Obrázky na stránke
PDF
ePub

mellynek közepét egy folyó | röngyös, 's nehéz mivelésű, patak hasíttya.

de legelője meglehetős, fája Amade. "Középszerû falu tûzre elég, második OsztályPoson Vármegyéb.lakosai ka béli. tolikusok, nevezetesiti hogy AND. Ant , Andidomb, egy Grófi Nemzetségnek ne- Anyidom. Szabad puszta

Bars vet szolgáltatott. Videkjé- Vármegyében. ben tsapán szántó földgyei ANDATS. Tót falu Nyitra vannak, 's azok is tsekélyek Vármegyében,

birtokosai lévén, harmadik Osztálybéli. több Uraságok, lakosai ka-,

ANARTZ. V. Anarts. Ma- tolikusok, fekszik Lakátsigyar falu Szabolts Vármegyé-hoz, mellynek filiája közel, ben, földes Urai Czobel, és Nyitrától sem igen meszsze. Vay Uraságok, lakosai ka- Vidékje soványos, de lakotolikusok, és reformátusok, sai szorgalmatosak lévén köfekszik a’ Kisvárdai járásban, zépszerûen teremnek, réttyei Ajaknak szomszédságában, jók, piatzozásai Galgótzon, mellynek filiája jól termő, egy órányira, malma a' szomhatárbéli töldgye három nyo- szédságban, fája nints, sem másbéli, fája mind a' kétféle, szoló hegye, legelője is hitermésbéli tulajdonságai olly bás lévén, harmadik Osztályformák, mint Ajak falujá- béli. nak, első Osztálybéli. Andats. vagy Andos. 16

ANTZIKFALVA. Antzikoya. magyar falu Somogy VármeTót falu Liptó Vármegyében, gyében, földes Ura a' Veszföldes Usa Okolitsányi Ura- prémi Püspökség, lakosai kaság, lakosai katolikusok, tolikusok, fekszik Igalhoz fekszik, Nagy Palugyától fél fél mértföldnyire. A' SZENT mértföldnyire, lakosai faze- Ferentz Szerzetebéli At. kakkal kereskednek, 's ku- tyáknak itten Klastromjok is limászt fôzdögélvén, ezekböl van. Határja termékeny, erélősködnek. Határja sová- deje jó, 's külömbféle jó tunyos, harmadik Osztálybéli. Ilajdonságain kivül, szóló heANCSIKOVÁNY. Tót falú Lip-gyei is vagynak, első Osztó Vármegyében, lakosai ka-tálybéli. tolikusok, 's leg inkább faze Andaháza.vagy Anditze. kakat égetnek, 's szeker ke. Két egymás mellett lévô tót novel is kereskednek. Határ- faluk, Liptó Vármegyében, béli földgye soványos, és gö- egyiknek birtokosa Andahá

zy, masiknak pedig, Platy

ANDÁNY TARTSA. A' T. Uraság, lakosai katolikusok, betûben. fekszenek Nagy Palugyától ANDAHELY. Középszerû fa. nem meszsze, egy folyó víz lu Györ Vármegyében, föl. választya el e' két helységet des Ura Hertzeg Eszterházy egymástól. Határjai közép- Uraság, lakosai katolikusok, szerûek, legelői hasznosak fekszik Raba, és Szent Mipiatzozásaik nem meszsze, hálynak szomszédságjokban. Szent Miklóson, a' hol sze- Határja jó termékenységů. kerezésekkel is pénzt keres Andocs, v. Andos. Sohetnek; de mivel igas mar-mogy Vármegyében Andats háiknak élelmeiket szerzik, nevezet alatt. és fájok sints elég, második ANDÓD. Tót falu Nyitra Osztálybéliek.

Vármegyében, földes 'Ura Andaháza. Elegyes falu Gróf Károlyi Uraság, lakoBihar Vármegyében. sai katolikusok, fekszik Ér

