Obrázky na stránke
PDF
ePub

tóságos mágossága van, ke- Királyi Kamara, lakosai rerülete mint egy ötven ölnyire formátusok, határja megleheterjed. Az üreg boltozattyá- tos, a' lakosoknak szabad fának közepén láttatik egyöreg ja, 's makkja van, kézi munemberhez hasonlító tsepegett kával is fábol dolgozgatnak, köszirt, tovább menvén pe- malma helyben, földgye jó, dig úgy tetszik, mint ha va- dohányt is termesztenek lalami templomot szemlélne az kosai, határjának kis részét ember, és ebben oltárt, 's néha a' víz árja bolygattya, külömbféle templomi készů- melly okra nézve a' második leteket látna, ismét tovább Osztályba számláltatott. pedig északfelé, ha megy az AGYAGUS. Magyar falu Soember lefelé, pintze formá-pron Vármegyében, földes nak látszik, mellyet megha. Ura Hertzog Eszterházy Uraladván félemlítőleg zuhogóság, lakosai katolikusok, fekhangzattal tsergedez, egy szik Kapuvártol fél mértföldhárom ölnyi szélességi viz nyire , mint hogy termó földbenne, melly, ha tsekély, gye agyagos, onnat vette nemég több's több, 's neveze- vezetét is, tsekély vagyonbéli tesebb ritkaságok szemlélbe- tulajdonságaihoz képest hare tök benne, víze kiváltképen madik Osztálybéli. kedves 'ízů; nehány eszten AGYAGOS. totól Alinatz. dökkel ez elött küldettettek Elegyes falu Zemplén Vármeide, a' Londoni természe- gyében, földes Ura Dezsőfy tet visgáló Tarsaságnak, két Uraság, lakosai katolikusok, tagjai, a hazánkbéli termé- fekszik Sókúthoz, mellynek szeti ritkaságoknak fejtegeté- filiája nem meszse; vas háse végett, akik ambár har- morán kivül határja három mad napig valának a' bar- nyomásbéli, melly ha trálangban, de sem végét nem gyáztatik, minden féle galelek , sem pedig ki nem me- bonát terem, réttye jó, lehetének belőle vezetőknek gelője elegendő, fája mind segedelme nélkül, egy Ha- a két féle, piatzozása Gálzánkbéli Nemes Farkas N. szétsen, Varannón, és EperUr ellenben, azt egészen bé- jesen malma is vagyon, fa járván szerentsésen felfedezte vágással, 's szén égetésböl jó 1794

módgyok van a' pénz kercAgya, Magyar falu Arad setre, elsö Osztálybéli. Vármegyében, földes Vra a'

AGYALIK. Szabad puszta

Veszprém Vármegyében, bir- , möltsös fákkal, tůzi fája elég; tokosai valának a Szent Pál vad gyümöltsöknek szedéséSzerzetesei, most a' religy. bölis pénze keresnek némelKintstár, Pápa Városa határos lyek lakosai közzal; helyben sele észak felől, Hantai pusz- malma, terméseinek, 's egyéb ta napkelet felől, derék mal- vagyonnyainak eladására alma van magában Tapolcza kalmatossága a Bánya, és vizén, szõlei egybe ragasztva szomszéd mező Városokban, vagynak a' Hantai szõlõs ker- melly nevezetes javakkal botekkel, jólegelője, szántóföld- velkedvén, az első Osztályba gyei, jeles vendég fogadója helyheztettetett. az Ország útryában, melly a' AHA. Esztergom VármePápai P. Paulinusokhoz tar-gyében. tozott vala, vidékjének ter Ahád. Magyar falu Heves mékeny, voltához képest el-Vármegyében, földes Urai ső Osztálybéli .

Gróf Forgárs, és Báró Oro AGYIDOTZ. Tót falu Zem- czy Uraságok, lakosai katoplén Vármegyében, lakosai likusok, fekszik közel Tisza katolikusok, fekszik Felsở Szalókhoz, 's azt a' partyát Körtvéllyesnek szomszédsá- foglallya a Tiszának, mellygában. Határja közép termé-nél általmenetel vagyon. Hakenységii, 's ha trágyáztatik, tárja néhol jó, de néhol sováminden féle gabonát terem, nyabb, és követses, középfája épületre elég, réttye, 's szerû termésbéli tulajdonsálegelőle meglehetos, itatója gaihoz, 's vagyonnyaihoz ké: alkalmatos , piatzozása Ho- pest második Osztálybéli

.; monnan, de mivel földgye A). Magyar falu Torna soványos, második Osztály- Vármegy. földes. Ura Grófa béli.

Keglevits Uraság, lakosai kaANA. totúl Ohaj. Elegyes tolikusok, fekszik Tornátol tót falu Bars Vármegyében, *. mértföldnyire, vidékje a' , földes Ura az Esztergomi Ér-helységnek gazdagon terem, sekség, lakosai katolikusok, mind buzát, mind rozsot, e ? fekszik a' Verebélyi Urada- mellett rétrye elegendő, 's allomban, közel a Városhoz kalmatosirató helye,fájamind helyheztettetve, határja síkos, tűzre , mind épületre a' mienjó, és termékeny, elegendő nyi kívántatik, makkjávalis legelője saját határjában, szó- számos serréseket hízlalhat, lo hegyei bövelkednek gyü-1.gyümöltsöse kiváltképen jó,

fa vágásbol is kereshetnek i zsony faluknak szomszédsápénzt, ezen kivül a' falunak gok között. Határbéli földwan közönséges 13. kaszás alá gyei soványok, de legelője való réttye, malmok mind elegendő, réttyei, 's szőlő helyben, mind közel a szom- hegyei nintsenek, más középszédságban, melly szép tu-szerű tulajdonságaira nézve, lajdonságaihoz képest, első második Osztálybéli. Osztálybéli.

AJNATSKÓ, Hajnatsko. AJAK. Magyar falu Sza- Holott egy omlott vár is szembolts Vármegy. földes Ura léltetik, elegyes magyar kisHertzeg Eszterházy Uraság, ded falu Gömör Vármegyélakosai katolik. és reformátu-ben, földes Urai külömbféle sok, fekszik KisVárdátol nem Nemes Urak, lakosai katolimeszsze, határja három nyo- kusok, fekszik Serkétól nem másbéli, buzát, főzeleket, meszsze; e' kis helység leg lent jót terem, réttye is jeles, inkább az Uraságoknak maés a' marháknak hasznos szé- jorjaibol áll, termó földgyök nát hoz, piatzozása Kis Vár-kevés, középszerű tulajdons dán, egy mértföld, Madán ságaihoz képest, második pedig más fél ; jó útryok van Osztálybéli. mind a két helyre, hova do Aka: Magyar falu Fejér hányt, hagymát, sejtes, vagy Vármegyéhen, lakosai kalépes mézet visznek, és jó tolikusok, fekszik Komááron eladhattyák, kendert rom Vármegyének széle felé, áztató, és itató vize alkalma- Mortól más tél mértföldnyia tos, fája tízre van, nádgya, re , határja közép termékenye legelője elég, sót is hordhat- ségű, réttye, legelője elég, nak a' Tárkányi letévő hely- második Osztálybéli. ról; vízi malma helyben, el AKA. Elegyes falu Veszső Osztálybéli.

prém Vármegyében, földes AJKA. Népes magyar falu Ura Gróf Battyáni Uraság, és Veszprém Vármegy. földes Kisériek, lakosai katolikuUraj külömbféle Nemesek, sok, fekszik Zsirtztöl nem lakosai katolikusok, többen meszsze. Vidékje , 's termo evangelikusok, és i reformá- földgye kevés, középszerů tusok, fekszik Torna vize termékenységû, de legelője mellett Veszprémtöl két mért- elegendő, jó szénás réttyei földnyire Devetser, Ajka, vagynak, fája is elég, sôt. Rednek, Szent Gál, és -Jelis adhat, terméscit elárula

hattya

hatrya Fejérváron; második | rem, meglehetősek, szóló heOsztálybéli.

gyei, és fája elegendő, makk Akály. Magyar falu Szala termo erdeje is elég, határVármegyében, birtokosa aját néha a' víz elönti, 's rajta Fejérvári káptalanbéli könyv gyakorta şokáig állván azt orzó Úr, lakosai katoliku- soványittya, réttyein pedig sok, fekszik nem messze Ba- néha alább való fû terem, laton tavához, Tapoltzától iszapossága miatt, melly 0más fél mértföldnyire , határ- kokra nézve a harmadik oszbéli földgyének kiváltképen tályba számláltatott. való termékenységéért, az AKLI. Ménes Akli. Szaelsố Osztályba tétettetett. bad puszta , 's majorság Vesza

