Obrázky na stránke
PDF
ePub

Király uralkodásának idejé- lakását nyilván való törvény ben, telepedtek meg itten által meghatározta, hólía a' külső Városokban a' Ratz után Lászlót szülte ERZSÉBET tartományból kiköltöztek, Királyné, a' ki az Esztergomint hogy György Igazgató mi Érsektól böltsöjében a' Nándor Fejérvárat, tartván az Királyi Koronával megkoOzmanoknak erejektöl Zsig-ronáztatott: némelly haza mondnak által adta , szûnte- Nagyaitól azonban ÚLászló len való hozzá viseltető sze-Lengyel Országból Királynak retetét, és hívségét akarván választatván, Budára érkeez által megbizonyítani. Zsi-zett; de a' Városnak nem GMOND Király is számos Kas-clômenetelére, mert Szétsy télyokat, falukat, és Váro- Tamds az ifjú Királyhoz vasokat ajándékoza néki. Úgy 16 buzgóságától ösztönöztet. mint: Szalankelement, Be- vén számos sereggel ostromchét , Kelpent, Világos Válotra vala Buda Várát, ezen rat, Tokajt, Munkatsot, kivül nagy dög halál is uralTállyát, Regérzet, Szat- kodott vala az időben. Azmart, Böszörményt, De- után Ulászló a' Varnai üzköbretzént , Tiir Varsányt, zetben megöletterett a' Tö. mellyek halála után megint rököktöl, 's Hunyadi János a' Királyi Koronához viszsza vala utánna az Országnak kaptsultattak. Nevezetes vala Igazgatója az ifjú László Kiez időben ZSIGMONDNAK Király alatt; 's Budán lakott. sályi Udvara, úgy hogy azt Ennek halála után Hunyadi meszsze Országokból is meg- László, 's Mátyás eleintén látogaták, az akkor élt Ki- ugyan ditsõsséges nevelést, sályi Hertzegek, a' mint és előmenetelt nyertek; sốt Bonfin leírta. Kiki képzel-Hunyadi László Budai Komheti, hogy illy nevezetes Ki- mendans is. (Kormányozó) rálynak uralkodása alatt e' vala. De minekutánna ez a? Város is híres, és tekintet- Cziliai Grófot, a' Király' tel bírt vala. De ZSIGMOND Báttyát, Belgrádon megölte halála után Albert uralko- volna, (melly cselekedetröl dásának kezdetével úrálatos lásd Katona, Palma, 's más vér ontás, béllyegezé e' Vá- Történetíróinknak munrost. Kevés idő múlva meg, káit), a Budai tömlöczbe halálozván ALBERT, a' ki zárattatott , 's nem sokára feMagyar Országban lejendoje is vétectetett Budán a Szo

György

György' piatzán 1457. Rö- \ úgy, hogy, a’ki a' régi nevevid idő múlva meghalálozote zetesebb Görög, és Római László Király is: kinek he- írókat voltaképen esmérni lyébe választatott Hunyadi, akarta, Budára folyamodott vagy Korvinus Mátyás, a' ki azoknak megnyerhetéséért , az alatt Bécsbe, 's onnan Prá- melly valamint Mátyás Kigába küldődött. Ez a' Király rálynak halhatatlan nevet, kiváltképen felékesítette Bu- úgy Budának, sôt az egész da Várát. Sôt az egész Or- Országnak is, különös diszt, szág új fényt öltözött vala és tiszteletet származtatott. magára, szerentsés, és gyó Meghalálozván pedig a' zedelmes uralkodása alatt, diadalmas uralkodású Mámég pedig nem tsak külső; Tyás Király, Buda Vára is, hanem belsőképen is, 'sszan- az egész Országgal gyászba telen való lakó helye Budán boríttatott. Ugyan is külömbvala; hanem ha gyakorti féle részekre szakadván a' hadakozásai onnan a kato- Haza Nagygyai, a' lejendo nai seregekhez szollították, Királynak választásában, elemelly felől lásd Bonfint, (d) inte KORVINUS Jánosnak Decad. IV. Lib. VIII. p. 637.) látszatott kedvezni a' szerene' verseit tétette az időben leg tse; de végre hirtelen által nevezetesebb Királyi épüle- tolódván a' Pesti részröl soktyének felére:

kal számosabban, mint sem

János előmenetelét reménylAtria cum statuis, ductis

hette volna; mint hogy a' ex aere, foresque

környülállás veszedelmes Corvini referunt Principis vala, végre kiköltöze a' Kiingenium.

rályi Várból; még pedig Mathiam partos tot post ex minden drága Királyi kinhoste triumphos;

tsekkel, mellyeket az Attya Virtus, aes, marmor, scri

fáradságosan egybe gyűjtött

vala. Meggyõzvén azután pta perire vetant.

ALBERT mind Német, mind Igen híres vala Királyi Lengyel ellenségeit Budára Könyvtárja is, mellyet Oláh Ország gyülését hirdettetett, Miklós (e) In adparatu ad hogy az Ozmanokkal való Historiam Hungariae Deca- ügyének, és ezek dühös prédis 1. monumento 1. Cap. dálásainak is, szerentsésen V. J. 11. p. 9.) leírt vala, véget vethetne. Viszsa ér

T2

kézvén

kezvén pedig Ulászló úta• tete undok tselekedetektöl zásából, épen Budán talála el nem rettenthette. Neveaz Ozman követeket, a' kik zetes vala az után Buda Várotíz esztendeig tartó békeséges sában ZSIGMOND Lengyel nyugodalmat kértek vala, Országi Királynak Ulászló melly idôben sanyarú dög ha- testvérjének itt volt szállása, lál uralkodott Budának vidé- 's mulatása; az után pedig ken, 's a' Király is lakó helyé- Ulaszló Királynak ANNAböl kimozdúlt vala; de esz- val való Királyi házassága, tendő múlva felszabadíttatván a' ki Lajos Királynak szûlea veszedelmet okozható fé- tésbéli fajdalmai miatt az árlelem alól, ismét szerencsé- nyék világtól megfosztattasen viszsza érkeze, 's M- tore. Nem tsak a Hazabéli CCCCXCVIIdikben, újjont zendilés; hanem még a' dög Ország gyülésér_ tartatott; halál is nagyon uralkodott ez mellyben Özvegy Beátriksz időben, mellytöl való féleKirálynénak feleségül lejen- lem miate Ułaszló Király do vételéről nyilván lemon- Budáról Tseh Országba köldott, mint hogy igértt sza- tözött, a' honnan szerencsévát meg nem tartotta. Kevés sen megérkezvén , midón a' idő múlva az Ország gyülé- köz csendességnek, helyre sének végezete után, ismét állításában fáradoznék, kevéres zendülés támada Budavés idô múlva meghalálozott Városában, mellynek kezde- 1516ik esztendőben az egész te tsekély vala ugyan, de Országnak hanyatló környül vége elég veszedelmes, és állásában. Lajos Király jut. sok Zsidóknak halálával pe- ván utánna a' Királyi méltótsétetetett, 's nem is könnyen ságra, kevés ideig élhete oltatott volna el, ha a' Ki- azzal, mert SzOLIMAN Tsárály fegyveres katonáival, szár türhetetlen kevély gögés némelly, világi, 's papi gel fegyverre szóllítván, kenagy Urakkal az erőszakos- vés seregével Mohátsnel vekodóknak nyilván való meg- le mėgütközött, magának, ölettetésével elejét nem vette és az Országnak is felejthevolna, a származandó na- tetien kárára! Mihelyt e' gyobb veszedelemnek; mi- nagy szerentsétlenséget Buvel öket sem a Királynak, dán Mária Királyné meg. sem a' Papoknak, sem a' hallotta , leg ottan öszve tavilági Méltóságoknak tekin-karíttatá minden Királyi kin

tseit, és mozdítható jószá- nevezetes ágyúkat, és négait, 's követvén a' Budai melly különös mesterséggel Német , 'és Olasz hereskedők készült réz oszlopokat, mel. is példáját, elköltözének Bu- lyeket Budáról gyözedelméda Városából. Kedve sze- nek jeléül Országába vitetni rént történt ez SZULIMAN Tsá- parantsola. Mintegy húsz nap szárnak, a' ki az Országot mulatott vala Buda körül, minden felé pusztíttatá, ma-, melly idő alatt az egész köö ga pedig személlyesen a' rül, és meszsze fekvő tartoĎuna mellett sátort veretvén mányok is mind felprédálBudára érkezett. Megszem- tattak, 's mind lakosaitól, lélgetvén a' Várnak hasonlít- mind pedig kintseitöl, és vahatatlan szépségû fekvésér, gyonnyaitól kiüríttettek; az maga is különösen megked- embereket, és aszszonyovellé, 's magasztalta vala; kat, ifjakat, véneket, minde az Ozman törvények, 's den külömbség nélkül siralszokások szerént onnan sá- mas rabságjokra füzögetvén. torába viszsza költözött. Mi- Illy keserves állapottya vala dön a meghólt Lajos Ki- ekkor árva Hazánknak! Kj. rálynak képe mutattatott rállyá választatván pedig Záelőtte, szívesen sajnálkozott POLYK János, elöbb kivánszerentsétlenségén; 's ki- ta vala Buda Várát elfoglalni, váltképen hogy jobb tanáts mint sem a szokás szerént adókkal nem gyámolítta- megkoronáztatott volna, a tott, hozza tévén, hogy hová Tokaji úttyából szerennem az Országnak elvételé- tsésen elérkezvén, megsiratre; hanem gyalázattyának ca a' Várnak állapottyát, tudmegfenyítésére érkezett vól- ván, 's esmérvén annak kina rettentő nagy seregével, rályi volt fényességét, 's méla' mint ezeket Mária Király- tóságát. Rendeléseket tévén nénak is tudtára adatta. Sé- a' Várrak kitisztítása, és örírelem nélkül hagyta vala ek- zete felöl, Fejérváron megkor Szoliman Buda Várát, koronáztatott, 's onnan lett kivévén a' Városnak eléget- viszsza jövetele után I. Fgtetését, és a' Királyi szobák- RENTZ Frantzia Királlyal ; ban. Korvinus Mátyás Ki- CLEMENS Pápával, és a' sály által készíttetett Herku- Venétziai , és Florentziai tesnek, Apollónak, és Di-zönséges társaságokkal szöánnának képeit , három igen vetséget kötött. Bátorságosan

T 3

vala

vala még Buda Várában Tá- | verettetvén, innen ismét az Nus, megértvén pedig FER- Országnak alsóbb széle felé, DINÁNDNAK sokkal nagyobb vonula. Ferdinánd azonerejét, mindenképen szor- ban Buda Várának Fő igazgalmatoskodék, hadi sere- gatását Nádasdi Tamásra gének öregbítésében, melly bízá, 's Bétsbe viszsza kölnem nagy előmenetellel, és tözött

. Jó reménységben va-igen lassan szaporodott vala. la már a' Tsászár Magyar OrBudánál volt még a' vízi se-szágnak hatalmában, lejenregi midón fülébe ment, dó megmaradhatása felől, de hogy némellyek vagy ere- azzal tsak két esztendeig éljekhez nem bízván, vagy el- hetett, mellyeket Ország hidegedett hajlandoságjok gyüléseivel nevezetesített. miatt, módgyok adódván, Şzolimán Zápolya JánosFerdinándhoz készülnének nak pártyát fogván, fényes, magokat kaptsolni, melly sen késértette Buda Váraig, tsak ugyan meg is történt. a' kiknek érkezéseket megMegbátrabbodván ez által hallván a Budai kereskedők, Ferdinánd, Tatát, és Esz- vagyonnyaikat öszve szedék, tergomot, elfoglalta, 's Bu- 's Esztergom, Poson, és Né da felé közelített: János pe- met Ország felé sietrek. Nedig látván erejéhez képest dasdy Tamas pedig Buda Vávaló tsekélységét, Harván, rának akkori Fô Kapitánnya, 's majd Gyöngyös felé indult. minden módokat elkövetett, Ohajtott kedve szerént történt a Várnak vitézi móddal leez FerdináNDNAK, a ki hető oltalmazásában: de végBuda Városát, és Várát min re a' Németek szabad elmeden akadály, 's vér ontás hetéseket megércvén az 02nélkül elfoglalta, 's hogy az manokról, elhanyatlottak egész Országot rendbe szed- mellőle; 's minekutánna sem hesse, Ország gyűlését hir- kéréseivel, sem fenyegetőddettetett Budára, kegyelmet zéseivel eszekre, 's kötelesigérvén a' János partyán lé-ségjeknek tellyesítésére nem vöknek, ha megjelenéde- hozhatta , a’Vár is által adatnek; 's reménységénél szá- tatott. Nádasdi Tamásnak mosabban egybe gyülekezé- Vitéz maga viseletéért törnek. Ezt meghallván János, téntt állapottya felől, küGyöngyöst is elhagyá , 's To- lömbféle értclemben lévén az kaj felé indult, holott meg- Irók, lásd felöle Bel Mátyás£

« PredošláPokračovať »