Obrázky na stránke
PDF
ePub

Urai Gróf Nádasdy, és más falu Poson Vármegyében, Nemes Urak, lakosai kato- birtokosai Gróf Illésházy, likusok, és reformátusok, Gróf Amade, és mások, lafekszik Dobronyhoz, melly- kosai katolikusok, fekszik nek filiája nem meszsze Ha- Felbár mellett úgy, hogy tárbéli földgye termékeny, tsak egy út választya el tôlegelője , réttye, fája elég, le. Szélesen terjedett mezemalma helyben, vagyonnyai-je van, melly a gazdáskonak eladására jó alkalmato- dásra minden természet ajánsága Pápán; első Osztálybéli. dékjaival bővelkedik. István

Alatka. Szabad puszta fi Miklósnak lakó helye vaArad Vármegyében. la, és itt írta amaz esmére

Alatyán. Magyar falu tes Magyar Ország' HistoriaHeves Vármegyében. Birto- ját; Fiának halálára írtt Deák kosa a' Királyi Kamara, la- Versei, most is látszatnak a' kosai katolikusok, fekszik templomban, jeles vagyonJászberénytöl más fél mért- nyaihoz, 's tulajdonságaihoz földnyire. Földgyei tragyá- képest első Osztálybéli. zás nélkül is termékenyek, ALBERTI. Tót, és elegyes száraz malmai

malmai helyben, mező Város Pest Vármeszomszédságban pedig vízi gyében, földes Ura B. Szeletzmalma, rétrye jó; fogyat-ky, és más Nemesek, lako. kozásai ellenben, hogy pia- sai katolikusok, és evangetzozásais távol esnek, fája, likusok, fekszik Irsátol, nádgya, és sássa nints, de ele- mellynek filiája nem meszsze, gendo legelője, szölei sin- Pestól hét mértföldnyire; nétsenek, melly fogyatkozá- hai Báró Szeleczky Márton sok miatt a negyedik Osz- Úr, plántálta bé ehelyet tóc tályba számláltatott. lakosokkal, kik is szorgal

ALAPSA. Szabad puszta Tol- matos gazdák, különös, és na Vármegyében

illyes helyen ritka Fundátziot Alatka. Szabad puszta He- szerzett itt a' nevezett Úr, mives Vármegyében, fekszik vel 12. megélemedett öreBoczonadhoz, mellynek fi- gek tápláltatnak közönséges liája nem meszsze.

költségjén, olly törvény alatt, Albánus. Poson Várme- hogy midôn már nem dolgozgyében Fejéregyhdz, neve-hatnak, bizonyos órákon zet alatt. Weisskirchen. imádkozzanak. Jó, és elég

Albár, Elegyes lakosú szõleje terem, ?s némelly ré

sze

tott.

sze szántó földgyeinek meg. Szent Miklóstól nem meszsze lehetős, de nagyobb része a' Bánátban. Határja jó tera homokos, legelője szoross, mékenységű, réttye, legea' fának fogyatkozása , 's ne loje elég van. héz itató helye miatt, a' har Alcsut. Elegyes falu Femadik Osztályba számlálta- jér Vármegyében, földes Ura

a' Religy. Kintstár, lakosai Albert. Kis Albert. Man katolikusok, fekszik Fela gyar falu Somogy Várme- csútnak szomszédságában, gyében, lakosai katolikusok, Bicskéhez közel. Határja köa tekszik Gesztihez, mellynek zépszerű, 's külömbféle cu. filiája nem meszsze. Havárja lajdonságaihoz képest, más minden javakkal, 's neveze- sodik Osztálybéli. tes termékenységgel megál ALEOS. Oláh falu a' Báa dattatván első Osztálybéli. nátban, Temes Vármegyéa

ALBESTI. Oláh falu Bihar ben, lakosai ó hitüek, feka Vármegyében, birtokosa a' szik Lippátót egy mértföldKirályi Kamara, lakosai egye- nyire. Határja középszera. sältt katolikusok, fekszik a' ALGYÔ. Magyar falu Csons Pap mezői-kerületben. Föld- grad Vármegyében, földes gye elég termékeny ugyan, Ura Gróf ErdödyUraság, most de más fogyatkozásai miatt a' Genuaiak bírják; lakosai második Osztálybéli. katolikusok, fekszik a Tisza

Albin. Olibinov. Elegyes mellett, Szegedtöl egy mérta tốt falu Zemplén Vármegyé- földnyire, révje Vásárhelyre ben, birtokosa Hertzeg Di. vezetõ útban hasznos; de mitrichstein Uraság, lakosai vel határját a víz gyakorta reformátusok, fekszik az Ér- elboríttya, sőt néha a' magot mellyéki kerületben, Bo- is elhordgya róla, ambár gyiszlótol nem messze'; De- szõleje is van, mind az által Pretzentöl pedig mintegy hat a' harmadik Osztályba számmértföldnyire. Határbéli föld-láltatotr. gye kiváltképen termékeny, ALGYESTI. Oláh falu Arad és az első Osztályba tétętte- Vármegyében, földes Ura a'

Királyi Kamara, lakosai ó ALBREKTFLUR. Német fa- hitüek, fekszik hegyek kölu Torontál Vármegyében, zött a' Jenői járásban. Határ, földes Ura Bakó Uraság; la- ja jó termékenységû,

mind kosai katolikusok, fekszik a két féle fája, makkja elég,

de

tett.

de a' víz áradások miatt gya- | katolikusok. Határja termégorta károsíttatik, második keny, 's azon kivül alkalmaOsztálybéli.

tos helye van a' pénz keresetAlyn. Alhau, Népes né-re, első Osztálybéli. met falu Vas Vármegyében, Alistál. Elegyes falu Poföldes Ura Gróf Batryáni Ura- son Vármegyében, lakosai ság, lakosai katolikusok, katolikusok, és reformátués evangelikusok, fekszik sok, fekszik a' Csalóközben. Magyar Országnak szélén, Határbéli földgye ollyan mikeresztül foly e' helységen némůségû mint Felistálnak, Stéger, y. Steiger vize, ma- harmadik Osztálybéli. ga pedig a helység két hegy ALLESZGRáben. Német faközött Stájer Ország mellett lu Vas Vármegyében, töldes egy szép hegyen épültt; szóló Ura Gróf Battyáni Uraság, hegyei meglehetősek, nel- lakosai katolikusok. Határja lyel a' lakosoknak egy része középszerû. foglalatoskodik; mások el ARLHÓ. . Arló. Magyar lenben Ruszt, és Sopron fe- falu Borsod Vármegyében, lé, 's Poson Vármegyébe földes Ura Vécsey Uraság, járnak szóló munkára, né lakosai katolikusok, fekszik mellyek pedig marhákkal ke- a' hegy, vagy Csere háton. reskednek; Határja síkos, Szántó földgyei elegendők, és termékeny, récrye kövér, 's közép termékenségûek, erdeje elegendő, kereske- rétrye legelője is meglehetős. désre jó módgya, első Osz ALMA. Szép Alma. Szatálybéli.

bad puszta Veszprém VármeALIBÁNFA. Magyar falu gyében. Szala Vármegyében, birtoko ALMADI. v. Kis Berény. sai külömbféle Nemes Urak, Jeles puszta majorság Veszlakosai katolikusok, fekszik prém Vármegyében, fekszik Szent Iványhoz, mellynek - Veres Berényhez közel. liája nem meszsze, Vidékje ALMA. Veres Alma, Jaközépszerî, borain kival, hlonov. Elegyes falu, Sáros mellyek a szomszéd Henyei Vármegyében, lakosai katohegyeken gazdagon terem- likusok, fekszik Szeben Vánek, több javai nem lévén, rosához nem meszsze. Határmásodik Osztálybéli. 5. ja minden féle gabonát boven

ALISLEN. Elegyes falu Ba- terem, rétrye, legelője a' Fanya Vármegyében, lakosai | mennyi szükséges, mivel era

dec

[ocr errors]

deje tilalmas, fája nem igen ALMA Mező. (Jablonov.) van, piatzozásai nem mesz- Tót, és magyar falu Bereg sze, 's keresetre jó módgyok Vármegyében, földes Ura Szebenben, mind kézi, mind Gróf Schönborn Uraság, lapedig szekerezési munkával, kosai katolikusok, és ó himelly vagyonnyaihoz képest tüek, fekszik a' Versóvi keelső Osztálybéli.

