Obrázky na stránke
PDF
ePub

nek, legelőjök elég van, BRINCZE. Tót falu Liptó erdőjök hasonlóképen, pia- Vármegyében, lakosai katotzok Ungváron, harmadik likusok, fekszik Szent MiOsztálybéli.

klóshoz két órányira, határ•Brezovitza. Tót falu Ár-jának fele jó termékenységû, va Vármegyében a' felső já- fele soványabb, rétrye épen rásban, fekszik Trsztena M. kevés, legelője is szik, piaVároshoz egy órányira , föl- tza Liptsén harmad él órányides Ura a' Királyi Kamara, ra, harmadik Osztálybéli

. 's az Árvai Uradalomhoz tar Briszta. vagy Brisztya tozik, lakosai katolikusok, Bris. Tót, és német falu Tuerdei nagyok, szántó földgyei rócz Vármegyében, birtokohegyeken fekszenek, és a' sai kölömbféle Urak, lakozáporok által károsíttatnak, sai leg inkább németek, 's kút vize nintsen, 's a' pata- katolikusok, a' Tót Prónai kotskákból isznak, sajtya Uradalomhoz tartozik, mellynevezetes, legelője jó, fája hez közel van helyheztetve. sok, harmadik Osztálybéli

. Határja hegyes helyen lévén BREZOVITZA. Elegyes falu soványas , rétrye szik, leSzala Vármegyében, birto- gelője elég, fája mind a kér kosa Gróf Csáky Uraság, la- féle, harmadik Osztálybéli. kosai katolikusok, fekszik BRODCZKA. vagy Brocska. Turnitsához közel, mellynek Tót falu Nyitra Vármegyéfiliája, a' Belatnitzi Urada- ben, földes Ura a' Felséges lomban. Határja jó, vagyon- Tsászár, fekszik a' Szakolnyai jelesek, tulajdonságai- tzai járásban, 's a' Sassini Ura nézve, hasonlít Bratontz- radalomhoz tartozik, lakosai hoz, első Osztálybéli.

katolikusok. Nevezetes az BRÍHEN. Oláh falu Bihar ide való Harmintzadi hivatal Vármegyében, birtokosa a' a' Morva Országi, 's Ausztriai Nagy Váradi Püspökség, fek- kereskedőkre nézye. Határja szik a' Vaskohi járásban, la- középszerú, fája tûzre, és kosai egyesültek. Határja kö- épületre elég, makkoltatása zép termékenységû, réttyeik is van, kendere elég terem, jók , legelőjök hasonlóké- szõleje nintsen, de gazdáskopen, fájok a magok szük- dásra jó módgya, 's piatza ségeikre, 's egyéb javats is alkalmatos Holitsban, Saskảik is lévén, második Osz- tyinban, malma a' szomszédtálybéli.

ságban, második Osztálybéli. I'S a

BROD.

nem

BROD. vagy Bród, Brüd.

BRONKA. Szuha Bronyka. Orosz falu Bereg Vármegyé- Orosz falu Máramaros Vármeben, birtokosa Illosvay Ura- gyében, földes Urai Gróf Teság, fekszik a' félvidéki já- leky, és Besztojka Urak, fekrásban. Határja sovány, rét- szik Borsva vize mellett, Doltyei tsekéllyek, legelője ke- hával által ellenben Brony vés, keresetre tsekély mód- omladozott Várhoz gya, negyedik Osztálybéli

. meszsze. Határja középszerű. BRODNO. Tót falu Trentsén BRONY VÁRA. Hajdani omVármegyében, földes Ura'ladozott Vár Máramaros VárGróf Szúnyog Uraság, fek- megyében, elrontatott az szik Kisutza mellett Ujhely- erőssége 1471. esztendõben, töl fél mértföldnyire. Határ- azért e, hogy a' tolvajoknak ja középszerű, vagyonnyai menedék helye vala , vagy meglehetősek.

másokból; de az Ország rendBrogyán. Elegyes tót falu gyeinek közönséges megBars Vármegyében, birtoko- egyezésekkel, Korvinus Måsai Brogyányi Urak, lakosai tyás alatt, midőn a' Magyakatolikusok, fekszik Oszlán, roknak boldog napjai viszont Bán, és Privigye Mezo Vá- fel derûlének. Ezek a parosoknak szomszédságjok- rantsolatnak homályos szaban, határja termékeny, va- vai : Stropko Vará Máragyonnyai külömbfélék, szó- marosban, a' Dolhai Vår peleje ugyan nintsen, de e' dig Bereg Vármegyében husz fogyatkozást, jó helyen va- napok alatt éparantsola16 fekvése, 's alkalmatos pia- tunktól számlálván , széllyel tzai megelőzik, első Osztály- verettetyen, egészen eltörölbéli.

tessenek. Mivel Sztropko VáBRONITZE. vagy Bronyis- rárol a' Máramarosiak semtye. Tót falu Trentsén Vár- mit sem tudnak, Dolha pedig megyében, földes Ura Her- Brony Várával egyetemben, czeg Eszterházy Uraság, la- nem Bereg, hanem Máramakosai katolikusok, fekszik ros Vármegyében épilt, hoPapradnóhoz nem meszsze, 's mályos vala a' parantsolat; ennek filiája. Határbéli föld. de akár mint történt légyen gyei középszerűek, fája mind méltó e' Várrol való emléa két féle, 's legelője is elég, kezet. réttyei jók, második Osztály Brost. vagy Boss, Oláh fabéli.

lu Bihar Vármegyében, föl

des

des Ura a' Nagy Váradi egye-Ides Ura Gróf Barkóczy Urasült Püspökség, fekszik a ság, fekszik Varannótól más Belényesi járásban, lakosai fél mértföldnyire Abauj Váregyesült katolikusok. Határ- megyének szomszédságában, ja soványas , tulajdonságai, lakosai egyesült katolikusok, 's vagyonnyai is selejtesek termésbéli tulajdonságaira lévén, negyedik Osztálybéli. nézve, lásd Alsó Sztinyiczét,

Brostyán. Elegyes falu mellyhez hasonló lévén, máKrassó Vármegyében , birto-sodik Osztálybéli. kosa a' Királyi Kamara , la BRUSNIK. Banátbéli falu kosai katolikusok, és ó bi- Temes Vármegyében, fektüek. Határja középszerű. szik Lippától egy mértföld

BRUkenAU. Rátzúl Piskia, nyire. Határja jó termékenyjeles bánátbéli falu Temes ségů. Vármegyében, birtokosa a' Brusznó. Tót falu Nyitra Királyi Kamara, fekszik Mu- Vármegyében, földes Ura ránytól nem meszsze, Temes- Gróf Pálfy Uraság, fekszik vártól egy, és egy negyed Chremotznak szomszédságárész mértföldnyire , a' Romai ban, mellynek filiája, heSántzok mellett. Határja jó gyes helyen, Privigyétöl fél termékenységů.

mértföldnyire, rétryei elsở Brunovcza. vagy Bru- osztálybéliek, 's mind a' két nórą. Tót falu Nyitra Várme- féle fája elég van, legelője gyében, birtokosai Sándor tágas, malma helyben; de Uraság, és más Urak, lako- mivel szőlő hegyé nintsen, sai katolikusok, fekszik Vág és földgyei szorossak, har Ujhelytől más fél órányira, madik Osztálybéli. Szentkereszthez mellynek fi Bruzno. Tót falu Zólyom liálissa közel , Pôsténytől egy Vármegyében, birtokosa a' mértföldnyire Vág vize mel. Bányászi Királyi Kamara, helett, 's az Uraságnak kastél-gyes helyen fekszik Garam lyával díszeskedik. Határja jó vize mellett, Szent Andrástermékenységû; hanem mi- hoz nem messze, mellynek vel Vág.vizétól gyakorta ká- filiája, sovány határja van, rossíttatik, 's a' fának szüké- legelője ugyan elegendő, és ben vagyon, arra nézve má- tejjel elég hasznot hajtanak, sodik Osztálybéli

.

fája tüzre, és épületre, 's a' BRUSZNYITZA. Orosz falu Banyában pénzt kereshetnek, Zemplén Vármegyében föl- Zólyom Városától egy, és fél

mért

S 3

terem

mértföldnyire van, hét kila | Vármegyében , birtokosa a alá való földgye, és rétrye Religgiói kintstár, fekszik három kaszásra való van a' Szepes Várallyától nem meszközségnek, de mivel határja sze, ambár határja a hegyek soványas, és kösziklás, 's megett van, és ittén a' havak hideg, és nehezen mivelte-késöbben olvadván soványtik, sőt a víz áradások is so-ságot okoznak; de mivel leványíttyák, harmadik Osz- gelője, és mind a kétféle tálybéli.

fája van, Szepes Várallya MeBRUSZTÓPATAK.Brusztoya. 2ő Városban alkalmatos keElegyes falu Bereg Várme-resetre való módgya, a’mágyében, földes Vra Gróf sodik Osztályba tétetett

. Schönborn Uraság, fekszik BUBULISKA. Bubovitz, Baa' Munkátsi Uradalomban, havesze. Orosz falu Bereg Vármivel szántó földgye zabon megyében, a' Munkátsi Urakivül semmit sem

dalomban, földes Ura a' Cserpiatzozása is négy mértföld-' nelyi Klastrom, határja , ha nyire esik , ambár mind anem trágyáztatik, egyebet két féle fája, és legelője va nem terem zabnál , szorgal . gyon, mind azon által har- matos trágyázással pedig romadik Osztálybéli.

zsot is boven hoz; Munkats BRUSZTARA. Orosz falu Má-Mezó Városától a hol varamaros Vármegyében, föl- gyonnyait pénzé teheti, hádes Ura a’ Királyi Kamara, rom órányira vagyon, saját lakosai ó hitüek, és katoli- szöleji is vannak, ahol megkusok, fekszik Tarasz vizé-lebetos borok teremnek; mitöl nem meszsze, Tisza Mo-vel határja soványos, és rétkrának szomszédságában , tyei is sásos szénát hoznak, mellyhez hasonlító, 's ennek's legelője is szoross, harmafiliája.

dik Osztálybéli. BRUSZTUREŞTI. Brusztu BUBKOKA. Tót falu Trenresk. Oláh falu Arad Várme- csén Vármegyében, lakosai gyében, birtokosa a’ Királyi katolikusok, termésbéli tu-, Kamara , fekszik a' Jenõi já- lajdonságaira nézve, lásd Durásban, Halmagytól egy mért-hogy helységét, mellyhez haföldnyire , lakosai egyesül- sonló, második Osztálybéli. tek. Határja középszerû. BUBULUS HEGYE. Ökör he

Brutórz. Villa Laurentii gye. Gömör Vármegyében. Brutovitza. Tót falu Szepes Németül Ochsenberg , totul

Volovecz, Rosnyón felül fek-nak a' falúbélieknek tüzelése szik, és Gömör Vármegyé- re, 's ház fedezésre való nánek minden hegyei között dat, második Osztálybéli. leg magossabb, 's egészszen Búcs. vagy Búcsú. Dél felé a’Szepességig terjed, a'hegy- fekszik a szomszéd falutól . nek kopasz tetõje van , 0l- mértföldnyire , határos falu dalai pedig sürü erdőségböl vele délról Mots, több réállanak, 's a'Bánya hegyek- szét a' Duna választya, északhez tartozik; reze, és ezüstyera Köböl kut; Újfalun alól vagyon; vadas erdejében pe- sik mezősége van, és minden dig medvéket 's más állato- erdőség nélkül való helyet kat táplál ; özeket, farkaso- foglalt, 's azért tserélnek székat, rókákat, nyúlakat ne- nát fáért. Ambár magok rétvel, erdeiben lévő fái több- tye sem sok, vize nintsen, nyire cserfák, bikfák, hel- hanem ha Bátorkeszitöl foly lyel hellyel fenyő fák is le valamelly kevés essốs vagynak, és szépen nõnek időben, minthogy vagyon, rajta.

nyait meglehetősen elad batBuchberg. Banátbéli ele- tya, második Osztálybéli. gyes sváb falu Temes Várme Bucsa. Oláh falu Bihar gyében, fekszik Lippától egy, Vármegyében a' Váradi já. Temesvártól pedig jó két rásban, földes Urai Suller Umértföldnyire. Határja jól ter- rak, lakosai egyesültek, nemo.

vezetes fogyatkozásaihoz kéBúcs. Magyar falu Eszter-pest, harmadik Osztálybéli. gom Vármegyében, földes Bucsa. Elegyes falu Szala Ura az Esztergomi Fő Érseg. Vármegyéb. birtokosa Horség, lakosai katolikusok, és váth Uraság, lakosai katolireformátusok, fekszik Mocs- kusok, fekszik Szala vize nak szomszédságában, melly: mellett, Szent László Egynek filája, Bátorkeszítöl fél házának szomszédságában, mértföldnyire, kevés szõlei mellynek filiája, Istvándtól vagynak, földgye jó, eladás- mintegy más fél mértföldnyira Duna vizén, és Esztergom- re, magának legelője kevés, ban jó módgya, de mivel, és szõleje nints; de mivel fája nintsen, legelője száraz, földgye középszerû terméés földgyeinek egy részét a kenységủ, második OsztályDuna gyakorta elönti, a' mel- béli. lette lévő tavak szólgáltat Bucsa. Tót falú Zólyom

S4

Várme

« PredošláPokračovať »