Obrázky na stránke
PDF
ePub

elpusztúlet hajdani Csókako | ladgyák, az első Osztályba téVárához. Határja jó termé- tettetett. Felső Almás is olly kenységű, rétrye, legelője forma természeti javakkal, 's elég, 's középszerû vagyon- tulajdonságokkal bír, Batnyaihoz képest, második hoz, és Selmet? Bányához köOsztálybéli.

zel lévén, vagyonnyainak elAlmás. Rátz Almás. Rátz adására jó alkalmatosága , falu Fejér Vármegyében, bir- mellyhez képest ez is első tokosai több Nemes Urak, Osztálybéli

. lakosai katolikusok, fekszik Almás. Magyar falu Koa' Duna mentében, Fejérvár- márom Vármegyében, föltól öt mértföldnyire, határja des Ura Gróf Zichy Uraság, jó termékenységü, réttye, lakosai katolikusok, és relegelője elég, itatója alkal- formátusok, fekszik az Ormatos, második Osztálybéli

. szág úttya mellett, NeszmélyALMÁs. Alsó Almás. Fel- töl nem messze, nevezetes, so Almds. Tót helységek márványkő bányája, és meHont Vármegyében, Felső leg kútfője, mellynek vízét Almásnak földes Ura Hertzeg természeti vóltához képest Eszterházy Uraság, Alsó Al- Do&or Torkos Úr megvisgálmásnak pedig a Zólyomi ván, tulajdonságait nyomtaKáptalan, lakosai katoliku- tásban nyilvanitá. Hajdan pesok, és Augustai vallásbéliek, dig itten Romai régiségek is fekszenek Pukantztól egy jó találtattak, mellyekböl néhai mértföldnyire: Filiálissa a' Vály István Predikátor Úr, Báthi Plébániának. Földgye a' Romai Imperatorok tzima’mi Alsó Almást illeti, né-jét viselő könyvének szerzője, hol soványas, és a'zápor essó maga is gyûjtött vala öszve: által károsíttatik; de mivel ez Vidékje meglehetős termétsak egy részét illeti, más ré-kenységű, réttye, és meze-. sze pedig földgyének elég)je szükségjekre elegendő, termékeny, legelôje alkalma- szólei nevezetes bort teremtos, 's mind a' kétféle fája, nek; de némelly hegyei a' nagy szóló hegyei vannak, zápor essök által rongáltatmellyek középszerû bort te-nak, melly miatt a másoremnek, piatzozása sem mesz- dik Osztálybéli helységek sze, Esztergomis közel fek- közzé számláltatott. szik hozzá, mivel jó tulajdon Almás. Szabad puszta ságai, fogyatkozását felülha- Komárom Vármegyében,

fekszik

[ocr errors]

sze.

fekszik Almáshoz nem mesz- bövelkedik, kiváltképen,

pontya, tsukája igen sok van. ALMÁs. Farkas Almds. Almás. Tót Almás, totúl Szün Almás. Szabad puszták Jablonov, elegyes falu SzéNógrád Vármegyében. pes Vármegyében, földes Ura

Almás. Tót Almás. Meg. a Királyi Kamara, lakosai tehetős falu Pest Vármegyé- katolikusok, fekszik Kirche ben, birtokosa Báró Prónay dorftól nem meszsze. HatárUraság , 's az Uraságnak ka-jának egy harmad része sostéllyával ékesíttetik, lakosai vány, réttye hasonló képen, katolikusok, határbéli földtekéntvén azonban két har gye termékeny, belôl a' falu- mad részének termékenyséban homokos, kiväl fekete, gét, 's elegendő legelőjét, 's jól termo, tava 's folyó ví- mind a' két féle fáját, és pénze

is van, malma mind szá- szerezhetó szomszédságait, raz, mind vizi; szőleje veres első Osztálybéli. bort terem; de mivel nintsen Almás. Magyar falu Torelegendő fája, második Osz- na Vármegyében, nevezetéc tálybéli.

Almássaitól vette, földes Ura Almás. Tót Almás, meg- Hertzeg Eszterházy Uraság, lehetős falu Poson Vármegyé- és más Nemes Urak, lakosai németül Apfelsbach, totul katolikusok, fekszik TornáJablonoy, földes Ura Gróf tól egy mértföldnyire, egy Pálfy Uraság, lakosai katoli- völgyben gyönyörű helyen. kusok, fekszik bértzek tövé- Határbéli földgye mindenféle ben Malaczkától nem mesz- gabonát terem, réttye sarsze, a' Detrekói Uradalom-jút is hoz, vagyonnyainak elban. Kies mezeje, és termé- adására jó alkalmatosága, lekeny határja van, 's jeles tu- gelője elegendő, fája mind a’ lajdonságai szerént essó Osz- kétféle, első Osztálybéli botálybéli.

ra, makkja, 's gazdag gyüAlmás FOLYÓ víz. So- möltsös kertyei a határban, mogy Vármegyében, ered a' a' szólók alatt pedig káposzSzigeti hegyek között, 's Zi- tás földgye, ezen kivűl a közlitzetöl, foly alá, melly Szi- ségnek 12. kaszás alá való rétgetnél sok felé ágazván, több tye, első Osztálybéli. szigetetskéket kerít; meszsze Almás. Szabad puszta Tole terjedvén az után Dráva vízé- na Vármegyében, fekszik be foly, külömbféle halakkal Szekszárdhoz közel.

AL

Almás. Fertos Almás. Ma-re, az Érmellyéki járásban. gyar falu Ugotsa Vármegyé- Vidékje, és termo 'földgyei Ben, földes Ura Gróf Haller igen jók, legelője nagy, rétUraság, lakosai reformátu- tye gazdag, más jeles vasok, fekszik Kökényesdhez, gyonnyai is lévén, első Oszmellynek filiája közel, Szat- tálybéli. márnak szomszédságában, ALNAGY. Magyar, és tót Halmi Varasától délre mint falu Gömör Varmegyében, laegy két ezer lépésnyire. Ha- kosai katolikusok, fekszik tárja közép termékenységi, hegyek, és erdők között, solegelője, ''s réttye tulajdon ványos helyen; de még is marháinak elegendő, vagyon- szorgalnıatos szántó vetőinek, nyainak eladására jó alkalma- gondos fáradozásai után, meg tosága, első Osztálybéli. lehetõs terméssel fizet, sová

ALMASZEG. Rátz falu Arad nyos határja , réttye szoross, Vármegyében, lakosai ó hi- legelője, 's fája elég. Másotûek, nagy töltésekkel, vagy dik Osztálybéli. a' mint az oda való nép neve Alpár. Középszerü mazi foszdtákkal van körül vé- gyar falu Abauj Vármegyétetve. Határja középszerů. ben, birtokosai több Nemes

AlMaszeg. Elegyes ma- Urak, lakosai reformátusok, gyar, és oláh falu Bihar Vár- fekszik Tzekeházához nem megyében, birtokosa Bara- meszsze. Határja termékeny, nyai Uraság, lakosai katoli- 's jó szoló hegyei vagynak; kusok, és o hitüek, fekszik de legelője szoross, 's épů. az Érmellyéki kerületben. letre való fája sem lévén, máHatárja gazdag, rétrye, lege- sodik Osztálybéli

. 's más nevezetes Alpár. Orosz, és oláh fatermésbéli tulajdonságaihoz lu Bihar Vármegyében, birképest, első Osztálybéli. tokosai több Uraságok, la

Almatz. Elegyes falu Szat- | kosai ó hitüek, fekszik a? Vámár Vármegyében, földes radi járásban, Sebeskörös, Ura Gróf Teleky Uraság. és Ujfalutól nem meszsze.

ÁLMOSD. Népes magyar Határja jó termékenységữ, 's falu Bihar Vármegyében, bir- szép tulajdonságaihoz képest, tokosai Gróf Teleky, Csaná- első Osztálybéli

. dy, és Pétsi Uraságok, lako Alpár. Magyar falu Pest sai reformátusok, fekszik Vármegyében, földes Ura a' Dioszegtöl egy mértföldnyi- Váczi Püspökség, lakosai ka

tolikusok,

lôje nagy,

tolikusok, fekszik Pest, és net is égethetnek, az UraságCsongrád Vármegyek határ- nak erdejébèn vadászattya jainál. Már 1075 ben van em- igen szép, gyümöltsös kere' lékezet róla. GEIZA Király tyei gazdagok, kendert ázLevelében, 's a' Vátzi Püs- taró vize alkalmatos, melly pökséghez tartozott . Határ- tulajdonságaihoz képest

, mábéli földgye elég termékeny sodik Osztálybéli. volna, hogy ha a' Tiszának ALSUK. Alsó, Felső Ala áradásaitól nem háborgattat- sok. Glasovetz, tót faluk Hong nék, de e' fogyatkozását a' Vármegyében, földes Ura Tiszából eredő javak néminé- Bozoky Uraság, lakosai katomûképen helyre hozzák, sző- likusok, fekszenek Bozók. leje nem nevezetes, de ná- tól, mellynek filiáji mint egy dássa , gyékénnye, füzesse, kis mértföldnyire. Vidékje sássa elég van; legelője min- nem nagy, épületre való fája denféle marhákra nézve ele- elég, de cüzi nints, szõleje gendo, homokos határja lé- tsekély, legelője is szoross yén, második Osztálybéli. úttya köves, melly okok Alpár. Felső Alpár. Sza- miatt harmadik Osztálybéli

. bad puszta Pest Vármegyé ALSOK. Szabad puszta Heben, más jeles majorság is ves Vármegyében, fekszik van e' nevezet alatt Futaktól Szent Erzsébethez közel.

