Obrázky na stránke
PDF
ePub

thal Fo tisztekre bízván azt, 1 a' két ellenkezo

nagy

eronek segéllö Tiszteknek Oeting , öszve tsapása! szíveket kivéStárenberg, Auersberg, Her- vén illy váratlan erővel az berstein, Amhach rendelteté- ostromlóknak, ellenek eresznek, melléjek sok Spanyol, kedtek az Ozmanok a' sántzFrantz, Angoly, Olasz, on- ba,a' leromladozott nyílásokként válalkozott katonáknak ról,'s rettendo öldöklést kezhozzájok lett kaptsoltatásá- dének, míg az Olaszok, és val. Éltelvén a' kirendeltido, más meg szabadító seregek olly gyors serénységgel ro- segedelemre érkezvén, 's a' hantak a' ki rendelt katonák puska porral fel vettetett öba' nyílások felé, mint ha va- lökön által, az ellenségnek lamelly forgó széltől segíttet- tsudalkozásával, helyet is kétek volna a fel emelkedett szítettek vala magoknak; sőt partokra, 's hirtelenséggel az Ozmanoknak további tümeg állapodható helyeket ké zeléseket is lecsendesítették. szítének. Súlyosabb vala a' Stárenberg seregének is fefél hold felől való fel mene- letre súlyos menedékje vala; tel, mind az útban lévő nagy mert minek utánna, az olrakás kövek, mind pedig az dallós helyeket sokaknak haellenség által föld alatt készítlálokkal, és új segélló seretetett vájatoknak fel lobban- geknek érkezésével meg hatásai miatt, mellyek a' fel ladták vala, részekröl is újmenőket nem akadályoztat-jabb, meg újjabb pihent tak; hanem mint egy bébé- kontyos férfiak rendeltettek temették; a' kik a' lángokon az elfoglalandó toronynak keresztül verdődhettek, vagy védelmezésére, a' kik minle lövettek, vagy nyillal sze- den szünet nélkül tüzelvén, geztetének által; majd a' és nyilazván a' mieinkre, tapuska porral meg töltöt zsá- nátsosbnak tartották magok koknak fel lombantatásai ál- viszsza vonását. Igen szomotal vetettek a'levegőbe, majd rú, és sokaknak halálával pedig keservesen meg per- petsételtetett, ez az ostromzseltetve küldettek a más vi- lás, a' mint Vagner emlékelágra. Mint ha a pokolbéli zetben hagyta. Konstantzi. tüz, vagy az Erna hegye om- nápolyba is gyakorta hírål lott volna ki féle széjjel ren- vittetett vala Szultánnak, tento menköves füstölgésé- hogy Buda Vára a' Keresztével, olly szörnyűséges vala nyek altal tellyes erővel oso.

tromol.

tromoltarik, 's a' nagy Muf-tsétlen halált okoztak. Hogy ti nyilván való könyörgése- e' nagy tűznek erejét 's köket tartott, hogy Muhamed verkezéseit a' Po Vezérek jól Buda Várát megtartván, va- ki tanúlhassák, és az ostrom. lami képen a' Keresztények- ló seregnek hasznára fordinek hatalomkba hanyatlani tsak, a' Pesti résztől látták va, ne engedgye. Parantsolat is la a' sokáig tartott nagy

füst érkezett vala a' Budai Pas- alatt, hogy egy menedek sának, hogy minek elötte a hely törerett vala a' Vár faa Várat fel adná, vagy az el- lában; de a' partnak nagy lenség, vagy a hóhérnak meredeksége miatt a' fel háfegyvere alá készítené magát. gásra haszna vehetetlen.

A mieink ellenben, nem Tartván pedig a' Törökök hogy el tsüggedtek volna, kogy e' nyíláson a' Keresza' történt ostromlásnak sze- tények könnyen bé ne rontrentsétlenségén, sốt inkább hassanak, minden féle akamegkectöztetett erovelúj- dályozó eszközöket hordá. jabb ostromhoz készítették nak öszve meggátolhatásokvala magokat ; egész tehe- ra. Látták ugyan a' Fő Tisztséggel égeték a Várost re- tek, hogy a nagy lövés álpolo golyobisaik által , 's tal semmi nevezetes segedetördelék annak falait, majd lem sem nyújtatott a' Vár nyilvánvaló ágyúzások, majd nak könnyebben lehetô föld alatt való vájatok által; megvehetésére nézve, mindmíg újjabb menedék helyet azáltal hogy a' Várbéli erot, törhetének. Kiváltképen va- ki kémlélhessék, eltökelletló szorgalmatossággal , 's ték Königszeg Tisztnek bé. okos eltalált mesterséggel küldettetését, a' ki a? Várnak lövöldöztek vala a' Brande- feladattatását kérné, annak burgiai ágyúzók, a' kiknek igazgatójától. Felhevült az tsak nem minden lövései, egész hadi sereg

a' meg bí tetemes károkat szerzettek, zott gögös feleletre, 's pa's a' vigyázókon, és oltalma- rantsolat adadott a földet vácó seregeken kivül, minde- júknak, hogy munkájokat seneket a belső üregekbe szo- rényen, és eltaláltabb móddal rítottak. A' ménkövek mód- intézzék; de szerentsétlenül gyára minden felé le húlla- folytak, mert minden igyedozott köszirt darabok, so- kezetek sokáig sikeretlen vakaknak váratlan, és szerep- la, söt mintha öszve esküd

ve lettek volna az ellenség-zolták volna, ha más seregel, mivel munkájoknak ve- geknek érkezése, 's vitézsészedelmes ereje többnyire a' ge által a' dühösködók viszmieinket rontotta, 's temet-sza nem kénszeríttettek volgette néha egész tsapatostól. na. Látván a' földi vájatokHogy az ostromlottak e' ká- nak, nem tsak sikeretlen ; rosíttatást részekröl nehezeb- hanem felette káros voltát, bitsék, ki rohanának a' Vár- eltökéltetett, hogy ennek hiból a' Brandeburgiakra, 's ve- báját ágyúztatással, és vitézlek nem tsekély viadalba e-séggel hozzák helyre, 's mireszkedtek, mig a'Tsászári se- nek utánna húsz emberre vareg segedelmekre érkezvén, ló szélességû helyet töretett egyesült erejek által, viszsza volna, egy felöl Starenberg, nem nyomattattak. Türhe- más felöl pedig a' Bavariai, tetlené tette az Ozmanoknak és Brandeburgbéliek is vitékegyetlen szívűségét leg in- zül tördelték vala , a’Várnak kább, hogy a' Vác falain ki- falait. Bérohanás rendeltetett vül, a' mi táborunk felé egy Souchi, és Neoburg vezérnagy álló fát készítettek", lések alatt, ki mutatván minmellyre a' Keresztényeknek den seregeknek menetelét, holt fejeiket függesztgették, és köteleségeiket,tsendességa' katonaságnak iszonyító el-ben lévén a tábor, hogy félemlítésére. E' borzasztó meg pihentebb erővel rohankegyetlenség miatt boszszú- hassanak, az ellenségre. Meg ságra gerjede az egész Tsá-l érzette Abdi Bassa , hogy vaszári sereg, 's még inkább lami nevezetes fogna történfel gerjesztetett az öldöklés-ni, 's katonáit elöre rendelre; földi vájatok által is igye- te, és magok oltalmazására keztek vala e' részt fel vet-szállította vala. Jel adattatván tetni, de az ismét a' mieink- a' viadalra, szörnyű nagy

lárnek szerentsétlenségével sült ma tétetett, kivált az Ozmael; meg nagyobbítván pe- nok részéröl , 's tsupasz mejdig az üreget, ismét haszonjel állván a' Várnak le romnélkül sült el. Mint hogy pe- lott falai közzé, fennyen hánya dig e' részt kiváltképen oriz- tatták vakmerő bátorságokték a' Törökök, vélletlenül kal magokat , mellyet látván ki rohantak az ostromlottak, az ostromló seregek, még és a' nyugodalomra ereszke- nagyobb igyekezettel törea dett szászokat egészen fel gá- kedtek vala feléjek. De olly

vakmerőséggel ellent állot- | mozdítottak, ismét újj rettetak az Ozmanok, hogy sem netés bödülés rendité meg a' az ágyúknak, sem a' puskák- földet, 's a' diadalmas viténak termérdek golyobisai zeket ujjont a' levegőbe rehelyekböl ki nem mozdíthat- pitette. Szörnyitó ütközet! ták, 's mindenféle ki gon- és szánakozásra méltó halál dolható ártalmas, és öldöklo vala ez sok vitézekre nézve; eszközökkel rontották, és fo- kik közzül némellyek felette gyasztották a' Tsászári kato- nagy magasságra fel vettetnákat. Azt vélték a' fel há- vén, mások a' föld gyomrágásra indúlt katonák, hogy ba omladozván, mások ismét tuz, és kénykő által fognak | öszve perzseltetve, a' leg keelenyésztetni, 's már féle- servesebb síránkozás, és. jaj lembe is kezdenek süllyedez- szavak között fosztattak meg ni; de észre vévén Lotharin- életektől, Kilentz illyen vegiai Hertzeg ki vontt spádé- szedelmes vájatot készítetval intette, 's bátorította öket tek az Ozmanok, a' Keresza' viadalra, melly által ismét tényeknek pusztítátásokra, a' fellobbanván, végre minden mint ostrom után tapasztaltîzi akadalyok meg haladá- tatott. Nem akarván semmit sával, a' le törött falnak nyi- tágítani a' kivánt helynek elladékjába jutottak, 's gyö- foglalhatásán, harmadszor is zedelmi Zászlójokat fel" is újjabb katonák indíttatának függesztették. Azonban ször- a köfalnak nyilása felé; a' nyü bödüléssel nyilt meg az kiknek bátorságán az ellenalattok puska porral meg töl- ség is eltsudálkozván gyentetett vájat, 's mind a gyo- gébb erővel oltalmazák ima' zedelmes Zászló jelt, mind már magokat, a' fáradozások pedig a' katonákat a' leve- miatt is el lankasztatván; mia gôbe vetette. Nem látván a' nek okáért mindenféle akanagy füist miatt az ínségnek dályoztatható tûzi eszközömivoltát, ismét újjsereg ren- ket rejtettek el előt:ök, 's delvetett a nyertt helynek minek utánna a' KeresztéÁltalmazására; ezek is min-nyeknek győzedelmeskedő den erejekböl törekedvén, kiáltásait hallották

meg fel jutának a nyíláshoz, 's gyujtaták az elrejtett eszkómeg ütközének az ellenség- zöket, 'srententó égetést, és gel, kiket minek utánna nagy kínzást okoztak általok a’ka , fáradságga! helyekbör ki- tonáknak; melly szanakozás

ra

ra való veszedelemből tsak | de szerentsére jó szél lenge: igen kevesen szabadíthatták dezése támadván, a' füst mind ki életeket. Elkescredvén az Ozmanokra, és a' Várasmár mind a' Tisztek, mind béliekre omlott, és a' Brana' katonák ennyi probáknak deburgiakra intezett ki tsaszerencsétlen következésein, pásokról is meg tartóztatta az csak nem magokon kivül ra- ellenséget, 's egyszer'smind gadtatva rohanának a holt azt is okozta, hogy Soningi testeken, és egyéb akadá- Vezérnek szorgalmataskodályokon keresztül, 's le szab- sa által magokat nyertt hedalván az ellent állókat végre lyekben megerdssítették.Súlszerentsésen elfoglalák a'ki- lyosabb lévén a' Baváriabévántt helyet. Épen ez idő lieknek választott része, mind tájban jutottak a' Brandebur- az ostromlásra, mint pedig giai katonák is a' Várnak bal az omladozott köszirteknek oldalrol lévő lerontott falai- akadékjai miatt a' felhágásra, ra, három óráig tartott leg még ekkor is küszködtek az dühösebb viaskodásaik után, ellenséggel , yégre jel adatés a' mi nevezetes; egy Gyö- tatván, a bé rontásra, sieri gyalog köz katona vala az tének egész vitézséggel, de első, aki a győzedelmi a'rájok húlló nyilak, és gozászlót vitézi bátorságal ki- lyobisok özönétöl nagyon szegezte. Kiváltképen szor- kevesebbíttettek; ezzel mindgalmatoskodtak a Tisztek, azáltal nem gondolván, még hogy az elfoglaltt szélső fa- nagyobb erovel siettek az ellaknál , magokat megerőssít- lenségnek szeme közzé. Véghessék, és az ellenségnek ki- re felis jutottak véres veretsapásai ellen magokat oltal- kedéseik után, az omladé mazhassák. Látván Abdi Bas- koknak nyilásaihoz, és masa igyekezeteket, érzette, goknak erősségi helyet kéhogy ha a' Tsászáriak ma- szítettek vala már, midön gokat meg, erőssíthetik , a'

a' a föld alatt elrejtett három második falat is majd elfog- vájatok szörnyü bödüléssel laliyák, tüzes, és szurkos él sülvén, 's a munkálkodó .mindenféle kénköves vessző-vitézeket keserves kínok köket, 's eszközöket gyújtat zött hányta , 's szágatta a' levala odébb mozdíthasásokra, vegobe. Valóban úgy tetmelly, a' Brandeburgiaknak szett, mintha szakadozott, nem kevés ártalmokra volt;l's elperzselę testek húllottak

« PredošláPokračovať »