Obrázky na stránke
PDF
ePub

malma 'egész esztendőben | matos vendég fogadó: a' mindég használható a' falu- vas készítményeknek letévo ban, és határjában, néha a' helye (Depot) 's árúló bólvizeknek kiöntése szántó rya, és a' Normális Oskola’ földgyében, és réttyeiben is Ház. Határja három nyomáskárt okoz, mindazáltal mél- béli, 's némelly része földtán első Osztálybéli.

gyeinek soványas , de szó. Csaba. Rákos Csaba. Ma- lõi jók, fája elég , 's jó módgyar, és német falu Pest Vár- gya a' keresetre a' ko bányá. megyében, birtokosa Báró ban is közel, eladásra jó alLafert Uraság, lakosai kato- kalmacossága, mivel a' Bulikusok, fekszik Pétzel, és dára vezető Pósta úton, 's Keresztúr között, termés- Budától nem meszsze fekbéli tulajdonsága hasonló a szik, több része földgyeinek Czinkotai vidékhez, eladás- meglehetős termékenységû, sa igen jó módgya van Pes- j's legelője is elég lévén, ten, mindazáltal a második első Osztálybéli. Osztályba számláltatott. Csabacsün. Szabad pusz

Csaba. Pilis Csaba. Ele-ta Békés Vármegyében, fek. gyes tót, és német falu Pest szik Szarvashoz nem meszVármegyében, a Pilisi ré-sze. szen, földes Ura a' Religyiói Csabány. Szabad puszta Kintstár, a' Budai Klarisse Pest Vármegyében, földes Apátzaké vala , lakosai kato- Ura a' Királyi Kamara, lalikusok, fekszik az Ország kosai katolikusok, fekszik útryában, napnyugotra Tin- Apostaghoz, mellynek filiányétöl egy órányira, észak ja nem messze. félé pedig Csévtöl ugyan an

* CSABDA. Szabad puszta nyira. Nevezetes Csabán az Fejér Vármegyében. kiégetett vizek, vagy min Csabdi. Népes szabad denféle rozsolis neme (Li- puszta Fejér Vármegyében, queurs - Fabrique) Gaillard birtokosai külömbfélé Urak, Frantzia származású Fábri- lakosai katolikusok, és rekás állította azt fel az Urada- formátusok. Határja jól terlom' megengedésével 1785. mo. Jó kellettye van az igyekez CSABINA. Orosz falu Betének, kivált a' Pesti vásáro- reg Vármegyében, földes kon. Azon kivül említést ér- Ura Gróf Schönborn Uraság, demelnek Csabán az alkal- fekszik a' Munkácsi járás

[ocr errors]
[ocr errors]

ban,

ban, mivel határja olly so- erőszakoskodó ragadozókvány, hogy tsak zabot te- nak majd menedék helyek, rem , azt is, ha trágyázta- majd pedig ellenek való erőstik, és nehéz mivelés által; ség vala. Hogy pedig I. Ferréttye is tsekély, negyedik dinánd a' Bánya VárosokOsztálybéli.

nak annyira ártalmas tolvajCsabina. Czabórz. Tót fa- kodókat megalázhassa, elólu Zemplén Vármegyében, ször Sitnát, vagy Szitnyát, földes Urai Báró Fischer, és azután Lévát véres ostrom Gróf Barkótzy Urak, fekszik által Salmeni Vezérjének Polyánkához tsak fél órányi igazgatása alatt megvette; járó földre, a'hegy mellett, Csábrág pedig ugyan akmelly elválasztya Abaúj Vár- kor lassú ostrommal vétetett megyét, meredek oldala- vala körül Horvatinovich alkon; földgye kemény, ne- tal. Elérkezvén az egész oshéz mivelésű, és tsak zab- tromló sereg. Mireus János bal, 's árpával bővelkedik, egy a' foglyok közzil közel kivévén valamelly részét, a' küldettetett vala, a Várbéhol gabonával is fizet, tse- lieknek szemlélésére, a' több kély vagyonnyaihoz képest, Lévát oltalmazottaknak fejeik harmadik Osztálybéli

. pedig károkra függesztettek, CsaBalórz. Orosz falu Zem- hogy a' Várbéliek láthassák, plén Vármegyében, földes Mireus pedig felkiáltotta, Ura Gróf Barkótzy Uraság, hogy Léva meghódolt; de a' fekszik hegyek között, nem Várbéliek mind ezekre semmeszsze Szterkótzhoz egy mit sem feleltek: minekoká. völgyben, és sokkal alább ért keménnyen tüzelének vavaló Szterkótznál, sovány la a' Várra, 's végre az ostulajdonságaihoz képest, har- tromlottak is megfélemledmadik Osztálybéli.

vén, kiabálni kezdettek a' Csábrág.' Hajdani igen feladás felöl, 's Horvatinorégi omladozott Vár Hont vichnak kérésére, megkeVármegyében, földes Ura gyelmeztek a' Várbélieknek, Gróf Koháry Uraság , 's in- 's a' hadnak végezete után non is neveztetik. Magas he- szabadon eleresztettek. 1618 gyen építtetett vala , a' mint Magyar örízet vala benne. Istvánfi leírta , ez után pedig 168idikben közönséges törBél Mátyás. Megszállotta va-vény hozattatott megerõssitla Balassa Menyhárt, 's aztetése felől. Azután pedig

Rákotziak által megvétette- ta is van benne. Határja kötett, 's fel is dúlattatott. Ber-zépszerű, fája mind a kétfétsényi is felhagyta itten raga- I le, 's eladásra is meglehetős dazásának emlékezetét; mért módgya, mellyet Kis Útza néhai Koháry Istváñak e'vala vizének áradásakor szoktak választott mondása : „ Dat a' Vág vizén leúsztatni, máDeus, cui yult, Stephanus sodik Osztálybéli. Koháry; Accipit, ubi vult,Csacza. Folyó patak TrenNicolaus Bercsényi. Most az tsén Vármegyében, ered JaUraságnak Tisztyei laknak blonkán felül, melly Szilébenne, 's régi Fegyvertárja ziának erőssége, 's mintegy szemlélhető itten a Magyar mértföldnyi folyása után CsaLiteraturát előmozdító, 's jól tzán keresztül folyván Kistévô Gróf Uraságnak.

Útzába foly bé. Csábrági. Uradalom Hont

CSACSIN. Cserni Csacsin.

Tót falu Zólyom VármegyéVármegyében, földes Ura

ben, földes Ura Hertzeg EszGróf Koháry Uraság, ez Uradalomhoz számos helységek, terházy Uraság, lakosai ka

tolikusok, fekszik Felso 's szabad puszták tartoznak.

Micsinyének szomszédságáCsács. Magyar falu Szala ban, Zólyomtól egy, és Vármegyében, birtokosa a' mértföldnyire, határbéli földSzalavári Apátúrság, lako- gye, ha szorgalmatosan mis sai katolikusok, fekszik a' veltetik elég termékeny, fákissebb Kapornaki járásban, ja mind épületre , mind růzámbár borait leg jobb áron re elég, nem külömben leeladhatrya; de mivel közép gelője, piatzozása közel, termékenységü földgye van, első Osztálybéli. a második Osztályba szám Csacso. Tót falu Nyitra láltatott.

Vármegyében, földes Ura CSACZA. Csaczka. Népes Gróf Amade Uraság, 's más helység Trentsén Vármegyé- Nemesek is, lakosai katoliben, földes Ura Hertzeg kusok, fekszik Szenitztól Eszterházy. Uraság, lakosai fél mértföldnyire, mivel rétkatolikusok, fekszik Kis tye, és földgye első OsztályUtza Ujhelytöl más fél mért-1 héli, szóló hegye terméföldnyire, az Ország úttyá- keny, fája tûzre, és épületban, melly Lengyel Ország- re van, legelője elegendő, ba, és Sziléziába vezet, Pós- piatzozása Szenitzen, mal

ma szomszédságban lévén, (nak felosztva, mellyek tráméltán első Osztálybéli. gyázással mindenféle gabo

Csapat. Banátbéli falu Te- nát boven termenek, legemes Vármegyében, fekszik lõinek egy nyomása elegenTemesvártól két, és ;. mért- dô, második igen szoross, földnyire az Ország útrya- a' 'marha hizlalásra mindban,''s Pósta is vagyon ben- azonáltal hasznos favet tene. Határja jó termékeny- rem, közel és alkalmatos ségû.

itató helye a' határban, makkCsáford. Magyar falu So- ja szabad , fája mind a kétpron Vármegyében, földes féle elég, 's' három hónapi Ura Báró Berényi Uraság, la- kortsmaltatása; fogyatkozákosai katolikusok, fekszik sai, hogy földgyei nagy {réaz alsó járásban, tsekély va- szént soványak, és nehezen gyonnyaihoz képest, harma- miveltetnek; réttyei tsekédik Osztálybéli.