Andalims. Nevezetes tó sek Ujvártól nem meszsze, Csongrád Vármegyében, mezeje ugyan elegendo, 's honnan származik, és hová jó módgya a' fuharozásra, és foly viszsza, bizonytalan; kereskedésre a szomszédság. mint hogy tsendes, és lapban lévő Vág vizén; földgyei, pangó folyása van, úgy tet- és rétryei első Osztálybéliek; szik, mint ha Hód tavából de mivel mind a' két féle fa származnék; és annakutánna nélkül szükölködik, szóló két felé szakadván, egyikét hegye sints, 's szántó földKelemen fokának, a mási- gyeik négy marhával mivelkát pedig Pogány foknak ne- tetnek, a negyedik Osztályvezik; amaz Szigetben egy ba számláltatott. hajdani kastélynak alapja ANDORNAK. Magyar falu látszatik, melly körül lévén Borsod Vármegyében, fölsántzolva, oda vonták bé des Ura Motsary Uraság, lamagokat a' lakosok, a' Tö- kosai katolikusok, és reforrökök, és Tatárok dühössé- mátusok, fekszik Eger folyó gei ellen. A' másik részében vize partyán. Vagyonnyaipedig, melly Pogány foknak nak eladására Egerben pianeveztetik, igen sok hal van, tzozása leg közelebb, ahol 's tilalmas is a' halászat ot- szőlő hegyeken is bért szea tan, a' Tiszába szakad Tápi rezhetnek, legelője elegen

dô, szóleje meglehetős, Ki

helység alatt.

rályi dézmát nem ad, malma | Ondrasoya, földes Ura a' Kia határban. Fogyatkozásai rályi Kamara, lakosai katoellenben, hogy szántó föld- likusok, fekszik Sz. Györgygyei, ha szorgalmatosan nem höz közel, mellynek filiája tragyáztatnak, soványak, fá- Znió Várallydtól sem meszja sem tûzre, sem épületre nin- sze. Határbéli földgye közép tsen, második Osztálybéli. termékenységů, réttye két

Andrásra. Magyar falu szer kaszáltatik , legelője keVas Vármegyében, birtoko- ves, de meglehetős; tüzi fác sai Gróf Forgács, és más Ura- ja szabad, épületi pedig az ságok, lakosai katolikusok, Uraság' engedelmével malfekszik hegyek között Mór mát Polreka vize hajtya, kövize mellett, maga a hely- zépszerû vagyonnyai szerént ség, síkos helyen fekszik, második Osztálybéli. földgye középszerű, szõleje

Andásfalva. Szabad puszelegendő, réttye, legelője, ta Nógrád Vármegyében, és fája is elég lévén, első Osz- birtokosa Gróf Toroczkay tálybéli.

Uraság, fekszik Tarjányhoz ANDRÁSFALVA. Tót falu nem meszsze, határja jó terLiptó Vármegyében, totúl mékenységü. Andrésoya. Birtokosa Pon ANDRASFALVA Vize. Kis grátz Uraság, akinek ka- folyó víz Liptó Vármegyé, stéllya is van itten; más ne- ben, melly Jalovetzen felül mes házakkal egyetemben, fakad, és Vág vizével egyelakosai katolikusok, fekszik sül. nem meszsze Vág vizétöl, Andráshida. Magyar faFizesse hajdan a' késértetek- lu Szala Vármegyében, birröl vala híres. Ambár e' hely- tokosai több Nemes Urak, ségnek határja lejtős helye- lakosai katolikusok, fekszik ken fekszik, mind az által jó Szala vize mellett, Alsó Batermékenységû, elegendő le- godhoz közel, mellynek fi. geloje, fája hasonlóképen; liája Szala Egerszégtöl fél Szent Miklós mező Várostól, mértföldnyire. Földgye meg.

órányi járásra lévén, fuha- lehetős termékenységâ; de rozással, és kézi munkával is mivel makkja nints sem fája; keresnek, 's más javai is lé-l's határja is szoross, második vén, első Osztálybéli. Osztálybéli.

ANDRÁSFALVA. Tót falu ANDRÁSocz. Orosz falu Turotz Vármegyében, totúl Ungvár Vármegyében, bira

tokosai

C 3

tokosai külömbféle Urak, la- [jának két harmad része nem kosai 6 hitüek, fekszik Ung-terméketlen, legelője, és fávártól négy és 1. mértföld- ja elegendő; de egyéb fonyire , Bereg. Vármegyének gyatkozásaiért, a' harmadik szomszédságában. Szõlei, és Osztályba számláltatott. makk hozó tái, nem külöm ANDRIÁNTz, Magyar falu ben tûzi fája is kevés lévén, Szala Vármegyében, lakosai tsekély vagyonnyai szerént katolikusok. Vidékjének terharmadik Osztálybéli. mékenységéhez,'s jeles tulaj

András vágás (Andrd- dunságaikhoz képest,' első soyeze.) Tót falu Sáros Vár- Osztálybéli. megyében. Birtokosai kü

