Obrázky na stránke
PDF
ePub

elpusztúlet hajdani Csókakő | ladgyák, az első Osztályba téVárához. Határja jó termé- tettetett

. Felső Almás is olly kenységủ, réttye , legelője forma természeti javakkal, 's elég, 's középszerû vagyon- tulajdonságokkal bír, Bátnyaihoz képest, második hoz, es Selmetz Bányához köOsztálybéli .

zel lévén, vagyonnyainak elAlmás. Rátz Almás. Rátz adására jó alkalmatosága, falu Fejér Vármegyében, bir- mellyhez képest ez is első tokosai több Nemes Urak, Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik Almás. Magyar falu Koa' Duna mentében, Fejérvár- márom Vármegyében, föltól öt mértfoldnyire, határja des Ura Gróf Zichy Uraság, jó termékenységü, réttye, lakosai katolikusok, és relegelője elég, itatója alkal- formátusok, fekszik az Ormatos, második Osztálybéli

. szág úttya mellett, NeszmélyAlmás. Alsó Almás. Fel- töl nem messze, nevezetes, Almds. Tót helységek márványkő bányája, és meHont Vármegyében, Felső leg kútfője, mellynek vízét Almásnak földes Ura Hertzeg természeti véltához képest Eszterházy Uraság, Alsó Al- Do&or Torkos Úr megvisgálmásnak pedig å Zólyomi van, tulajdonságait nyomtaKáptalan, lakosai katoliku- tásban nyilvanitá. Hajdan pesok, és Augustai vallásbéliek, dig itten Romai régiségek is fekszenek Pukantztól egy jó találtattak, mellyekböl néhai mértföldnyire: Filiálissa a'| Vály István Predikátor Úr, Báthi Plébániának. Földgye a' Romai Imperatorok tzima’mi Alsó Almást illeti, né-jét viselő könyvének szerzője, hol soványas, és a'zápor essó maga is gyûjtött vala öszve: által károsíttatik; de mivel ez Vidékje meglehetős termétsak egy részét illeti, másré-kenységû, rettye, és mezesze pedig földgyének elég je szükségjekre elegendő, termékeny, legelője alkalma- szólei nevezetes bort teremtos, 's mind a' kétféle fája, nek; de némelly hegyei a' nagy szóló hegyei vannak, zápor essók által rongáltatmellyek középszerű bort te- nak, melly miatt a másoremnek, piatzozása sem mesz- dik Osztálybéli helységek sze, Esztergom is közel fek- közzé számláltatott. szik hozzá, mivel jó tulajdon Almás. Szabad puszta ságai, fogyatkozását felülha- Komárom Vármegyében,

fekszik

sze.

fekszik Almáshoz nem mész- bövelkedik, kiváltképen ,

pontya, tsukája igen sok van. ALMÁS. Farkas Almás. Almás. Tót Almás, totúl Szün Almds. Szabad puszták Jablonoy, elegyes falu SzéNógrád Vármegyében. pes Vármegyében, földes Ura

Almás. Tót Almás. Mega a Királyi Kamara, lakosai lehetős falu Pest Vármegyé- katolikusok, fekszik Kirchben, birtokosa Báró Prónay dorftól nem meszsze. HatárUraság, 's az Uraságnak ka- jának egy harmad része sostéllyával ékesíttetik, lakosai vány, réttye hasonló képen katolikusok, határbéli földtekéntvén azonban két hare gye termékeny, belôl a' falu- mad részének termékenyséban homokos, kivül fekete, gét, 's elegendő legelőjét, 's jól termô, tava 's folyó ví- mind a két féle fáját, és pénze ze is van, malma mind szá- szerezhető szomszédságait, raz, mind vizi; szóleje veres első Osztálybéli. bort terem; de mivel nintsen Almás. Magyar falu Torelegendő fája, második Osz- na Vármegyében, nevezetét tálybéli.

Almássaitól vette , földes Ura Almás. Tót Almás, meg- Hertzeg Eszterházy Uraság, lehetõs falu Poson Vármegyé- és más Nemes Urak, lakosai németül Apfelsbach, totúl katolikusok, fekszik TornáJablonoy, földes Ura Gróf tól egy mértföldnyire, egy Pálfy Uraság, lakosai katoli- völgyben gyönyörû helyen. kusok, fekszik bértzek tövé- Határbéli földgye mindenféle ben Malaczkától nem mesz- gabonát terem, réttye sar

a' Detrekoi Uradalom-jút is hoz, vagyonnyainak elban. Kies mezeje, és termé-adására jó alkalmatosága, lekeny határja van, 's jeles tu- gelője elegendő, fája mind a' lajdonságai szerént első Osz-kétféle, első Osztálybéli botálybéli.

ra, makkja, 's gazdag gyüAlmás FOLYÓ víz. So- möltsös kertyei a határban, mogy Vármegyében, ereda' a' szólok alatt pedig káposzSzigeti hegyek között, 's Zi-tás földgye, ezen kivül a közlitzetöl, foly alá, melly Szi-ségnek 12. kaszás alá való rétgetnél sok felé ágazván, több rye, első Osztálybéli. szigetetskéket kerít; meszsze Almás. Szabad puszta Tolterjedvén az után Dráva vízé- na Vármegyében, fekszik be foly, külömbféle halakkal Szekszárdhoz közel.

Ale

határja sík térségböl áll, nintsen, sem nádgya; legemellynek a' földgye termé- lésre való mezeje is vékony keny, réttye elegendő, nem lévén, a harmadik Osztálykülömben "legelõje marhái- ba szamláltattatott. nak legelésére gazdag, fája a'

Kis Acsáp. Szabad puszmennyi szükséges, szoló he-ta Veszprém Vármegyében. gyei kevesek ugyan; de e' fo ACSALOG. Magyar falu gyatkozását a földeknek jó Sopron Vármegyében, birtosága megelőzi, vagyon ke- kos Ura Hertzeg Eszterházy reskedések is a szomszéd Uraság, lakosai katolikusok, Köszegi piatzon, melly szép fekszik Kapuvártol két mérttulajdonságokra nézve az el- földnyire, határja nem leg so Osztálybéli helységek köz- jobb termékenységå, 's tsezé számláltatott.

kéllyes tulajdonságaiért, a' Acsád. Magyar falu Vesz- harmadik Osztályba tétetteprém Vármegyében, birto- tett. kos Urai külömbféle Nemes Acso. Hoszszú Acso. MaUrak, lakosai katolikusok, gyar falu Bihar Vármegyéfekszik Pápátol, mellynek fi- ben, lakosai katolikusok, liája nem messze, Tapoltza fekszik a' Szalontai járásban, vize mellett, melly a'leg hide- határja gazdag, réttye sok, gebb télben sem fagy bé, és a' legelője elég, 's más „szép Þirtokos nemes Uraknak vagyonnyai is lévén, elsa malmait, szüntelen való for- Osztálybéli. gásban tartya; vidékje na Apáts. Szabad puszta Pest gyon kitsiny, kivált Juhászi Vármegyében, birtokosai küszabad puszta felé a' napke- lömbféle Uraságok, fekszik leti oldalon, Maryasházi Kún Szent Miklóshoz a' Jápuszta felé sem nagy; Me- szágban nem meszsze. Határzölak pedig olly igen közel ja jó. van hozzá, hogy a ludak is Apáts. Magyar falu Heáltaljárkálnak, egy másnak ves, és Külső Szolnok Várhatárjain, 's néha mind a' megyében, földes Ura Gróf két fél között versengezó Koháry Uraság, lakosai katoperlekedésekre szolgáltattak likusok, fekszik árokszálásalkalmatosságot, az Újfalu- tol t. mértföldnyire , határsi puszta sem meszsze fek- béli szántó földgyei természik tőle; termô földgye kenyek, réttyeik jók, malszük, és követses, erdeje Ima lielyben, és szomszédság

ban

ban; nem meszsze piatzozá- feküsznek itten egy más melsok, legelője az igas mar- let a' faluk azon az úton, háiknak elegendő; fogyat- a' melly Vágujhelyről, Trenkozásai ellenben, hogy semtsénbe vezet. Nem messze fája, sem szóleje nintsen, Adamócztol három savariyú mellyek miatt a második víz forások vagynak, azon az Osztályba számláltatott. úton a' szabad ég alatt, 's az

