Obrázky na stránke
PDF
ePub

Adony. v. Adon. Ele-| Adrián. Magyar falu Szatgyes lakosú Mezó Város Fe-, már Vármegyében, birtokojér Vármegyében, birtokos sai Szétsi, és más Uraságok, Ura Gróf Zichy, és Gróf Sza- lakosai katolikusok, de többé páry Uraságok, lakosai ka- nyire reformátusok, fekszik tolikusok, fekszik a Duna Szinyer Várallyához, mellymentében az Ország úttyá- nek filiája nem meszsze Szatban, határbéli földgye ho- mártol három mértföldnyire, mokos, és egyéb fogyatko- Túr folyó víze mellett; szántó zásai miatt, a második Osz- földgyei három nyomásbétályba tétettetett.

liek, 's gazdagon teremnek Adony. Nyir Adony. Ma- tiszta buzát, és rozsot is, piagyar, és oláh falu Szabolts tzozó helye két órányira , itaVármegyében, lakosai 6 hi-tója határjában alkalmatos, rûek, fekszik Sámsontol" és közel, růzre való fája is egy, Debretzentöl pedig két elegendő, makkoltatása inmértföldnyire. Határja há- gyen, néha só hordással is, rom nyomásbéli, és trágyá- és szoló munkával is kereszás nélkül is meglehetös ro-hetnek pénzt, vízi malmok zsot terem, legelője saját helyen, fogyatkozásai ellen . marháinak elég, itatója al-ben, hogy szántó földgyeikalmatos, Királyi dézmát nek két nyomása víz áradás nem ad; de mivel földgye sok alkalmatoságával néha homokos, 's határjában búza, elboríttatik, réttyei is illyenés zab nem terem, rétrye kor tsekélyek, legelőjök, esekély, malma igen távol, sásas piatzozások helyére harmadik Osztálybéli. néha roszsz útakon járnak,

Anorján. Szent Adorján. mindazáltal több jó tulajMagyar falu Szala Várme-donságaihoz képest, első gyében, birtokosa Berta Ura- Osztálybéli

. ság, lakosai katolikusok, fek- Adorjánháza. Magyar szik a' Kapornaki kerületben. falu Veszprém Vármegyében, Határja nagyobb részént he- birtokosai külömbféle Urak gyes, és néhol közép termé- lakosai katolikusok, fekszik kenységű, szőleji ugyan nem Külső Váthoz, mellynek finevezetesek, de boraikat al- lája nem messze, Pápátol kalmasint eladhattyák, har- egy, és *. mértföldnyire, kömadik Osztálybéli.

zel Martzal vízéhez. Határja ADORJÁN. Sz. Adorján, tsekély, melly körül vannak

Band,

[ocr errors]

egy

Bánd, és Egedföldi szabadnyire, a' felső Lendvai Urapuszták, napkeletre pedig dalomban, nevezetes tulaja Szalóki határ, délre mint donságai vagynak ugyan e'

puska lövesnyire helységnek, mellyek miarc Egerallya. Híresek valanak az első Osztálybéliek közzé hajdan itten Tsomaszi, és számláltathatnék; de mivel Szakalyi nemesek a' törökök határja soványos, a' másoellen gyakorta vitézül forga- dik Osztályba tétettetett. tott katonaságjókért, 's mi ADVASK HEGYE. Veszdôn a' Haza szenyvedett, ezek prém Vármegyébéli hegy, is kihajtattak fegyvereikkel Bakony Ujvár mellett, tenyert örökségjekböl, most tõje magos, és széles, nevét megszaporodván hajdani hí- költsönözte a tövében nyires nemzetségeknél kevesebb ló, nagy barlangjátol, mellyvagyonnal bírnak. Földgye Hek belső üregje tágas, 's e' helységnek hol jó, és fe- azt beszéllik felőle, hogy kete földů, hol pedig fövé- hajdan a' sok vérengezéseknyes; búzát is terem mind nek idejekor, menedék heaz által, ha jól miveltetik, lye vala a' körül, belöl lakó rozsot pedig könnyen, és jó embereknek. időkben gazdagon, erdeje is ÁG. Nagy Ág. Magyar favan, 's vize kiváltképen jó, lu Arad Vármegyében, lamásodik Osztálybéli. kosai katolikusok, határbé

Adriántz. Þót falu Sza- li földgye bộ termékenységû, la Vármegyében, földes fája, makkja elég, fábol küUra Gróf Csáky, Uraság, lömbféle edényeket készítelakosai katolikusok, fekszik nek, meszet is égetnek laa' Belatintzi Uradalomban, kosai, eladásra középszerű Belatintzhoz, mellynek filája alkalniatossága; de mivel a' nem męszsze, határja közép víz, néha elönti, második termékenységü, legelője, Osztálybéli. réttye is elég; de más fo Ág. Nagy Ág, Okur. Magyatkozásaiért harmadik Osz- gyar falu Baranya Vármetálybéli.

gyében, lakosai katolikuADRIANTZ. Tót falu VasVár- sok, határbéli szántó földmegyében, birtokosa Gróf gyei nehezen miveltetnek, Nádasdy Uraság, lakosai ka- egyéb javai ugyan vagypak; tolikusok, fekszik Sz. Gut- de mivel vagyonnyainak elhárdtol egy, és t, mértföld- I adására jó alkalmatossága

nintsen,

[ocr errors]
[ocr errors]

nintsen, második Osztály- mellett, Tolnátol egy jó mértbéli.

földnyire, határbéli földgyè ÁG Szent Péter. Szabad közép termékenységû; tserpuszta Fejér Vármegyében. jéböl tüzelnek, mint hogy

Agáts. Tót falu Nyitra minden erdei fák nélkül vanVármegyében, földes Ura Gr. nak, termô földgyeit; és rétKárolyi Uraság, lakosai ka- tyeit pedig, mivel a víz tolikusok, fekszik a' Me- áradások gyakorta soványitgyeri Uradalomban. Határ- tyák, második Osztálybéli. ja középszerű, récye, lege Agárd. Magyar, és tót loje, fája szûkségére ele- falu Zemplén Vármegyében, gendo; középszerû vagyon- földes Ura a' Leleszi Prepost: nyaihoz képest, második ság, lakosai katolikusok, fekOsztálybéli.

szik közel Dámótzhoz, és N. AGADISCH. Termo falú a' Tárkányhoz is, mellynek fiBánátban Temes Vármegyé- liája nem meszsze. Határja ben, fekszik az Újpalánki minden féle gábonát, sőt még kerületben, Oravitzátol tiszta búzát is boven terem, mértföldnyire. Határja gaz- trágyázás nélkül is, hanen dag termékenységi, 's va- az árpa megkíványa; réttyeigyonnyai nevezetesek lévén nek harmadrésze jó, és haszelsó Osztálybéli.

nos szénát hoz, fája mind a' AGÁRD. Magyar falu No-két féle elegendő, vízi, és grád Vármegyében, birto- száraz malmai helyben, vakos földes Urai Jeszenszky, és gyonyait eladhattya UjhelyGyurtsányi Uraságok, lakosai | ben, Ungváron, és Zemkatolikusok, fekszik Nö- plénben, makkja ingyen, tétstöl, mellynek filiája nem dohányt is termesztenek, 's meszsze Naszály hegye alatt, kapával is kereshetnek valabuzával, borral bóvelkedik, mit lakosai, közönséges rétnevezetes vagyonnyaihoz, 's tye van a' helységnek nyoltz termésbéli jó tulajdonságai- kaszás emberre való, földhoz képest első Osztálybéli. sye pedig 83. posonyi me

Agárd. Magyar, és rátz rô alá, melly szép tulajdonfalu Tolna Vármegyében, ságaira nézve, az első Oszföldes Ura vólt a' Szekszárdi tálybéli helységek közzé Apát Uraság, most a'Királyi számláltatott. Kamara, lakosai katolikusok, AGARU. Agarev. Horvát és ó hitüek, fekszik Sár vize falu Somogy Vármegyében,

B

birto

[ocr errors]

birtokos földes Ura, Gróf Gróf Eszterházy Uraság, laFestetich Uraság, lakosai ka- kosai, katolikusok, fekszik tolikusok, fekszik Torány- Lévátol három mértföldnyire. hoz, mellynek filiája nem Mivel e’helységnek határbéli meszsze, a Kanizsai kerület- földgye, síkos, és termékeny, ben, szóló kegyein kivül min- legelője saját marháinak als den javakkal bővelkedik, kalmatos, és elegendő, némelly szép tulajdonságaihoz melly gyümölcsös kertyei is képest első Osztálybéli

. vagynak, minden féle vaAGAROS. Szabad puszta gyonnyaiknak eladására jó Somogy Vármegyében, fek- módgya, de mivel fájok ninszik Gadány, és Ebde között. tsen, sem szölejek, másoAGASEGYHÁZA.

Szabad dik Osztálybéli. puszta a Kis Kúnságban, fek Agostyán. Elegyes lakoszik Ízsákhoz nem meszsze. sú falu Komárom Vármegyé

ÁGENDORF.Ogendorf. Szép ben, birtokos Ura , Gróf Esznémet falu Sopron Várme- terházy Uraság, lakosai katogyében, földes Vra, Sopron likusok, fekszik Szomodtol Városa, lakosai katoliku- nem meszsze , határja jó, rétó sok, és evangelikusok, fek. tye, és legelője magok szük'szik Sopron Városához nem ségjekre elegendő, noha hameszsze, a'hegyek tövében, tárjának nagyobb részét, a' jeles épülettyeivel; Kords viz járja, és szénáját is néha hegye szõleinek alkalmatlan, iszáposíttya, mind az által mivel borait megtsipösíti, egyéb jó tulajdonságaira nézgyümölcsöt hozó fáji termé- ve, első Osztálybéli. kenyek, és jók, kivált szil Agó. Szabad puszta a' Jászvássa, kedves ízü gyümöl- ságban, fekszik a Szent Antsöket terem, gabonája bô- drási pusztához, 's a'Milleri ven van, gesztenyés erdeje tsárdához is közel. is, melly szép tulajdonságai Agot. Szent Agot. Szabad hoz képest méltán elsö Osz- puszta Fejér Vármegyében, tálybéli.

birtokos földes Ura a' KiráAGERHIDA. Szabad pusz- Iyi Kamara, határja jó terméta Szala Vármegyében, fek- kenységü, 's legelője is kiszik Novához közel.

váltképen alkalmatos.
Acho. vagy Agko, Agoy. Agrád. Magyar falu Tol-
Elegyes magyar falu Bars na Vármegyében, lakosai ka-
Vármegyében, földes Ura , tolikusok, határja a termé-

szetnek

szetnek sok javaival bôvelke- gaihoz képest második Oszdik, szóló hegye is van, ne- cálybéli. vezetes vagyonnyaihos, 'ster AGTELEK. Magyar Mezo termésbéli jó tulajdonságai- Város Gömör Vármegyében, hoz képest első Osztálybéli

. földes Ura Fáy Uraság, laAGRIs. Oláh falu Arad Vár- kosai katolikusok, és remegyében, földes Ura a' Ki- formátusok, fekszik Csóltórályi Kamara, lakosai orosz- hoz nem meszsze, határbéli bol egyesület katolikusok, földgye középszerű, piatzofekszik Borosjenötöl nem zása hasznos ugyan, de két, meszsze. Határbéli földgye 's három mértföldnyire, letermékeny, makkja, fája, gelője elegendő, fája mind szilvássa elég, szőleje közép- a két féle elég, kertyei gyüszerů, meszet is égethet; de möltsösök, 's káposztássai is elegendő legelője nem lévén, jók, pénzt keresnek lakosai a második Osztályba szám- néha só hordás, néha pedig láltattatott.

szoló munka által, szenet is AGRIS. Oláh falu Bihar égetnek, mellyet egy oráVármegyében, földes Ura a' nyira eladhatnak, bóleya is Nagy Váradi Püspökség, la- van, malma közel, de víkosai ó hitüek, fekszik a Béli ze nintsen marhákat itatni, kerületben. Mint hogy vi- melly miatt a' második Oszdékje, és termésbéli tulajdon- tályba számláltatott. ságai nem leg jobbak, a' har AGTELEKI BARLANG. Gömadik Osztályba tétettetett. mör Vármegyében,

AGSTERNO. Elegyes lako- meszsze van Agtelektöl, napsú falu Zemplén Vármegyé- kelet felé egy kopasz, és más ben, földes Ura Klobusiczky felől igen meredek kő szikla, Uraság, lakosai katolikusok, mellynek alapjánál, mint egy fekszik Battyántol nem mesz- hat lábnyi szélességi nyilas sze. Jeles szép kertyei, 's van, de olly allatsonyan algyümölcsössei vagynak, mel- kotva a' természettöl, hogy Iyeket a' nagy körtvély fák legörnyedett hajlással férkezfedeznek, határbéli földgye herni belé; minekutánna már jó, kivévén e' fogyatkozá- az ember benne mint egy200. sát, hogy néhol vizenyo., | lépésnyire haladt, akkor ötés az árvíz néha elnyomja lik szemébe, igen szép boltermését, mind az által tozati hasonlatosságban az egyéb középszerű tulajdonsá-) egész barlang, mellynek mél

tóságos

nem

B2

« PredošláPokračovať »