Obrázky na stránke
PDF
ePub

1

1

bolts Vármegyében, földes kos Ura Báró Péterfy Uraság, Urai Apagyi,

és Zoltán Ura- lakosai katolikusok, és reforságok, lakosai reformátusok, mátusok, fekszik a' Jenői jáfekszik Källótólkét mértföld- rásban. Vidékje jó, szabad nyire. Vidékje tiszta búzát, tája, makkjá elég, szőlő heés jó főzeléket terem, réttyei gye boven termo, második tsekélyek, nagy vízáradások Osztálybéli

. alkalmatosságával; fája mind Apátfa. Magyar falu Szaa' kétféle elegendő, legelője la Vármegyében, birtokos hasonlóképen, de egy nyol. Ura a' Kapornaki Apát Uratzad része határjának, homo-ság, lakosai katolikusok, kos lévén, második Osztály- fekszik alsó Bagodhoz,mellybéli.

nek filiája nem meszsze. Ha-
Apas. Opaj. Népes tót, és tárbéli földgye jó termékeny-
magyar falu Poson Várme- ségů, de faja kevés, makkja
gyében, birtokosai Ernyei, hasonlóképen, legelője ele-
Szászy, Nedeczky, és Turotzi gendó, mint hogy határját a'
Uraságok, lakosai katoliku- víz járja, második Osztály-
sok, fekszik Majtény, melly- béli.
nek filiája, és Farkashida kö APÁTFALVA, Magyar falu
zött. Határja a'gazdáskodás- Borsod Vármegyében, birto-
ra igen alkalmatos, és termé- kosa az Egri kis Papság, la-
keny földel bír, de a' vízára- kosai katolikusok, fékzik egy
dásoktól nem szabados , tu-völgyetskében, Szilvástól
lajdonságaira nézve hasonló sok bértzekkel külömböztet-

Farkashida faluhoz, második ve, Bélkő hegye alatt. Ha-
Osztálybéli.

tárbéli földgye nem utolsó, APĂR. Magyar, és rátz fa- innen neveztetik Abbatia lu Tolna Vármegyében, föl- triilm fontium de Bell, piades Ura Gróf Aponyi Uraság, tzozása Egerben két mértlakosai katolikusok, fekszik földnyire, fája tűzre , és épåa' Völgységi kerületben, letre elég, meszet is égetnek, Mutsfa, Hant, és Varasd kö- malmai helyben. Fogyatkozött lapályos helyen. Vidék- zásai hogy legelője nem ele. je termékeny, kiilömbféle jó gendo , szántó földgye, melly tulajdonságaihoz képest, első dombokon vagyon homokos, Osztálybéli.

tetője a' záporok által gyaAPATELEK. Magyar falu korta elhordattatik, második Arad. Vármegyében, birto-Osztálybéli.

Apát

APÁTFALVA. Magyar falu ( termékenyek, erdeje, és leCsanád Vármegyében, bir- gelője elég, piatzozása közel tokosa a' Királyi Kamara, la- lévén, első Osztálybéli

. kosai katolikusok. Határbé APÁTFALVA. és Szent Kal. li földgye kiváltképen jó, és ka meszse terjedő népes helytermékeny, 's más egyéb ne- ség Trentsén Vármegyében, vezetes tulajdonságokkal is birtokosa a’ Királyi Kamara, megáldattatván, elsố Osztály- lakosai katolikusok, határjá béli.

meglehetős, fája, legelője APÁTFALVA. Losont? A-elég, harmadik Osztálybéli. pátfalva. Magyar falu Nógrád APÁTZFALU. Szabad puszVármegyében, totúl Opato- ta Szatmár Vármegyében, ya, birtokosa Báró Prónay fekszik Alsó Homorodhoz Uraság , lakosai katolikusok, közel. fekszik Losontztól, mellynek Apáti, és Széplak Apáti. filiája nem messze, határja Tótfalu Abauj Vármegyében, középszerű, fája keves, rét- birtokosa Szent István Szer tye, legelője elég, vagyon- zetebéli Kis Papság, vagy a’ nyainak eladására jó alkalma- religyiói Kintstár, lakosai

katossága, második Osztály- tolikusok, fekszik a' Cserebeli.

háti járásban. Ambár egy réAPÁTFALVA. Karants A- szét házainak, és belső funpátfalva, Magyar falu Nó- dusainak is Hernád vize négrád Vármegyében, birto- ha elönti; de mivel más minkosai Gróf Koháry, és Kubi- den kívántató javai vannak, nyi Uraságok, lakosai kato- és Kassa Városához is közel likusok, fekszik Fülektöl van, ahol vagyonnyait jól egy mértföldnyire, határja eladhatrya, az első Osztályba középszerű, valamint más va- tétettetett, gyonnyai is, második Osza Apáti. Szilvás Apáti.. Matálybéli.

gyar falu Abauj VármegyéApátfalva. Népes tót fa- ben, birtokosa a' Királyi Kalu Trentsén Vármegyében, mara, lakosai leg inkább rebirtokosa a' Nyitrai Püspök, formátusok, fekszik a' fûzés lakosai katolikusok, fekszik ri járásban, határbéli földs Vág vizéhez közel, Trentsén- gye soványos, a' vízáradás töl fél mértföldnyire. Neve- és a' tavas helyek miatt; fáa zetes majorok vannak benne, ja, makkja elég, fából koVidékjének szántó földgyei tsikat készítnek a lakosok,

mellye

mellyeket elárúlgatnak; a' Aranyos Maróthoz 4. mérthol a vizek nem bolygattyák földnyire. Határja középszeföldgyeit, termékeny, és mi- rû, tulajdonságaira nézve havel Kassához is közel van, el-sonló Kutsits faluhoz, máső Osztálybéli.

sodik Osztálybéli. Apáti. Elegyes magyar fa

Apáti. Garam Apeti. lu Arad Vármegyében, fek- (Opatovce) Tót falu Bars Várszik Boros Jenöçöl egy jó megyében, birtokosa az Eszmértföldnyire.

tergomi Káptalanbéli Uraság, Apáti. Felsö Apáti. Hor- lakosai katolikusok, fekszik ne Opatovcze, tót falu Bars a' Lévai járásban. Mivel e' Vármegyében, birtokosa az helységnek más javain kivül Esztergomi Káptalanbéli Ura- szóló hegye is van, mellyekság, lakosai katolikusok, nek allyán kaszálhatnak is fekszik a' felső járásban. Ter- esztendőnként, első Osztálymô földgye síkoson jó, rét- béli. tye gazdag, és nagy, lege Apáti. Oláh Apáti. Oláh, lõje mindenféle marháinak és magyar falu Bihar Vármeelegendő, erdeje makk ter- 1 gyében, birtokosa a' Varadi mo, a'honnan mind a kétfé- Püspök, lakosai ó hitüek, le fája szabad, malma hely- fekszik a' Szalontai járásban. ben, vagyonnyainak eladá- Határja gazdag, rétrye, legesára jó alkalmatossága, a' loje elég, első Osztálybéli. szomszéd Bánya Várasokban, Apáti. Keresztszeg Apaelső Osztálybéli.

ti. Magyar, és oláh falu BiApáti. Vieszka Apáti. Tót har Vármegyében, birtokosa falu Bars Vármegyében, föl- Fekete Uraság, lakosai többdes Ura az Esztergomi Kápta- nyire ó hitiek, és keves relanbéli Uraság, lakosai ka formátusok, fekszik B. Bötolikusok, fekszik az elöb- szörménynek szomszédságábenitöl nem meszsze. Határ- ban, Margitától hat mértföld.

közép termékenységü, 's nyire. Határja jó termékenyvagyonnyai is olly formák ségî, legelője nagy, erdelévén, második Osztálybéli

. jc jó, és tágas, rétrye a' marApáti. Kis Apats. (male háknak hízlalására alkalmaOpatovce,) Tót falu Bass Vár- tos szénát terem, első Oszmegyében, birtokosa az Esztálybéli. tergomi káptalanbéli Uraság, Apáti. Magyar, és tót fa. lakosai katolikusok, fekszik | lu Vas Vármegyében, birto

kosa

kosa Péchy Uraság, lakosai Apáti. Bajmót? Apati. katolikusok, fekszik Kőszeg-|(Bojnitze, Opatoytze.) Tót töl és mértföldnyire , falu Nyitra Vármegyében, Szombathelyhez is egy mért- földes Úra a' Nyitrai Káptaföldnyire. Határjok termé-'lanbéli Uraság, lakosai katokeny, földgyei, réttyei jók, likusok, tekszik Bajmótztol fája nintsen, de e' fogyatko- fél mértföldnyire, Nyitra vizást meghaladgya, földgyé- ze mellett. Hátárja közép ternek termékenysége, keres-mékenységi, rétrye elsô osz

kedésre, 's vagyonnyiaknak tálybéli, fája tûzre, és lege· eladására való jó-módgyok- lõje is elegendő, malma helyért, első Osztálybéli. ben, piatzozása Bajmótzon,

Apáti. Opatulze. Elegyes Prividnyén, és Német Prótór, és magyar falu Hont nán; de mivel szoló hegye Vármegyében, birtokosa Vaj- nintsen, 's termô földgyei is da, és más Uraságok, lako- középszeråek, a második sai katolikusok, és evange- Osztályba tétettetett. likusok, fekszik Házas Ne Apáti. Nyitra Apáti. (Ninyéhez, mellynek filiája kö- transzka Opatovcze.) Tót fazel, Bozóktos mintegy két lu Nyitra Vármegyében, birmértföldnyire. Határbéli föld-tokosai több földes Uraságok, gye jó, fája tüzre elég, épů- lakosai katolikusok, fekszik letre való kevés,legelõje bov- Nyitrától egy és f. mértföldséges, és szőlő hegye is kö- nyire. Határja jó termékenyzépszerű borokat terem, elso ségű, földgye, rétrye első Osztálybéli.

osztálybéli, malma, piatzoApẢtı. Úri Apdti. Szabad zása mint Pereszlénynek; de puszta Hont Vármegyében, mivel szőlője, és egyikféle fekszik Rimaszombathoz fája sints, második Osztálymértföldre, lakosai tótok, béli. evangelikusok, és reformá Apáti. Livina Apáti. Litusok, fája mind két rendbé- vinszke Opatovcze. Tót falu li elég, valamint rétrye is; Nyitra Vármegyében, birtoszántó földgyeinek termé- kosa a’Nyitrai Káptalanbéli kenysége középszerű, bora Uraság, lakosai katolikusok, nem terem, második Osz- fekszik a' Bodóki járásban. tálybéli.

Határja közép termékenyséApáti Marót. Az M. be- gû, rétrye első osztálybéli, tüben.

malma helyben; de mivel fá

ja nints,

ja nints, szõlõs kertyei szo- | falu Szala Vármegyében, fölrossak, legelője is, második des Ura Gróf Eszterházy UraOsztálybéli.

ság, lakosai katolikusok, fekApáti. Szabad puszta Nyi-szik a' Tapoltzai járásban, tra Vármegyében, fekszik Hegymagashoz, mellynek fiMerasitzhez közel, mellynek liája nem meszsze. Határja filiája.

homokos, sem fája, sem léApáti. Nemes Apáti. Ma- gelője elegendő nem lévén, gyar falu Szala Vármegyé- harmadik Osztálybéli. ben, birtokosa Besenyei Ura Apáti. Monostor Apáti. ság, lakosai katolikusok, Magyar falu Szala Vármegyéfekszik Egerszegtöl egy mért- ben, birtokos Ura a' Veszföldnyire. Határja közép ter- prémi Püspökség, lakosai kamékenységü, hegyes, és völ- tolikusok, fekszik a Tapolgyes, fája nintsen, szőlője tzai járásban, határja terméelég, piatzozása Szala Eger- keny, fája , legelője elég: szegen, és Kanizsán, eladás-1's más javai is lévén, első ra meglehetős módgya lévén, Osztálybéli. második Osztálybéli.

Apáti. Puszta Apáti, MaApáti. Szala Apáti. Mezó gyar falu Szala VármegyéVáros Szala Vármegyében, ben, bircokosai több Urasábirtokosa a’ Szalavári Apát gok, lakosai katolikusok , Urság, lakosai katolikusok, | fekszik a' Kapornaki kerületfekszik Szala vize mellett Sz. ben. Határja elég tágas, de Gróthoz

egy, és j. mértföld- hegyes, legelője alkalmatos, nyire. Lakó helye vala a' és elég; makk' termő erdeje Szent Benedek Szerzetének, szép, fája tûzre elegendő, va's jeles Klastromával díszesít-gyonnyainak eladására módtetik, és Sz. Adorjánról ne- gya, tsekély földgyei sováveztetik. Határbéli földgye nyok, rétryeivel együtt; miközépszerű, legelője elég, vel a'záporok elszokták mosszőleje jó termékenységi, ni, mellyek miatt harmadik borainak eladására meglehe- Osztálybéli

. tos módgya, fája tûzre, és Apáti. vagy Adamovits. épületre, a határban malma; Magyar falu Somogy Vármede mivel berkes réttyeit az gyében, birtokosa Tányi Uraáradások néha eltöntik, má- ság, lakosai katolikusok, feksodik Osztálybéli.

szik Kis Bárhoz, mellynek fiApáti. Kis Apati. Magyar liája nem meszsze, Szigettöl

fel

« PredošláPokračovať »