ÁDÁMFÖLDGYE. Mosorov. út mellett. Határja nagy, és Tót falu Sáros Vármegyé- jó termékenységú, fája elég, ben, lakosai katolikusok, mind tûzre, mind épiletre, fekszik Ternyéhez, mellynek szóló hegyei is vagynak, 's filiája közel, Szeben Városá- egy üveg hutája tulajdon hatol egy mértföldnyire, Bárt- tárjában, melly okokra való fa felé vezető Ország útban nézve, az elsô Osztálybéli hegyek között, ámbár a helységek közzé tartozik. helységnek erdeje tilalmas, Adánd. Magyar falu Somind az által másunnan az mogy Vármegyében, birtoUraság rendeléséböl cüzi fája kosai Perneszi, és más Uraelegendő, és határja is, ha ságok, lakosai katolikusok, szorgalmatosan miveltetik, és reformátusok, fekszik Kilegazdagon fizet, legelője a' tihez, mellynek filiája nem mennyi szükséges, piatzozá- meszsze. Igál mező Városátol sa sem meszsze, melly tu- három és 4. mértföldnyire, lajdonságai szerént első Osz- határjának termésbéli tulajtálybéli.

donságai meglehetősek, legeAdamo. Adamshof, Ada- loje nagy, 's szoló hegye termócz, Adamov, tótfalu mékeny, fa helyett náddal Nyitra Vármegyében, lako- élnek a’ lakosok, melly elesai katolikusok, fekszik gendő van határjában , jó tuBroczkónak szomszédságá- lajdonságaihoz képest első ban.

Osztálybéli. ADAMócz. Adamoyce. Né Ada. Meglehetős falu Báts pes, és jó termékenységů Vármegyében, birtokosa a' falu Trentsén Vármegyében, Királyi Kamara, lakosai kabirtokosai Ambro Rajmány, tolikusok. és több Uraságok, lakosai AdászteveL. Elegyes makatolikusok, fekszik Kocha- gyar falu Veszprém Vármenótzhoz, mellynek filiája gyében , földes Urai külömbnem meszsze. "Igen sûrûen féle Urak, lakosai reformátu

sok,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

sze.

sok, fekszik a felső járás-ben, földes Urai Grof Haller ban, Nagy Tevel, Tapol- Uraság, és mások;'lakosai retrafo, Mezőszég, Simaháza, formátusok, fekszik az ÉrDebrits, Savoly, Gyimót, mellyéki keräletben, régi Bödöge faluknak szomszéd- eröségje is vala, határja gazsagjokban, határja tágas, és dag, 's a' természetnek kü. közép termékenységü. lömbféle jeles tulajdonságai

Adda. Tót, és magyar val megáldattatván, második falu Báts Vármegyében, föl-Osztálybéli. des Ura a' Királyi Kamara, ADONY. Tisza Adony. lakosai katolikusok, és oro- Elegyes lakosú falu Bihar szok, fekszik Petrovoszello, Vármegyében, lakosai kaés Szenta között, Bátshoz, tolikusok, és többnyire remellynek filiája nem mesz- formátusok, határja termé

keny, réttye, legelője elég, * Adelstein. Tót, és né- 's más egyéb jeles tulajdonsámet falu Szepes Vármegyé- gai is lévén, első Osztálybéli. ben , birtokosa Guldenfinger Aduny. Magyar falu BeUraság, lakosai katolikusok, reg Vármegyében, birtokoés evangelikusok, határja sa Lónyai Uraság, lakosai meglehetos,

reformátusok, fekszik a'TiAderJÁs. Népes falu Ba- szaháti járásban, ámbár e' ranya Vármegyében, lako- helységnek határja igen szosai katolikusok, fekszik Péts-ros, és a' Tiszának víze gyatöl egy és 4. mértföldnyire, korta elönti, öszi vetése sem határbéli nagy erdeji mind terem, de mivel legelője tûzi, mind épületre való fát minden féle marháknak jó, szolgáltatnak, szántó föld és elegendo, 's Kis Várdai, gyei termékenyek, szölö he- és Madai piatzozása sem gyei is vagynak, 's mint mesze, ezen kivül fája elehogy a természetnek neve- gendő, mind az eladásra, zetes javaival bövelkedik, mind épületre, mind tûzre első Osztálybéli.

saját határjában, 's mivel a' Puszta Aderjas ugyan ot- Tisza e' falunak partyát mostan, rátzúl Zánka Tarana.

șa, talpakkal, vagy szálakAdiDot2. AGYIDOTZ. Ne- kal is kereskednek lakosai,

egyéb középszerű tulajdonAdony. Ér Adony. Ma- ságaihoz képest, a második gyar falu Bihar Vármegyé- | Osztályba tétettetett

. ADONY,

vezet alatt.

« PredošláPokračovať »