtokosai Horvát, Bozitova. Szabad puszta és más Uraságok, fekszik Oc Torontal Vármegyében. falu mellett, mellynek filiá

Bozok. Mezo" Város Hontja, észak felé Or, és UngVármegyében, hasonló ne-vár között, Ung folyó vize vů Vár alatt, lakosai katoli- partyán, mind fekvésére szép, kusok, 's tótok, fekszik Selo | mind földgyére termékeny meczbányától két mértföld-falucska, kevesek lakosai

1716. esztendőben épült kas Bó. Szabad puszta Somogy téllyával díszeskedik, jó tu- Vármegyében, birtokosai la; donságaihoz képest, elso Jankovits, és Pongrátz Urak, Osztálybéli.

földgye jól termo. BOZUR. Oláh falu Krasso Böcs. Belső Böcs. Magyar Vármegyében, birtokosa a' falu Abaúj Vármegyében, Királyi Kamara, határja meg- földes Ura Gróf Áspermione lehetős termékenységů. Uraság, fekszik Zemplén

Bě. Mező Város Sopron Vármegyének szoraszédságáVármegyéb. birtokosa Gróf ban, Bársonyos szigetével, Jankovits Uraság, fekszik lakosai leg inkább reformáCseprégtöl egy mértföldnyi- tusok, határjában épületre re, lakosai katolikusok , di- való fája nints, és a víz áraszesíttetik az Uraságnak szép dás is gyakorta károkat okuz kastéllyával, tsekély vagyon- földgyének, melly meglehenyaihoz képest, harmadik tos termékenységů, külömbOsztálybéli.

féle javai vannak, második Bö. Tisza . Magyar fa- Osztálybéli. lu Heves Vármegyében, föl Böcs. Külsö Böcs. Magyar des Ura Gróf Haller Uraság, falu Zemplén Vármegyében fekszik Török Szent Miklós- földes Urai Gróf Áspermont, tól fél mértföldnyire, lako- és Almásy Uraságok, lakosai katolikusok,''s az Ura- sai katolikusok, és reformáságnak szép kastéllyal dísze- tusok, fekszik Hernádnak, síttetik. Határja gazdag, úgy és Bársonyosnak öszve folyáhogy trágyázás nélkül is két sánál, Hernád Németitöl nem szántás után jó, tiszta búzát messze, mellynek filiája terem , 's más jeles javai is és hídgya is van e' két folyó vagynak, szöleje nintsen, el- vizén. Határja mindenféle so Osztálybéli .

vetést jól terem, réttyei gazBó. Száraz . Magyar dagok, legelője elég, malfalu Heves Vármegyében, bir- ma helyben, itató helye altokosai Pap, és más Urak, kalmatos, piatza Miskolczon, lakosai katolikusok, határja 's keresetre pedig jó módgya jó termékenységû, búzát, a hegy allyai Városokban, gabonát, 's más veteményt is első Osztálybéli. jót terem, eladásra is alkal

Böcske. Elegyes falu Tolmatossága lévén, első Osz- na Vármegyében, határbéli tálybéli.

földgyének nagyobb része R 3

homo.

[ocr errors]

homokos lévén, második Bôde. Magyar falu Szala Osztálybéli.

Vármegyében, lakosai kaBód. Bidovcze. Jó magyar földének szomszédságában,

tolikusok, fekszik Bonced falu Abaúj Vármegyében, mellyhez hasonlító, 's ennek földes Ura Szerentsy Uraság, tsak nem egész Abaúj Vár

filiája. megyében, leg jobb falu, Bödöge. Magyar falu Györ akár népességét, akár sok, Vármegyében,

földes Ura a' és termékeny szántó föld-Györi Káptalanbéli Uraság, gyeit tekintsed, meszéröl lát- lakosai katolikusok, fekszik ván, inkább Városnak, mint Markotának szomszédságásem falunak gondolnád, ré-ban, mellynek filiája. Hagi magyar lakosai mivelik, tárja gazdag; 's kulömbféle kiket a múltt századokban szép javaik vagynak, de az nyomorúságai helyekböl ki áradások gyakorta kárositnem kergethették, mivel tyák, egyéb aránt nádgyok, tsak nem minden javai vagy- s szénájok is elég van, pianak, Kassának szomszédsá- tzok Györben, Mósonyban, gában lévén, vagyonnyait Komáromban, első Osztálypénzé fordíthattya, első Osz- béli. tálybéli. Bód. Szabad puszta Pest

Bödöge. Homok Bödöge. Vármegyében.

Népes Magyar falu Veszprém

Vármegyében, fekszik PáBód. Elegyes falu Vas Vár- pa, és Ugod között, a' Bamegyében, birtokosai kü- konyság széle mellett, naplömbféle Urak, fekszik Szom- keletre Ugodnak szomszédsábathelytöl más fél mértföld- gában, mellynek filiája, vinyire, apró marhákkal ke- dám helyen, Puszta Bódögéreskednek, Béts Városába vel is határos, napnyugotra hordozván azokat nyereség nagy Tevellel, északra pevégeit. Határja síkos, és jól dig Gyimóttal , a' mellyek termo, rétryei gazdagok, közel vannak egy máshoz. fájok elég van, legelőjök Dobsa László Király által nem leg jobb; de ezt helyre Bersény Nemzetségnek adahozzák jó tavaszi vetéseik, tott, tett katonai vitézségévagyonnyaiknak eladására ért, határbéli földgye homomeglehetős módgyok, első kos, és forrásos, erdője is Osztálybéli.

vagyon: a' hol puszta Bodö

ge

ge fekszik, hajdan ott volt tárbéli földgye jó, legelője, e falunak fekvése.