ANGYALOS. Magyar falu lömbféle Urak, lakosai ka- Szatmár Vármegyében, birtolikusok, fekszik Sz. Ke-tokosai több Uraságok, lakoreszthez közel, mellynek fi- sai katolikusok, és reformáliája , Bártfától egy mértföld- rusok, fekszik Szamos vize nyire. Határja, ha jól mivel- mellett, Tsengertöl, mellytetik, elég termékeny, lege- nek filiája fél mértföldnyire. loje, 's mind a' kétféle făja Határja három nyomásbéli, 's elég, piatzozásától sem mesz- száraz esztendőben tiszta , és sze, melly okokra nézve a kétszeres búzát terem, malma második Osztályba tétette- helyben, réttyei vizenyős he

lyeken lévén, sásos szénát teANDREJETZ. V. Andrés, An- remnek, nagyobb piatzozása drejtzi. Tót falu Vas Várme- Szatmáron két órányira; de gyében, birtokosai több Ura- rosz útakon, legelőjök szoságok, lakosai katolikusok, ross, negyedik Osztálybéli. fekszik a' hegyek között Mór ANYÁS.

Szabad puszta vizénél, ambár némelly ja- Csongrád Vármegyében, lavakkal bővelkedik; de mi-kosai katolikusok, 1788.eszvel földgye sovány, harma- tendőtől fogva helységbéli dik Osztálybéli.

Káplány ügyel az Isteni tiszANDREJOVA, Andrinovka. telet tételre. Tartozik a' F.K. Tót falu Sáros Vármegyében, Kamarához, fekszik Tisza birtokosa Gróf Szirmay Ura- vize, és Puszta Ször között, ság, lakosai ó hitüek, fek-'s vízzel vagyon körül véteteszik Palocsához közel, melly- tetve; bô széna termő hely, nek filiája Bártfától mintegy nádassai olly nagyok, hogy más fél mértföldnyire. Határ. azokbol a lakosok nem tsak

rókakat,

tett.

rókákat, és farkasokat, ha Apa. Magyar, és oláh falu nem sokszor még szarvaso- Szatmár Vármegyében, földes kat, és özeker is szoktak ki. Urai külömbféle Urak, lakokergetni télben, a'tûz erejé- sai katolikusok, és ó hitiek, vel; e' pusztában a' lakosok- fekszik a Szatmári útban Szinak számos lakó hazai, és ma-nyer Várallyához, mellynek jorjai is vagynak.

filiája közel. Hajdan, melly Ant. Magyar falu Bihar nagy, és népes helység vala , Vármegyében, földes Ura Ré- a' történetekböl olvasható; dey Uraság, lakosai reformá- három nyomásbéli szántó tusok, fekszik a' Szalontai já- földgyei nagyok, és gazdarásban, Békes Vármegyének gok; kertyei termékenyek határja szélén, Gyulától nem külömbféle gyümöltsökkel meszsze. Mint hogy e' hely- tsak nem minden' esztendoség a' természetnek külömb-ben, szőlő hegyei jó bort terféle javaival boven megáldat- mök, kivált a' fekete hegyen, tatott, első Osztálybéli. réttye két osztálybéli, melly

Antalotz. Tót falu Ung- nek némelly része kétszer kavár Vármegyében, birtokosa száltatik, és jó szénát terem, a' Királyi Kamara, lakosai piatzozása csak fél mértföldoroszok, fekszik délfelé Ung- nyire van, meglehetős úton, vártól három mértföldnyire, fája mind tûzre mind épületre magos hegyek között. Határ közel, makkoltatások ingyen, ja középszerű, fája elég, rét- számos vize határját mossa, tye, 's legelője is meglehetős első Osztálybéli. lévén, második Osztálybéli. Apátza SZAKÁLLOS. Az Sz,

ANTAU, Népes német falu betűben.
Sopron Vármegyében, bir Apátza KÖRMESD. Poson
tokosa Hertzeg Eszterházy Vármegyében 1795, eszten-
Uraság, lakosai katolikusok, döben Jánosházának nevez-
fekszik a'felsõ járásban. Ko- tettetett, a' J. betüben.
rabinszky Matyás Úrnak Le Apadia. Meglehetős oláh
xikonnya szerént 1773. esz- falu Krassó Vármegyében
tendőben ötven háznál több földes Ura a' Királyi Kamara,
elégett itten a lakosoknak lakosai katolikusok, és több-
nem kevés kárával. Patakja nyire ó hitiek, határja jó
van, szántó földgyei jók, sző- termékenységü, rétrye, le-
lô hegye nintsen; második gelője elég.
Osztálybéli.

Apágy. Magyar falu Sxa-
C4

bolts

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »