Obrázky na stránke
PDF
ePub

mezni a' kémlélőknek meg állván mindenféle szükséges akadályoztathatásokra. Mu- rendeléseket teve, hogy a' togatta is magát a szökevé-végső ostroni szerentsésen elnyeknek jelentése szerént, végeztessék. Indúlóba vala három ezer válogatott Jan-minden; de Baváriai Hertsárság; de tzéljoknak jó czegnek kérésére, még egy módgyát nem ejthetvén, is- nap halasztatott, mellyen újmét Ertsényi táborába viszsza jabb seregek jövének, és vonák magokat. Megjelent Stratman Tsászári - Kantzelazonban, ismét két nap múl- lárius is elérkezett vala a' tava egész erejével a’ Vezér, borba. Szerentsésen töretterés sebess ár víz módgyára ro- té a' V. Fejedelem is ez nap hantak az Ozman'lovagok a' a' Várnak falait, és escve minTsászáriak ellen; rettento deneknek megparantsoltavér ontás folyt mindenfelé tott, hogy magokat az adannyomdokaik után, 's alig dó jelre készen tartanák. vághatrák vala magokat ke- Tartván pedig hogy a szeresztüi egy seregen, midön mes Abdi kémjei által kitamár újjabb megújjabb sere- nulhatta a' Tsászáriak tzélyát, gek állottak az útban, 's an- elhalasztatott az ostrom,

és nyira el is emésztették Vag- midon azt gondolnák az Ozner tudosítása szerént öket, manok, hogy az nap semmi hogy három ezerből két ezer, sem lenne az ostromnak élés ugyan annyi, az az két kezdéséből, elsütretnek a' száznál több elesett vala; (jelt adó ágyúk, 's minekután. a' Várba pedig közzilök sen- na a' kémek hírül hozták, ki bé nem férkezhetett. E' hogy a tábor az ellenséggyőzedelmes nap érkeze Ser-nek ólálkodásai ellen ment fenherg serege is a' táborba, vólna, alig képzelhető sekiket a mieink okosan in- rénységgel, 's a' halált épen tézett móddal fogadtak vala, megvető bátorsággal rohanmert ámbár tsak tizenkét tak ez nap a' Tsászáriak, a' rezerből állottak, mindazál. Várnak mind a' két részról tal még sokkal többeknek letörte olmadékjaira.Spinolitettszőleg szemléltettek a nak vezérlésén feküdt a’leg Várból szomorkodva nézők súlyosabb teher; tsak hamar által. Némellyek kergetni elesett Báró Astius, de azon akarták az eltávozott Vezért, leg kissebbet sem indúltak a' Hertzeg ellenben reá nem meg a' katonák, sôt inkább

felgyúl

[ocr errors]

felgyúlladottabb vérrel hág- / utollyára. Krojus azonban ták az egy másra húlladozó hátrúlról közikbe vágott a' szomszédgyaiknak hólt tes-kastélyt oltalmazó Törökökteiket; ellenben az ellenség nek, és a' vérrel izzadó Ba. is mindeneket elkövete ma- varusokon e’képen könnyiga oltalmazhatására. Ötting té a' terhet. Megalázván végazonban meghaladván a' ha- re egészen erejeket az ose lálos veszedelmet, 's meg- tromlottaknak, megkérdeztörvén az ellenségnek öldök- tette a' Tejedelem a' Hertzeglô erejét, újjabb lélekzetet töl, mit tévó légyen, a' maszolgáltata Spinola seregé- gokat feladott katonasággal ? nek. Közelítének már a' Ez akarattyára bízván, Stratszomszéd segéd katonák is a' man azt eszközlötte, hogy jelen való halálhoz, 's mind feladván magokat az Ozmaq addig törték, 's lankasztot- nok, sérelem nélkül hagy. ták az ellenségnek erejét, nák őket; illetlennek állítmig magokat jobban meg- ván keresztények által, azerðssítvén, új, 's több több ért bántani a megmaradott katonáknak érkezések által népet, mivel vitézségjeknek végre kifeszíték, 's bellyebb olly igen álhatatos, és vaszoriták helyéböl az oltalma- lóban nagy példajit tellyesísereget, öldöklék, a' kiket tették; 's magokat inkább érhettek, 's habzó vér pata- a' szánakozásra, és megbekot árasztának az útszákon. tsüllésre tették méltókká Látván a' diadalmas győze- mint sem a' dühösködő megdelemnek nyilván való jeleit ölésre. E' képen történt BuLotharingiai Hertzeg, azon- da Várának az Ozmanok álnal követet külde a Várnak tal minden lehető módok szerentsés megvétele felöl. szerént óltalmazott szerenParantsolatot adván egyszer-tsés, és elég sok vérbe ke'smind, hogy Zuza a kato-rålt súlyos győzedelme! melly naságot az öldökléstől, és az egész Kereszténységet kiprédálástól tartóztatná. Kro- váltképen való örömmel méljus pedig a' nevezetesebb tán vidámította. A'Tisztek is helyeket, és a' piatzor fog- más nap öszve gyülekezvén, lalná el; rendbe szedék ma- mind az Isten, mind pedig gokat a' Jantsárok is, 's ha- a' meghólt nép eránt tartozó sálra szánt erővel még egyret-keresztényi kötelességjeket tentó véres csatát tevének tellyesítették; örömbe he

X

vültt

vältt szívvel énekelvén Sz. zött; tsak ugyan valamenIstván Templomában, a nyire eszekhez tértek, és gyózedelmes, és ISTENT ma- némellyek vadságokat legasztaló éneket; a' népèt pe- vetkezték. Tsonkă Beg pedig ajándékok, osztogatásá- dig, a' meghalt, 's valóban val vídámították. Szánako- nagy Vitéz Abdi Passának zásra, és iszonyodásra mél- utánna következett. Tiszt, tó vala a' leégetett, 's ronta- megkeresztelkedvén Leopold tott Városnak tekintete; sok nevet kívánt; és a' Magyaezer hólt testekkel vala még rok között szolgálatot vévén, ekkor a' föld hol béterítve, azután dítséretesen vitézkebol halmazva; még pedig dett, nyomdokát követő jó aszszonyi, és gyermeki tes- fiat is hagyván maga után. . tekkel elegyítve. A’ házak Nagyon siránkoztak az Ozomladékjaiba dülledezve si- manok Buda Várának elveszratták építőjöket, még, az tésén; és az Isteneknek bůalsóbb üregek, 's pintzék is neikért való bảntetésének álsok helyeken bétöredezve lították e' nagy romlást; a' valának; a' mellyekböl el- Vezér pedig féltven életét undorító gözölgés párolgott azt izente a' Portának, hogy az emberek felé. A' Királyi száz hatvan ezer Keresztény nagy hírű épületeknek, tsak katonaságnak, vakmerő elnéminémů nagyságos jelei lent állása okozta, hogy a' látszáttak, nevezetesebb ékes- Várat ki nem szabadíthatta, ségeitöl már egészen meg- és ezt tanú bizonyságúl külfosztattatva lévén! Tsudál- dött rabjainak esküvései álkozást szerzett a Keresztyé- tal erőssítette. Diadalmasnekben a' foglyoknak indú- kodván e' szerént a' Tsászári latos nyughatatlanul dúltt, sereg örízetül rendelte hat fültt magok viselése, akik ezer emberrel Bekket, Buda magokat még rabságjokban Várának 'Kapitányát, 's a' sem akarták vala megadni, seregek külömbfelé elosztatmindenféle átkos, és bosz- ván, széjjel indúlának Buda szonkodó szavakra fakadván; alól, hogy a' több Ozmanok hogy a' Várnak elvesztésé- hatalma alatt lévő Várakat, vel, életeket is egyszer'smind és tartományokat is, vagy el nem veszthették. Elosz- eró, vagy pedig feladás áltatván pedig végre, a dia-tal, megfélemledyén az eldalmaskodott katonák kö- lenség, minél előbb a' Tsá

szári hatalom alá hajthassák. béliek érkeztek, hogy maMeghódolván MDCLXXX- goknak lakó helyet foglalVidik esztendőben Buda Vá- hatnának. Mint hogy kiváltrosa, parantsoltatott vala , képen való szabadságok nyehogy a Vár minden tisztáta- rése mellett, a házaknak lanságtól kiüríttessék, melly- megújjításán kivál, három nek tellyesítésében, nem ke- esztendőig szabadok valáveset fáradozott vala Bekk nak, minden adónak fizetés Buda Várának ekkori Kapi-sétöl ; örömest tódúlt vala tánnya. Történt azonban, ide az idegen nép, de a' hogy egy istentelen Fink ne- melly hirtelen szaporodtak, vezetû születésére nézve Bur- Buda Városának akkori la gus

Tiszt alattomban töreke-kosai, olly hirtelen meg is dett a' Várnak feladattatásá- kevesedtek, rész szerént a' ban, még pedig tsak két szokatlan levegő ég miatt; ezer aranyat kérvén e' go- rész szerént pedig, mivel az nosz cselekedetéért; de utól előtti munkás életek módgyát érték istentelen tettében, mi- itt könnyebben, és eszem nekutánna már a' pénz is ké- iszom napok között töltötszen vala számára, bizonyo-ték, rész szerént pedig az sabb választ kérvén tole; 1689dik esztendőben uralmelly undok cselekedet nyil- kodott, dög halál miatt. Így ván világosságra hozattatván, tolódtak Buda Városának elfeje elvágattatott, teste pe- foglalására az idegenek, a' dig, négy részre osztatván, Magyarok ellenben váll voazokon az útakon tétetet ki nítva engedék által, a' gyött, a szemlélésre, mellyen az mentt népnek; mellyből az Ozmanoknak kellett vala el. léve, hogy a' Magyaroknak érkezniek a' Várnak elfogla- e’szemek fénye, 's az egész lására, a' paraszt, levél hor- Országnak fó Városa, nem dozója pedig, még kemény- tsak elegyedve, mint az nyebb büntetéssel illettetett. előtt; haneni tsak nem egészTartván tehát az illy forma szen idegenek lakó Városáalattomi szörnyû gonoszsá- vá lett. Törekedett vala Logoktol, kiváltképen valótharingiai Hertzeg, hogy a' gond alatt tartotta vala a’Vá- Várat lehetőképen megerősrat, Bekk Kapitány; míg síthesse, a' külömbféle tör1687dik esztendőben nagy ténhető veszedelmek ellen; szánú külömbféle Nemzet-, de abban, hol egy, hol más

okok

okok miatt akadalyoztatta- regei a Budaiaknak mezetott, mig 1687dikben Esz- jét, és szőlő hegyeit; de a' tergomnál tartózkodott tizen Várat sérelem nélkül hagyhat ezer embereivel, annak ták. Vége szakasztatván pemegújjításához, 's erőssíté- dig Trentsén alatt seregének, séhez kezdett; de az Ozma- | 's Gróf Pálfy János által Szatnoknak érkezések felől meg. máron 1711dik esztendőben intettetvén, a' kik harmintz szerzett letsendesítés után, ezeren rész szerént Peter Vá- harmadik Károly által végradnál készítének hidat a' re Királyi parantsolat, és renDunán; rész szerént pedig delés tétetett a' Várnak meg. Száva vizén, hogy a még erôssítése eránt, Regulius meg nem erőssíttetett helye- híres Vezérre bízván annak ket elfoglalhassák; kéntele- intézetét. Az alatt 1711 ben níttetett félben szakasztani e' a' Pestis uralkodott vala Buhasznos munkáját. Megver- dán, és Pesten. Megvetvén vén pedig Mohárs alatt az MDCCXVdik esztendőben Ozmanokat, füstbe hajtották e?. Vár erősségeinek újjabb minden igyekezeteiket. Új- alapját, szép előmenetellel jabb erővel tódúlának ismét folytattatott vala, míg MMDCXCdik esztendőben a' DCCXVIldik esztendőben a' Keresztyének ellen, 's még Törökök által valami szerenekkor is minden erőssítés nél- tsétlenítő ágyú golyobisnak kül vala Buda Vára, és a' erejétöl halálosan megsértörténhetô veszedelemnek ki- tetvén az említett nagy Vetétett etve. Reménység vala zér, az élők közzül ki nem ugyan azután, sok Várakat szóllítatott. Valamint a' laszerentsésen hatalma alá hó- kosoknak házaik szép rendel, dítván a' Tsászár, hogy Bu- és a' Betsieknek követése szcda Vára is megfogna erossit- rént szaporodának napontetni, annyival inkább, mi- ként, úgy sőt még nagyobb vel Szétsén György Eszter- előmenetellel építtettek a' gomi Érsek szép pénzbéli se- Szerzeteseknek klastromaik, gedelmet adott vala a' vég- és Szentegyházaik is; mig

de majd az Olasz, és 1723dik esztendőben, děl Frantz hadak, majd pedig után egy szerentsétlen cüz táRákótzi zendülései új akadá- madás által az éledő Város, lyokat vetettek az ellen. Há- viszont siralmas gyászba nem borgatták ugyan Rákótzy se- öltöztetett. Ugyan is alig

gyúlla

re;

« PredošláPokračovať »