és fája elegendő, szóló heBödeháza. vagy Bödötze. gyeis, első Osztálybéli.

Bögöl PATONY. Poson VárElegyes magyar falu Szala Vármegyében, földes Ura megyében, a' P. betůben. Hertzeg Eszterházy Uraság, Bögöde. Gyor Várniegyélakosai katolikusok, fekszik ben, Bödöge nevezet alatt. Dobronaknak szomszédságában, mellynek filiája, ha

BÖHÖNyE. Jó magyar falu tárbéli földgye meglehetős des Ura Gróf Festetich Ura

Somogy Vármegyében, fölterniékenységû, az esso vizektöl, álló vizei vannak; ság, Jakusai katolikusok,

határjában mindennémů jaszóló hegye rész szerént otthon, rész szerént pedig szom

vai vagynak, fája, makkja, szédságban, 's középszerű legeloje elég, rértyei jók, borokat teremnek, második

szóló hegye termékeny, első Osztálybéli.

Osztálybéli. Bögelcô. vagy Bögölő. Szabad puszták Pest Várme

Bök. Nagy, és Kis Bök. Magyar falu Poson Vármegyében, birtokosai külömb gyében, fekszenek Újkets

keméthez nem meszsze. féle Urak, más neve Kis Padány, fekszik Csalóköz Szi

Bökény. Magyar falu Csongetében, Alistálhoz nem

grád Vármegyében, Királyság meszsze, mellynek filiája, restól pedig napkelet felé,

helységével határos, Szenis hozzá hasonlító.

egy mértföldnyire fekszik. Bögöd. Szabad puszta Fe- Határja kövér, és gazdag terjér Vármegyében.

mékenységů. Bögöt. Magyar falu Vas BÖKÖNY. másként BUTTYIN. Vármegyében, földes Ura Elegyes falu Arad VármeGróf Nádasdy Uraság, fek- gyében, lakosai katolikuszik Sárvártól mintegy más sok, és ó hitüek, határjáfél mértföldnyire , lakosai ka- ban fája, makkja szabad, tolikusok, határja jó termé-malma is van, földgye terkenységû.

mékeny; fogyatkozása ellenBÖGÖTE. Magyar falu Vas ben, hogy vagyonnyait az Vármegyében, birtokosa Jan- eladásra meszsze kell hordakovich Uraság, fekszik a'Ke-ni, melly miatt második Oszményes allyai járásban, ha- tálybéli

.

R 4

Bökény. Elegyes falu Ugo- kosai katolikusok, fekszik tsa Vármegyében, birtoko- nagy Bobrótztól egy jó mértsai több Urak, fekszik Tisza földnyire, ambár kevés földÚjlaknak szomszédságában, gye, és réttye van; de megmellynek filiája, határját Ti- lehetős termékenységû, ersza vize, gyakran elönti; de deje nintsen, Szent Miklósi; ha földgyei a víz által nem és Liptsei piatzozásától két károsíttatnak, mindenféle ve- órányira fekszik, második teményt bộven teremnek, Osztálybéli. réttyei is jó füvet hoznak, Bölcske. Magyar falu Tollegelője elég, mindenféle na Vármegyében, földes Ura marháiknak tartására, fája Gróf Battyáni Uraság, lakomind épületre, mind tûzre, sai katolikusok, fekszik a' makkja, és malmai helyben, Dunához közel, Földvártól első Osztálybéli.

egy mértföldnyire. Határja Böki. Büke, Habzani. jó termékenységi. Tót falu Sáros Vármegyében, bölgyény. (Nagy, és Kis) birtokosai Gróf Sztáray, és Két tót falu Nyitra Vármeés Pécsy Uraságok, lakosai gyében, Nagy Tapolcsánkatolikusok, erdeje szüksé- hoz egy mértföldnyire: Kogekre elég; földgye termé- ross mellett, mellynek filiákeny, és könnyen mivelte- ji, birtokosa Gróf Újfalussy

tik, rétrye, legelője is elég, Uraság, lakosai katoliku· piatzozása Kassán, Eperje- sok, meglehetős termékeny. sen nem messze, első Osz-ségűek, egy völgyben fekszik tálybéli.

mind a két Bölgyény, első BÖKovetz. ( Elegyes falu első Osztálybéli. Szala Vármegyében, lakosai Bölk. Magyar falu Nókatolikusok, középszerű ter-grád Várinegyében. mékenységeihez képest, má BÖLSE. Kápolna Bölse, sodik Osztálybéli.

Sándor Bölse, Sziget Bölse. BÖKÖNY. Magyar falu Sza- Három egy más körül lévô bóles Vármegyében, földes faluk Abaúj Vármegyében, Ura a' Királyi Kamara , fek- földes Ura Báró Mesko Uraszik Rátz Fejértónak szom- ság, lakosai katolikusok, és zsédságában, mellyhez ha- egyesültek, fekszenek a' Kassonlító, 's ennek filiája.

sai járásban, határjaik egy Bölcsháza. Zaidel. Tót máshoz majd hasonlítók, tufalu Liptó Vármegyében, la- lajdonságaik középszerűek,

fájok

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »