Obrázky na stránke
PDF
ePub

Vármegyében földes Ura Gróf | megyében birtokos Urai Eszterházy Uraság, fekszik Báró Zay, és más Urak, fekGaram vize mellett, ó 26- szik Blava vize mellett, Nagy lyomtól egy

kis mértföldnyi- Szombattól egy órányi távolre, az a' völgy, mellyben e' ságban, Posony Vármegyéhelység épült, két mértföld- nek szomszédságában, lakonyire tart; szorossan, és mé- sai katolikusok, határja jó lyen, Garam vize folyván termékenységi, bora középközepette, 's Butsi völgynek szeriî, 's vagyonnyainak elneveztetik; egy részét szántó adására jó alkalmatossága léföldgyeinek, és réttyeinek is vén, első Osztálybéli. Garam vize el önti; de mi BUCSAVA. vagy But sova. vel Zólyom, és Selmeltz Vá-Oláh falu Arad Vármegyérosok között van, a' hol min- ben, földes Ura a' Királyi denkor kereshet,legelője ele- Kamara , fekszik a' Jenői jágendö, földgye termékeny, rásban, lakosai egyesült katüzre fája, és épületre is az tolikusok. Határja jó terméUraságról ingyen; a' község- kenységû. nek tíz kaszásra való réttye BUCSNIK. Irtvány Nyitra van, első Osztálybéli. Vármegyében.

Bucsán. Tót falu Posony Búcsú. Magyar falu Bereg Vármegyében, földes Ura Bá- Vármegyében

birtokosai ró Horeczky, Kvassai, 's más külömbféle Urak, lakosai reUrak, lakosai katolikusok, formátusok, fekszik a' Borfekszik Nagy Szombattól sábol ki folyó Bása vize melegy mértföldnyire , Galgócz- let Beregszásztól nem mesztól is annyira , a' Posta úton: sze, termésbéli tulajdonságaiaz által folyó patak több mal- | ra nézve, lásd Asztelyt, mellymokra, 's nevezetesen egy hez 1. órányira fekszik, és öt kereků malomra bajt vizet, hozzá hasonlító, jó búzát, 's földgye igen termékeny, rét- gabonát pedig boven teremtye, legelője elég, fája ke- nek szántó földgyei, másovés, mind azon által (mivel dik Osztálybéli. igen jó eladásra való mód Búcsú. Bucsa, Bucsina. gyok van a' falúbélieknek, Elegyes magyar falu Vas Várelső Osztálybéli, 1787ben megyében, birtokosai kühelységbéli Papot nyertek. lömbféle Urak, fekszik Szom

Bucsány. Alsó, és felsö bathelytöl egy, és . mértButsany. Tótfalu Nyitra Vár- földnyire , Köszögtöl pedig

két,

két, és 1. mértföldnyire, 's ságában, mellynek filiája , Vajda Uraságnak kastéllya- határja kösépszerű terméval díszesíttetik, lakosai ka- kenységű, szõlei meglehetős tolikusok, határja jó termé- bort teremnek, mellynek elsů, minden féle vetésekre adására, és elhordására jó nézve , 's javai is külömbfé- módgya van, második Oszlék; szõleje ugyan nintsen; stálybéli. de vagyonnyainak eladására Buczár. vagy Butzur. Tót jó alkalmatossága lévén, el- falu Zólyom Vármegyében, so Osztálybéli.

birtokosai külömbféle Urak, Búcsúra. Elegyes falu Sza- fekszik Ó Zólyomtól fél mértla Vármegyében, földes Ura földnyire, lakosai katolikuHerczeg Eszterházi Uraság, sok. Határja sovány termélakosai katolikusok, határja kenységû. jó termékenységů.

Buczlo. Bizlo, PutzloBúcsú háza. Magyar falu yan. Tót falu Sáros VármePosony Vármegyében, birto- gyében, birtokosai külömbkosai külömbféle Urak, fek- féle Urak, fekszik Kapronszik Csalóköz szigetében , tzának szomszédságában, határbéli földgye szik, és er- mellynek filiája, nem rosz deje sintsen, de jó termé- földgye vagyon, 's réttyei is kenységii .

kétszer kaszáltatnak, legelőBucsum. vagy Borsilm je elegendő, de erdeje nem Oláh falu Bihar Vármegyé- lévén, második Osztálybéli. ben, birtokosa a' Királyi Ka Buda. Ó Buda, Vetero mara, fekszik a' Papmezői Buda, Alt - Ofen, Stari kerületben, lakosai egyesül- Budin. Fekszik a Duna mela tek. Határja középszerű, va- lett, Új Budával öszveragyonnyai selejtesek, harma- gasztva, napnyugotra Solydik Osztálybéli

márhoz más fél órányira, délBUCSUN HEGYE.

Temes re Hidekkúthoz, északra peVármegyében, nagy

és ki- dig Békás Megyerhez egy váltképen meredek hegy. órányira. · Nevezetét vette

* Bucsuta. Népes magyar Bonfin. (a) Decade 1. Lib. I. falu Szala Vármegyében, hir- p. 24.) véllekedése szerént, tokosai Gróf Eszterházy, és a hajdan Attilaval oda megtöbb Uraságok, lakosai ka- telepedett lakosaitol, melly tolikusok, fekszik Bánok véllekedését Turótzi MaSzent Györgynek szomszéd- 1 gyar történet írónak munká

jabol

jábol költsönözte (5) De ad- | madik HENRICH idejében mirandis Hungariae aquis élt, Ovdtól eredteti, de p. 597. 20. in collectione alap nélkül. script. Hungar) Vernher

HISTORLÁJA. György pedig a' Németek. töl vonnya eredetét, akik Attila halála után Ellák, t. i. az itt lévő nevezetes Dengisits, és Irnak fiai vámeleg fördököt Badanak hív- gyódván az uralkodásra, ták, mellynek egy betűjét nagy hadi erővel fegyvera' Magyarok elváltoztatván. kezének fel egy más ellen, Budának nevezték, valamint 's mind addig tusakodának, Veszprémet Veiszpruntol. mig mind magoknak, mind Vagy az is megeshetett, hogy pedig szélessen kiterjedett Németek a fördot ekkor roppant birodalmoknak véBúdnak, és nem Badnak hív-gét szakasztanák. Mert látták, valamint a'köznép ma ván az Attila nagy ereje által is Bódnak nevezi; és innen meghódoltt Királyok , a' Kivehette nevének eredetét, rályi Hertzegeknek viszszás kevés változtatással, vagy egyenetlenségeket, mindpedig a' tótokról is, kik a nyájan igyekeztek a' jármot vizet Vudának nevezhették, kivetni nyakokbol. Először most Vodának hívják. El- is Ardarik Gepidák Királlya, halgatván a sokféle erőlte- megütközvén a' Hunnusoktett véllekedéseket, mint kal,karmintz ezeret belölök a' hogy aʼnevezetek, gyakor- Tsata piatzon elejtett, 's Elta történetböl adattatnak, 's lak is az idôsbb Királyi Hera' köznép szájára vévén, ál- tzeg halva marada. Melly landóva leszsz. Német nevé-győzedelmen a több kis Kinek eredetét Altofen, több- rályok is még inkább felládnyire, az ott hajdan vólt zadván, egyik fél, egyik ré. mész égető kementzéktől szét, masik fél pedig más részármaztattyák, lásd felőle szért hódoltatá még a HunOláh Miklósnak véllekedé- nusok roppant birodalmásér. (c) In Attila Cap. XII. p. nak, melly alkalmatosság880. in Bonfinii apendici- gal Ó Buda is elpusztíttatott, bus.) Stoker Lörintz pedig 's az akkori sokáig tartott Svaiger Salamon után (d) vérengező viszontagságok Thermographiae Budensis miatt, sokáig illy szerentsét. Cap. VII. g. 1. p. 44.) har- len állapottyában hagyatta

tott..

[ocr errors]

tott. Némellyek úgy vélle- Máriának tiszteletére temkednek, hogy az Ayaresek plomot épitete. Mély felöl idéjében is lakó helye vala lasd; Sönléhent (g) Ad Anaz ó Chagánnyoknak, a'vagy num DCCCIV. p. 397.) Gyáaz Avarok Királyoknak. E- szos omladékjai alá temettetginhard (e) În vita Caroli M. ve vala ez után ó Buda VáHistoriae Franciscae Tom.II. rosa, 's az Avarok is megp.98. edit. Paris. 1536.) nem vetvén N. Károly által ténevezi meg az Avaresek Ki- retett Theodor nevî Chagánrályának, lakó helyét. Bon- nyokat, vagy Királyokat fin ellenben Szıkámkriá- zendüléseket támasztottak; NAK, a’ vagy ó Budának úgy hogy Theodor kéntele nevezi (f) Decade 1. Libr. nítete, Nagy KárolyHOL IX. p. 141. &c.) Egyszer 's folyamodni, bátorságosabb mind leírja a' Városnak N. lakó helynek kimutatásáért; KÁROLY által lett ostromol- Karnuntot választván ki matatását, a' ki is szerentsésen gának (Karnunt fekvését hatalma alá hajtván, mint lásd Cellariusban (h) Notihogy az Avaroknak, és Hun- tiae Orbis antiqui Libr. II. nusoknak minden kintseik Cap. VIII. p. 551. et 552.) ide takaríttattak öszve, e' Marsiglius, és T. T. Schön győzedelme által, kiváltké- visner István munkáikan is. pen meggazdagíttatott, a' De ez is kevés idó i va mint Eginhard N. KÁROLY- meghalálozván, úgy mint NAK akkori titoknokja is DCCCX. esztendőben, lanyilván megvallotta, hogy kását állandóbbal váltotta fel. ez egyetlen egy győzedelme Megszünt ez után az Avaáltal szűkölködéséböl annyi-roknak Királysága, 's nem ra felsegíttetett, hogy meg- külömben azoknak, lakó he. gazdagodásán kivül elkez- lye is elmúlt, egész a' Madett hadakozását is tulajdon gyaroknak kijöveteléig, melköltségével nyúltz esztendeig lyet Luitprand (i) Episcofolytathatta : 'e'Városnak fa- pus Cremonensis, foruit an lait pedig nem tsak lerontat- no DCCCXLVI.) boven lcta; hanem azt egészen eltör- írott vala. Ki volt tehát, a' lötte. Az után pedig Márs- ki leg először, az elenyészete nak, és Herkulesnek kápol. hajdani nevezetes Buda Vánáit széjjel rontatván a' Vá- rosát új életre hozta? Né. sosnak külső részén B. Száz mellyek Geizának tulajdo.

nítcyák;

nítryák: Bél Mátyás pedig 10. Thurotzi Chron. Hung. Inkhoffer (k) Annalium Ec- P. 11. Cap. LIII. p. 61.) Kiclesiastic. p. 3289) után Sz. váltképen megkedvellette Istvánnak. Ez Írónál van Buda Városát, IV. Béla, a' először emlékezet Buda felöl, ki mind a' Várost, mint pemivel az elõtt Sz. István, dig az annak ellenében lévê majd Esztergomban, majd Szigetet, külömbféle jeles Tátán, majd Szent Márton épületekkel felékesíttette. hegyen, majd pedig Vesz- Hajdani fekvését , nevezeteprémben lakott vala. Elkez-ségét, és nagyságát leírta dett nevezetes templomának Inkhoffer (n) Annalium Ecépítését pedig, végezete elôtt clesiastic. p. 328. ad annum meghalálozván, László Ki- MXXII.) és kiváltképen Ldrály MLXXXV. esztendő tá- zius (0) Olahus in Atilla Cap. ján végezte el. Timon azt XIII.) Lakosainak tulajdonírja Buda felöl, hogy Szent ságait pedig Spéner Jakab: Istvánnak lakó helye vala, Karoly. (p) In notitia Ger(1) Novae Sinopseos Chro- maniae antiquae.) Sok, és nologicae. P. 1. p. 7.), Le- nevezetes külömbféle régiséa. hető, de az időben még a' gek is talaltattak itten: neKirályok nem szüntelen ál- vezetesen Mátyás Király, landóúl lakának egy helyen, nak idejekor, midon Bedegyéb aránt az Ország gyú- triksz Királynénak lakó heléseit is lakó helyeken, és lyet építtetett, egy kiásott könem változtatva tartották vól- vön ezek a sorok valának:

de a' környål állások » Legio Sicambrorum hic hoz képest, majd egy, majd praesidio collocata, Civitamás helyre hívták öszve az tem aedificaverunt, quam ex Uraságokat, ahol t. i. azt suo nomine Sicambriam voleg alkalmatosabbnak itél- caverunt.Nem külömben ték. Bizonyosabb ellenben, régi pénzek is, mellyek Auhogy Buda Városa az akkori gisztus, Tiberius, mások, idõben élt Királyok elött, és Valentzian idejét képzelbetsben tartatott; kiváltké- tették,'s véllhető, hogy ezekpen Geiza, és Szent Lász-nek költségével tartatott itIÓ a' B. Szűznek tiszteleté- ten a segélló, 's lakó sereg. re templomot is építtettek, Római temetési emlékezteté melly felől emlékezik Bonfin. iratok is találtattak itten, (m) Dec. 11. Lib. IV. p. 220. melly felől lásd Bél Mátyást,

na;

« PredošláPokračovať »