rületben. Mivel e' helységAlmagy. Magyar falu Gö- nek alkalmatos legelőjén, 's mör Vármegyében, birtoko- tûzi fáján kivül semmi más jasai több Nemes Urak, lako- va nintsen, szántó földgyei, sai katolikusok, fekszik Egy-hegyes, követses, helyen házas Bástól, mellynek filiá- fekszenek, 's soványak, sem ja nem meszsze. "Határbéli közel piatza nintsen, hogy földgya, hegyes, és völgyes, kézzel, vagy szekerezéssel de meglehetõs búzát terem, kereshetnének, ötödik Oszkárosítyák vidékjét a nagy tálybéli. záporok, mivel gödrös tek Almás. Rátz Almás. Rátt vése miatt nem tragyáztattar. falu Arad Vármegyében, birhatik, legelője szoross, mind tokosa a’ Királyi Kamara , laa' két féle fája van, malma is kosai ó hitüek. Határbéli földhelyben, kendert áztató vize gye meglehetős volna, ha a' alkalmatos, melly tulajdon- víz áradás nem rongálná, ságaihoz képest a harmadik makkja, fája, gyümöltsös Osztályba tétettetett. kertyei vagynak, eladásra is

ALMA MELLYÉK. Magyar jó módgya, második Oszfalu Somogy Vármegyében, tálybéli. földes Ura Gróf Battyányi Almás. Rácz Almás. Rátz, Uraság, lakosai katolikusok- és orosz falu Arad Vármefekszik Mosgóhoz, melly- gyében, birtokosa a' Királyi nek filiája nem meszsze; szán- Kamara, lakosai ó hitüek, tó földgyei könnyen mivelhe- fekszik erdők között, Boros tók, és termékenyek, szóló Jenötól két mértfölnyire , hegyein kivál van fája, le- mivel földgye a' víz áradásai gelője, 's szénája is elég, miatt soványíttatik, a' másoSziget mező Város piatzához dik Osztályba számláltatott. közel, földgyének termé ALMAMEZÔ. Hegyesellukenységéhez, 's jeles va- desórz. Oláh falu Bihar Várgyonnyaihoz képest elsò Osz- megyében, lakosai ó hitüek, tálybéli.

fekszik a' Belényesi járásban;.

határja

határja jó termékenységi , | mds, Nagy Almás, Két falu vagyonnyai is meglehetosek, Bereg Vármegyében, birtomásodik Osztálybeli

.

kosai külömbféle Nemes Almás. Magyar, és rátz Urak, lakosai egyesülte ka falu Báts Vármegyében, bir- tolikusok, fekszenek a fel tokosa a’ Királyi Kamara, la- videki kerületben, Muns kosai katolikusok, fekszik a kárstól nem meszsze, határfelső járásban. Határja két béli szántó földgyei tsekényomásbéli , szántó földgyei- lyek, és soványak, 's hogy nek egy része szép tiszta bú- ha minden esztendőben bőzát terem, kaszállói jók, mel- ven nem tragyáztatatnának lyek egyszer kaszáltatnak épen señit sem termenének;. ugyan, de a' marháknak híz- rétryei, 's legelőjei is szoroslalására jó szénát teremnek, sak, és a' Munkátsi Urasággabonája bővebb esztendők- nak esztendõnként adót fizet. ben házi szükségén felül te nek, fájok tsupán tûzre, és rem, mellyet Bajára öt órá- így ambár vagyonnyaiknak nyi járó Városba szállítanak; eladására jó módgyok volna; legelője elég, mivel a' Ra- de sovány javaikhoz képest donyi pusztát, marhák neve- negyedik Osztálybéliek. lésének, és hízlalásoknak kedvéért árendályák a' lako- falu Bihar Vármegyében, bir

Almás. Magyar, és oláh sok, itatója meglehetős, sző

tokosa Gróf Csáky Uraság, leje úgy saját határjában, lakosai katolikusok, és ó himint az említett pusztának tűek, fekszik a' Váradi járásegy részében szükségeikre ban, földgye jó, középszerű elegendő, de utolsó rendbeli bort teremnek, mellynek ki- vagyonnyai szerént második mérése bizonyos ideig, vala

Osztálybéli. mint más Kamerális helység,

Almás. németül Halmés. ben itt is szabados. Fájok éSzabad puszta Baranya Várnádgyok nem lévén, kéntele- megyében. nek szalmával tûzelni, épů Almás. Magyar Almás. letre való fátis négy, vagy öt Magyar falu Fejér Vármegyéórányi járó földröl szereznek, ben, földes Ura Gróf Eszterszáraz malma helyben, de a házy Uraság, lakosai katoliDunai malmoktói öt órányi- kusok, és reformátusok, feksa van, második Osztályběli

. szik Fejér Vártól egy jó mértAlmás. Zaluska, Kis Alföldnyire, bem meszsze az

elpusz

« PredošláPokračovať »