Alsok. Magyar falu So. * Alsinkó. Orosz falu Zem-mogy Vármegyében, birtoplén Vármegyében, birtoko- kos Ura Gróf Festetics Urasa Bernát Uraság, lakosai óság, lakosai katolikusok, fek. hitüek, fekszik Kutaktól szik Csurgóhoz közel, mellyórányira. Határja középszerű. nek filiája. Határbéli földgye,

Alsó Falu. Polyna. Ma- és réttye jó, fája , és legelő. gyar falu Gömör Vármegyé- je elég, mivel szóló hegye ben, birtokosai több Nemes nintsen, második OsztályUrak, lakosai reformátusok, béli. fekszik Gömörról nem mesz

ALTGEBÜRG. Magos hegy sze. Határbéli földgye három Zólyom Vármegyében, totul nyomáshéli, két része elég Sztare Hori. Szép értz terem termékeny, de a' harmad rébenne. sze sovány, legelője elegen ALTGEBÜRG. Egy kis falu dó, mind a két féle fája, Zólyom Vármegyében, totúl piatzozásai nem meszsze, sze. Sztare Hori, lakosai katoli

с

kusok,

nem meszsze.

[ocr errors]

kusok, fekszik az elöbbeni- | falu Szatmár Vármegyében, nek szomszédságában. Népes lakosai ó hitúek, és reformabútsú járások esnek itten, tusok, fekszik Szatmár Némelly e' helyet nevezetesíti, metihez, melynek filiája hajdan a' réz Bányák között nem meszsze. Határbéli szán

ez a' leg régibb volt, de már tó földgyei száraz esztendőkma igen kifogyott, föld alatt ben termékenyek, rétrye elevaló úttya nevezetes, mel- gendo, piatzozása tsak fél lyen most is járnak némelly mértföldnyire van tőle , a’hol emberek. Határja meglehe- könnya módgyok vagyontos termékenységů. nyaiknak eladására, legelő

Aluta. magyarúl Ólt) jének ugyan egyik része sovize, Magyar Országnak szé- vány; de más részén elegenlén lévô folyó víz, melly kö- do, itató helye a' határban růl hajdan az Ozmanokkal alkalmatos , tüzre való fája elég baj történt. Nándor Fe- közel, Királyi dézmát nem jérvárnál, és Pétervárnál, adnak, némelly lakosoknak határt választó víz a' Romai, hasznos káposztás, és gyüés az Ozmán Birodalmak kö- mölcsös kertyeik is vagynak, zött, eredetét veszi Tarkó az ollyan lakosok pedig, a’ hegyéböl, Maros vizével kik kézi munkával keresik egyetemben, 's egyesülvén élelmeket, egy órányi járó Fekete vizével, azutánn ma- földön kereshetnek kapával, gába fogadván, Bartzelt is, alkalmatos kendert áztató viés ezekkel öregbülvén, sốt ze, 's nyári időben Szatmáa' veres Toronynak kapujá- ron pénz keresetre jó módnál Gurtz, Lakutza vizeket is gyok, első Osztálybéli

. magába vévén, hatvan mérc AMADE KÁrtsa. A'K. be. • földnyi futása után Turm mel- tüben. lett egybe szakad a' Dunával. AMBRUS Háza. Szabad

ALTSVINITZA. Elegyes fa- puszta Borsod Vármegyében, lu a' Bánátban, lakosai kato- földes Ura Szatmári Király likusok, fekszik a' Karanse- Uraság, 's más Nemes Urak, besi kerületben. Határja jó. fekszik Lak helységen alól,

ALTRINGEN. Svab falu a' Alsó Vadász, Tomor, 's Lak Bánátban, népesíttete 1771. helységek szomszédságjokesztendőben, fekszik Lippá- ban, szántó földgyei, rét: hoz egy mértföldnyire. tyei kevesek, de jók; erdei Amatz. Elegyes magyar | makk hozó fákkal gazdagok,

melly

« PredošláPokračovať »