AKALATS. Szabad puszta prém Vármegyében, birtor Tolna Vármegyében, birto- kosa Gróf Eszterházy Uraság, kosa Báró Rudnyánszky Ura- fekszik Zirtzhez nem messze. ság, fekszik Pakshoz, melly- Határja jó termékenységů. nek filiája nem meszsze. Ha AKNA Raho. Népes falu tárja jó termékenységů, 's je- Máramaros Vármegyében, les tulajdonságaihoz képest lakosai katolikusok, fekszike első Osztálybéli.

a' Tiszának napkeleti parAKASZTÓ. Magyar, és tót tyán, mellynek révje a' Tifalu Pesc Vármegyében, föl- szán nevezetes; itten szokták des Ura Gróf Battyáni Uraság, a' szálakat, és más gerendálakosai katolikusok, fekszik kat e' falunak lakosai öszvea' Sólti járásban, Kis Körös- szegezvc, a' Szigeti sóházhöz nem meszsze, Vidékje hoz leszállítani, a lakosok. kies, földgye termékeny, nak jó keresetekhez képest melly nevezetes tulajdonsá- az első Osztályba számláltagaihoz képest első Osztály- tott. (A' többi körülette fekbéli.

vô tart máng, melly FujerpaAKLI. Magyar falu Ugotsa taktol, és Akne Rahotól, Vérmegyében, birtokos föl- egész Moldydig terjed, kides Ura Gróf Teleky Uraság, etlen hegyes hely; de Tisza lakosai reformátusok, fek-forrásairol nevezetes.) szik Kökényeshez, mellynek

ÁKOSTA. Szabad puszta filiája nem meszsze. Földgyei Szala Vármegyében. két nyomásra osztattak, rét AKTELEK. Magyar falu iyei, mellyeken a' lakosok Szabolts Vármegyében, laszükségjére elég széna te-kosai katolikusok, fekszik

Dobrány

BA

[ocr errors]

Dobránynak, 's fényes Litké-re ingyen, szőlő hegyei ter-
nek szomszédságában , 's en-mékenyek, és nagyok, ter-
nek filiaja, határbéli földgye méseit könnyen eladhattyák,
két nyomásbéli, 's négy mar- Királyi dézmát nem adnak,
hával miveltetik, rozs, árpa, malmai is közel vagynak;
záb, terem földgyében, de fogyatkozásai ellenben, hogy
rétrye elég jó, piatzozása két legelője kevés, és abban is
órányira, legelője van, ha a hegyről lefolyó ár vízek,
a' viz által elnem boríttatik, és kis semlyékes patakots-
itatója alkalmatos , fája tůzre, kája gyakorta nagy károkat
és épületre elég, makkja nem tész, szóló hegye is némelly
külömben, vízi malma hely- helyen meredek, és földgye
ben. Fogyatkozást okoz el- nehéz a' megtartásra. Máso-
lenben határjának a' gyakor-dik Osztálybéli.
ta való víz áradás, elöntvén ALAG. Szabad puszta Pest
legelőjét, melly midôn tar- Vármegyében, fekszik Dus
tós Dobrányban árendalnak nakeszihez közel.
legelôt marbáiknak, mind az ALAP. Felső és alsó Alap,
által egyéb vagyonnyaira igen népes szabad puszta Fe-
nézve, az első Osztálybéli jér Vármegyében, birtoko-
helységek közzé szamlálta- sai külömbféle Urak, lako-

sai katolikusok, földgye kö-
ALATSKA. Meglehetős ma-zépszerű lévén, második
gyar falu Borsod Vármegyé- Osztálybéli.
ben, hajdan az Alatskai nem ALAP. Püspök Alap. Sza-
zetségnek szåletési helye, 's bad puszta Gyōr Vármegyé-
birtoka vala, elenyészése ben, birtokosa a' Szombat-
után pedig, több Uraknak helyi Kis Papság. Vidékje
birtokában jutott, most Lo- elég jó termékenységů.
sontzy Károly Ur bírja, lako-

Ålap. Rét Alap. Magyar sai többnyire reformátusok, falu Györ Vármegyében, birfekszik ' Miskoltzhoz egy tokosai külömbféle Urak, mértföldnyire. Határja nem lakosai katolikusok, fekszik annyira gabonát, mint jó Gyõrtöl két mértföldnyire. bort terem,'s ez táplállya la- Határja közép termékenykosait, mind az által, ha trá-ségû. gyáztatnak fölgyei terméke Alason. Nagy, és Kis nyek, Miskolczi piatza egy Alasony. Magyar faluk Veszmértföldnyire van, fája tůz- prém Vármegyében, földes

tutti

« PredošláPokračovať »