lyek, és sásos szénát termeCsáford. Alsó, és felső, nek, piatzozása két mértvagy puszta Csáford. Két földnyire rosz úton, malma magyar faluk Szala Várme- helyben nintsen, mindazálgyében, földes Ura Gróf Bat- tal egyéb nevezetes javaira tyáni Uraság, lakosai leg in- nézve, első Osztálybéli. kább katolikusok, fekszik

Csás. Alsó Csaj. Magyar Szent Grót Városától fél órányira, határja termékeny, birtokosai külömbféle Urak,

falu Abaúj Vármegyében, legelője elég, malmai szom- fekszik Olsva vize mellett, szédságban, gyümöltsösei , Kassától más fél mértföldnyiés szóló hegyei nevezetesek; de mivel réttyeit a' víz járja, ( nehezebben miveltetik, és

, a második Osztályba tétet

legelője is marháinak nem Csaholtz. Magyar falu elegendő, ámbár Kassának Szatmár Vármegyében, föl

megyében, föl- szomszédságában van, minddes Ura Kállay Uraság, la

azáltal a' második Osztályba

tétettetett. kosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Túr vize Csás. Felsö Csaj. Magyar mellett, Jánkhoz közel, melly- falu Abaúj Vármegyében, nek filiája, Gyarmattól más birtokosai külömbféle Urak, fél mértfóldnyire, szantó föld- fekszik az előbbi falunak gyei három nyomásra van- szomszédságában, termései

tetett.

re néz

re nézve hasonlít Alsó Csáj- | meglehetősek, második Oszhoz, második Osztálybéli. tálybéli.

Csákány. Csákánoyce.Tót Csaság. Magyar falu Veszprém Vármegyében, földes falu Abauj Vármegyében Urai több Urak, lakosai ka

földes Ura Keltz Uraság, fektolikusok, 's többen refor: szik a':Fizéri járásban,' és az mátusok, fekszik Füle mel. Uraságnak Kastéllyával dilett, mellynek filiája, Palo- szesíttetik, mivel minden jatától egy

mértföldnyire , Ke- vai yannak, és Kassa Váronese, Papkeszi, es Kovátsi

sának szomszédságában léközött, Szent Márton sza

vén, vagyonnyait jól eladbad pusztával is határos, 's hattya, első Osztálybéli

. a' Fejérvári Püspöki Megyé- Fejér Vármegyében.

Csákány. Szabad puszta hez tartozik. Termésbéli tu

Csákány. Puszta Gömör lajdonságaira nézve lásd Ber-Vármegyében, a' Csetneki hidát, mellyhez hasonlít , ne

Uradalomhoz tartozik, felét vezetes termékenységéhez, 's vagyonnyaihoz képest, első pedig több Nemes Urak birOsztálybéli.

ják, fekszik Rudo Bánya,

és Imola között, napkeletre Csajta. Sakkendorf. Hor- Borsod Vármegyének szélévát, és némes falu Vas Vár- nél, fája bóven, 's leg in, megyében, földes Ura Gróf kább erdöböl áll, földgye Battyáni Uraság, lakosai ka- szorgalmatos mivelés urán tolikusok, fekszik Szombat-öszi vetést is terem. helytöl két, és egy 4. mért Csákány. Czadersdorf. földnyire, Rohontztól . órá- Magyar Mező Város Vas Várra, mellynek filiája , termé- megyében, földes Ura Gróf seire nézre lásd Bozókot, Battyáni Uraság, lakosai ka-, mellyhez hasonlít, jó tulaj- tolikusok, fekszik Ivánczdonságaikoz képest, első Osz- hoz közel: szép Vár forma tálybéli.

Kastéllyal , 's jeles kertel diCSAKALÓTZ. Elegyes tót szesíttetik, határbéli jó tufalu Zemplén Vármegyében, lajdonságaira nézve, lásd Balakosai katolikusok, fekszik jánházát, mellyhez hasonJablonka , és Talepotz faluk lít, külömbféle nevezetes vaközött. Határja közép termé-gyonnyaihoz képest, méltán kenységû, fája tûzi elég, első Osztálybéli. legelője jó, 's más javai is Csákányi Uradalom, ma

gában

24

« PredošláPokračovať »