Obrázky na stránke
PDF
ePub

Tiszti társaival, és hatalma | valamelly szökevény által alatt lévő népével támadnák tudtokra adatott, hogy az meg. Lotharingiai Hertzeg ostromlottak víz nélkül szů. pedig Seraskier Passát aláz- kölködnek, el tökéllették vaza meg, 's futásra is kénsze- la a vízi kapun lejendő bé. rítette, semmivé tévén mint rohanást, hogyígy az ellenegy három szász tevék által ség egészen meg fosztatván ki gondoltt, 's a' mieink el a víztől hamarabb kénszeritlen indított hadi fortéllyát; tessék a' feladásra; de az de e' győzedelem keveset ellenség is nagy számmal, és hajtott, a Várba lehető bé súllyos erövel kirohanván rontásra nézve. Mert minek véres tsatát indított vala. utánna az Ozmanok a' hosz- Meg halálozék azonban Keszas ostromló ágyúzásokat remetz Passa, 's helyébe Seinem tsak ki állották ; hanem dan Ibraim tétettetett, 'a' ki a' le törettetett helyeket is hasonló képen a' leg kitel darab kószirtekkel bé fóldoz- hetöbb erővel rongálván, 's gatták, sőt még a' Tsászáriak akadályoztatván a mieinket ellen is kártékonykodtak; végre az egész Tsászári ero végre puskapor által való fel lankadozni kezdett; az értelvettetéssel igyekezték siettet-mesebb, 's. próbáltabb báni a győzedelmet; de sze- nyászi föld alatt való ásók rentsétlen élômenetellel,mert nagy részént meg öletcettek, az egyik fel vetés a' mieink- vagy el estek; a katonákat nek útryokba esett; még pe- pedig meg kissebítette, a? dig nagy kár vallással: a' má- hosszas, és veszedelmes osé sodig pedig a levegõbe re-cromi nagyobb belső erő; a' pült, elég tsekély foganattal. nyavalya is terjedezett a’taHasonló sikeretlen előmene-borban, 's újjabb föld ások tellel történt a Bécsi kapu. sem küldettettek; noha szor nál való fáradozás is, mert galmatosan esedeztek azokaz ellenségnek szemessége, ért, az igazgató Tisztek közminden történhető veszedel zül is némellyek: utóllyára meket meg elözött, és soha maga a' Fő Vezér is nyava: meg nem szûnt a' Tsászária-lyája által ágyba szegeztetett: kat lankasztani. Látván e'sze- Starenberg, és Káprára harént a Fő Vezér a' Várbé di Tisztekre bízattata tehát a lieknek szerentsés magok vé- Kórmány. Ki rontának azondelmezéseket, minekutánna ban vélledenül az ostromlot

U

tak,

tak, 's el foglalák a' hosze hogy a' lovasság hozzá adott szas munkával, 's fáradsággal erovel Seraskiért hátráltassa. készített nevezetesebb sán Élt a Budai Passa is ez ale tzokat, még pedig az ostrom- kalmatosságal, mert minden lóknak nagy öldököltetések- erejével ki rohanvan a' Várkel. Fel élesztette ugyan az ból, mind a' sántzokat elronostromló Tsászári sereget a' totta, mind pedig az ágyúBaváriai választó Fejedelem-kat bé szögeztette, tůzzel nek elérkezése, a' ki is a' és kardal emésztvén mindent, Várat újjabb ostrommal szo- Seraskier is fárasztotta minrította vala , 's egy követet is den képen az ellene álloto külde bé a' Várnak fel adatta-Tsászári sereget, 's vélletle. tását kérvén, mellyre e' fele-nül öszve jóvén a' mieink néa let adatott. Nondum ea se pének egy tsoport részével urgeri necessitate qua urgere- éjjel, a Magyarság futásra tur de Urbe dedanda, suscipe- kénszeríttetett. Vér szemes te cogitationem , tantum si-adott ez az Ozmanoknak, ki. bi, et virium superare , et vált mivel ugyan az időben commeatus qui ferendae rontott ki a Várból az osnon solum, sed propulsandae tromlott nép is , sürgették etiam ulteriori obsidioni suf- a szélső sántzokat, öldöklötficiat, sin cæteroquin, capri- ték az ellent állókat, 's biryos sibi porro velint Cæsa- tokosai is lettek volna, ha riani Duces , gratuito red- Dünevald Vezér jókor elnem dere, non comissurum, ut érkezett volna boldogító sea suam jure possint humani-gedelmével. Viszsza nyomattatem desiderare.

Fel he- tatván tehát innen, Mertę yíttette e' gögös felelet a' Vezérnek serege ellen tódúla Tsászáriakať a keményebb tak, de ezek is újjabb segeostromlásra : de ismét ellan- delemmel erôssíttetvén, fére kasztotta azt Seraskier Pas-fiasan viszsza verék Seras. sának Fejérvár mellett meg. kiert, a' ki Budát elhagyván, állapodott, és kevés napok viszsza fordúlt seregével, a múlva elérkezendo negyven honnan jött vala. Jó reménye ezerböl álló serege. Látván ségben valának már a' Tsám végre Lotharingiai Hertzeg a' száriak, hogy az ostromlot. veszedelmes környül állást, tak ellen még szerentsésebb bátorította a' meg félemlett előmenetek is tehetnek; de szíveket, 's el tökéllecték, ellenkezoleg történt, mert a!

maga védel

mint Vagner írja, a' föld alatt már a' ki állott különbféle tett ásatok, nem hogy a' Vár- viszontagságok, az Ozmafalainak, és az ostromlottak- noknak gyakorti dühös kironak, sérelmet okoztak vól-hanásai, a' betegség, és az elna; hanem még inkább a' lenkező idô ellankasztotta, 's Tsászári katonákra borította meg fogyasztotta az ostroma' veszedelmet, mellyen a ló erót, és az egész Keresze' FỞ Vezér elkeseredvén, is- ténységnek elég siralmas kárt mét ágyba esett. A' Várbé- okozott vala. Egész lehető lieknek sok eleség, és pus-rendtartással, 's kapor, 's nagy segéllo ero mezésével költözött tehát Buszolgáltattatott az éjjeli köd, da alól ekkor a' Tsászári ero és serény kémeknek eszköz- Esztergom felé; de a' Szent lése által, és már Seraskier is Andrási szigetben lévő beteujjont vér szemet kezdett geknek az Ozmanok által lett venni. Mind az által egész megölettetésével; holott a' erővel tüzelének a'Vár falaira sereg meg állapodván maga a' Tsászáriak, azonban dél Lotharingiai Herczeg is beteután ki kémlelvén a'mieink-gen vitete Béts Városába. Gonek igyekezetét ki rohaná gös kevélységre szolgáltatott az Ozmanok, még pedig két é' szerentsétlen ostromlás felé osztott erovel a Várból, az Ozmanoknak alkalmatose 's világosan ki tanúlván elő- sagot, a'kik méltatlansággal re mindeneket, nagy dühös is illették az ostromló Tsáséggel ronták el az első ása- szári hadi népet; együgyi tokat, és a katonák között tehetetlenséggel, vádolván tett nagy öldöklések után, azt. Szívére vévén LEOPOLD örömmel nyomúlának visz- Tsászár Buda Várának minsza a' Városba. Öregbítette den lehetőséggel lejendő ose'veszélyt , a' szüntelen való tromoltatását, 's megvételét essõzés is, úgy hogy kedve eltökéllette, és egész télen szakadván az otromló kato-foglalatoskodtak, hogy aze naságnak is , eltökéllették a' végre meghódoltathassák. Tisztek, hogy az ostrom fel | Minekokáért ki indíttatott oldatrassék. Külömbféle vél- vala Lotharingiai Hertzeg, 's lekedésekre fakadtak az Em-a' Baváriai választó Fejede. berek e' szerentsétlenségnek lem is, több nevezetes Fo okaira nézve; mellyek kö- Tisztek rendeltetvén annak zött leg bizonyosabb az, hogy ostrom alá való vétettetésére.

Alig

U 2

Alig érkezének a' Város alá, csésen elfogott vala. Ekkor 's azoñal szorgalmatosan ren- leg először is a' vízi Város deléseket téve Abdi Passa is, ellen forditák erejeket a'Tsáhogy készületlen ne találtas- szári seregnek egy részebésék, kérlelvén, 's intvén min- liek, mellyet nehány napok denekre katonáit, hogy azOz- múlva, noha a' Törökök a' manoknak e' leg féltóbb sze-leg nyakasabb vakmerőségme fényét semmiképen ne gel védelmezék azt, szerenengednék a' Kereszténység-csésen elfoglalának, 's hadi nek, mellyet ha vitézségjeket erősítéseket is állítottak, hogy mindenképen ki mucatánd- a' Várhoz jobb móddal kögyák, bizonyosan reménylhe-zelíthetnének. Nem engedtik, még pedig valamint ed- vén a' Várbéliek, hogy a' dig, a' Kereszténységnek elég Tsászári nép a Vár fele könagy

veszedelmével; ugy ez zelítsen, apróbb tsatákat inután is hatalmokban lejendo dítottak, kirohanásaik által , megmaradását. Valamint be- de mindenkor óhajtott elolöl a Várnak megtarthatásá- menetellel viszsza nyomattatban kivált képen szorgalma- ván meg erősíték magokat eltoskodtak az Ozmanok; úgy | lenek. El érkezvén pedig a' kivül is külömbféle vizsgáló- Svétziai sereg

is a' táborba, dó tanátsok tartattak a Vár azonnal tüzelni kezdettek a' nak leg jobb móddal lehető Városra, és annak kö falaira, ostromoltatása végett. Midön még pedig olly hathatós előezek így történnének, ki ro- menetellel, hogy nem tsak hantak a' Várbol, három szász némelly városbéli épületek, lovagok, hogy a két sereg lángba boríttattak; hanem a' között katonai örizet nélkül ko falon lévő ágyázó erosárúló kereskedőket megfoszt-ség is le rontattatott, melly hassák; de Lotharingiai Her- az elôtt a' mieinket nem keczeg szerentsére közel lévén véssé akadályoztatta, fel lobviszsza úzette. Nevezetesebb banván egyszer'smind a' Sz. vala. Battyáni magyarok jó István temploma is. Mig Vezérjének győzedelme , a' ezt ólogatták az Ozmanok, ki tizen négy csajkákon bá- hogy a tûz szélessebben ne torságosabb helyre indított terjedgyen, addig a' mieink Ozman Aszszonyságokat, két jó előmenetelt tettek, közeszász ezeret érô kintsekkel, líthető úttyaiknak megerõsörizőiket le vágván, szeren- sitésekben. El érkezvén pe

dig a' Brandeburgiai sereg is, fáradsággal készítették vala kiváltképen meg örült nékiek a' Bavárjai katonák is két áa a' Hertzeg, 's helyekre meg gyúzó helyeiket a Szent Geltelepedvén, másnap Vitézi lért hegye oldalán, 's alig erővel köszöntettek a Vár- tették vala nyugodalomra elbéliektöl; de jókor segede- fáradt tetemeiket, midôn éjlem érkezvén viszsza nyomat- jel a' Várból öt száz Jantsartattak. Alig kezdék vala el ság, és ugyan annyi spáhiak a' földi ásatokat a' Tsászáriak, sebes szél módgyára a Bava's azonnal sebess zápor mod- riaibéli katonákra rohantak; gyára nyilazának, 's tüzelé- de a' Herczeg némelly lovas nek a' közelítökre, 's már seregeket segedelmekre hirviszsza is nyomúltak volna telenséggel elő állítván, veaz ások, ha a Tiszteknek in- szedelmekböl nem tsak ki tése, 's példája a' folytatásra szabadította ; hanem viszsza öket nem kénszerítette vol- is futtatta vala a' nyughatatna. Minél inkább közelítet- laníto Ozman seregeket, még tek pedig az ások, a' Várnak pedig sokaknak életek elfalaihoz, annál inkább cüze vesztésével. Melly szerentsés lének reájok az Ozmanok, előmenetelen ezek meg

báa' mieinknek nem kevés fo-toríttatván, noha szüntelen gyasztásokkal. Ki is rohaná- lövöldöztettek a' Várbélieknak a' Várbéliek, mind a' töl, mindazáltal nem tsak Brandeburgi, mind pedig a' magoknak nyugodalmas álTsászári katonákra, 's mind lást, és a'Tsászáriakkal való a' két részröl való kemény egyesülhetést készítettek, haviaskodások miatt, némel nem az Ozmanoknak a' Tsályek megölettetésével váltak szári seregre tüzelő helyeket el egymástól. Valamint egy is elrontották, noha sok vér részről a' Várbéliek, úgy az ontással, és elég keserves fáessõző idő is nagyon akadá- radsággal

. Minek utánna a' lyoztatta az ostromnak sze- Tsászári katonáki is tizen két rentsés előmenetelét, mellyet napi szüntelen való ágyúzáaz Ozmanoknak segedelmek- sok után, a' falakat annyira re érkező számos katonaság- letörték volna, hogy út, és nak híre is öregbített ; mig menedék hely lehetne a' fel nehány napok múlva ezek- rohanásra, el tökéltetett a' nek költött híre felöl meg bé rontásnak napja, és módnem tsendesíttettek. Súlyos gya. Zuza, (Susa) Diepen..

U 3

thal

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »