Obrázky na stránke
PDF
ePub

nem meszsze.

fél mértföldnyire. Határjában és a' mi házi, 's mezei gaze szóló hegye nintsen, másként daságoktól idejek marad, fa minden javai vagynak, el. szerszámok készítésére fordítadásra is jó alkalmatossága tyák; földgye középszerű, lévén, első Osztálybéli. javai külömbfélék, második

Apáti. Másként Kis Bár. Osztálybéli. Magyar falu Somogy Várme

Apáti. Dobrats Apati. gyeben, birtokosa a'. Vesz- Magyar falu Szatnftár Vármeprémi Püspök, lakosai kato- gyében, birtokosa Cseh Urasikusok, fekszik Koppantolság, lakosai katolikusok, és

Határjában reformátusok, fekszik Szaminden javai vagynak, szô- mos vize mellett, Szatmár ló hegyekkel együtt, 's jeles Németitöl, mellynek filiája tulajdonságai szerént, első egy mértföldnyire. Határbéli Osztálybéli.

szántó földgyei közép terméApátı. Kapots Apáti. Ma- kenységüek", mellyek tiszta, gyar falu Szabolts Vármegyé- és ketszeres búzát teremnek, ben, birtokosai Ördög, és nagyobb része rettyeinek kétKaposi Nemes Urak, lako- szer kaszáltatik, Szatmári sai katolikusok, és reformá- piatza egy órányira van, hol. rusok, fekszik a’ Kisvárdai ott jó módgyok a' pénz kerejárásban, mintegy 1 órányi- setre, legeloje jó, Szamos ra Tisza vizétöl, határja, vizén alkalmatos itató helye, melly a' Tisza felöl van, rész fája tüzre, és épületre. Vanszerént kaszálókból áll, mel-nak almássai is, mellyekböl lyeken jól épület fák, és gya- még nagyobb hasznot veszkran nagy hasznú gyümölcsö- nek, mint más gazdagságbol, sök találtatnak, rész szerént szölô hegye kettő, Szamdpedig szép nagy szálas erdők-ron, és Erdődön, malma böl; más része pedig határjá- helyben, és a szomszédsának, szántó földekböl, és jó gokban.Fogyatkozasai, hogy gabona termő helyekböl áll; szántó földgyei nagy áradásvagyon határjokon egy nagy kor csekélyek, a lakosokMerotya, vagy halastó is. La- hoz képest, nem külömben kosai halászattal, ol, és szálfa legelőjök is, második Oszkészítéssel, 's más mestersé- tálybéli. gekhez való fa eszközöknek Apáti. Otsya Apáti. Makészítésével, 's ezeknek el-gyar falu Szatmár Vármegyéadásával szoktak kereskedni, ben, birtokosa Gróf Károlyi

Uraság,

Uraság, lakosai reformátu- | béli tulajdonságaihoz képest sok, fekszik Ótsva nevű hely- első Osztálybéli. ségnek szomszédságában,''s Apáti. Szabad puszta Tole az Orsvai Uradalomhoz tarto- na Vármegyében, birtokosa zik, határbéli szántó föld- Cserneky Uraság. Határja jó gyei három nyomásbéliek, termékenységů. mellyek mindenféle gabonát Apáti. Nyárs Apáti. Szateremnek, réttyei is a' mar- bad pászta Pest Vármegyé. háknak hízlalására való szé. ben. nát hoznak, 's némelly része Apáti. Jász Apáti. Népes kétszer is kaszáltatik, piatzo- szabad magyar Jász Város, a’ zása nints meszsze, és jó úta- Jászságban, fekszik Jászbekon, legelője ambár nem rénytöl két, Gyöngyöstöl hánagy,

de mindenféle marhái-rom, Szolnoktol négy, Egernak alkalmatos, fája elég, töl öt, Pestöl tíz mértföldnyiBajos nevezetû erdón, sza- re , lakosai katolikusok. Habad makkoltatások van, hasz- tárbéli földgye kiváltképen nos gyümöltsös kertyeik is termékeny, nevezetesíti a' vagynak, néha fuharozások- többek között e’ helyet bólra is adatik módgyok, 's ken- dogúl kimúltt, Makó Pál dert áztató vize elég, és ita- Úrnak itten lett születése, a' tója alkalmatos, malmok kö- ki is jeles tehetségeihez kézel, első Osztálybéli. pest, külömbféle tisztes hi

Apáti. Tót falu Trentsén vatalokat viselt vala. KüVármegyében, földes Ura a lömbféle munkái esmereteKirályi Kamara , lakosai ka- sek, mellyeknek tzimjéit lásd tolikusok, fekszik Trentsén- Fö tisztelendo Pray György töl nem meszsze Vág vize Kanonok Úrnak halálára írte mellett, Turnának szomszéd- gyászoló beszédgyében. Ez ságában, mellynek filiája. a' megbóldogúltt jó Úr, neHatárja jó termékenységû, 's vezetes eszköz, és elômozdí. kulömbféle javakkal bövel- tó vala a'magyar Nyelvet, és kedő, első Osztálybéli. Literaturát tanító székek fel

Apátı. Magyar falu Tol- állíttatásában, sőt személyena Vármegyében, birtokosa sen is dolgozott, a magyar Gróf Aponyi Uraság, lakosai szó tárnak készítésére tartozó katolikusok, fekszik Czikó- közmondásoknak, és példa hoz közel, Tolnától 4. mért-beszédeknek deákra való álföldnyire , gevezetes termése tal fordításában. Határbéli

földgye

földgye gazdag termésů, 's geltetni, ?s rész szerént otta' természetnek külömbféle hon tartani, kukuritza szárajavaival megáldatatván, első kon, 's szóló leveleken, melly Osztálbéli.

fogyatkozásai miatt harmaApáti. Szabad puszta Ko- dik Osztálybéli. márom Vármegyében, birto Aptz. Mező Város Heves, kosa a' Szent Mártoni Apat és Külsó Szolnok VármegyéUrság, határja jó.

ben, földes Ura Hertzeg GiaApátis. Német mező vá- salkovits Uraság, lakosai kasos Báts Vármegyében, bir- tolikusok, fekszik Zagyva tokosa a' Királyi Kamara, folyó vize pártyán, határbéli lakosai katolikusok, fekszik szántó földgyei, ha trágyázSz. Iván puszta, és Új Szon-tatnak, jók, szólei nevezeteta között; lakosai leg inkább sek, fája tûzre, 's épületre, kézi inesterséggel élnek; a' szüken, vízi malma a határváros rendesen építetett; több ban, legelője is elegendő, útszai között kettő leg neve- rétrye meglehetős, földgyei. zetesebb, épületyei között nek egy része homokos, és pedig a Királyi Élésház, a' záporok ártalma alatt van, melly három emeletre (Con- a' második Osztályba tétettetignatio) épült. Szántó föld- tett. gyeinek harmadrésze sovány, APONY. Nagy Apony. Tót is mezeinek tsak egy része falu Nyitra Vármegyében, 's hasznos, kereskedése mint Püspökségben. Az Uraságnak hogy Duna mentében fek- nagy, 4 szegů Kastéllya itten szik, lehetne, de mivel itten nevezetes. Birtokosa Aponyi hajók nem rakodnak, semmi Uraság, lakosai katolikusok, hasznot sem hajt a' lakosok- fekszik Nagy Tapolcsántól nak, legelője Majusnak vé-egy, és 4. mértföldnyire, Vigéig elegendő, marha itató- dékje termékeny, 's igen vija meglehetős, fája szűken, dám, valamint azon egész szólói is vagynak; de keve- võlgy, melly Nyitra völgyések, nádassa elég, Királyi nek neveztetik. Szőlő hegye Fábrika is volt benne; vásár- selejtes, mind a kétféle faja jai is vannak, 's fél eszten- elég, legelője is, rétrye hadôbéli kortsmáltatása, lege-sonlóképen, piatzozása szomlöjök a’sálétromos források szédságban Nagy Tapolcsátol kiégettetvén, marháikat nyon, malma is helyben lékéntelenek az Ugarokon le-vén, első Osztálybéli

. APONY

APUNY. Kis Apony. Tót Apova. Elegyes 'tót falu falu Nyitra Vármegyében, Hont Vármegyében, a' Csábirtokosai több Uraságok, brági Uradalomban, fekszik lakosai katolikusok, fekszik Csallhoz, mellynek filiája Nagy Tapoltsánhoz egy mért- nem meszsze, birtokosa Gróf földnyire. Vidékje, és termo Koháry Uraság, lakosai ka. földgyei az előbbenihez ha- tolikusok. Legelője elegensonlók lévén, ez is első Osz- do, 's mind a kétféle fája; tálybéli.

de mivel szóló hegyei nintseAPORKA. Magyar falu Pest nek, földgyei is soványok, Vármegyéb. földes Ura Vat- harmadik Osztálybéli. tay Uraság, lakosai katoliku

APRITS. "Elegyes falu Arad sok, fekszik a' Ketskeméti Vármegyében, lakosai ó hijárásban Pereghez közel, tüek, fekszik Borosjenőtöl mellynek filiája. Határja kö- egy, és 4. mértföldnyire. Hazép termékenységů. tárja közép termékenységü.

Apostag. Magyar, és tót APSA. Alsó Apsa. Oláh fafalu Pest Vármegyében, bir- lu Máramaros Vármegyében, tokosa Fáy Uraság, 's több birtokosai több Nemes Urak, nemesek, lakosai katoliku- lakosai ó hitüek, fekszik Szia sok, 's Plébániája is van, gethez közel , mellynek filiáevangelikusok, és reforma- ja közel Apsa vizének a' Titusok, fekszik a' Sólti kerů- szába való befolyásához. Viletben, kies térségen, nem dékje jó termékenységü, tumeszsze a' Dunatăl. Széless lajdonságai Alsó Rhona falu mezősége van, de a' vízára- határjához hasonlítók, első dások ártalmára vagynak, Osztálybéli. szõlei ollyanok, mint Akasz APSA. Felső Apsa, totul tó helységének, nádassa elég, Apsó. Oláh falu Máramaros Duna folyása körül, szántó Vármegyéb. birtokosai több földgyei termékenyek; de nemes Urak, lakosai katolirértyeit elszokra önteni a'víz, kusok, és oroszok, fekszik és töltésekkel kell határját ol- Apsa, vagy Apsitza folyó vize talmazni, második Osztály- mellett, Kobolya Pólyanabéli.

hoz közel, mellynek filiája. Apostag. Kis Apostag. Botskotól egy mértföldnyire, Szabad puszta Fejér Vármer határja az elöbbenihez hagyében, határja közép ter- sonló, első Osztálybéli. mékenységů.

Apsa. Közép Apsa. Oláh

falu

falu Máramaros Vármegyé- des Ura Rédey Uraság , lakoben, birtokosai több Urasásai reformátusok, fekszik az gok, lakosai leginkább oro- elöbbeninek szomszédságászok, fekszik nem meszsze az ban, határbéli szántó földelöbbeni helységtöl. Határja gyei jó neműek, türre való az elöbbeni falukhoz hasonló, fája szabad, épületre való pe's valamint azoknak, úgy en- dig az Uraság erdejéböl en nek is jó keresettye van a' gedtetik, gyümöltsös kertyei Bányákban, és Sziget mező termékenyek, Tisza vize haVárosban, de ennek legelő-tárját keresztül follya, 's azon je szoross lévén, 's mivel rét- szoktak gyümöltsel, és fával tye is tsekélyes, második Osz- kereskedni; van a' községtálybéli.

nek ;. esztendőbéli kortsAPSITža. Oláh falu Mára máltatása, és 16. emberre vamaros Vármegyében, lakosai ló kaszálló réttye, itatója aló hitåek, fekszik Kobolya kalmatos határjában; malma Polyanához, mellynek filiaja helyben, réttye szoross, lenem meszsze , Botskotól más- gelõjét is a' vízáradások néha fél mértföldnyire, nevezetes elboríttyák, 's Tisza, és Túr az Apsitza vizének itt való vize ellen töltéseket

nagy

fá eredetéröl. Határja jó termé- radsággal tartanak; mindazálkenységů.

tal más javaiért első Osztálya A PITZA. Folyó víz Mára- béli. maros Vármegyében, melly ARABO. Hajdani név, most nem hoszszas folyása után a Rabtza vize, cred Sopron Tiszába szakad.

Vármegyében, 's a' kis VeszAR. Kis Ar. Magyar falu prémi tartományt meghaladSzatmár Vármegyében, föl- ván, Györ Vármegyében Mardes Ura Gróf Károlyi Uraság, szal vizével egyesittetik, Tsulakosai reformátusok, fekszik kákkal, és más halakkal is a' Tisza mellett, Gyarmattól bővelkedik. egy mértföldnyire. Határja ARATs. Magyar falu Szagazdag, legelője, rétrye elég, la Vármegyében, birtokosai fája mind a kétféle, itatója Gróf Eszterházy, és más fölalkalmatos, 's egyéb jeles va- des Uraságok, lakosai katogyonnyai is lévén, első Osz- likusok, fekszik Füredtöl. tálybéli.

nem meszsze a híres füredi Ar. Nagy Ar. Magyar falu savanyú kúthoz pedig még Szatmár Vármegyében, föl. közelebb, mint maga Füred,

D

határa

« PredošláPokračovať »